Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1944

HI Tob nial awf Uw konilie i j c ifl th l p I Konmo Conditt po d ir v m vele llektan n tTarfgevotltn handel KINDERPOEDER MOOTB STROOIKU 49 c NAVULZAKJG it i ZENDINGSAVOND VRUE EVANG GEMEENTE Ghrteren werd in de Vrije EvangeI lKhe Kerk een zendbigsavond gehouden Aan de hand van een aantal lantaamplaatjes van het Koloniaal Instituut werd de aanwezigen iets getoond van het land en het volk van NoordSumatra het door de VTUe Ev B e1t8cRe Gemeente jl iendnïgstCTrein wordt bearbeid MO zag men de verschillende landf iMippen rond het Tobameer en het dgeluksch leven en bedrijf der be oikiftgagroepen de fraaie met een oudi4 e middelen vervaardigde kunstvoorwerpen en de middelen van verkeer Ds J Bo uit Bussum die jaren lanc als zendeling in dit gebied heeft gewerkt vertelde het een en ander Sij de lantaamplaaAjes Hy vestigde er vooral de aandacht op dat nog riechta een ieer klein leel van het groole eiland Suraatra door de zendmg wordt bewertt zoodat hier voor de kerken nog een breede taak ligt PEBSONEELSAVOIO PJE H Daar wegen ziekte van enkele hoofdrolspelers de opvoering van het blyspel Jk moet met je trouwen door het gezelschap du Mée met kon doorgaan was de tooneelvoarstelluiig voor het personeel van de plateelbakikeru ZuidUolland gisteren m den Schouwburg vervangen door een filmavond Het was een vlot programma met alleraardigst bijwerk 0 8 twee leuke gekleurde teekentilms en als höoldnummer De trouwelooze Bckehart een wroolike en gezeilde warwinkelgesdiiedenis waarm Hans Moser en liieo Lmgen met knevel de voornaamste acteurs zyn De talryke aanwezigen hebben zicih uitstekend geamuseerxl bBVITENKANSJ Bij de eerste trekking in de derdeklasse wan de NedcrlandsOhe Staatsloterij is een deel van den hoofdpr j de veertigduizend in Gouda gevallen Ben drieen zcstig jarige sigarenmaker tegenwoordig in een andervaik wenkzaam is de gelukkige Deman speelde met een twintigje klassikaial aanvankebjk tezamen met zijnzoon maar deze had zich juist veertien dagen tevoren teruggetrokken zoodat de vader die het heel goedgebruiken kan nu alleen recht heeftop de ƒ 1701 60 welk bedrag hem inmiddels Is uitb etaald BURGERLUKE STAND Geboren April Slmon i van J F Luxen en WA Elahout Nieuwe Haven 34 Hemüe ThereaU d van F Scheepbouwer en M Snel Varlcénm 16 April Cornelia Marlnus i van M vanZanten en A J van den Berg Varkenmarkt 10 Hendrlka d van A van Llth enH Harreman wnonachip Nw Gouwe Arnolda Cornelia Johanna d van 3 van denHeuvel en N Verboom B M SInpel 139 April Marcel Hubertua Philippe Marie I van Ph M E E Nyst en J M H HcIJtveldt van Bevcrenlaan 18 Hana Waltherua 1 van W de Wit en E In t Veld de Gene stetstraat 28 Leonardua Bemardui Marie c van W M Slootjea en B M Zwarts Spoorw Mrut 37 1 Mei Marina Adrluu Alberdlni d van A v n der afiaan en 3 Rlelbeaker Gouwe 40 3 Mei Arie l van A de Wit en J C Verkalk Moiistraat 33 Willem t van G Koot n J Graalltnd Gouwe 94 Getrouwd MeL 3 L van de Caaap en Bont C A van t Hul en A den Butter N M van Leeuwen en 3 Marine Ovetletfen 2 April S RUnhout 48 ongeh W J Lodder 71 J WAT WAAR WANNEER 4 Mei T anr Nlenwe Schouwbiuc Tweede concert Rotterdamach PhJIharmoniach