Goudsche Courant, zaterdag 4 september 1943

Pry S ceatM per num mer 82ste Jaargai No 21335 Cbetrad cteun F TIKTER Oouda illieerde landing Calobrië AanvaUen ten W van Mioes en Charkof afge dagen Zware gevechten bij Wjasma en Ssehk 25 JAAR LEERAAR AAN DE AMBACHTS8CHOOL Op 1 September was de heer J A Bpanda 25 jaar als leeiraair in het tan meren aan de Anibachtsschool veibonden De voorzitler de heer P D Muylwijk heeft den jubilaxls namens liet bestimr gehjk gewenscht en dank gebnacht voor het vele weik dat hij in het Belanig van de leerlingen en de school heeft verricht Bü het cadeau werd een foto overhandigd van het personeel der school Do directeur der school de heer S Swaneveld bnacJit den heer Brands dank voor de serieuze wijze van werken De wenkstukken in de praktijk de teekeningen dn schetsen van constructieleer het is aiUes af De directeup wenschte den heer Brands toe dat deae nog veie jaren met dezelfde liefde voor het vak in het belang van de groeiende ambachtslieden en de school z mogn werken De heer A Piersma sprak als voorzitter van den bond van leeraren tA leeraressen bij het nijverheidsonderwijs Hij dankte dan jubilar voor het vefe werk dat deze als secretaris voor de afdeeling verricht Als collega spt de heer H G A Kamps die in een gedicht de goede eigensdiappen van den heer Brands naar voren bracht Ato blijken van sympathie en als herinneringen aari dezen dag bodeé de sprekeirs geschenken aan Ook de leerlingen helAen zich niet onbetuigd gelaten De teekenzaal wm versierd en allen hadden hun best g r daan om hei lokaal een fleurig aanzien te geven at deae wijzen heeft de heer Brands ondenvonden dat zijn werk zeer gewaardeerd wordt Tweetal Geref Kerk De A NJ correspondent te Berlijn meldt nader Over de landing wordt van Duitache militaire zijde nog wein gezegd Men verklaart da aanvankelijk ongeveer een divisie Canadeesche en Britsdie troepen geland is Deze begonnen onmiddellijk langs de kiBt traatweg naar het Noorden op te rukken terwijl andere groepen ondersteund door pantserwaigens naar het Oosten gingen en pogen het binnenland binnen te dringen Deze troepen waren overgezet door ongeveer honderd landingstoooten welke door vijf oorlogsschepen waren 4ie8Chennd De Duitsche en de Italiaansche luchtmacht bracht reeds tijdens de overvaart een deel van de landingsbooten tot ziidcen Eenige andere vaartuigen werden zoo zwaar beschadigd dat zij door ium bemanningen werden prijsgegeven Hevige gevechten met Duitsche en Italiaansche voorposten zijn begonnen Over de ontwikkeling der operaties is tot nu toe nog niets bekend gemaakt Ook van geallieerde zijde loont men zich terughoudend NIEUWE LUCHTAANVAI or BEBUJN In den nacht van 3 op 4 September hebben formaties Brttsohe bommenwerpers opnieuw hét gebied van grootBerlijci aangevallen Reeds versoheidene honderden kilometers voor de Rijkshoofdstad werden de Britsche kaders naar D N B vameeiiit door sterke escadrilles Duitsche nathtjagers aangevallen en met auoces bestreden Ean aan tal vijandelijke vliegtuigen stortte reeds tij iens de eente faze van den aanval neer Batterijen zware en zwaarste luchtdoelairtillerie legden om het geheele gebied van groot Berlijn een dichte vuurverSpenrin Bij een poging om deze te doorbréken stortten verscheidene vieimotorige bommen wetï ers brandend neer Venwadtt mag worden dat het verllescijfer van den vijand aanzienlijk is