Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1943

K til Ztterdag Tfj Sept 1943 Burcani Markt 31 Telefooo t7 S Poatrekenlng 48400 GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prjit 5 cent per num mer 82 U Jaargang No 21353 Cbttradactaur r TIKTKB Oouda verminderd hevige afweergevechten Over9chrijdingspoging van den midden Dnjepr verijdeld I Succesvolle aanwd op convooi EINDE VAN DEN ZOMEBTUD De huidige zomertijd eindigt in Nederland evenals in het GrootDuitsche Ryk op 4 October 1M3 des oohtfends om drie uur Op dat tijdstip worden de openbare uurwerken van 3 op 2 uur achteruitgezet Van het op 4 October 1943 daar door dubtiel vooritotnende uur van twee tot drie uur des och tends wordt het eerste uur aangegeven als 2a 2a een minuut enz tot 2a 59 minuten het tweede als 2b 2b een minuut enz tot 2b 59 minuten i rigmnnMiiaiiiniansiia anwiiimi DlSTRIBVTlEmSVWS ZEEP VOOK WILEN ABBEID Met Ingang van 1 October aa komen personen die zoogenaamden vullen arbeid verrichten voor een tijdvak van twee maanden in aanmerking voor extrarantsoenen eenheidszeep en waschpoeder Zij dienen zich vóór 2 October aj tot de plaatselijke distributiediensten te wenden ten einde een aanvraagformulier MD 233 71 af te halen dat zij in de week van 4 I m 9 October a 8 moeten iiüeveren Belanghebbenden worden voor nadere bijzonderheden verwezen naar de publicaties van den plaatselijken distributiedienst VASTE muuatatorvtai voob KOOKDOELEINDEN Voor pensions met minder dan tien gasten Pensions met minder dan tien gasten kuiuien in bepaalde gevallen in aan merkmg komen voor een rantsoen kookk len ten liehoeve van hun bedrijf Deze pensions worden in twee groepen verdeeld De eerste groep omvat die bedrijven waar voor het inwonende gezin van den pensionhouder voor het jaar 1943 44 een kookkaart U IIS of U 215 Is vCTstrekt De exploitanten kunnen in den loop van October 1943 bij den plaatselijken distributiedienst een aanvraag indienen ter verkrijging van brandstoffenbonnen voor kookdoeleinden in het tijdvak van 1 October tot en met 31 Deconber 1943 De afgifte der bonnen geschiedt na onderteekening van een door den distributiedienst lieschikbaar te stellen varklaring In de tweede helft van Decaaiber zal tsn aanzien van besdiikbaaaA ing van fcookkolen voor dme pefUdoDS in het tijdvak van t Jan tot en m t 30 April 1944 een nieuwe publicatie verschijnen De tweada gro omvat die becbijven wtik hoewel basehiUcende over een gasaaiiduitiag of een electrische hoofcaanaluUiaB maaltijden voor hun pensiongasten uitsluitend op een kookfornuis plegen te bereiden in verIxmd waarmede geen kookrantsoen in gas of electriciteit voor tiedrijfsdoelelnden is verstrekt De betrokken exploitanten kunnen voor het stookselzoen 1 October 1943 tot en met 30 April 1944 een rantsoen kookkolen aanvragen met gebruikmaking van formulier Br C 250 Toewöiing gesduedt eerst nadat de tirandstpffencommissie tél Viaatse een onderzoek heeft ingesteld BDNDVLEESCH IN BLIK IN DISTBIBimE Het bedrijfsehap voor vee en vlecsch deelt mede dat in de eerstkomende weken behalve versch vleesch evejieens een beperkte lioeveeUieid rundvleesch in blik m distriU utie zal worden geb acht De netto inhoud van deze blikken is pngeveer 850 gram De consument zal hiervoor aan dfti slager moeten afgeVen 11 Va rantsoenen De veikoopsprijs bedraagt ƒ 1 40 per blik Indieh de consument niet over voldoende distnbutiebescheiden l es 4iikt om d ze blikken in mtvangst te kimnen nemen zal de slager versch vleesch leveren aangezien de blfkken niet uitgewogen mogen worden verkocht HET TERRORISTEN PROCES TE ASSEN