Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1944

warve 3a Massa A Wat Waar Wanneer Kevate Bioacoott O ntokt vtflgaatl met T ude tiarlea en Diea Uiwan Aanvanc uur iclwawbuf BlMcaop Uetdespremlère met Hana BOtuiker n Kiriten Ketberf Aanvanf uur TbaHft Theater Bet vlammende woud tmet Banal Knoteck o Paul aiclitar Aan an 0 uur I rekr T aw Ninwe fdwawkacf Concert Botterdamach PhUharmonlich Orkeat o I v Bduard rilpaa aoUat Jan Kaeaaen viool I rekr i niu DaaWI Btjcankemet Jonge lidmaten Ned Herv Gemeente spreker dr A Montagne Xzn I rekr 7 M uur Ceialnl Ledenvergadering Eerele GouifaKhe gellentokvereenlglng Verbetering zt on doel rekr uur DanlM JaarVHgadarlng Geref Zendingsbond aprckera da G Hula en da H S J Kalf rekr 7M uur Het Blaawe Eniia Ge meenteavond Bemonetr Gere 3cnvee le ipreker dr P D Ti l ma over JCerk en werekl 4 rekr 7 3 uur Ier Oeuw BUecnkomat Ned Beisvereenlging lezing J Brummelkamp over Cgypte met lichtbeelden AP0TBIEKIR80IEMST Bteeda geopend des nachts allMn voor gene s ralddelen Apotheek ï Grendel aatéa Prina Hendrikstraat I5c GtOaagd Voor het examen in Engelsdie handelsoorrespondentie van de Ned Associatie voor practykexamens ig geslaagd lej H Slont Sruut VOETBAL COMrenriESTANDEN A deeUng Gouda De ultsleSen van Zondag waren Groep A Haaatrecht U Lekkerkerk in 1 3 Groep D Waddhutveen n KBO H Ift 2 Gouda V DONK UI lft 0 Groep E AnimerM SV II BwgambacM H 3 Groep F Zwerven in Nleuwerkttk n l C De standen zUn thans Se klasse A 14 3 3 tl 69 34 iMttwartlatn U HW a M flul k II 14 ADO ni M uvs n u wc m 14 BBS n H DBC m u SdMventngann II WA n u il 4Ï 3S fl U 4S 3S i M 41 3 5 13 40 38 14 43 M 1 27 7 1 3 15 7 Baaerv Se Uasae B MC m lisvs III Fortuna nBW mNeutunus m Sparta IB Fetlenoord IV U ADO iV M Gouda in 14 OeMusactaenn 13 14 1 14 13 13 80 18 37 19 3S 3 27 le JS 37 24 29 21 28 2S 40 17 3 Beaerve Se klasse C BDVS n RFC n 13 15 4 2 B7 26 41 2 4S52 8 i3 3436 3S55 39 45 22 I 3 2 Fetjenoordin lï tparU n Xerxes m Bmma n CW n Kieelslo in ODS n 14 ISIS 13 M 12 IS 10 Ras 3e klasse H t II 13 8 1 3 2 O Sparta IV Vteptimua IV VOC II Xerxes IV Olympla a RFC IV Excelsior IV Gsv n ona in 7 SO SS 18 14 14 IS 12 12 13 twee wuistpunten ïn nilndeflng OOEDE BEBVATTINO Jodan Boya H C S Z S 1 Na wegens de vroeg Invallende dulelemUi onderbroken te zfjn geweest Is de Zaterdagmldilfigcompetltle van de Afdeeling Rotterdam hervat De gaaten vallen de veste van de in het blauw gestoken Jodan Boys telkens weer ukn maw den debutant doelman Bouter verdedigt stin doel uitstekend Totdat met een listig balletle de Rotterdamsche midvoor t n club da leiding geeft 0 1 Na d rust neemt Jodan Boys het spel geheel In handen Uit een hoekschop van Unks kopt Verdouw fraai In 1 1 Even later maakt Boogendoom van een misverstand In de veirdedlRlng gebruik I J Btl een volgenden Goudschen aanval geeft Chr Boot met een scherp achot in den uitersten hoek Jodan Boys een vatllgen voorsprang 1 3 Quick UVS HW UW EUnkwtlk Gouda VIOS BMT Velox VDL 19 14 19 M 19 14 IS IS 1 Laakkwartier VCS 14 Olympla 1 De Postduiven 1 Schevenlngen IS Cromvllet IS CSV GDA 19 ONA Terlaak or ic o I G G H C Bachekira 