orkeat In Beethoven cyclus dirigent Plet van Mever sollat George van Renesse piano 4 Mei 7 30 uur Veemarkt reatanrant Bijeenkomst Ned Chr Vrouwenlwnd apreekster mevr BIJI Vteta tveT Hoe helpen we onze jeugd door de7en tijd heen 4 Mei 8 nnr Amieltia Filmavond Ned Maatschappij voor tuinbouw pn plantkunde over Een reis naar Madeira en de plantengroei op dat eiland spreker A J Herwig I M 4 1 M auT Tarrefii Openbaar ftlachthnls Jaarlijksche aljtemeene keuring van trekhonden en hondenkarren 9 Met 7 30 uur Karernc gymnasUekcaal nemonstratlelcfi jlu Jltiu L v Wingerden 4 Mei 3 uur Veemarkt restaurant Opening en aanvang der lesien Tnonkanat zangschool i Mei 3 nnr Het Bauwe Krnlii E H B O wed trljd PTT AP0TBKKBRn N8T Steedi geopend dea naehta alIMn voor geneesmlddelenr Apoth P Weljer Gouwe 131 PLAATSELIJK NIEUWS REEUWIJK BnrferiUke itand Geboren Antonla PleUmella d van C J de Kamper en A P de Bruin Marieni d van A J Verkallc en JJjoogen doorn J hanneg i van A P de Borst en M de Joiig Ondertrouwd W Rabouw 40 j te Gouda en M C Groenescheij 35 i Loop der bevolking Vertrokken C A Slingerland naar Gouda Markt 34 W v il Was naar Oegstffeest Endegeesterstraatweg 5 M Zwl jnenburg naar Gouda Regenteaaoplantaoen 5 D de Rek naar Boskoop Oranjestraat 1 A M Naessens naar Bergen op Zoom Bernadettenatraat 4 H A van Vliet naar Gouda Turfsingel 23 WADDINXVEEN S Karreman t Op fl9 JaFigen leeftijd is hier overleden de heer S Karreman lid van het burgerlök arrnt p tuur alhier en oprichter van de fWldcrs Achterof i de Putte aUiIer n van den Tweeman Mlder t Zevenhuisen Dinsdagmiddag ta bet stotfelUk overschot op de aiffemeene begriafplaau Hr aardebe teld Aan de groeve voerden het woord wethouder J G Herfit ala voorzitter van het burgerUJk rm estuur de beer van der Torren all voortitter van den polder Achterof n de Putte n da L V t ectnd fcweU pi edlkant der Ned Herv Gemeente De leden van het burgerlijk armbestuur de besturen van de polden en de heer de KluUver technisch ambt iaar van hei hoog hecmraadBchap RUnland woonden de plechtii d bfl Een neef vtn den overledene heeft nameni de famlUo voor de bewe wn eer bedankt Mej vaa Doren vertrekt In verband met haar aanstaand huwelijk zal mej C W van Duren ontalag nemen als onderwUterea aan de openbare lagere school A In November j 1 werd m hartelijk gehuldigd In verband met haar 29 Jarig jubileum als onderwijiïeres aan deze school Het zal velen spfjten dat deze sympathteice onderwtjteret de gemeente gaat verlaten MARKTBERÏCRTEH VEBMARKT GOUDA 4 Mei Aangevoerd lU biggen matig 123 runderen en 4 achapen KERKNÏEVWS Ned Herv Kerk Beroep i te VUtardtngen vUfde prcdikantaplaata da J J Poot te Ameide en Tlefihoven Gere Kerken Aangenomen naar Schiebroek HlJlegersberg Centrum da J J de Vries te Vrouwenpolder Evang Luth Kerk Bedankt voor de benoeming tot predikant directeur van het Dlacnne iBenhuis te Amsterdam ds F W F B Schmidt te Schiedam RECHTSZAKEN Een drtfUge dncnlnee In de verdachtenlMUik Voor den politierechter te Groningen verscheen giiteren een enierltla predikant uit een dorv in het N O van de provincie die zijn Jongeren collega Welke in de pastorie zou komen wonen ala de emerituspredikant c n woning itcu