Tien doodvonnissen Bewaar u oardappelschilUn de koe maakt er meUe vanf CORBESPONDENTIE MET KRUGSOEVANGENEN EN miRGEBGEINTEBNEEBDEN IN JAPANSCBE KAMPEN Het in ortnotieburcati uan het Nederlandsche Roode Krui te sGravenhage ontving bericht dat door de Jopontche autoriteiten is beiNuld dat de corres pondentie Bericht aan krijgsgevangenen en aan burgergaintemeerden Ie minder dan 23 tekttwoorden moet betiotten 2e getypt of in duidelvlc leesbare blofclerters yeschret en moet z 3e tlechti persoonlijke of familieaangelegenheden mag bevatten en in geen geval inlichtingen of meeningen op militoir of polittefc gebied nuig beheZzen De correspondentie aon krijgsgevangenen en burgergetnterneerden uioaromtrent reeds bericht is ontvangen dient te worden gericht aan de kampen waarin dé geadresseerden verblijf houden zij Icon worden verzonden door ttuschenkomst paiv het iaformatiebureau van hgt Feöcr loTidsche RooéeKV betreft kmjgSS vmigenen Korte Voorhout 14 e jjoot burgergeïnterneerden Or Kuyperstraat 9 te s Gravenhage Brieven toelfce niet aan bo envermelde ccrcischten uotdoen zullen blvkens mededeeltng van de Japansche atttoritetten niet toortlen uttgeretict gaaMWtaBmsj iwwvw M opperbevel der Duitadie weerriw deeH d d Vrijdag mede ll STket Zuiden ea midden van het ia front durea de afireerfeto dri leetorai waarin tot dns JSl i front durea de afireerfe l b nraartepuit Ia Met onver 2 1 hevlfheid voort Op het Koe S Menhoofd en ten Ooiten van l feZ werdM kraehtiire vijandelUke afgealacen Sev e ofüi en llUden DnJepr op venebeldene ever te aiefcen werden verTm Noord Ooéten van Zapo Sr hl Demldof elokte het door ISenden tecenianvallen onser tmel ltarfebreken Sovjetrcfimaiteii te IMW f daarbQ t vancenen en lieiiukeB De Inehtmacht ontlastte mt mvaUM van cecmieeatreerde füet de iwara xeveehtcn leverende 1 f het le M T£liet front der NoordeHjke Ijszee Mfaeüe Duitsche gevedhtsvliegtui Mriaagde aanvallra op bolqewu AÏHnootbftse en ravitailleerings Bil deze aanvallen idioten forOm Ischtvliegen in 24 uur zonder verliezen 4S vüandelüke jachtliigen neer I Itallë vlei de vUand gtoteren ttrydkraehten b J Saienno en aan Térpi de gaveehten in Salemo neg gaande Qn Jde vUandeUJke aanval In het geI T n Contorrit iia harden en verstrijd met bnltengjewoon n Tjjandelijke verlieten afgesla het eiland Kefallonla opede Italiaaneche divisie Acqui Ffla het vwrraad der rogeeringgUa geweigerd de wapenen neer n en de v jandelü lcheden geNa vooifcereiding door de nacht gingen Duitsrfie troepen i den aanval over braken den tand der rebellen en namen de Argootolioo Afgezien van ïaum die tydlg de wapenen neern werd het groa der opatandig e met den divisiestaf in den j vemdetigd I tt Septünber trachtten BrItsche en van het kleinste type in Imteren der Noorsehe seherea binI e dringen Bij deae poging werI d tijdig opgevangen en vemie j Töir lU sdoees konden behalen deel der benuumingen geraakte I icnngenschap toflo Amerikaanedie fonnaUes vliegverloren gieteren overdag bij Uen op plaatsen aan de kust Mt bezette gebied in het Westen vooral de stad Nantes zwaar Ip en w rd 19 vliegtuigen lonnaties Britsche bonvnenweipers in den afgeloopen nacht lilB e terreuraanvallen op Mann Ludwigshafen Darnutadt en mm Er ontstonden verliezen onder H bevolk ing en deels aanzienlijke lAlde Tot dusverre is het neerlaUeten van 33 vliefftuigen vaütge Indle T uitsdie gevechtsvliegtuigen kten In den afgeloopen nacht Iilieiveklen en andere militaire doelen Ik Zuiden Midden Engeland De jijBideluke verhezen bü den terreur val in den nacht van 22 op 23 Sep taber zijn gestegen tot 27 