4 2 De wedstrijd begon met een offensief van de gasten doch het succes kwam van de andere zJtJde BU een doelworstellng doelpuntte de Goudsche rechlsbinnen 1 0 Het Delftsc ie overwicht bleef echter bestaan Tweemaal bracht da paal den Gouwenaars redding Weer volgde een doelpunt aan den anderen kant Uit een trafcorner schoot Gallas onlioudl aar in 2 0 Na de rust behield de strHd zijn spannend karakter Het eerste kwartier was G G H C in de meerderheid wat werd uitgedrukt door twee doelpuntwi rcsp van v Royen en V Wingerden 4 Bachetors hield moedig vol en kort pa elkaar werd den Uyi tweemaal gepasseerd 4 2 Moordrecht Gouderak Schoonhoven Haastrecht Slolwijk Ammerat SV DOWk Waddlnxveen 2 29 SO 4 3l 30 47 2 10 Je klasse B 2t BÏ 12 22 22 28 aO 31 18 nj 14 2S 40 13 32 4S 11 26 11 9 30 52 IS I ï l 4e klasse E 32 1 92 22 29 17 21 21 26 22 17 25 17 34 17 94 45 W HBUUMOtBHO MBT UITOBDBDKT WLtt l ta a 0 tl C amee 1 1 Ondanka een overwicht dat sich vooral In da twaada halt uitte In een voortdurende bedreiging van het Haagsche doel moesten de Goudacha damaa tlch met een gelijk apel tavradan gtellea Dit kwam aoovral door gebrek aan schotvaardigheid van de voorhoede dia bovendien te weln jrartatle In haai aanvalapel bracht alsook 4oor de aterka Mïhtarhoede van H D S Na eenlge mislukte aanvallaa van O G H C volgde e n doorbraak van de thuisclub 1 0 De geheelc twaada halft atond ia het teeken van felle Goudsalte aanvallen Aanvankelijk zonder rasultaat tot mej de Jong een door da rechtsbuiten goed genomen strafcomer benutte l 1 Radioprogramma B 32 4138 2S31 22 39 21 81 14 71 Woensdag t rabruarl Hllv I at t M IW Muiette wtlsjes 7 M BMO 7 10 Gymn 719 Musette wt s es 7 40 Sportnieuws 7 50 Progr overz 8 00 BNO 8 18 Ochlendconc 1 U M v d nulsvrouw 9 00 Omroepork en sol 9 45 Oidsd ulu 10 00 Ork rr Keth 10 45 Van varen cliepen en schippers 11 00 Orgel en zang il 30 7ang en plano 12 OO Alm 1218 Ork O v Krevelen 13 48 BNO 13 00 Land en volk orengt 13 10 Th Uden Masman 13 48 v d Jeugd 14 00 Hel Rlele QueUng kwariet 14 40 Kmderkoor De Hei els 18 00 Oodsd ultz 18 IS Halfweg 18 48 BNO 17 00 Voor 1onge menschen 18 00 BNO 18 OO AmuBem of k en ol 18 43 Tooneeltechnfcus vertelt over het leven achter de coulissen Il 18 59 Spiegel V d dag en BNO Na IS 18 alleen v radlocentr 1919 Kameroris 10 49 ram Speelman 30 18 Novum genus muslcum 33 00 BNO 23 19 24 00 Van de eene melodie In de andere Hilv II 17 00 ZIngena 1 o t even 18 00 ChumannBrahmiprogr 19 M BNO 19 IJ 1 Jeugd 18 20 orgelmuziek 19 45 Dansork D Wlllebrandt 20 15 De Haaïiche fiofbeer io 30 Ork rr Keth 3115 Plinwoordr 3148 1 j flfl nn pv MARKTBERICHTEN VBEMARKT KOTTISDAM 1 Febr Aanvoer in totaal 1098 dieren waarondar 29 paarden 1 veulen 24 schapen 617 runderen 391 nuchtere kalveren en 76 graskalveren Melkkoeien 2490 2100 1900 KaUkoelen 400 2100 1900 Vare koelen jeSO 1400 1100 Vaarzen 1900 1200 900 Pinken t 1000 0O 7C0 Aanvoer van melken kaifkoclen ala vorige week handel traag prijzen onveranderd Varekoelen aanvoer meng handel redeUJk en prijshoudend Vaarzen en pinken aanvoer klein stille handel en prttzen als vorige week PLAATSELIJK