De Britten wierpen hun bommen zeer verspreid over het stedelijk gebied vwn Berlijn vooral in de buitenwijken Het teiireuikarakter ook vai dezen aanval staat ondubbelzinnig vast Wederom werden woonwijk ziekenhuizen kerken en andere cultuurmonumenten getaroffen en vernield De Berlijnsche bevolking trad bij de bestrijding van de rialane branden opnieuw krachtig op en legde ean bewonderenwauxlige boudinj aan den g LUCHTAANVAL OP PARIJS Op den vierden verjaardag van de gemeensohappeliike BngelschFransche oorlogsverklning aan Duitschland hebben Engelsoh Ameirikaansche vliegtuigen Parijs gebombardeerd Het agentschap Ofi meldt dat verscheidene wijken met boovmen bestookt werden Ooider de puinhoopen ziJn menochen bedolven Op verschillende plaatsen heeft men tien dooden op een plek gevijAden In drie straten van een wijk ziJn 25 huizen volkomen vernield en vele andere i e9chadigd Onder de vernielde gebouwen bevinden zich een kerk en een ziekenhuis van het Roode Kruis Het aantal dooden werd gisteravcHid door Ofi opgegeven als 64 Bovendien zijn 220 personen gewond BERLIJN ZWIJGT OVER REDE VAN DEN PAUS BEIDEN JONGERE PREDIKANTEN De door den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk op het dubbeltal voor een uit te brengen beroep voor de stichting van een tweede predikantsplaats gestekte candidaten ds G F Hajer te Ede en ds C Koenekoop te s Gravenmoer N Br behooren beiden tot de jongere predikanten Ds Hajer werd 15 April 1904 geboren Wulen zijn vader was hoofd eener Chr school te Barendrecht Ds Hajer studeerde aan de Vrye Universiteit waar hij in 1928 mdidaat werd om 10 Februari 1929 te Schoonebeek Dr in zijn eerste gemeente te worden bevest Op 17 September 1933 verbond hij zich aan zijn tegenwoordige gemeente die hü dus dezer da en 10 jaar Ds C Koenekoop werd 6 November 1906 geboren en bracht zyn jeugdjaren door te s Gravenhage Hij studeerde aan de Theol Hoogeschool te Kampen waar hij in 1934 gandidaat werdxkn 3 Maart 1935 zijn ambt te aanvaaiflen te sGravenmoer zyn eerste eji tot op heden eenige gemeente FRONTZORCK KINDERVOORSTfaLLINGEN In het kadarder pieuwe Frontïorgact e van de W A iuUen m den loop van 1943 44 eep aantel Frontzorgkindervoorstellingen gegeven worden Het doel dezer kindervoorstellmgen is hetigeven van verpoojiiig aan kinderen van de Ne4erlandsch I iJdeis aan de buitenlandsche fronten van de Oostlandboeren en arbeiders van de arbeiders in het buitenland en aan de kinderen der armste bewoners dar betroljken plaatsen Medewerking wordt verleend door gezelschappen van kleinkunstartisten speciaal ingesteld op het geven van k indervooTs lel lingen De voorstellingen zijn gratis toegankelyk De regeling is in handen der plaatselijke W A commandanten De Nederlandsche Volksdienst zal voor de noodige versrwapermgen zorg dragen Deze voorstellingen eullen in het algemeen te 14 UUT aanvangen en te 17 uur eindigen Hier ter stede al een voorstelling plaats vinden op 26 Sapteoiber a s Predikbeurten ZONDAG 5 SEPTEMBia Ncd Herv Oemaente St Janakerk 10 uur d CElzenga 4 uur ds H S J Kalf Donderdag 7 30 uUr Avondgebed Westerkerk 10 uur d A C G dan Hertog van Rotterdam 9 uur da r W O Verheul Ver van VrIJi Hervormden 10 30 uur de heer 1 N Pattist van Den Haag Ver CalvUn 10 uur de heer Kruithof van Lange Ruige Welde Rem Geref Gemeente MJS uur ds J Nienhuis LuUierscbe Kerk 10 uur da B E J Bik van Amsterdam Oud