Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1943

Wsddca dM st nlu rwt uggcm JEm KcliMt wst ssMskt die face OMl b aai oog Kbu En d a scg Ik ut weer UM MrrcicBS io aMM Mevimrw du is HET rie H€tVt iJ £ CHTI Uittlaiwiul nrMskui i kapnktt kot MMil OM bauli ufi t nmnnBs p a iofif i lt bii a lEloofun M soova SfOOW JIUMiIJBt C M HILUNG HccKogncfat 435 Amitcrdtm C ZWITSAL KINDERPOEDER rc MtNfiuinii KV KODirrniAftnA Vocht abtorbeerend verkoelend en genezend en voor baby s huidje onmisbaar KanUmg echt Gouda Veroordeel xtin ten llerkoop voorllanden hebllen van meUc mei een te la g veUfehalte P B te Kotterr d m ƒ IS subi S d h niet toonen v n het persooiubewtj V H te Gouda en C D te OuOerlierk d Uuel 1 1 tubs 1 d h rtjden met een metorrijtulg londer goedwerkende remmen I J V te Reeuwtik rijden met een vrachtauto waarvan itch In den laadbak personen bevonden die geen enkel steunpunt gebruikte P A v E te Reeuwtlk ontabc van rechtsvervolging zich op een opstap van een motorrijtuig bevinden en aan een daaraan bevestigde ladder vasthouden terwijl het motorrijtuig in beweging was W V te Hillegeriberg en H K te StolwtJk pntslag van rechUvervolglng rUden over een afgeslsten gedeelte van den openbaren rUweg Th P v S te KeeuwiJk G A G te Blelswljk J W te Harmeien T B te Zeist T B te Waddinxveen 250 subs 1 d h zich door een motorrijtuig laten voorttrekken A J B te WWaddinxveen ƒ 4 subs 2 d h roden ronder röbewljs J de B te Jaaraveld ƒ 3 subs 2 d h rijden zonder rijtydenboekje W v d H te Rotterdam dagvaarding nietig verklaard onbtherrd £ r niet atgeswten laten staanvan e enr wiel D P te Gouda ƒ 3 slihs 1 d h K V W te Nieuwerkerk a d IJssel subs 4 d h f venten zonder schrlnelijke vergunning L V d te Utrecht 3 iïuhï 1 d h niet voldoen aan een oproep van den luchtbc chermint sleider D L V en P V te Woerden vrijspraak loopen op een weiland zonder daartoe gerechtigd te zijn S v R te Nieuwètkerk a d IJssfl 2 50 subs 1 d h uiibaldadigheid tot ontploffing brengen van een donUerbus A K te Kleuwerkerk a d Ussel 6 subs 2 d h niet voldoen aan de Leerplichtwet M Ch G V d K te Gouda 7 50 subs 3 d h B V d K A te Gouda 10 subs 5 d h J M V G V te Gouda 10 sub S d b na 21 uur verblijven in een verk fslokalltdt terwijl zij den leeftijd van 8 jaar nog niet had bereikt J A H te qouda S suba 1 w tach niet ontzeggen van het verblijf In een verlofslokanteit na 21 uur aan personen die den leeftijd van 18 Jaar nog niet hadden bereikt W K te Gouda 20 subs 10 d h C W V O te Gouda 10 subs 5 d h rooken in een coupé niet rookcn van de Ned Spoorwegen R A B te Gouda en T R te Rotterdam 2 ubs 1 d h zich vestigen fn een gemeente zonder ehriftelijke toestemming van het Evacuatiebureau K F B A M B B A Ch O B O M O V V M B M J C O P V W J K en G S allen te Schoonhoven schuldig zonder toepassing van straf het ten verkoop voorhanden hebben van melk met een te laag vetgehalte J F A de J te Ouderkerk a d Mtsel IM subs 50 d b A J V te Schoonhoven I 25 subs K d h het ten verkoop voorhandeS hebben van taptemelk met een te laag vetgehalte A J V le Schoonhoven 10 subs 5 d h het ten verkoop voorhanden hebben van brood dat niet aan het gewlcnt voldoet P S te Zevenhuizen 25 subs ft d h W B te Waddinxveen 25 subs 10 d h Th J B te RceuwUk 25 subs 10 d h H K te Oudewaler 100 tuba 40 d h J tr A te Oudewaler schuldUt sondcr t pasaing van atn Biet gebnilken van mn Jiestaaad iDwW r d C v L T te Zo tenncer 2 hiIh d h rtjden op een rtlwlel terwfll hU een paard leidde W Z te Waaider lij ntbi 1 d h niet gtebraikm van bestaande oversteekplaatsen A V O t BtlBabiiig Ijo tsja uit baldadigheid Iemand tranal den kant