NUEtfWS BOSKOOP gndsóleastenderwljier Voor het examen godsdienetondcrwIJzer In de Evang Luth kerk is geskiagd onse plaatsgenoot de heer M A v Teijllngen Predtltbeart Donderdag One Lokaal Nieuwstraat 7 30 Uur de heer J G Fijn van Praat van Amersfoort Schaken CompeUlte Leldache Schaakbond Inter Noe II Hazerswouda II 8 2 MOOCtoEECHT SkieMeMeia ter r 8a gelegd Zaterdagmiddag m onder gnol belaaaslelllng op de Algemeene Begraafplaata de begralems geschied van de stoffelijke hulsi U van rte heeren B van Vliet en J v d Ham de twee spoorwegarbeiders uit deze gemeente van de vier die nabij Voorburg door een trein werden aangereden Aan da groeve van den heer van Vliet sprak ds A Donker predikant def Ned Herv Gemeente aan het graf van den Iwer v d Ham sprak de voorganger der Berv Geref Evangelisatie de heer M dkkerae woorden van trooat Een vartegenwoordiger van da Ned Spoorwegen vwtolkte de de gevoelen van het liedrtll en het spoorwegpersoneel WAODINXVEEN Beroepen Onze oud plaatsgenoot ds A Vroegindewcu predikant der Ned Herv Gemeente te Loon op Zand m beroepen te Rgssen in de te stichten tweede predikantsplaats OFFICnSELE MEDEDEELINGEN MAXIHUMGKOSglERS EN DETAIL LISTENPBUZEN VOOK GROENTEN EN FRUIT Bekendmaking No 8S Dese prUaltJst geldt van 2 rekniari 1944 al De eerst vermelde prijzen zijn groaiers prljzcn de tweede de prijzen voor den consument De grosslersprtlzen betreffen hoeveelheden per 100 kg per 100 boa of per 100 stuks Me der consumenten zijn per kg per bos of per stuk GROENTEN Andijvie glas I 35 0 39 Savoye kool geel ƒ 0 12 Savoye kool groen 9 90 ƒ 0 13 Roode kool 10 0 13 Spruitkool ongeschoond 24 0 31 spruitkool gcbchoond 38 0 44 Witte kool 7 50 I 0 11 Boerenkool 10 ƒ 0 13 Peen ronder lof Gele V 90 1000 gr p Et ongewasschen 0 09 Roode sort I ben 90 gr p st gewasschen 12 50 0 1 sort II v 50 500 gr p st ongewasschen 7 50 0 10 sort III boven 900 gr p st ongewasschen 6 t 0 60 KnolMlderiJzonder blad boven 8 cm diam 4 90 0 19 zonder blad van 4 8 cm dlam 11 0 14 BosseWeriJ glas I1 S0 0 19 Peterselie en kervel glas 12 90 0 16 KropSIe glas sort I boven 1 1 leg p 10 st I6 50 O 21 sort II van 0 6 1 1 kg p 10 at 14 50 0 19 sort III van 0 8 0 9 kg p 10 st ƒ 8 90 O ll Sis I glas snljlla en dun iel 66 0 at Veldsla ƒ 30 O 48 Spinazie glas M 0 67 spinazie natuur 35 50 O 44 Gele uien 10 90 1 0 14 SJalotten 14 80 0 19 KoolrabI glas I boven 4 cm dism 1 12 0 16 II van 3 4 cm diam 8 90 0 11 Ramenaa 6 50 0 10 Koolrapen A S 90 ƒ 0 00 koolrapen B ƒ$ O 07 Preiaorti boven 19 mm diam ƒ 11 90 ƒ O 19 sort n lot IS mm diam 9 ƒ 0 12 Kroten sort I tst l l kg p st ƒ M 1 0 11 sort II van r I P at fl 0 10 sort III van 1 1 Vi kg p st ƒ 009 Kroten ekookte 3 at of meer p kg 15 90 ƒ 0 20 minder dan 3 al P kg ƒ 13 ƒ 0 17 Rabarber glas 51 ƒ 0 61 Schorseneeren sort I ten hoogste 20 t kg ƒ 22 90 ƒ 0 29 sort H fi 49 st kg ƒ 15 ƒ 019 Witlof sort L minder dan 19 st p kf 30 90 ƒ 0 30 sart B meer dan 15 st p kg ƒ 26 ƒ 034 Radijs glai ƒ 10 ƒ 0 13 Haapstelen glas SI 0 61 ncuiTi Appelen Groep 1 Cox Oranje Pippin en IA ƒ 84 ƒ A ƒ 11 ƒ 0 73 B j SO 0 47 Groep II OoudreinetUn enz IA 6 ƒ O 73 A 46 50 ƒ 0 86 