Katholieke Kerk lOJO uur pastoor O P aiakes Ccref Kerfc W en i uur da J P C ten Brink Geref iGemeenle 10 en 5 uur I e dlenat Chr Geref Kerk 10 en 5 uur ds A Dubois Nod Geref Gemeente 10 en t uur ds Joh fan Welzen Woensdag 1 30 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente 10 en S 30 uur ds H C Leep v m Doopdienjt n m opwekklngsdienst DInsdaAt Woensdag en Donderdag driedaagsche conferentle 10 uur Bidatond 3 en 7 30 uur om 7J0 uur in Rem Kerk dienst Sprekers da Verboom van Utrecht ds Muller van Nijverdal en da J Enter Jr van Zeist Geloofsgetneenschap Leger des Heils 10 uur Heiligingsdlenst 7 uur Vcrlossingsdienst Donderdag 7 30 uur Heillgingwllcnst Jong Nederland voor Christas gebouw Spjeringstraat 49 n m 8 uur de heer W F Kloos Niets bekend omtrent boodschap raa Vaticaaaa aan Witte Hnis Evenanln ala by vorige redevoeringen van d p paua zet de Wllheimstrasse heden ten aanzien van de groote rede die het hoofd der R K kerk eergisteren te Rome heeft gehouden en die neer de aandacht heeft getrokken haar aUndDunt uiteen zoo meldt de Berl corr van het H b 1 d Men la van oordeet dat de rode an in het bijzonder ook de paasages waarin de paui over zijn vrerleaverlangen preekt geen poUtleke doch een Chri telUkreligleuze en humanitaire actie vormt waarop politieke coinmentaar overbodig la In dit verband wijst men er op dat de paus heeft verklaard met gelegitimeerd te zUn een vredeaactle te ondernemen en dat hij alechta hen die daartoe wel ge egiUmeerd zUn kan atetmen Overlgena verklaart men te Berlijn geen t eveetiglng te hebben ontvangen van in het buitenland circuleerende berichten ala zou de paua een tpecialen koerier per vliegtuig naar Waabington hebben gesonden BELANGRIJKE TURK8CHE BESPREKINGEN Uit Ankara meldt S P T Cieheel on verwachts is staatspresident InönU Donderdag voor het vastgestelde tijdstip in de Turksche hoofdstad aangekomen Men acht het zoo goed als zeker dat de Turksche premier binnen weinige dagen ook zal arriveeren Men veronderstelt in politieke kringen te Ankara dat de plotselinge tisrugkeer van het staatshoofd in verband staat met de t esprekingen die voor Turkije van groot belang ziJn en die in den loop van de volgende week zullen worden gehouden ATBLETIEK yUanU LEg CLllBWEDSTRMDEN Ka dB eerste drie nummers la de stand bl de onderlinge wedstrijden van de verecnlging Achillea om de clubkampioenschaT prn heeren tienkamp I H A ervoort I3S5 pnt 2 P Schouten US7 pnt 3 C van Dijk 38 pnt 4 J Sanders 1194 pnt dames vufkamp 1 S Mlkkers 530 pnt l J Hofman SaS pnt 3 N HeU Tent 364 pn Morgen om 10 uur op het Olympia terxeln wordt het tweede gedeelte afgewerkt Het programma luidt heeren 200 m en IWO m hardloopen hinkstap sprnnc dlscuïwerpen dames en jimioren 200 m hardloopen en diacuaweipen S i 9BT tisovar hebb n p individu i n wordi v n hooit Cfmactitl B ia voorj ttcniaa MM B R w m 4A Ikcraac Ircfkt Rooua lEK iENJ aer le 1 Vfin rich i lijn M de Aan g iartit 4 Sept I$f43 BurMtts Markt 31 Tahtfooo 4S Poctnkeoing MOO 1 ertjevel van de DuiUche t nuM t Ad Vr ag bekend m ZiiUUiikeii leetor van bet front wenICB ok glxteren SkMlde aanvallen Mr tolsje tt ét ceMcflea tea Weiteo vaa Mi en vooral en Westen van J ia nrare en af wiaaelesde c iiffMlafen tanks drongen da Tby op verI M wy v SiBdieUjke troepen ïitea binnen en vernietigden Jien geschut abmede verecheij M ideliihe tank tm eentralM aeetor vaa ket