tioven water houden G J W te Barwoutawaarder schuldig verklaard zonder toepassing van straf loopen op een hooiland zonder daartoe gerechtigd te ztjn A G M v H te Berken woude 2 aubf 1 w tach H J J v d B te C ouda ƒ 1 subs 1 d h P H V te Rotterdam X subs 1 d h rooken in een coupé niet rooken H R te Rotterdam 1 tubs 1 d h A P B te Gouda 2 ubs f d h L M R te s Gravenhage 2 snbs 1 tl h na 23 uur In de open lucht verblijven M M D te Blelswljk subs 3 d h zonder schriftelijke vergutmlng visschen met stekken L H te Gouda ƒ 10 subs 5 d h rUden met een rtjwiel zander goede vooiverlichting J L O te uderak 4 aubf 2 d h rtiden met een rijwiel zonder goede vooren achterverllchting M M D te BleiswDk 4 EUbs 2 d h en 2 S0 subs 1 d h PLAATSELIJK NIEUWS BERKENWOtJOE Dieven in den naelit Door braak en ineluiping zün in den nacht van 9 op ld Juli op een drietal pUatisen diefstallen gepleegd waarvan de daders nog niet door de mareohaussée zijn gepakt De dieven slaagden er in uit een schuur van J B een heerenrijwiel en een nieuwe bftnenlbsnd mee te nemen by P S werden twee kazen ontvreemd en bü J S namen zü een dweil een ontibijtlaken en een kaasdoek mee BOSKOOP BnrgeriiJke Stand Geiboren Cornells Adrianue z van W P v d Werf en H M Klijn Maria Margeratina d van T W Pannebakker en J Al Binken Oomelis Johannes z van A van Sprang en M P C van der Wolf Cornelia d van B H van Leeuwen en A C de Vos Christina Theresa Margareüia d v n J W Stigter en A M Zeth f Getrouwd T Bavenhortt 36 j en M Koren 28 j Benoendax Bet bestuur van de Coöp hroodr en varbruiksvireenJiging Vooruitgang heeft met ingang van 1 Augustus tot adminititira teur benoond den heer H Trünp alhier Elndezamen BI T S Aan de Middêlbaar Dsctetiaohe School te ÜMtrleni ia eeslaagd voor bet eindezainen Idee l pwerktuigboawlamde d heer E B L Styfcel BorgwUtPte StaaC Geboiren Martineke Janna d yan J C Schoorel en R Polman Overleden Willem de Buyier 53 Ondertrouwd D de Rek én T Anker J van Kleef en E Koster HAASTBECHT Vriiluuik Tleesch Werd tot diwver het vleesch van uit nood ges lacht vee uit deze gem ente over de vrijibank te Gouda verkocht hane ie hierin door ibemoeiingen van den burgemeester veranderinig gekomen Bij noodslachting van vee it deze gemeente wordt na apedkeuring het vleesch naar onze gemeente teruggevoerd en over d vrijibank veilkocht Dp 9lag ir C ï gdeman is aangewezen het vleesch onder toezicht te vexkoopen Gevonden voorwerpen Gevonden vijf aardappeldistributiekaarten Inlichtingen brigadepoet roaiechaussee te Stolwükersliiis NIEUWERlftRK AAN DEN IJSSEL Ds G Toomvliet Ds G Toonivliet te WoUheze die van 3 Nov 1936 tot 3 Dec 1939 predikant is geweest bij de Ger kerk alhier ontving thans beroepen van de Ger kerk van Alkmaar in de vac van de 2e predikantsplaa en van Naaldwük in d vee van dr J L Koole BurgolQkf Stand Ondertrouwd Joh Noordegraaf 28 j en M Rolloos j M v d Spek 26 j en A Reym i Getrouwd C v d Eijk 21 en N Rijlaarsdam 19 j J Noordegraaf 26 j en M Rolloos 21 C Both 20 j en L A van Luynen 20 J Overleden A de Mik 42 j echtg vanT D Albers A Stougie 71 j echtg van A Otterspeer ODDEWATER HAAGSCHE GEREl HTSHOP Orertreding Distiibntiewet Terzake overtoeding der Distrihutiewet was J van D k te Oudewaler door den Economischen rechter te Rotterdam veiroordeeJd tot zee weken gevangenisstraf Van dit vonnis kwam verdachte In hooger beroep by het Haagadhe Gereehtahof waar de advocaat anm al de steaf t Jaag vond en verznnvteg eiscbte Het Hof heeft ènreM gewezen en verdachte opnieuw lot zes weken gevangenisstiraf veroordeeld Gerefonneerde kerk Dond d middag 3 uur hoopt ds de Blois van Goods TOOT de Geref 