B ƒ 32 0 41 Groep BI Brabantsche Bellefleur enz 1A ƒ 94 90 ƒ 0 A ƒ 43 50 ƒ 0 53 B ƒ 28 90 0 37 veroorxa= t door oniuiver bloed Orvnilvar bload maakt Uw haala gailel m war Uw humaur l jch eronder en oa wc oud vódr Uw l M l lod 5dk Kruschan eer hat la laat Is lederen deg t bakanda dosis sooveal als eropaenc gaai Is voldoende en ge voall U binns kort waar de oude worden opgewekt montJ an vrU van pijn KRUSCHEN ZWITSi KINDERPOEDER Ideaal slrooipoeder tegen schrffaen en smetten strooibus 40 c NavttUakJe 30 c BUApoth eaDrof a4l a7 l N V Rawmr Groep IV Jacques Lebei enz A 38 50 ƒ 41 B 28 90 0 37 Groep V Overige aoorteiJ A ƒ 34 ƒ 0 43 B 24 ƒ 0 31 Val aS Goudsterreinet Yellow Transparant en dti soorten uit groep I ƒ 19 50 ƒ 0 26 Val vas alle overige soorten J 16 ƒ 0 21 Kroel appelen ƒ 14 0 18 Voor het snijden van kool mag 3 et p kf berekend worden met dien verstande dat d kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelfn mag 1 cl p kg of p bos berekend wordfn met dl verstande dat de wortelen vóór het schrappcs gewogen worden Voor bezorging van groenten en fruit msi door detaillisten 1 cl p kg In rekenlni gebracht worden boven den verkooppriji af winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde prducten alsmede voor het z uitschot moeten prijzen berekend worden die in een redelijke verhouding staan tot dt hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de beate kwaliteit Rij Inkoop tegen lagere dan dk gepubllceerih maximumprijzen moeten de verkoopprUzes dienovereenkomstig worden verlaagd Bet vragen van hoogere prUsen is strafkaar Bewaar deze opgave en gekruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegeri ongeldig maken Hoofdredacteur J O Weyatera Rotterdam chefredactcur voor Gouda en Omatreken r Tieter Gouda Verantwoordelijk voor dtj advrrtenti n L Akkersdijk Rotterdam Uil geefster NV Rotterdamsch NieuwsbUd Rotterdam Het groote vreugde geven wl kennis van de geboorte an onzen Zoon Wij noemen hem LEO r HOGENIXST J HOGENELST Kerk Gouda 30 Januari 1944 Raam 189 iJa nEiina uightom t co wettigc unennnniio isis la lusss 4e uisTs Tuuno VM MAMiMia 11 puniAu istt HOOQE fMOOO 90S3 flSOOO 11 520 tasaa issao sus lojs rautj 17023 iisis ISén ISISS I4S0 14131 IQ04S 6324 4M7 riEMilN v w ƒ 70 MS a 41J S42 S43 7 1S34 I5J 15W IIISS 1644 134 2i t 2JiO 2a4a 2JS 23 J 300 3733 3730 3BI0 3S48 33Hi 34 3 35ia 3fliO 3M7 4n7 4JJS 4333 4433 4642 4 3 4338 4M7 0J7 SOSj eOOI SU73 6183 3SI S31S b 48 7U6 71Ü7 7157 7333 76A 7 öi 7HJ9 783 7676 8J37 8513 B67 8775 88 fl 036 1 3388 0304 0340 0363 9600 S7J1 9744 9808 0911 10 94 10903 10913 10913 llNMl 10950 IIU03 1207 11408 11466 11433 SOO 1167a 1639 U71J 11937 11963 nOfti 1I993 12009 12083 1X175 132IS 12233 33Sf 12363 U410 U43J 13494 134B7 13503 13831 13698 13697 13777 12839 l3Sil4 13000 1J138 131 4 IUSS 13193 13334 13333 13360 13386 13681 13631 13746 l3a4M 13811 1 953 14319 K314 14488 14495 14748 14920 14694 13313 I5JJ7 15401 I6 I6 15976 I5ri3 r 65U 16734 15770 16836 16966 IBSSS Itn I5SS5 ISISS 16306 16255 16S2Ü 19330 USÏI lS461 18603 16617 186 16680 16751 16791 16864 IS091 17004 17040 17217 17313 1730 17338 17584 