toestellen Mtsche dnikbooten hebben na een ItÉealange pauze bij verrassing het l4Melijke convooi verkeer In het I buten van den Atiantischen Oceaan iMpraUen En dnikbootgevechtsgroep É er in een naar Amerika I eonvooi op tt vangen dat onge il krachtig verdedigd was De aanIMh moesten daardoor vooral onderlu wordoi tegen de bnitengewoon Ijlpw convooltorpedojagers der bnidedlging Bierbij behaalden onze MUsoten uniek succes In dagenlange Mwkige en verbitterde geveehten iiMai 12 vtjandelijke torpedojagers IHltten gebracht en S andera getorIhÜM welker ondergang waarschijn v k Dichte nevel belemmerde de itting der operaties Niettemin I van het eonvooi nog 9 schepen len gexamenlIJken Inhoud van ton tot sinken gebracht en Z getorpedeerd RK UNIE RIGA ODESSA uf P van den itrtjd in het Oogtcn 4 Londensche degbledpera te denken Corr Dienst uit Stockholm wih ulen preken ten deele ven Jluaiidv Ijnwmlncen doch In de milltelre b Wlelngen overheere t een nadenkende n M n moet taegeven zoo meent de SMlr Teler Ph dat de Duitsche IHJjsttende bewefinaen In het Oosten I gHw n harmonieeren met de nieuwe iSy Dultschers Voor de Sovjets IQKhet een moellOke taak want achter IPJfeoen ttl een ware Sahara gebieden l 9 eenmaat totaal vernield hebben Kf de vijand hun thans eveneens als IS Kuinhoopen overdraagt De Sovjets IHJJW n ilch van alle voorspellingen ifl IW nor niet den bovenloop van den r bereikt en kunnen slechts vermoeden a cL daar wacht Niet tevergeefs la van M zijde verklaard dat men terugtrekt B onneembare veixledlglngallale fc Imie zoo meent de l aily ffaph zal zich waairgdhiinlijk I2 n van Riga tot Odessa Men t iich 4aarln niet vergissen een JLi dergelijke terugtrekkingsbeweging betekent voor de Duitsche strüc£iachten een gxoote ontlasting en groote voordeelen Want de Riga Odesga linie u ilechts 800 mifl lang d w z dat zij slechts de halve lengte heeft van het tegenwoordige Oostfront Door een terugtrelcking van deze linie zal de tegenstander niet alleen m het Oosten sterker worden dodh tevens in de gelegenheid komen bedreven divisies in alle deelen van Europa tegen de AngloAmerikanen in den strijd te weipen Uit d zich thans afspelende operaties aan het Oostelijke front vaK diridaWk op telnaken dat de hoogste DiHtache leiding naar een frontcorreetie atreeft die den oorlog een volkomen gewijzigd aanzien moet geven loo achrdft de mlUtalre correspondent van het D M B En hy vestigt er de aandacht op dat zoo zwaar In den ZtildellJken sector en in deelen van den eentralen sector de ontwikkeling oo in vollen gang Ie zoo weinig tbt dusver de linker Duitsche vleugel van ObelU tot boven aan Leningrad toe bU de operaties betrokken ia geraakt Dit feit la van bijzondeze beteekenla Het opent voor het toekomstlga verloop van het zomerottenalef der SovjeU aspecten die een aanw zlng vormen voor de uiteindelijke bedoelil ten van de Duitschersi ZWEEDSCH jrOURNAUSr OVEB HET BOLSJEWISME In een rede op een bijeenkomst der Svenska Socialistlike Partiet Sweedeche gocialistiache partti beeft de Zweedache journalist Holger Moellman Palmgreen op 11 Augustus 1943 te Stockholm verklaard Ab de Sovjet ume Dultsehland dat den strijd voor het zelfbehoud der Europeesche cultuur tegen de Aziatische bedreiging uit het Oosten op zich heeft genomen zou overwtnnen zouden fSngeland noch de Vereenigde Staten in staat zijn de bolsjewlseerlng van Europa te verhindera Achter de demarcatielij D in Polen ttonden in den zomer van 1941 iSO tot 900 Russleche divisies Hitler heeft in de laatste minuut toegesla S en Als Duitachlaud na Duinkerken het irKsche eilandenrijk zou hebben