hebben gevonden een flinke klap op het ge Ioht had gegeven toen over de ontruiming van de pastorie werd geqiroken Verd beweerde dat zHn opvolger met de kerkvoogden onder één hoedje speelde Van eenig schuldbesef was bU verd niets te merken De officier schetste den ouden dominee als een koppig en driftig man Ook In zUn ambtsperiode ia al lett dergeiyks voorgevallen Elach 78 boete of 1 maand hechten la Het vonnis was na nog heel wat heen en weer gepraat gel kluidend aan den elsch Officieele M ledIraBdi ingen ATNAKB RBSTANTKN OOCDGEKEURDX POOTAARDAPPKLEN Het Bedrijfschap voor xaalzaad en pootficed vooi akker en weidebouw maaktbekend dat rich misschien nog een moBelukneld zal voordoen de restanten goedgekeur2 P l pelen ttt t nemen Ëi verDand hiermede wordt dengenen die nog over reatanten plombeerbare pootaardappelen van ane raaaao klasam en aorteerlngen baaehlte ï In overweging gegeven dere ten apoedij te en In leder geval voor Zaterdag fl Met per raa klasse en sorteerlng op t geven blJ een van md rataend B BA adreaaen Voor Noord Brabant Zeeland on Limburg mevr C de Bidder v d Berghe Burg Vergroesenslraat ï Bergen op Zoom voor ZuidHolland Utrecht en OeWerland Fa B M Spiera en Zn Walenburgerweg B3 Rotterdam voor Noord Holland H de Haas Volkerakatrnat rr Amsterdam voor Frtetland Fa Hettenna Zonen fontelnstraat Tl t eeuwarden voor Groningen Drenthe en Overijssel B Luttmer Randelakade R 9SS Stadakanaal Mocht de B B A Inderdaad deae pootaardappelen nog kunnen aftwmen dan aal ilj daarvan loo apoedig mogelijk vla exporteurs landkoopHcden en eommlaalonnatrs mededeeUng doen Eventueete afname zal geschieden tegen minimum reap vasten teleraprUa verhoogd met de vaatgestelde bewaar versoedine DB HANDBL IN CUAPBN BN LAMMEREN Met Ingang van t M I worden de vrge schapen markten weer opengesteld Alsdan mogen achapen en lammeren weet vervoerd woiden mits a het vervoer wordt gedekt door een geleldebiljet b de schapen van een reglstratlenierk en de lammeren van een tatoueermfrrk zijn voorzien c de dieren zijn Ingeschreven tn een achapenboekje 1M4 Voor ataraboekschapen n door het atamboek geregistreerde lammeren geldt het vanwege het starólKiek aanget rachte merk bt den handel van stamboeklld naar stamboeklid Vomhet verkrijgen van geletdeb IJetten voor achapen of lammeren dienen ateeda aankoMivergunnlngen welke worden afgegevetf door den plaatselQken bureauhouder te wfrden overgelegd behalve voor vervoer naar een markt voor terugvervoer van een markt naar het bediljf waar zij vandaan zijn gekomen of voor vervoer naar het bedrijf van een handelaar In het bezit van een zakboekje voor den schapenhandelaar Aankoopvergunningen kunnen worden ultge reikt 1 voor achapen aan degenen die in het t eztt zijn van een bedi ijfemaximum 2 voor bunmeren aan degenen die In het bezit zijn van bedrljfsmaxtmum voor schnpen alsmede aan hen die In een der belde voorbaande jaren gewoon waren één of meer lammeren b v voor huls achttng In voorraad en voorhanden te gouden Hoofdredacteur J Q Wcyatera Rotterdam chef redacteur voor Oouda en Omstreken T Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertenUfin L AkkeradOk Rotterdam Uttgeefater NV Rottcrdamicb NIauwiblad