17668 m31 17736 17932 I79 17976 1810 ISI3S 18190 IS3SA 18378 18409 18483 16653 16698 18747 18786 1883 6 18839 18854 16938 laiIS 103OS ISJOI 10394 I9WI 19414 19468 19466 196ao 19658 19737 19849 19863 10803 19833 18045 SOOM 30047 30187 30831 30370 30976 30403 30413 30TS0 30749 307SS 30880 36887 MMa 30910 30924 31000 ONGECOSSiOfEID Virbeurlns 8 lUusa S Lusl prtmit van 170 1488S m s isaat v r aa b ata atMklun awili waSw IM ast am lesails I 46 ialla l s nkUa tlsl k ét H n voor prelfig werk op atelier Hoog loon Aanmelden Fluweelensingel 72 s avonds no 6 uur I05S 1118 1187 1830 1917 1992 3438 343 3607 2920 3990 3007 3 06 3718 3833 574 46X1 48TI SlOa 197 SJ4S 666S aal 8839 r3es 7297 7363 8S61 8022 8998 9434 9440 9488 0908 9967 lOOSS De Kl EniVT IEB ru6r ife joM iioe SI4I aisB 2M1 J 9v 3S6 Jl il 3tS4 3104 SSSa 4M443 i 47S0 4779 4 WJ 480 S760 ft93ll S734 S 30 SM7 Getrouwd A CATTEL en W BEIXAART ZÜ zeggen U mede namens wederzijdsche ouders hartetelijlc dank voor de vele blijken van belangsl Iling bIJ hun huwelijk ondervondent Gouda 1 Fcbr 1944 Burgvlietkade 43 3U1 3S67 4731 S3 U awi LANDBÓUWKALK 1 79 p 50 kg J TEEKENS Karnemelksloot 3 Agentschap van Hemert s Zaden TE KOOP AANGEBODEN kinderledikantje ƒ SOi A Koster Jan Dorrekcnskade 23 Waddinxveen 7418 7500 7510 7031 8061 8194 9016 9104 9198 M98 9549 9o64 10056 I007I 10283 10386 106 II017 11177 11617 1167 833 IMBS TE KOOP en mooie keeshond ong 2 jaar oud pr ƒ 70 Heimes A G de Vnjestr 10 TE KOOF 1 paar kinderschoenen m 23 Dekker Tollensstraat 72 WIE SUILT mun z gan damesschoenen m 41 gemakkei bak voor z g a n damessch m 39 of 40 gemakkei hak S B van de Berg Groenendaal 16 TE KQOF fototoestel 18 x 24 met 2 lenzen 3 chaasis inlegramen en statief ƒ J50 A F Kool Tentweg no 17 Stolwijk Heden nam God tot Zich in Zijn Heerlijkheid na een langdurig voorbeeldig gedragen lijden onze lieve Jongen en Broertje COBI God betrouwde dit pand ons slechts 8 jaren toe Zijn getuigenis was dat bij naar Jezus ging B J v HHIJN M C v BHIJN Smit BENNI RIESJE Gouda 31 Januari 1944 Gouwe 129 De teraardebestelllng zal D V plaats hebben Vrijdag 4 Febr a s 11 45 uur op de Algemeene Begraafplaats Vertrek vanaf Gouwe plm 11 u Biedt lieh aan net RK MEISJE leeftud 15 j aar om opgeleid te worden in Kruideniers deniersof banketzaak Br onder no 1053 J uo v d bh KRAAMHULP aangebodea Brieven onder no 1055 bur van dit blad Gevraagd DIENSTMEISJE voor da en naobt Liefst zelfst kunnende werken Hocg loon Mevr ter Meulen van SwKtenstraat 4 TE KOOP GEVR 1 paar gymschoenen m 38 of 39 of tennisschoenen Van Leeuwen Kamemelkiloot 30 TE KOOP antieke kast canapé zes stoelen aUes m snuwexk ƒ 350 H Vink Platteweg 187 Reeuwiik TE KOOF eiken secretaire ƒ 25 A Vermeulen Tentweg E 107 Stolwijk Nette jongetnan met goed weirk zoekt goed Kotthois geen bier eps Br onder no 1088 bur van dit blad Te koop massief brons koperen electrische krooBlamp 5 arms geh compl ƒ 125 J Schild Burgvlietkade 51 Te zien t 7 uur n m Te koop hcerenparapluie 7 Wed V Rooien B Martenssingel 13 V spaart geld en paaien Laat bij ons uw oudon vilthocd vervoirmen en appreteeren Hoeden worden alleen