aangevallen zouden 800 tot TM divisies d w z de geheele glganttedie oorlogsnu lnerie der SovjetUnJe zldi op Europa gestort hebben Doordat het Duitsche inltlstlef StaUn vóór was ia Europe bewaard gebleven voor het vreeselljkate let dat ooit aan zijn horizon ia opgedoemd De bloedige aporen in de Baltische etlanden en de namen Katyn en Wmnltza zijn lllustrsües van de zegeningen van het bolsjewisme Deze dingen mogen de volken van Europa niet vergeten Gemeld wordt Het speciale PoUzeir standgericht heeft in Assen zun eerste zitting gehouden tegen een groep terroristen die ipaandenlang de Noordelijke provincies onveilig hebben gemaakt en door terreuraasr slagen de Nederlaadacbe bevoUun groote schade hd ben to brat t Het PoUzetstandgeHcht heeft zooals reeds kort is medegedeeld in deze zitting tegen 11 Nederlamdsdie onderdanen de volgende vonnissen uitgeBprokem Doodstraf tegen den 30 jarigen handelaar Johannes Vis uit Stadskanaal Doodstraf tegen den 32 jarigen reiziger Anna Rutgers ui Stadskanaal Doodstraf teigen den 25 jarigen boekbouder J Toet uit Staphorst Doodstraf tegen den SS j ri en zi enoppaaer Gert Pco uit Zmdlaren Doodstraf tegen den 24 jarigen maofiinist P van Laarhoven uit Hasselt Doodstraf tegen den 28 jarigen gemeenteambtenaar Wessel Knot uit Ëxloo Doodstraf teigen ea 35 jarigen Imer van een ai beid ureau RendertPoel iiit Borger Doodstraf tegen den 21 iarig i H B S er Jan Diemer uit Borger Doodstraf tegen den Sïjarigenlandlbouwer Roelof Tiiin uit Valtermond Doodstraf tegMi den 41 jarigen gemeentesecretaris Andries Diepenr brug uit Odoom TuchthuisBtraf van 10 jaar tegen den 26 jarie6n geroeente anihtenaar Harm Hooiveld uit Odoom De doodvonnissen z jn enkele urenna de uitspraak van het vonnis voltrokjcen In Friesland Grontiügeii en Drente zijn de Itfatste maanden in stügenden omvang en met groote brutaliteit daden van sabotage en terreur gepiep In totaal werden niet minder dan 70 gevallen vastgesteld Vooral hadden zij betrekking op aanslag i op kantoren van d burgerleken tand n et het doel de teweticstelling in Duilachland te sabotMren verder waren het overvallen op distrièutiekantoren met roof van levensmidde len talbaks en benzAiebonnen voor eigen gcAiruik of ter ondersteuning van illegale personen voorts moordaanslagen op Nederlandsche natio naalsociaUstèn en pro Duitache personen die gevaarlijk konden worden voor de terroristen en illegale per sonen Het speciale commando dat door den bevelhetoljer der Sicherheits Oe strijd In znid ItallS Grenadiers springen van hun voertuigefL en bezetten een stelling om de gelande Anglo Amerlkaneu nder vuur te WSP K Bttsehel H a St ENGELSCH AMEEIKAANSCBE LEUGENCAMPAGNE BOND DEN FAVS Vit Berlttn Het volgende korte overzicht van berichten uit Kngelsche en Amerikaam ache bron wordt In het juiste licht geplaatst door het gisteren gepubliceerde bericht van deOsservatoreRomano het offlcleele orgaan van het Vatlcaan over hetzelfl onderwerp Den 14den September schreef de Engelse journalist Ward Prince in de D a 11 y M all Het hoofd van de roomsch katholieke kerk loopt gevaar door de Dultschers gearresteerd en naar een concentratiekamp overgebracht te worden Den ISden September meldde de ond Engelsch Amei ikaansche controle staande zender Palermo In het gebied van Vatlcaan stad z n Duitsrhe valschermjagers gedaald Op het St Pietersplein ataan Duitsche pantserwagens Den 16den September verspreidde de Londensche omroep in de Italiaanscbe taal het bericht JJe paus heeft geweigerd een afgezant van veldmaarschalk Kesselring te ontvangen Hij heeft verklaard dat de aan wzlgheid