0 m aan bet Roodeiand voor te gaan Dondesdagavond 8 uur zal in de Geref Keik een iJvengclisatie samcnkomst p9aats hebben met medewerking van het zangkoor Als spreker zai sptreden dis P Visser van Vijfhulaen Collecte Geref kerk In de Geref kerk zijn twee giften van ƒ 25 twee van ƒ 20 en twee vaa ƒ 10 gecollecteeid Mond en klauwseer Alhier en in den omtrek d en zich aeer vee4 gevallen van mond en klauwzeer on der het rundvee voor WADDINXVEEN BnrgerlUke Stand Geboren George Johannes Aloysius Maria z van Th J Opdam en S Frage Adrians d van C Hofman en A Oudyk Gehuwd J Heuvelman en M P Both B F I angendam en C Timmermans D C Schouten en M M Hoogerdijk Overleden J Brouwer wed van J Verbaan 71 j Hooibroei Volgene de politieverordening moet van meer dan gewone hroeiing in het op stapel staande of in bergen stallen of anderen gebouwen gebrgen hooi veldgewas steenkolen of andere zaken de eigenaar of gehruiker of hy op wiens erf of w rf de zaken zich bevinden dadelijk kennis geven aan den burgemeester Hiertoe is bovendien elkeen verplicht die meer dan gewone broeiing Ontdekt Geslaagd De heer P J Wynbeek commies ter kantore ven de gemeente bedry ven aS iier ia te s Gravenhege eslaaigd voor het i loma gemeente financiën Burgerlijke Stand Geboten Bar bera Cornelia d van G Neven en E Groen Adriana Jtrfianna Maria d van W de aruin en M de Vlieg Ondertrouwd A A Stuuxnvan en C van den Heuvel Examen aTchiefvenorgJn g Tc Am steniam is geslaafid voor het examen archiefveirzo i ing de heeir D v d Ben L n ADELAAR PRODUCT = Die lewrlj n Scheer Mp bon 5 In bij lijn eler want hij krijji dan Bo AdelaarScheerieep v oudeliwallleHI On Goedkoope Patroon Jasje in de maten 40 èn 44 Mil ouden manof atn lileln lapH Ufotlm stof fca uwtr ehVnlilk dtt sardipc kort jctSt gemaakt ord n teaarean men n den zomtr soovmI pl t4 r fcaa babben Met h eft ten ladd n nig net eoapt adon glaiit meur uwn on tioee 0M zette sakken tne rondt hoeken Pationtn voor d malen n vedMDboar aan oni bureau Bi prtl twn een patroon It It caa Teckonine VobaektOi HoofdredacAur J G Weysters Gbel redacteur voor Gouda en OiaibfK f TIeter Gouda Verantwoordelijk na a advertenties I Akkérsdtjk Rotterdtii m geefater N V Rotterdamsch Nlnmlii Rotterdam R i VANDETH Tandarts afwezig ot 5 Augustus De andere collegae voor zoover aantvezig nemen waar HEEL NEDERLAND STUDEERT BIJ Schiltelijke opleiding m m Alg OntwikkaUng Middanstondsdiplema practi kdiploma boafchoudan Duits Engels an Nadarlanda Vraagl prospectus H I S O Plantsoin1 5 LEIDEN Telef 2V54 Ph WI NYST Chirurg en Vrouwenaits heeft tiid en plaats van zijn poliklinieken als volgt ge WESTHAVEN 82 vlaandag 8 uur v m Woensdag I uur a ia Donderdag 8 uur v m OOSTH VCN 60 Dinsdag 1 uur n m Vrijdag r uur n m Waterdag 10 uur v nt Voor direct gevraagd VERtTELMIlSTEII 1 of 2 dagen per week met ▼ olie kost B even no O 4583 bureau v d blad Repareer niet zelf Loot Uw Huishoud of Industriemachina vakkundig nazian door TH RICKEN NAAIMACVINEHANBEL Zoulmanitraot 4 Geuda DndbrilMlaa NuMta Joogelul acad zoeken p Sept M a at Kaassra event ongem m gebr v keuken goeden tand Brieven lio C 4580 btir V d blad Net meisje 18 j vraagt zH slaapkainer net pcniiop Uuitsch gezind Br no O 4382 bur v d blad Oevraagd tegen 26 September NET MEISJE voor de huishouding Mevr van der Torren Park II THlngriRt ati Tuintagals Bouwmaterialenhandel V k k K da Jong aam StC Vuda Telefoon uitsluitend no 2696 van 8 uur v m tot 6 uur n nt Heeft U ereigenliik oiei véél liever die echte geurige Vao Rün s mosterd in Als ge U w leegc Van Rijn s méatcrdpotjca vasthoudt dao is er straks geen mosterd Te koop govraagd