Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1944

WEDERUNDSCH FABRIKAAT 157 tandpasta met dispergon tegen tandsteen NCDCItLANDSCH FABRIKAAT H73 MoeoeRHfCFT NU iTAAN WlNC EMWllPJCOMDE BOOObCHAPPfNTAS H Meert n DRAAlf N 2AL IK EM EvtN UfTPftltiaN MAM vBAAi WH Pjf wet tVtN ÖÓKUit VER K S i H4CHT KENNEL Jk ttTS JA JA tBl vJeER k CfN ïNOtPBONNCTjf uir £ OMCM HÈV ENHOeOCR I rtAAP bif N Pt WIT c EWEE t DISTRIBUTIEDIENST WOERDEN NA f rCREIKINO P ltwE f DiSTRIBUXIËSTAlllKAAItTEN Vtt Leider van den Distributiedlenst Woerden maakt het volgende bekend Dé na uttreiking van nieuwe dtstributiestanrtkaarten zal voor de gemeente Oudew t r plaats vinden in het Distributiekantoor Leeuweiingerstraat op Maandag 20 Juni as en Wel van 9 uur tot 12 uur 30 en vai 13 uur tot 16 uur Vo r de gemeenten Waarder Barwoutswaarde en Rietveld vtndt deze uitreiking plaat op Dinfidag 2 Juni tn het Bijkantoor aan het Kazerneplein te Woerden en vtel van 8 uuk30 lot 13 uur en van H uur tot 15 uur Ieder die nog niet In het bezit is van de nieuwe stamkaart cHent rlch öi de aangefce v n tijd en plaats te melden Aókr indien g en persooniyke oproep werd ontvangen Met nadruk wordt er hi ybtj nogrriaals op gewezen dat aan diegenen die verzuimen de nieuwe distributiestamkaart op boven noemden data af te haJcn tien nieuwe stamkaart meer zal kunnen worden ver rekt WAT WAAR WAPWEEBT ReoBde BloKCOop Overschotje m t Lllia Silva Aanvang 8 uur Zalerdag 2 en vanaf 530 uur Zondag 10 30 en vanaf 3 uur Sehouwbure Bioscoop Dokter vrouw met Willy Birgel en Lotte Koch Aanvang 8 mr Zondïig vanaf 3 nuf ThaHtö Theater Tweede en laatste deel van de Indische graf tempel Het moniunent eener groote üefdo met Frits van Dongen en La Jana Aanvang 8 uur Zaterdag Maandag en Dinaiiag 2 30 p 8 tnhr Zondag vanaf 3 uur Reunie foyer Cabaret programma met o a Jetty Danielle en amusementsorkest Aan vang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur Reunie foyer Cabaret programma met o a Jetty Danielle en amusementsorkest Aanvan Zaterdag vaofaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek E Grendel alléén Prins Hendriltatraat 15c WIELRENNEN Schatte wint kampioenschap 50 km dank zij Van Vliet Kvenals in 1M2 en 1043 beeft Schuiten ook dit Jaar in het kader van de nationale baankamploenschappen beslag geiegd op het persoonlek kampioenschap 50 Jcm op eigen kracht Schulle zou den titel echter niet verkregen hebben indien Van Vliet hem niet geholpen had JEr waa ongeveer 30 Km gereden toen de Woerdenaar een lekken band kreeg Hij kwam De houding van Van Vliet valt zeker af te keuren De sportcommissie van de N W B waa zeer verbolgen En lij zal naar men or s mededeelde met haar Etraf niet zuinig ztjn De uitylafT luidde I en nationaal kampioen 944 G Schulte In 1 u 6 min 362 sec 2 G Boeyen 3 T Ooms 4 A van Amsterdam 5 P Evers Arie van Vliet geschorst Naar wif van de sportcon missie der N W U vernemen is Arie van Vliet met ineang van heden voor een maand = SSSSSÊSSSSSSSS=S SSSSSSSS SSSS gesoiiorst in verband met zun optreden tijdens ée baankampioen ciiappen op I onderdafi j l te A nsterdaim 0tt