Van Duitsche troepen In Rome een schending van het internationale recht vormt daar Rome tot open stad ia verklaard Den ITden September meldde de Londensche omroep in de Nederlandsche taal De Dultsfliers plunderen te Home de karken De paus wordt thans ala gevangene behandeld Den IBden September nam het Zweedsche blad Social Demokraten aan deze agitatiecampagne deel met het bericht dat de paus tweemaal geweigerd had veldmaarschalk Kesselring te ontvangen Den Sdsten September meldde de Neue zarloher Nachtrlchten datd zender van VatlcaaaaU door de Duitacheis was bezet Den sasten September verspreidde het Engeliche agentschap Reuter het bericht J e betrekkingen tuaachen bet Vatlcaan ea de Dultschers zHn opnieuw slechter gewerden doordat de Dultschers Dinsdag twe kerkelijke hoogwaardlgheidsbekl ders srres teerden die het Vaticaans hs gebied wildea betreden Al deze berichten en een groot aantal soortgelijke werden als leugens gebrandmerkt door de publicatie van het Vatlcaan in de Osservatore Romano van den 2tsten September waarin wordt gezegd 4lr zijn veel geruchten in de wereld verspreid over den toestand Ih Vaticaanstad en de positie van den paus na de Dultadie bezetting van Rome Wij zien ons nogmaals genood zaak uitdrukkelijk te herhalen dat weliswaar op het St Pietersplein Duitsche patrouUlei dienst doen en Duitsche wachtposten aan de grenzen van Vaticaanstad zijn gallaatst doch dat deze militaire maatregelen na voorafgaand telefonisch overleg van het Duitsche commai o met den gouverneur van Vatlcaan stad zijn genomen Op grond van een overeenkomst werd een demarcatlelljn vastgesteld Wij zijn gemachtigd te verklareit dat deze lijn nooit is overschreden De fascistische partü te Rome heeft met ingang van 24 September haar Intrek genomen tn het historische Palazzo Braschl Daar was ook reeds voor den initsch van Badogllo gevestigd polizei en van dtn SiD naar de Noordelijke provincies werd gezonden kon snel ea aantal aanslagen ophelderen en da dadetV arresteer Leden der terreuTbende hebft en gemeensdtappelijk drie aanslagen gepleegd op het raadhuis van Stadskanaal voorts heeft limMia groepeen aanslag gepleegd op faet raadhuis v Exlo waardoor het ge4ieele gebouw in de asch werd gelegd Dat deze mannen gevaarlijke misdadigers waren blijikt vooal uit den laffen ei gemeenen moord waarvoor zij niet zijn teruggeschrakken Op 30 Juli 1943 vielen twee hunner den fabrikant W Reilingh op het fietS d van Zuidlaren naar Midlaren aan en vermoordden hem met twee pistoolschoten nadat zij tevoren zijn levensgewoonten hadden nagegaan en vastgesteld dat Reilin dagelijks op een bepaalden tijd van zijn woning naar zijn kantoor reed Reilinigh was oudlid van de N S B en stond bekend als proDuitsch ïn de zitting van het Polizeistandg cht in het gertchtsgebouw te Assen bleek uit de uitvoerige behandeling der zaak dezer misdadigers hoe koel en met hoeveel overleg de leden dezer tiende te werk gingen Zij confereerden over de terroristische aanslagen alsof het ging om de gewoonste dingen ter wereld Zij informeerden naar namen van N S B ers die in aanmerking k men om vermoord te worden en j menschen vaak uit Christelijke gen waren aanwezig bij de besprekingen en brachten candidaten In contact met de groep Ambtenaren werkten mede aan de voorbereidingen der brandstichtingen en een hunner die vreesde dat een politieman hem zou verboeren stelde den leider der terreurgroep voor dezen politieman uit den weg te ruimen Zijn voorstel kwam te laat want een andere terreurgroep had reeds een aanslag op hem gepleegd welke gelukkig geen doodelijke gevolgen