front l ileawe nraie geveehtea la de fsISHTvai Seefik tea ZaUweetcD en ItaMtw ▼ Wi iBa ton tal aat Ê chtenciarea van heden landTSIfelMlie troepen aan de ZnldMUU pBBt van Oalabdë CSevechl ltDuitKhe tax Italiaaaaehe beroepen lUa aan den sd ties van de Duitsche Iticht Tvielen overdag en s naictit sx ier r de Oostelii e kiut van Sicilië het zeegefeied ten Weeten vwi aan VersAeidene vüandelyke chepen werden door bommen r iwr kaliber gebroffen Duitsciie aohoten gisteren b NapeU 18 ielyke vliegtuigen neer Luciit J n marine vernietigden boven jiBltgebied van de bezette gebieden I Wftten en boven den Atlantischen Knan 12 vliegtuigen lÉiIe vuajidelijike vliegtuigen onen In den Jgeloopen nacht vhichteft boven Weet Duitscb ten n wekentanïe zwirc f vechten Itn alag In d borïit ktl Ot l wordt jÜlDdlging vn i e itclaelmtMge ont vin dit ebled thai meld b vel van SMi nial v ldniuir cha k jtt 1 genecaal kolonel Model hebIfneixn van hel lefer doeltreffend ge door vlieffend formatiea van de tcht de luchldoelarttllerie dte OB int itonden van generaal kolonel Httt Greim In de bocht bl1 Orel in een itblaK van den Arootsten omvang 0 ffroot oooceniHach bolajewlstlsch van 11 leger etandgehouden De I alaagde ondank ztln geweldige au lt lt niet In de beoogde doorbraak van IDultKh front Alle ttormloopen van den ld tttn op het heldhaftige verzet van j troepen te pletter geïoopen De bloe awliezen v i den vUand zijn zeer hoog verloor meer dan 14 000 gevangenen en 054 a TuJcken geachut werden JU ïHogtulgen werden neerge I inen irooten afweerslag hebben zich tJnach Westfaalache de 3lJ e Neder Iw de State Rljnpiltaiaehe intanterie de ÖOsle Neder Belersch Opperpalt ipanfflergrenadlerdtvisle de 4e Mafn Ihe pantaerdlvilie en de 7 lt Würt iche Bsdenache atormdivlaie btjzon tcheld ilOn weennaolitabericht no lliW 1 het Italiaanoeiie opperbevel het jde bekend in afgeloopen nacht heeft de de laatste dagen Uer en l kadtagipoglagen had ondemo B werden afgeslagen de ehtingen tegen de Calabri kut van de Straat van Maastaia op Mlm aebaal geopend Op weg zünde konvooien en voor § tter liggende schepen in de havens en Augusta zijn doeltreffend dien door Duitsche vliegtuigen Ities vijandelijke vliegtuigen heb ke bommen laten vallen op Trente Bologna en op de wing van Napels waart U met Wm te Bologna sciiade werd aonge IjSiteren heeft de Engelsch Ameri luchtmacht in totaal 35 vlie l verloren Zeven toestellen wer geschoten door Italinansche Duitsdhe jagers 6 door de i van den afweer en 3 door het geschut van motorvlotten Van e vliegtuigen zyn er 6 niet terug 1 van de kirüigïverri ditin n der I dagen I MEECWE GROOTE AANVAL A N P correspondent te Berlijn Aan het Oostelijk front is giste M nieuwe groote slag ontbrand M ia den sector van de centrale kt De bolsjewisten vielen hier na irtiUerievoorbereiding net meer jMBderd batterijen massaal aan I gegevens ontbrrtea nog j Iktdoel der GEALLOEEBDE LANDING aiUtaire kringen te Berlün wordt de üncelaohe landin sopeiiatie jorië veritlaard dat gedetailleer j fchten op het oogenblik nog niet rtvangen Naar alle waarschijn 1 bevindt zich in Calabrië voor ongeveer een vuandelyke divl van Sicilië utt overstak naar de van Reggio Of Reggio zelf setroklcen is bg de krijigsopera t nog niet vast Men wijst voorspelling over de ontwikke ï het doel wan deze operaties van J Het verrassingsmoment speelt oordeel van genoemde krin