BOEKEN OP ELK QEBIED Uude prenten platte gronden Speciale aanbieding gevrujcd ia boeken over kunst en muziek ifcichiedegjs BOEKHANDEL KULTURA Voontr l Telcf 16894 Utrecbl Deksels Doe de deksels er ook bijt VanRIJN soar AUani at ttuvea dr mealtrd haaU ASSURANTIEBEDRIIF toekt Agenten en Hoofdagenton op provisiebasi ea o vaat salaris Br letl T A T atn Nigh Van Dilmar R dam AirtBB l ftii I BEDIENDE tevr Ieefi d pl rii IS jaar voor uatooren magazljnwerkzaaaihedea Brievea no O 4588 bar na dit blad BOORTE HUWELUK OVERLUDEH la de iM id ia Gaanat fsplaatst bareikan alle alanastaUandan InGOUDA an braada omgeving Tatalond een Jongon goïraagd 0 htt bakktrsvak te lecrcn Kranendonk K Tlendeweg 5 DE WIT N V tn agl voor haar filiaal te Ootida een inanneL heding hediende aa 15 18 jaar om in het vak Ie worden opgeleid Mriftaijjke sollicitaties met vcfmeMing vanieeft d schoolfpMdlag ca tveataecte vorige werkkringen te rtchien aan HHM WIT N V Md Paraanaal Poalbua X Zaandam Eiken Donderdagavond van 7 30 8ii uur Avondgebed in het Koor der Si ianskerk ingang b d Kotterswoning Zitplaatsen vrij DE PL COMM VOOR INTERKERKELIJKE SAMENV ERK NG Wegens contractueele verbintenissen elders nog sleclits HEDEN Woensdagavond het bttitengewone succes filmwerk DE TWEE WEEZEN Vrijdaii a KARAVAAN Bespreekt ook hlervoonljdifl uw plaataen RCUIilE BIOSCOOP lETIEOEimHlfliiCIIFMiaflSfMiT GouèschePropagandaweek DONDEBDAGi Diverte bedrtlisbijeenkohisteQ Btjeenkomtt Sociale Voormannen jenBetriebsführer aanvang 4 uur n m Ledenbijeenkomit met Filmvertooning aanvang 8 uur n m Wordt Ud ▼ ctt liet Nederlcmdsehe Arbeidsfront Leicker Dat was het fczegde vroeger in m n Jeugd toen er nog geen kjes ROER OM waren Maar nü zijn de taarten en Is de cake lekker zoolang d r maar ROER OM in liuis Is n PEJA product I POSH WK oed J i ine tttk tuMtttijk zoo n viltboed vooral aia aten op vacantie is hq ia bestand tegenv elk wéér kan ook altijd gedragen worden en staat steeds flatteus tenminste als het model niet al te veel verouderd i Maar lan is er nog raadt Wi zijn specialitelteB in orvarmani wij maken van een ouden vilthoed een madam eharmanl madalla Zelfs een ouden Heeren vlllhoed tooveien wü om tot een vlot flatteus dameshoedje MdiSOnJUflAnNAlnaoil PoHMbufMul voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam Kim 00 m KEG T t 1 1 W a Tii y MATUUaPiROÓUCII OER EËN EIGEN HUIS zonder hoogere koiten dan tegen woninghuur Vroogt Iniichtingan ef g tis biochura 0 GRABBENDAM R m BkiikeUdijk IfiOi Inspecteur N V Bouv kas Rohyp Adam KLEIWEG loa TEL tao aouDA THALIA Wy openen onze serie apeelale mlddagvoorstelllngn voor da augd met de wel bijzonder aantrekkelijtt galuidalllnit JUftd cdii Rumpalallliehen een oantra llln D ze wordt vertoond Zaterdag 17 Maandag 19 Dinsda 20 en Woensdag 21 Juli s middags hall i Prïzen der plaatsen voor kinderen tot 14 jaar Baicoa 0 7a Stalles ƒ 0 50 Parket ƒ 0 35 Parterre U5 Volwassenen avondprijzen Voorverkoop v m Il 12inr helpen U bij rhenmatiek uc iea p nen en scheu ten ia ledematen en gewrichten b pit griep verkondheid en sennw of lioofdpqnen Let op de naam Ovaaltjes en prijs op de verpakking 20 tabletfien alechto 60 ct Jn alle apddiekea en drogisterijen verkrijgbaar Laat ons ook Uw ervaringen weten I Senite Agentschap Naaaaukade 373 Amaterdam Groot maubalfobriak in de provinei vroogt voor mochinol en in ub hnakeriof deel ing n rvorsn BAAS ictli Sollicitantan moatan baschikkan ovar giool P vqring n leiding kunnen gavatL Bri y n ond r n G 4574 bureau v d blad 1596 Wat gebeurde er toen QonuWn Houtman voer als erste Nederlander naar de Oost Aan boord nam hij mee BOOGAÈim adal5é4