Rotterdam BEDRUrSMAXIMCM VO0M HrilApt Ben de er dagen tullen de cliaprnho er van In kennis worden gesteld ho 25 schapen U gedurende I 44 moeen ftan2 den net bedrljfsmaxtmum he ft uiu ui2 l betrekking op wh4 en ga ren vMr t £ waarvoor geen contracten ilfn fH ioï rontraottchapen aoowel ala d In IM boren falnmercn aaogen dut hnvea C I raaxlmvm worden aangahonden mitt i I In het bezit la van een achapenboekte j Verzoeken wn verhooging of veilARinx y j het l edrHfsmaxtrl tim dienen binnrn 7 gen na ontvnngst van het toewll Iri Hnsm sehrifteltik bh den PBH te worden W diend Ztl die een toewHHne onivin n nm I meer achnpen dan ztl gediirrnrtp H Then nnn fe houden wnrd n p t a binnen de daarvoor vaslge teldcn tciTnS 1 verlaiïing aan te vraRcn Reclnmf i ften HRnalair voortvloeiende uit n i hïiM HedrHfsmaxImum welke ntrttnriiR mm kamen zullen niet In behandetln wo ln pnow en Men bedenke wel dal c n vti hooging van de tnewllzing nok Pcn tf rwfiarden annMag met zich medebrcnjtt KORIE BERICHTEN Van Amgot tot dvlTaffaire il Britsch Ameiiltaansche mtMtaJre b Bto2 voor de bezette gebieden rjé van ssmïj 1stelling en van naam veranderen mn scIvmI Dagene Nyheter De Ajncof SIin ZuldItall zew onpopulair gewordtnTIzal voortaan heeten Clvli affalre 1 De Brltscli Am ikaanaehe petro1ra É apreklngan Naar de Britsche iKrlcSSIdienat meldt heeft het Amerlkjiansche l paortemcnt van Buitenlanctecho Zaltoii wmtt m gedeeld d t de vo Hi ereldende beHprridain I over het petroleumvraagatuk tUBSchenAairlrlkaansche en Birltache dcekundlgen feKbldigd zUn Deze besprekingen betreffen 4Iide vraagstukken der Amerlkuji i he pctrotaumindvstrie In liet hg I nd DaarbU la het aanleggen vbd mI t ra ni Arabische petooleumleldlng voor I ateldv 3S ButterflT en d Amerlkaanscha aeettséi De Noord Amerikaanache radloniaatsehA Pij The blue notwork beeft uit 7t n pj gramma de Ha uit Puoclnl a opera Madni Butterfly geschrapt omdat de klarh madame Butterfly over de ontrouw vsi Amerlkaanschen marine officier Pink een aantasting la van de eer der Amerll sche zeelieden T gixOi Reunie Bioscoop Gouda Vanaf Vriidag 5 t m DInidag 9 Mei ook Zondagmorgen 10 30 uur singel 117 te Rotterdam De Curator Mr H P C M DE WITI WYNEN Gouda 2 Mei 1944 Oosthaven 51 Weriister gevraagd 1 dag per week onverschlllll welke Mevrouw Bijlsnit Krugerlaan 43 Verloren koffertje met eai paar schoenen Tegen grooH beloon ing terug te bezurgeu Wed v d Berg s Grave broekscheweg F 53 HeeuftiJ Met groole vreugde geven wtj kennis van de geboorte van onzen Zoon WlUem G KOOIJ J KOOIJ Graafian Gouda 3 Mei 1944 Gouwe 6jl Oil dertrouwd Adrl de Wilde en Bob RoIIfs of Roclofs Gouda 4 Mei 1944 Kattcnsingel 85 Joubertstraat 52 Getrouwd C van VlaardlnRen Tandarts en J IlaUeman De Heer en Mevrouw V VLAARDINGKN HuUeman zegren mede namens weder7ijdsLhe ouders hartelijk dank voorj de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 4 Mei 1944 Hooge Schielandsche Zeedijk 3 Den £ en Mei hopen onze Ouders Joh Koppcndraaler en F Koppendraaier T d Zee hun 55 jarige echtverecniging te herdenken Gouda Snoijstraat 2 c J Na een kortstondige doch evige ziekte nam God heden tot Zich in Zijne Heerlijkheid ons geliefd Zoontje en Broertje Gerardtt