Wet geen rol omdat sedert langen Jt een dergeUJ4ce tm eli eid 1 was gehouden GOUDSCHE COUB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De heer J A Branos jubileerde UrrSCHAKELINO ZELFSLUTENiS MELKVEEHOUDERS Ia het Voedselvoenienlagsblad aa 4 Septoaber Is opgenomen de Zut dveroideataig 1M3 nltschakeliag adea lelfslijtenden melkveehoader Jta ge valge deze verordening Is het Rietingang van 5 September 1M3 den veehouder verboden eonsomptiiaf te leveren aan vertamiken voer eigen rekening h voorning van een ander Met melkveehouders worden op i en liJn gesteld ziJn gezinsleden zijn pMSsoneel enz Het verbod geldt niet iiwafgelegen gebieden waar de standasW satie nog nie t is ingevoerd voor fat betreft modelmelk voor aflevering an volle melk in z g burenplidvt en yeor het afleve ren aan leden van het pö soneel van een melkveehouder ïelfverzorgingsregeling Een regeling polgent welke het bedrijfschap voor zi iVel schadeloosstelling kan uitkeeren sal nader worden vastgesteld Voor bij 6nderheden worden belanghebbenden verwezen naar het V edselvootï i ningsblad no 67 NEDERLANDSCHE KRIJGS OEVANGENEN OP JAVA Aangeiien door de beperkte plaatarulaite de uit Japan ontvangen opgaven van Neier landache krijgsgevangenen niet meer op de g ebruUletUke wijze kunnen worden gepUblic erd zal door het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruia In den Vervolge regelmatig worden bekend gema kt over welke groepen van krljgagevangenen in lichtingen kunnen worden verkrege In verband hlermeile wordt medegedieM Sa ttaaa IniichtiBcen kunnen wordrn r ftrekt omtrent krUgagevangenen begbwelldemet den naam OÜkgraat tot en met 4 letlOT Gtt ZU dte inlichtingen wenaoben omtrent vorenbedoelde krijgsgevangenen geheyen zich te wenden tot het Infonnatie bureau tran het Nederlandsche Roode Kruia Korte V rhout 14 a Gravenhage onder opgave Vfn naam voornamen geboortedatum en plMta en zoo mogelijk atamboeknurmner milllaivsil rang en laatat bekende atandplaata DE STEM DER S 8 Luistert Zondiag van 11 90 tot U 4S uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem S S onderwerp S S opleidingskamp AvegoöS Een dag uit het leven van een SAman Deel 4 DBECTORAAL GENERAAL VAH FOUTIE Tot ef van den algemeenen staf by het directoraat generaal van politie te Nijmegen is benoemd koUMiel P J Kooymans voorheen gewesteUjk poli tiepresident te Eindhoven Hü heeftop 1 September j l ziJn werkraunheden als zoodanig aanvaard D STBfBCn EWIBt WS RÜwiel fstallen op station op helderd Li DRIE PERSONE If XANGEHOUpEN Een geval van prijsopdrijvinig van een he srenrijwiel dat uiteindelijk voor niet minder dan 700 werd veAocht heeft geleid tot de ontdekking van een tweetal rijwieldiefstallen op het station te dezer stede door een lid van het spoorwegpersoneel gepleegd De kooper de 23 jarige landbouwer H L te MoerkapeUe had het rijwiel van den 36jarigen wiker J J te Gouda en deze weer van den 2g j rigen rüwielhersteller M A v W alhier die het op zijn beurt had ovw g pomen van zijn schoonvader den St axlgen blokwachter der Nederlandsdho Spoorwegen P D te dezer stede De btbkwachter bekende op het perron twee rijwielen te hebben ontvreemd die hier uit rijwieltremen moesten worden overgeladen Het tweede rijwiel was eveneens naar zijn diocHKOon gegaan bij wien tiet in beslaé U genomen zoodat daar de andere nedt in Moenkapelle is achterhaald beide karretjes terecht