Maand Dinsdj en Donderd aangen Na 5 uur gesloten EnkeUriet Gocjanverwelle duk 43 TE KOOP donkerbl wollen riobpak leeft 2 ot VA jaar ƒ 15 A de Heer Sophiastraat 78 TE KOtoP 4 volts accu met geUjfcnich tea compl ƒ 20 en knstal piek up ƒ 17 50 Te bevT na 8 uur van Dam VoorwiUena 20 Aangeb ter rviling 1 paar beenkappen tegen 1 paar meisjesschoenen m 35 Vahrenhorst Krugerlaan 104 DAMES WIJ vervormen uw ouden vilthoed als nieuwen modernen hoed Maison van Eyck Groenendaal 12 Te huur gevraagd 2 è 300 roe fUINLAND L DWARSSTRAAT 22 TE KOOF kinderstoel ƒ 15 Wensveen Suriname str WIE RUILT 1 paar demessdioenen maat 37 voor m 39 in g ASt Tevens te koop 1 antiek klokstel ƒ 85 en 1 antieke hangklok ƒ 45 Van Onuneiren Derde Kade 3 0 Niet na 8 uur Te koop gevr Strljkyser in goeden staal met of zonder snoer GRAVESTEIJN Turfmai kt 112 Wat een lekkere soep daar Zit natuurlijk soepgroente in van N W v Loon Naaierstraat 12 è 15 et per ons Let vooral op het juiste adres BRANDKASTEN Nog eenige groote en kleine bTMMHiaMM te koop PrUien 200 tot ƒ 1000 Idema Utrecbtsctaestrut 90 Amsterdam T l 30547 Na 6 uu 8797b 179 Ter overname 1 pelr kachel ƒ 25 Haller 3 petr stellen ƒ 5 p st 1 lamp ƒ 30 2 Echildenjen ƒ 20 p St 2 plateelen vazen ƒ 12 50 p st Kroon Markt 10 ing hoek K Tiendeweg Gevraagd Meisje voor halve dagen Hoog loon Aanm na 7 uur Greebe Kamemelksiloot 76 lUNK MEISJE GEVB voor dag of dag en nacht Klein gez Goede kost verxekerd Zondags vri Loon nader overeen te komen Uefat voor dir iyT H J Jansen L v Eik en Duinen 1 6 Den Haag Eindp 1 Tef overname 1 stel vazen d blauw 3 d ƒ 40 1 emaiUe pan ƒ 3 50 2 kussens voor Liberty stoel ƒ 17 50 p st eenige pianomuziek ƒ 7 50 Kroon Markt lv20 mg hoek K Tiendeweg COURANTENBEZORtiERS gevraagd Aanm na 7 uur Karnemelksloot 76 Te koop gramophooncombinatie in salonkast f55 r J Pielanen Wcth Ventewcg H 85 TE KOOP 4 groote witte I dienstlKidescJiorten ƒ 16 en 2 zwarte dSttpeshoeden ƒ 8 per stuk Q BRON pmns Hendrikstiraar24 Bevraagd nat meisje voor dag of dag en nacht of i 4Warkator Mevr Pel Stol wijkersluis H 32 Te koop gevr 1 paar damesschoenen m 43 en ter ruiling aangeixiden een paar kinderschoenen m 25 voor m 30 Radix Nw Haven 188 OVERJAS van jongen van 10 jaar oude kwal in zeer g st in ruil aangeb tegen regenjas voor joïigen van 17 jaar v d Schans Burgvlietkade 10 Net Meisje gevraagd voor dag en n in klein gezin 2 k liet hulp V werkster Mevr Kras Parkweg 297 Voorburg Tel Den Haag 7791Ï8 Net MEISJE gevraagd voor heele of halve dagen beneden 18 jaar huiselijk verkeer Van Loon Dubbelebuuirt 13 WIE RUILT zwarte heeren sctioenen m 42 z g a n voor bruine heerenselioenen m 42 DE KNOOP Emm straat 23 WONINGRUIL Wie wil woning Bockcnbergstr huurprijs ƒ 4 ruilen voor woning huurprijs ƒ 6 k f 7 Thos Spieringstraat 137 Oevraafd tn doktersgezin m kinderen te De Bilt een etle HULP IN DB BVISH P G o G O Uefst lertt boven SS r Goed loon en goede behandeling Brieven mevr Boftnan Blauvi apelweg 23 DeBUt Nette Dagdienstbode gerr boven 40 jr Zeer hoog loon AanmeldeiK L Tiendevireig 73 Ter miling aangeboden 1 paar d soh m 37 molières voor 1 paar riemschoenen maat 