Jacobus Verstraten God betrouwde dit pand ons slechts ndm zes jaar toe Dat hij naar Jezus ging trooste ons De diepbedroefde Ouders en Kinderen D BRENKkAN M S BKENKMAN Nonner ANTOON ARIE t Gouda 3 Mei 1944 Vorstmanstraat 32 De teraardebestelling zal D V plaats hebben Maandag 8 Mei des nam 2 45 uur op de Alg IBegraafplaats te Gouda Vertrek vanaf Vorstmanstraat 32 ± 2 uur Maison Schmied Verzoekt haar geachte clientele de vermaakhoeden welke bti haar aanwezig zijn terug te halen daar deze door gebrek aan personeel met meer vermaakt kunnen worden Geopend Dinsdag 9 12 uur Woensdag 9 12 uur Donderdag 9 12 uur Hoogachtend MEJ BISSCHOP Turfmarkt 12 Juliana van Stolbergschool aan de Burg Martenssingel Uouda Christelijks soholsn voor Laflsr sn U L O Hoofd Jac jonker Inschrijving i an nieuwe ï erlmgen In de KleutsrschoolZwartewsg op Zaterdag S Mal van 7 8 uur N B Aangifte kan ook schriftelijk en mondeling geschieden bij het hoofd der school Joubertstraat 182 SCHOUWBURG BIOSCOOP Van VRIJDAG 5 tot en met DINSDAG 9 Mei a t behalve Maandag PAUL HARTMANN I BESCHULDIG K m een spannend dramatisch filni werk dat boeit van begin tot eind Ich klage an met HEIOEMAaiE HATHEYES MATHIAS WIEMAN Het tragisch conflict tusschen de letter der Wet en menschelijk gevoel Een TUmS film onder regie van W LIEBtiNblNER Toegang boven 18 jaar Plaatabaiprakan drlagand oonbeTolanl Kassa geopend op werkdagen van 11 tot 12 30 uur Zondag telkent 2 aar vóór iedere voorstelling niet per telefoon KLIIWIS loa Tal ttao Oaurfa THALIA Van Vrijdag 5 Mei tot en met Woensdag 10 Mei Humar vraalljkhald an varrukkalllka mullah Een TQBIS FILM met Die lustige Welber Paul Hlrblgtr Ltiii Holzschuh Wolf Albleb Rttty Een feest van lachen levenslust en munek gedragen door onvergankeliike melodieën van den groolen componist OTTO NICOLAY TOEOANO BOVEN 18 JAAR Batpraakt vaoral tlldlg Uw plaalaan Cassa daarvoor geopend l i uur voor de voorstellingen tilden öe middagvoorstellingen van S SO 4 uur ZAIEKUXUMII AU aanvang 2 30 uur Spaoiale veeratalllng vaar da laugd HKT GEHKIM VAN DKN ROBIJN Prijzen vanai 0 25 Maindig n Dinsdag iitri MiddagiraontiUI an na 2 10 uur De VrOOliJke Vrouwtjes Toegang boven tS jaar Zaterdag IS Mal Voorjaars Bootenveiling op de terreinen van PERFECT gelegen tegenover Boerdert Meerrust te Warmend Voor inlichtingen en bijvoegingen Veilingonderneming PERIJECT PrlnaHandrlk8iraalS4 Dan Haag Hebt II al ean Kleintje geplaatst 7 het Hoüandsche filmwerk met Lou Bandy Aal Bouber Fientje de la Mar Het leven is niet zoo kwaad Ta ang iaderen laaftl d Plaatsbespreken dringend aanl evwen I H uur voor den aanvang Bestelde plaatsen moeien H uur voorden aanvang zijn algehaald Zaterdagmiddag B uur Mallnae mal LOU BANDY lm Het leven is niet zoo kwaad Plaatsbespreken hiervoor Zaterdagmorgen van II I2iiur Entree vanaf 25 et Volwassenen avondprijzen Bu l eschiltking van den Heer Rechter Commissans in bet faillissement van J vaij Poperlng vlasser te Bleiswuk 43e is bepaald Ie dat de Indiening van schuldvorderingen bij den curator moet plaats hebben voor 18 Mei 1944 2e dat de venfiealiever gadering zal worden gehouden op Maandag 5 Juni 1944 dos v m te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan den Noord Kiaina AdvePtentien tot II ïfoorden I O 26 elke 4 woorden meer I O 10 perioneei resp 0 22 en cent Brieven Bureau lU cent exlro Bawuino S cent PERSONEEL GEVRAAGD Teekenplank 75 X 50 cm m liniaal ƒ 13 1 p krukken verstelb ƒ 25 ziekentafel ƒ 50 2 riekenatokken 10 H M Hirsch St Jpyephstr 61 niet voor 7 u Nette werkster voor Donderdag of Vrijdag W G Dibbets J v Henegouwenstr 12 Het moet uit de lengte of uit de breedte komen t Begrijp oos goed Toüe ponen heerlijka J e Betuwe jan ko MO aUccn wuf neet de leege potten telkens tttug komen denier co dan bespaart ons veel weik daar vervuild en beschimmeld glaswerk zeer noeiiijk in oos spodniMbia s te icinigco ii m Wia pnd iUn gea ge daan Geef w Uw buii ub ichoon Dit KEG f NIEUWE SCHOUWBURG DONDEHDAQ II MEI Aanvang 7 S0 uurpraolaa HET NOORD HOLLANDSCH TOONEEL PANTQFFELHELDEN Jispeljn a bedreven van MAUKICE HENNEQUIN irtéHéspe lenden ADA VAN DUYL TINE OPSCHOLTENS WILLEM VAN DER VEER JEAN STAPELVELD TON VAN OTTERLOO JO VAN ERP KAREL BAARS UU de Pers THLEORAAF Er wordt gelachen gelachen soms gebruld HANÜELSBLAD De Vrooiykheld Is echt en ongedwongen Prijzen f f Xaa t 2 Plaatsbespreken vanaf Dinsdag van 11 tot 1 uur Per persoon worden niet meer dan 0 plaatsen verkocht I Ean la lar wanil varxaoht lljdlg aanwaalg la xl n daar bl apan daak niamand tal da xaal wardl laagalaian RteUNIla Oosthaven 17 7m hei fó ec CaSaui Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur FOYER CONCERT MAANDAG vanaf 7 uur Grootsche Muziek m Variété attraetiu 1 FRITZ KLEFER Neerlandsch Jongste inelteekenur HAN BERGO Humorlit en Confereiicler MILL ORBANT Chanionnlère TRIO EDDIE Clowns muzlkail AMUSEMENTS ORKEST Prima consumptie Vrij entree Vro 0i4dig ooawadg illa ocmbavetoB Verwacht In ona Theater op het Tooneel le s aparts op Variélé gebied Verstelnaaister 1 dag per 14 dagen W G Dibbels J v Henegouwenstraat 12 PERSONEEL AANGEB R K iiuishoudster 45 jaar m klem moederloos gezin Br no 4519 byr v d blad Net meisje zag zich gaarne Zaterdagsmiddags in winkel geplaatst Br no 4524 bur van dit blad TE KOOP Franscbe studie piano ƒ 325 Van de Berg Pims Hendrikstraat 127 Mandoline ƒ 60 gitaarbas ƒ 55 m foudraal Schouten SnoiJRtraat 99 Salontafel ƒ 15 bloementafel ƒ 3 50 4 plts kookstel pelr ƒ 12 50 1 pils petr krjokstel ƒ 3 50 Wed Sjardgn Vrljthofje Oosthaven 46 Huiskamerameublement ƒ 150 J de Raaf Woudstraat 68 Fornuis ƒ 25 Janknegt Lethmaetstraat 73 Pauwblauwe vilthoed ƒ 7 De Jong Raam 176 A Z g a n donkerblauwe melsjeaoaret 5 L v d KeeiJ Heerenatraat 144 Eiken spiegel ƒ 35 leei lamp ƒ 25 electr hijschkraan met transformator f 23 G H de Jonge Joubertstraat 134 Gtoote eiken q iegel z g a i ƒ 20 Schoondcrwoerd Snoijslraat 25 3 blauwe katoenen jurken ƒ 30r Bron Pr Hendrikstraat 24 Zakketel ƒ 5 en een vosbont ƒ 28 v Doom Heerenatraat 147 Ronde noten salontafel ƒ 80 schilderstuk ƒ 100 m Mneren inktstel ƒ 20 H JSi Hirsch St Josephstraat l i iniet voor 7 uur Zw moderne dameshoed ƒ 7 50 1 steertbr hoed ƒ 7 50 Gerritsen JCatten singel 64 Meisjesmaptel leeft 8 è 9 j 12 en 2 p schoenen m houten zool m 36 37 ƒ 2 per paar J M Lintpenburg C Huijgenstraat Jlll TE KOOPj PostzegelpincWen 1 p kinderschoentjes