zijn Volgen aededeelingen van den blokwachter fcad hij de diefstaUen gepleegd op aandringen en aanwijzen van den 47 jarigen adjunctcommies bij de Spoorwegen G W alhier die aandeel m de winat kreeg De adjunct commies ontkent een en ander alle anderen hebben bAend Drie der verdachten de blokwaohter de adjunct commies en de rijwieUierstellö zij mgesloten en zullen naar Rotterdam worden overgebradit Daar de fietsen veel te duur verhandeld werden krijgen alle betrokkenen tevens een proves verisaal wegens prijsopdrijving Bij een huiszoeking ten huize van den adjunct commies ziJn nog drie clandestien gemsakte kaasjes met een totaal gewicht van 9H KG in seslag genomen Mej M Brinkman tS JAiW AAN DB ZWOLSCHB MUZIEKSCHOOL Op 1 Siqitember jX was het 29 jaar geleden dat onze oud stadgenoote mej M Brinkman als leersres aan de Stedeluke Muzteksebool t Zwolle verbonden werd De Prov O verüsselsche en Zwolscfae Courant meldt naar aanl Wing hiervan het volgende RuimteverwarminK vo r bijzcmdere do el e inde rt f FORMULIEREN VÓÓR U SEPT INLEVEREN Huiébrandverbruikers waartoe behooren de venbruikersgroepen B C en D alanede particuliere verbruikers die in aanmerking komen voor een toeslag ten behoeve van een in hun woning aanwezige ruimte voor bijzondere doeleinden kantoren wachtkamers van artsen e d dienen een aanvraagformulier BR C 250 resp BR C 2S1 zoo spoedig mogelijk bó den distributiedienst af te halen en u i t e r 1 ij k 15 September a s ingevuld bu dezen dienst in te leveren Thans kunnen ook brandstoffenrantsoenen worden uitgevraagd ten behoeve van cafe s winkels en werkplaatsen Ook deze formulieren BR C 250 of BR C 291 moeten uiterlijk 15 September a s bij den distributiedienst worden ingediend Hoewel er geen ruchtbaarheid aan het jubileum gegeven was waren er V T j M iiMu n iwh velen die w van wlten Mejuf H ftT f5 frouw Brinkman heeft tenslotte te veel vrienden groeten en kiemen om een dergeliik belangrijk feit in haar ambtelijk leven heelemaal onopgemerkt te kunnen houden Haar kamer stond dan ook weldra vol bloemen Het Ugt intusachoi niet in de bedoeling om haar zilveren jlubileum zonder meer te laten passeeren Reeds worden de voorbereidingen getroffen voor een grootscheepsche opvoering van de opera Martha en het laat zich aanzien dat deze een waardige viering zal worden van liet jubileum van deze zoo gewaardeerde leerares en aan haar positie in het Zwolsche muziekleven de juist belichting zal Ifeven Rijwieldiefstal Dp een pitoais aan de achteiRzyide van een pand aan de Kleiwegstraat is een beerenruwiel ontvreemd Nieuwe rantsoenbonnen boter margarine suiker eieren mellc en tabak Met ingang van 5 September Oude geldig tot en met 27 November voOT boveatiwunde urtOcelea gelfig tot en met 21 November aa OA de oude rantsoeaea voor hi rantsoen sol ker zijn na deien datum niet meer gel dig Voor de wisselbonnen voor beter en melk zullen geen nieuwe modellen In gebruik geaomea worden Desa blijven derhalve ook na 27 November a s geldig Ten slotte ziJn de bonnen H rantsoen aardappelen weïke voorkwamen op de Ixinikaarten vOor langdurigen arbekl voor de 12e periode 1942 tot en met de 5e peiiode 1943 na 11 September a s met meer geldig Tot dien datum kan men op dr bonnen IVi ic a jpelen koopen t DE GEDROOGDE PRUIMEN VOOR DE KINDEREN Zooals bekend zijn vxx r kinderen beneden den lecftyd van vier jaar gedroogde pruimen beschikbaar