had De leden lïer l enden schrokken voor niets terug Onder den daktnantel der vaderlandsliefde vergrepen zij zich steeds weer aan goed en bloed van Nederlanders zij wekten daarbij den schijn alsof zü zich keerden tegen de Duitsche weerraacht in werkelijkheid echter schaden zij alleen de Nederlandsche zaak Dat deze misdaden met de strengste straffen gestraft moeten worden is duidelijk voor ieder die de tallooze waarschuwingen gehoord heeft Het Polizeistandgericht heeft dan ook de allerstrengste straften uitgesproken Tien van de elf misdadigers die zich te verantwoorden hadden moesten hun misdaden met den dood boeten De openbare aanklager noemde hen allen la e misdadigers die de gerechte straffen voor hun daden verdienen Hij wilde hen als afsiairikwekkend voorbeeld gesteld zien voor hen die gelooven te kunnen vertrouwen op de lankmoedigheid der bezettings auforiteiten De voorzitter van het Polizeigencht zelde in zijn vonnis dat voldoe ide waarschuwingen gegeven zija Degenen die desondanks niet willen hooren moeten de consequenties hunner daden trekken Deze menschen hebben zich door de verstoring van de openbare orde tegen het Nederlandsche volk gekeeld dat rustig wil werken en de giiiote moeilijkheden van dezen tiji kent Nederland nooh Duitschland kan dit optreden van terroristen aanvaarden daarom moeten de strengste straiten uitgesproken worden opdat men eindelijk zal weten wat dergelijke misdadigers te verwachten hebtien HttentoHd ONGELOOFWAABDIOE IIITVLIJQHTEN Tijdens de uitgebreide nasporingen der politieautorateiten naar het ongeoorloofd bezit van radiotoestelfen is gebleken dat talrijke peisonen in de meenmg verkeerden zich door ten deele volkomen ongeloofwaardige uitvluchten aan den plicht tot mlevcrmg te kunnen onttreycen Talrijke personen die hun radiotoestel ih bijna staeds gelijksoortige schuilplaatsen hadden verborgen motiveerden hun handelwijze met de verklaring dat zij geen geldelijk nadeel wilden lyden Daar op het ongerechtvaardigd bezit van radiotoestellen door de beschikking van den Hflheren SS en Polizeiföhrer van den 13en Mei 1943 hooge straffen zijn gesteld is deze handelwijze des te onbe ijpelyker waar by tijdige inlevering hij d4e een toestel inlevert een met de waarde en den staat van onderhoud van het toestel overeenkomende vergoeding ontvangt CLANDESTDCNE SLACV BS GESTBAFT Dé veehandelaars Pietor Hoogenraad en Hendrik van Slten uit Broek in Waterland hebben zich wegens clandestiene slachting Van 17 kalveren en 3 schapen moeten vierantwoorden voor het Deutsche Oberjjericht m Den Haag Elk hunner werd gestraft net 3 jaar tuchthuis Hoogenraad bovendien met een boete va 500 guld van Elt i met een van 1 00 gulden In plaats van de boeten komt in geval van niet betalen voor eUce 1 XV gulden nog een maand tuchthuis AP0THEKEB8KAMEB OPGELICHT De secretarU der Nederlandsche Apothekerakamer de hew J W K te s Gravenhage die zich reeds uit anderen hoofde in bewaring bevmdt zou zich hebben sdiuldig gemaakt lan oplichting ten nadeele dier Kamer Hij wordt er althans van verdacht een bedrag van 15 000 gulden dat bij een notaris te Hilversum was gedeponeerd te hebbon opgenomen en bestemd voor betaling van oarticuliere schulden Bovendien heeft hij 1750 gulden van de Apothökerskamer door een spaarkas waar ze in berusting waren gegeven op zijn eigen rekenmg die hij by deze spaarkas had laten overschrijven NEGENJABIG BESTAAN NATIONALE JEVGDSTOBM Maandag 27 September a s is het negen jaar geieden dat te Velp de eerste 12 leden van din Jeugdstorm door den fcoofdstormer C van Geelkerken geïnstalleerd werden