37 Boogaard Goudsoheweg A 28 Stolwijk 1 PAAR ROLSCHAATSEN te koop gevraagd J Schild Burgvlietkade 51 NETTE WERKSTER OEVRAAaO of Meisje voor de morgenuren I de Jong Vogelenzang 4 IN EN VERKOOP van gebr haarden kachels en fornuizen J UITMAN Heerenstraat 20 Ketta joncelui die wenscboi ta trouwen zoeken ongeaa KAM9KS met vnje keuken o met gebruik van keuken Br no G 775 bur v d blad FUNKE JONGEN 16 18 J voor enkele avonden en Zaterdags na IJO uur BADHUIS Groenendaab Ter ruiling aangeboden 1 pr z g a n molièrtjes m 24 voormol m 26 Hoofendoom Zoutm np em 26 Aangeboden electrisehe St4 of z g an ƒ 30 HOOGENDOORN Zoutmanplein 26 TE KOOF GEVRAAGD een sfep klein foimaat Van uwen Westerkade 99 Gevr nette DIENSTBODE voor da of dag en nacht Hoog loon FRA tJS VAN VLIET Kleiweg 45 Personeel gevraagd Adres Fa W KOEMANS Nieuwe Gouwe 1 GEVRAAGD een hulp iji de huishouding of werkster Mevrouw Hoogenboom Surinameatraat 189 Gevraagd op Wasch en Strtjkinnchtmg te Den Haag FLINKE MEISJES voor eenvoudig sorteerwerk Reiskosten worden vergoed Br no G 766 jiur v d bl Meisjes Strijkster en Naaisters gevraagd Aanmelden Bleekerssmgcl 24 hoek weg naar Ona Genoegen Net iiisji mriifli of B byweegsehaal te huur te koop gevraagd Dauvillier v Swietenstr NIEUWE SCHOUWBURGiMv PRETTIG THUIS STUOEEREH Woensdag 9 Februari r 7 30 Daverende avon vol attractie door J Neerlands v onovertroffen Dansorkest Geen lochTdoor duisternis of koud leert DUITSCH ol ENGELSCH in 6 maamlah Nieuwste tehriilelijke opleiding I 2 0S par maand Ervaren HO Iperaian beantwoorden vragen Middenslaadsdiplenu alg ontwlkk l285 par maand Nadarl Taal en Cerrasp 130 BoalrfKwida4i I t onder leiding van THEO UDEN MASMAN NED TALEN INST ROTTERDAM Radio schlagers Melodie en Rhytriii PrUiani 1 50 en ƒ t plua bel Het beste wat hestaut Is Piaatsbespreking vanaf Maandag dagel 11 1 i Karsan conitroeeringsfniddel voor aardappelen Qaat het spruiten tegen Doosje voldoende roor 2S0 kilo 90 et ZUID HOLLANDSCHE KOFFIE EN THEEHANDEL ROTTERDAM Verkrijgbaar bij ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 31 QEVRAAQD TAATSLOTERIJ TREKKING VAN NAANDAO 11 JANUARI 1 M VUFDE KLASSE te TREKKINGHOOGE PRUZEN i lim f we IMS 1200 53 IT4I 7114 MSTS 13240 21 11 llOia 13883 i iki flinke dag of dag en nachttllanalbwla Mevr Looijaard St Jozefstraat 63 ii a i 2i 4 19399 tnnaii WinMjiiffroiiW raUZEN VAN f 7a 121 1 13 3 142S ISU 17IS 1803 I960 IMS 2757 3002 3076 3J82 3187 3 71 3400 3682 4254 4336 4373 4377 4 78 tiOJ 4410 4584 5320 5371 5411 6527 5713 6822 5967 SD77 In raanufacturenwinkel Piet Breek Kleiweg 61 Gouda 1019 Uil mi 12J 3690 4023 4620 4783 505 6061 6884 7181 8 154 8166 6026 8060 aSM 3W7 FLINKE WEI KSTER QMiVRAAQO twee dagen ftf week C van der Moen Veerstal 16 Qouda loe 4191 4 09 soit 579 6633 6617 7690 7732 7782 8539 851 4 8613 389 403 8321 6651 6094 6729 7851 79Ü7 7912 3764 S840 8S88 6792 7822 wa 31 7413 7SC5 420 434 8474 147 tan D344 Oevraagd en Dagdienstbode Oogterom R van Catsweg 30 n S436 V344 9509 9612 970 9760 97 I0 9822 0891 9692 10004 10204 10221 10233 I032S 10361 10473 I055I 106II I085S 1098S II0S2 IID6S 11120 11173 11176 11444 11401 