gesteld op bon Beoerve 4 41 welke boa voor 24 Juli j L bU den detailKst moeirt wor den ingeteverd De aflevering zou zoo spoedig moffelijk volgen Aangezien de pruimen thans o eral in de winkels aatïwezig aijn zial het puMiek nog tot en met 11 September ais in de gelegenheid ziijn deze bij den detaillist in ontvangst te nemen Na dien datum kón men geen aanspraak op aflevering meer doen gelden UnBEIUNG VAN NIEUWE BONKAARIEN De plaatselijke distributiediefvsten reiken van 6 September tol en met 2 October a s nieuwe Ijonkaarten voor voedingsmiddelen uit Zij die geboren zijn tusschen 5 Sept en 4 October van de jaren 1922 1929 en 1939 moeten hun inlegyel ruilen alvorenshun bonkaarten in itvangst te nemen NIEUWE RANTSOENBONNEN Zooals bekend worden met ingang van 5 September aj rantsoenbonnen van een nieuw model in omloop gebracht voor de artikelen boter margarine suiker eieren melk en tabak Deze rantsoenbonnen sljn evenals de nieuwe rantsoenbonnen voor aardappelen welke reeds in gebruik zijn uitgevoerd ia de kleuren groen en lichtbrnin welke horizontale banen vormen De oiWruk der bonnen is volgende boterbonnen linkftooverv in rood het cyfer 31 rechtsboven in donkerbruin de letters 1 r of H r naar gelang de bonnen recht geven op het koopen van een rantsoen of een half rantsoen onderaan in donkeibmiin het woord boter margarinebannen linksboven in rood het cijfer 32 rechtgboven in donkerbrutn de letters 1 r of 4 il naar gelang de bonnen recht geven op één of een half rantsoen onderaan in donkenbruin het woord iaiigarme suikerbonn en Imkstooven in irood het cijfer 14 rechtsboven in donkerbruin de letters 1 r of if naar gelang de bonnen recht geven og een rantsowi of een half rantsoen on ieraan in donkerbruin het woord suiker RIJkMommhaark ROTI mtaSater Dr Beym Inquatt reikt zelf als een der eerste dragers van dit msigne de eerste sporttnalgnea voor Oorlogsgewonden In Nederland uit na afloop van de wedstrijden van de S S und PoUieiaportgemeinschaft op Te Werve te Rijswijk P K Andres a elbonnen linksboven in rood het cijfer 37 rechtsboven in donkerbruin de letters 1 r onderaan in donkerbruin de woorden een ei meibonnen linksboven in rood het cijfer 39 rechtsi ovcn in donkerbruin de letters 1 r onderaan in donkerbruin het woord melk 1 tabaksbonneil linksboven in rood het cij fer 66 rechtsboven in donkeilbruin de letters 1 r onderaan in donkerbruin het woord tab Zooals reeds is medegedeeld blijven de raatsoenbonaea van bet de model Nederlaadacha VrUwCHgMa kil DtMaelM Marine De muta nat uttatekcnd Da GruppentOhrer overtuigt cicti M iintw stzonderlQk of de unilsnn onberbMtffc itt Ala ze voor het eerst In blauw xgn kunnen de Jon eat nauwelUta het oogenblft Iwacli ten waarop zij met bun nieuwe unlftinn In de stad kiüinen gaan wandelen S A BUdb rtalit rrilx Urr HET CniEENTEBLAD Aaasehaffiag leenttlddehMi De burgemeester heeft besloten medewerking te verleenen voor de aanschaffing van drie examplwen van het Deutsche Lehr und Lesebuch für die Niederlandische Volkssehulc dot G F Blijdenstein i K E KMg ten behoeve van de bijzondere neutrale school HatallMi De biugemeester heeft met injaag van l eptember de arbeidsovereebkomst ontbonden aangegaan met den heer J van der Beke Callenfels te Woerden als commies 2e kluse ter gemeenteecretarie Met ingang van 1 September k een arl eidsovereenkomst aangegaan met den heer P G C Stuiver