akhis woidt ge meld In Mei ISM ontelnf de koofdstormer van den LMder Hoaaert de updracht een natlo nale jeugdbeweging te vormen welke de Nederlandsche jeugd loa van eiken patttj poUtieken invloed zop opvoeden In den geest van grondslag doel en zinspreuk van den Jeugdstorm De grondslag luidt het Nederlandsche volk Is een organisch geheel Een In geest en bloed met voor en nageslacht bestendigt het In verbondenheid aan den Nederlandschen bodem het vaderland Enkelingen of gri epen hebben eigen belangen ondergeschikt te stellen aan het belang van het vaderland en dit te dienen naar de mate van de verkregen vermogens Eerbied voor den godsdienst goede zeden vaderlandsliefde eer en Qllchtebesef kameraadschap tucht orde offervaardigheid en gemeenschapezin moeten in de volksgemeenschap worden aangekweekt ontwikkeld en in stand gehouden Het doel van den Jeugdstorm wordt ala volgt omschreven aansluitend bij den staatkundigen en maatschappeigken opbouw van den nieuwen staat een eensgezinde geestelük en lichamelijk gezonde krachtige Nederland iche jeugd te vormen die volgens elg aard gelooft aair en handelt naar zinspreuk en grondslag van den Nationalen Jeugdstorm Het bevorderen van saamhoorlgheld bij alle leden van den Nederlandschen Dietschen stam Het kweeken van liefde voor en kennis van de Nederlandsche beschouwing In den ruimsten zin Dit alles geschiedt onder de zinspreuk In Godsvertrouwen alles voor het vaderland Vele honderden leden van den Jeugdstorm staan op het oogenblik aan het front terwijl in het gebied Danzig West Pruisen meer dan ijlhonderd stormers en stormsters slaan In den Germaanschen Landdlenst K V K VOOR NO NU aaIXAM1 De voorzitter van de oragniaatle commiaate heeft den heer mr P W A de Koek van leeuwen op diens verzoek op de meest eervolle wijze ontheven van zijn functie van voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord Holland UIT BJGEII TUIN KOOL VOOB WINTERBEWARINO Tot den wintervoorraad behooren ook de roode de late witte en de4lte gele Savoye kool Deze staan thans nog te velde en bahoeven voor wlnferbewarlng pas In de tweede helft van October naar binnen te warden gebracht Men behoeft zich met den dogat dus nog niet te haasten Goede bewaarkool moet Inwendlng vast zijn en hard aanvoelen Men houde daarmede wel rekening Losse sponsachtlge koelen komen das niet voor wlnterbewariBg In aanmerking Men kan deze In het najaar het bette voor direct gebruik In de keuken bestemmen Nadat de goede exemplaren van de buitenbladeren zijn ontdaan worden ze naar de bewaarplaats overgebracht Deze moet koel vorstvrU en droog zijn en bovendien bij zacht weer goed kunnen worden geventileerd Naar verklwing kan de kool worden bewaard In een schuur op een zolder of In een drogen kelder waar ventilatie mogelijk is Bt de opstapeUng l t men de kooien met het snijvlak van don stronk naar beneden Desgewenscht kunnen ze ook elk afzonderlijk met een touw aan den stronk worden opgehangen Steed aorgt men er echter voor dat deze bewaarkool bi Irenge vorst vorïtVTtS blHft Want na bevriezing is ze niet meer eetbaar Gedureride den winter moeten de kooien nu en dan worden naeekeken en eventueel aanwezige rotte plekjes 4iit de bmtenWaderen worden weggesneder Op deze Vijze kan men de bewaarkool den geheelen winter gaaf houden en tot Maart ril blijven gebruiken April KUNST EN LETTEREN WaiiDeer verduisterden 1 Tot t October moet verdnisterd i wtH den van IS M 7 34 our J Vven BAATspiA Naar hef BcsidentieOrkest meedeelt ia de heer Yvon Baarspul met ingang van 1 dezer benoemd tot tweeden dirigent van het orkest M Ml H 1 Kerewi