m 19 of 20 W V d Berg Bothastr 24 Hockey stlcK Meter Gouwe 47 Meisjesmantel 14 è 16 jaar of gr mantel H Schouten Reede F 92 Reeuwijk In g St z kinderwagen Versluis BurgvUetkade 39 2 X bellen 2 pers opklapbed met of zonder ombouw Isarln Tuinstraat 47 3 wielig kinderfietsje Mevr A den Hartog Pel SophiaV d Goudestraat 4 Gramophoonplaten klassiek dans zang enz De huisvlijt Markt 5 TEB RUILING AANGEB 1 Paar iongennchoenen m 32 voor 85 De Joode Woudstraat 48 Mijn zellbootje voor 2 pors kano Prins Surinamestr 221 Z g a n jongenawinterjaa leeft 17 J voor dito heerenwinterjas volil maat of gabardine regenjan Kapteijn OroenendsaI 103 Flinke 2 p gehaakte sprei voor 2 stevige lakens L van der Heij lleerenslraat 144 Jongen regenjas 14 è 15 voor meisjesmantel 14 i 15 j en wollen babydoek voor jongenspakje 5 è 6 jaar A Blonk Boelekade 141 1 Paar iw boxcalf voetbalsch ro 38 voor 1 p voetbalsch m 40 P Schouten Snoijstraat 99 1 Paar z g a n thocoladebr suède damessch h hak m 38 voor 1 p witlederen z g a n dameesch m 38 A Melkert Raam 189 Kindersch m 24 voor m 28 Hammer Zoulmanatraat 3 Zw mantelpakje m 40 voor zomermantel m 42 v d Speld V d Palmstraat 125 1 Paar br damessch m 38 voor m 39 A of 40 en 1 paarm 89 voor m 38 Bron Pr Hendrikstraat 24 Grijze heerenhoed voor br haerenhoed of dameshoed Schoonderwoerd Snoystr 25 1 Paar br damessch z g a n m 40 1 h voor m 41 1 h en 1 p zw damessch m 40 1 h voor m 41 1 h Akkerman St Josephstraat 94 tusschen 6 en 7 uur n m Zomerpantalon kl m voor pluafour of 1 h pantalon fl maat Dortland Or Jacobastraat 13 Donkerbl gab regenjas regenmantel grjjs jongenapak 10 16 j voor haeren coituum en pantalon ofoverjas kl maet Tiele Fluw Bingel 87 Woning te Rotterdam O ben huls 8 kam keuken plaaUje m loods ƒ 4 75 p w voor woning te Gouda Br no 8381 bur v d blad wmmr Huwelijk Net meitje van Chr huize 32 J k met nette burgerjongen Br liefst met foto ondw no 4830 bur v d blad Huwelijk Nette heer 50 J goede positie zoekt kenniiO met dame of wed 45 50 J P G kind geen bezw Br nut foto onder no 4528 bur v 4 blad Huwelijk Flink net persoiA 30 j m 3 schoolg kindere gesch eiseher z kenniift mei net degel meisje of jon i wed 23 28 j Br m fo onder no 4527 bur v d blad Net meisje middeni iaDil NH zoekt leuke vnendtoil 23 25 J Br no 4529 bltt V d blad Net meisje Ned Herv z dito vriendin leeft 19 20 f Brieven onder no 4525 W J V d blad Net meisje P G zo vriendth leeftijd 18 i 19 Ja f Br no 4531 bur v d lil Dames Laat bij ons Btroo en vUthoed verv appr t Stroohoeden binn enkele dagen klaar Hoe worden Alleen aang M iai Dinsd en Donderd Na 5 iwi gesloten Engelfriet G dijk 43 Denkt aan gelegenheid leerlingen In te sehrU voor Toonkunst Zangsdi Zaterdag 6 Mei 2 2 30 in Veemarktrestaurant TürncBsr Weggewaaid gordijntje Terug te bez D J van 9 Sple ringatraat 143 ÜLl IM UIIJ aevr 2 kamera en keu of gebr v keuken Brlr onder no 4517 bu r v d 6 Te huur vrije sf i ipl ii € voor juffrouw of meisje B J Br onder no 4918 bur blad Tijdelijk gevraagd door echtpaar woning of gen daarvan Vent gcaloffgebr van keuken op W stand Huur tot ƒ 3l 1 Br no 4520 bur v d Jl Heer alleen vraagt vrije zitelaapkamer met k gebruik Brieven A B veld R m tfl ai liii AAN