to V4orburg als commies 3e klasse ter fe meenteaecretarie Aan mej I A Vermey typiste la klasse ter gemeente secretarie U met ingang van 1 S temb wegens huwelijk ontslag uit h functie lerleend Met ingang vaa denzelfden datum is met haar een arbeidsovereenkomst aangegaan eveiteens als typiste 1 klasse ter gei nte seeretarie BUBGERLUKB STAND Gekenn 3 Sept Ohristina d van G van Zaïieaen Cyiran des Heuvel B Martcnaabifel y Oa et aM t Sept J M Van der Zwaluw en X J Goor W J C Ooetelaar en C H ds Groot N O Burger en r L Hugo C van Boeren en J M Rutting Ove ils aa n 1 Sept Pieternena Ifaria de JaAg 74 J Johan Jaeob van der Speld 9 J i Sept Gerarda Christina de Onill eta met J S Lugthari SS BAAG8CH GERECHTSHOF Beleediging ia autobus Toen op 14 September van het vorig Jaarambtenaren van den C CD een controleuilden uitoefenen in een autobus btJ Gouda gtng dat niet bijzonder vk l er werden nogalwat bezwaren aangevoerd Toen een paasagier eenige opmerkingen maakte en de controleur J V O uit Gouda hem om hetpersoonabewijs vroeg gaf dit moeilMMieden naar aaAleidmg waarvan de controleur hetwoord schoft gebruikte tegen den reiziger die een aanklacht wegens beleedigingindiende De politierechter te Rotterdamveroordeelde den controleur tot drie dagengevangenjastraf In hooger t eroep vorderdede procureur generaal bU het Haagsch jserechtsof een geldboete van 29 aubsldfairvUftien dagen hechtenia Het hof heeft verdachte lluina conform dezen eisch vetoordeeld I DiefMal f Tot acht maanden tuchtachool waa A V d K te Gouda NVat Waar Wanneer eanle Tkeoter Heropemnca pragnunina op hel tooneel revue Aanpakken onder leiding van Martin Rijken Aanvang i uur Zaterdag 9 30 en 8 uur Zondag 1 9 90 en 8 uur Zondag 10 30 uur film Alcaiar met Fosco Giachettll Seltonwknrg Mateoep Twee gelukkige men schen met Magda Schneider en wolf Albach Retty Aanvang S uur Zondag vans 3 uur Tbalia Theater ArtlstenhuwelUk niet UazI WaWmUBer en Albert Matterstock Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Betmtr foyer Cabaret programma met de Cavctli s en Max van Laarhoven Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 3 uur Maandag vanaf 7 uur concert Tot en met 5 September OnUpaa iagalekaat Amiettia Slngebtraat Tentbonatolling van producten geteeld door volnlulnders geopend 2 10 uur Zondag l t U uur Alle erfciagen 1 It lS ea t 8 an Outhnlskapei TentoonatelUsg vsa satleks tegels en tegclachlldertlaa i Sept 2 3 aar Pks mheeven Onderlinge zeilwedstrijden wateraportvereeniging Elfhoeven I T 8 en Se 4 nor VrOe Bvasigeliielw Kerk en T 30 nr Remawtnaitacbe Kerk Driedaagsohe conferentie Vrije Evanfellache Gemeente ter verdieping van het geesleNJk leven onderwerp God en de mensch leider ds N C Leep sprekers ds J Enter Jr ds P B Muller en ds J Verboom i Sept 7 3S OW Nlenw Scbonwbisrg Optreden van Indra ZONDAGSDIENST OOKTOtmH BIJ afwezigheid van den huisarta Mn vanZaterdagmiddag 3 tol Zondagavond 1 uur teconsulteeren de doktoren P de Boer Gouwe 119 telefoon 2873 en C van Elk Katiensingel 7 telefoon 2SS1 APOTHECEKSDOSNgT Steeds geopend dea nachta allé voor iwneeimiddeien Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendewe INLCVEMNG LUISTBIVBaOÜNNWOBW r Inlevering lulstervergunnlngen yerbeard verklaarde radloontvangtoeatellen n net postkantoor Maandag letter E MMMMMMMMHI Wanneer verduisteren Tot 18 Sept iHiet verduisterd Sworden van 2 1S tot 7 uur i