om op ta spriiuran wacht dm OberMdwebel dl üiuA Jti t optreedt met het maeblneplstool in de hand den aanval PK Von aW B B t Uit het Gemeenteblad OPBICHTINO PER8GA8INSTALLAIIE Op de secretarie is ter vista gelegd een verzoek van het Persgasbedrjjf Specko te Waddinxveen om vergunning tot het oprichten van een persgasmstallatle met een 3 traps compiassor ten behoeve van het samenpersen van gas voor autotractoren met 1 electromotor van 20 P K op een perceel aan den FluweelensingeL Welgerinc gehandhaafd De burgemeester heeft in beroep geweigerd vergunning te verleenen aan J C den Riet voor het maken van een brug over het water Achter de Viscnmarkt uft overweging dat die brug in verband met de omgeving uit een oogpunt van welstand aanstoot zou geven Boawverganalns Vergunning ia verleend aan J erweij tot het wijzigen van de winkelpui van het perceel Groenendaal 24 26 Hunrverlenglnt De burgemeester heeft aan de Goudache voetbal en atbletiekvereeniging OJ A verhuurd het langs de Walvisstraat gelegen perceel land ingericht en bestemd om te gebruJcen als voetbal terrein Onze bio c peiir DBIB DAGEN VACANTIK Schoawborg Blosooeit Een licht verteerbare film spelend in het Beiersche berglandschap rond het jubileumreisje van een fabriek De directeur beeft echter zorgen om de zaak welke scheef gaat en ook om zijn vrouw dia van het rechte pad is afgeweken de secretaresse om haar verloofde dia geld uit de kas heeft gestolen en de aankomende bediende om de te nauwe schoenen welke hij heeft gekocht Dat komt tenslotte echter allemaal weer goed en wordt opgelost in de vroolijkheid van de rest van het gezelschap dat uitbundig geniet van de trip mot de drie autobussen Het aantal medewerkenden is uiteraard groot met vooral goed werk van o a Gtlna Fal t c enberg en Otto Wernicke EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN Reunie Bioscoop Voor de tweedojk maal draait in Reunie de prachtig Tsjechische film En vergeef ons onze schulden Praeludium lj De hoofdrol in deze aangrijpende rolprent wordt irertolkt door Zdenek Stepanek OPEBETTE Thalia Tbeater Daar is nog eens weer da succestilm van Wllly Forst Operette met al die luisterrUka scènes en stralende muziek door Willy Forst Maria Holst Paul Hörblger en andere prominenten van het witte doek tot een Ixkoorlilk en tioeiend schouwspel over de Weenache operette gemaakt S V d l aats DE BEEB J B C A WOLFF JCBILEEBDE 25 jaar lid van B K Schoolbaatoar De he r J Rt C A Wolff heeft het feit herthKJht dat Mj vijf en twintig jaar lid was van het RK achooirbestuur waarvan bij de penningmeester IS Ta zUner mrtentie weird m de St Jozeflteric een H Mis op edr gen bijgewoand door schooJibeatuur ondcrwijzemJ personeel en leerlingen Na afloop volgde n de paatorie een huliüging waarbij deken Bots namens het sdiooH e tuur en de heep Teuni n uit naam van het personeel den jubilaris geJukwenachten en bloemen aanboden OIPHTBEBIE flEEMT HIEB TOE Over de week van 12 tot en met 18 van beametteluike riekten aangegeven SeptemlbeT zijn de volgemde gevallen Bergambacht 1 duptatherie Bodbjpravcn 3 dtoblherie Boricoop 2 diphthorie Gouda 1 dysenterie en 2S dip hth rie Gouderak 2 di therie Moordrecht 3 diphtherie Nieuwerkerk a d Ussel 3 diphtherie Ouderkerk a d Ussel 1 diptti erie Oude water 3 diphtherie Reeuwijk 3 diphtherie Sdioonhoven i diphtherie Waddinxveen 1 typhus en 2 diphtherie Zevenhuizen 7 roodivonk en 1 diphtherie 45 Jsrlt haweHffcafeest Dinsdag 28 September hoopt het echtpaar G v UunenHeygen wonende Boelekade 24 te herdenken dat het vijf en veertig jaar geleden in hat huwelijk vareenigd werd