11568 11607 11871 11975 I2I20 1ZI51 12200 12299 12344 12383 12463 12648 12678 12717 IMIl 12813 12880 I2S04 1291 13140 13154 13172 13173 13391 13 61 13614 Ï3IM 13690 13699 13736 13771 13714 13836 17876 13969 14036 14041 14169 14217 14273 14282 14330 14346 14677 14857 14866 15039 15052 15 01 191M 19237 15240 194I5 195S3 IS6 U 19678 15690 15766 1583S 15839 15867 19880 ISSSS I991S 13971 1SI89 M222 16237 16538 16630 186 7 I899S lOWO isgos 170 0 J73 2 17507 17539 n J 17799 17769 179 1 1804e 18290 IStOO 18910 18144 T9134 10302 19325 10327 19335 19370 19383 19462 19633 19601 19680 10809 18833 19873 20048 20000 S0090 20184 20213 20232 20246 20263 20342 20412 S042O MTI 20608 20771 S0901 21224 2129 2 1270 21312 21374 S1113 9171 IIOSS WIE RUILT vrije mod leinraoisten DROP finmii m Maisliwidster leeftitd 25 35 jr by man met 2 kl kindertn omtrek Uouda Br no U 772 bur v d blad uit voorraad leverbaar Zend ons Uw rantsoenen A lYOQTEROM Uros irr In roetwaren Hoelekade 128 Oouda Tel 320t Een Jongen gevraagd ongerius Turfmarkt 44 Etage in Bezuidcphout te Den Haag tegen vrtj boven of ben ienhuis op goeden stand m Gouda ter voork van wedeirz onnoodig reizen Br onder no G 756 Imr v d bl rusnnsiEMErHoii Nette werkster gevraagd voor 2 halve dagen of geheeie dag nader overeen te komen Adres Hiilieman Kleiweg 20 te huur gevraagd Zn BMVEROlfesiSTe Persoon gevraagd voor hel twzorgen van reclamekaarten bi H H Winkeliers Geschikt voor gepensionneerde Brieven onder no d 754 bur v d biad KOEMANS UawUaan 124 Br no I 770 bur v d b ad ValpenÜÖDden ƒ 14 50 met dmkvulling Vastgestelde pr s met garantie Edelstaalpen Vergold punt Franeo na toez postwissel Hande Isond J A DOLEX Stadionweg M 1ste flat p a Westermann Amsterdam NET MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen Dauvillier v Swietenstr 1 VEHLOREN donkerbr lederen riem gaande Snoijstraat Curacaostraat Lethmaetstr Heerenstr ToUensstr Teg bel terug te bez SnoUstraat 61 Te koop 2 pers pitch pine ledikant 6 onderlagen 2 stroomatrassen z g an veeren bed met peluw en 2 kussens alles in prima st ƒ 175 H J van Scnalen Turfmarkt 41 NETTE WERKSTER gevraagd Jan van Henegouwenstr 12 Roltinc riet te koop gevr In elke dikte en lengte Schrijft briefkaart aan F M Koenen Jacob Calsstraat 44 Den Haag GEVRAAGD JUFFROUW voor naai en stopwerk Gouwe 86 TE KOOF een goed onderh driepootkachel ƒ 25 tev een wandelwagentje ƒ 10 T V d Heuvel Benedenheul D 6 Stolwijk Verduisteren Haal carton bij Broer formaat 100 x 70 Nieuwe Haven 326 Boekbinderij Te koop 1 emaille zakketti ƒ 3 groote emaille koffiekan ƒ 2 beiden z g a n blauwbrander petr stel ƒ 2 éénpils em pelr stel Haller ƒ 3 kattöibak ƒ OfiO en wit waschstel ƒ 2 Te lievr tussehen 10 en 5 uur J Schot Vijverstraat 1 Te koop aangeb mah salon kast ƒ 75 Metselaar Krugerlaan 149 Laat aw tain smaspltten donr J VAN DER WIJNGAARD Baanstraat 22 TE KOOF 2 taar kunstschaatsen sch m 36 en 40 resp ƒ 15 en ƒ 20 en I palhefoon ƒ 30 Th Dessing Kamemciksloot 136i Na 7 uuf Verloreii Woensdagavolid ïA Jan gaande van Willens naar Turfmarkt rilvereri Zeeuwsche broche Teg be terug Ie bez Kraaijenbrink Turfmarkt 1