beteekent dus dat Van Vliet van verdere deelneminff aan de nationale kampioenschappen is uitgesloten WATERPOLO COMPETITIEUrrSLAGCN Ned Zwem en Reddiufisbood WZC G2C eu d 3 1 GZC Bodegraven jeiigd 8 0 Zwemkrin Gouda SZPC OZV Oudewater dames 3 0 SZPC II OZV heeren 3 3 SZPC OZV adBp O I OZC III Gouwe II heeren 1 0 Bergambacht GZC dames 1 6 Bergambacht GZC IV heeren 0 Bergambacht GZC adjp 0 3 PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN VOOR ZOJKDAG Bergambaclit Ned Herv Kerk 30 en V uur ds Ewoldt Geref Kerk 10 en 6 uur da Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 en 7 uur Leeadienat Dlnsiiag 7 30 uur ds Viaser van Middelharnis Boskoop Ned Herv Kerk 9 30 uur üs Holst van Phtlipsland 6 uur ds v d EndtBraat van Wdubrugge Geref K rk 9 30 en 6 uur ds le Moor Chr Geref Kerk XO en 8 uur ds W sterloo Van Tezinrfe Fr Rem Kerk 10 i ur ds Heyn vah Oude Wetering Geret Gem 10 en 6 Uur ds Hofman van Moerkapelle Gondreak Ned Herv Kerk 10 ed 7 uur ds van Vliet j Baia£trecht Ned Kérv Kerk 10 uur ds de Voogd v d Straaten Ned Hervl Geref Evang 10 en 7 uur Evang De Pater Cïeref Kerk 10 30 en 7 uur ds Ei dmann MoePkapelle Ned Herv Kerk I t en 7 uur ds Verkerk Geref G m 10 30 3 tn 7 uur Dienst i MooTdirecht Ned Herv Kerk 10 uur da Donker Geref Kerk 10 en 8 30 uur da Kalkman Herv Geref Evang JO en 7 uur de he r Okkerse Nkenwerkevic a d UamA N d Hervl Kerk 10 en 6 uur ds Vollen weider Geref Kerk 10 en 6 uur ds Keyser Geref Geiteente 10 en S uur Lecsdienst Oudewflter Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds Steenbeek Geref Kerk 10 en Jl uur da Visser Geref Gemeente 10 en 7 uur Leesdienst Reeawljk Ne t Herv Kerk Reeuwijk 10 uur da Japchen van Waarder 7 uür da Huls van Gouda Ned Herv Kerk iSluipwyk 10 en 6 30 uur ds de Lint Geref Kerk 10 uur da Ten Brink van Go jida 6 uur ds Koenekoop van Gouda StofrffUk Ncd Herv Kerk 3 uur ids deVoogd v d Straaten vaji Haastrecht f Ned Herv Evangelisatie 10 30 en 7 90 ui r dsTukker van Elburg Geref Gem 1 30 pn 7 30 uur I eesdlenst Waddtoxveen Ned Herv Kerk 10 dn 6 30 uur ds Vroegindewelj Geref Kerk jlO en 6 uur ds Smidt CÜhr Afgesch Ge n 10 en 6 uur ds v d Kraats Wet en Evangelie in Rem KeTk 9 30 uur ds jBaas Hoogmade BERGAMBACHT Geneeskundge IIUenfft Zaterdagavond en Zondag dokter J H SoetemaiK tel 216 Botsing Toen de heer C Oakanli per rijwiel uit Benedenberg reed kwam hi met een auto In botsing Hierbij Uep hij een ernstige verwonding aan den li erGTii op BOSKOOP i Doktertdlenst As Zondag dokter T de Jong telef 48 MOORDRECHT BurVertUke stand Geboren AndieasAdrianuè z van J A Koks en A van Rijswijk Trijntje Franciena d van W Timmeraen C Koster Gehuwd J A de Jonp 82 j en W M Kasbergen 21 j Overledeni L Vermeer 64 j echtg van N Kok Benoeming Tot tijdelijk onderwiirieres aan de openbare lagere school alhier ia benoemd mej A P Verbost te Utrecht j REEUWIJK HAAGSCH GERECHTSHOF Tot es weken gevanpeni traf wsrenj de gebroeders E en D v d W uit Reeuvli ijk door den politierechter te Botterdarri Veroordeeld wegens dietEtal van drie kf niihen Officfeeïe Mpffpdeelingen VERHAIf KLEN VAN BONLOOZB PUDDINOPOEDKRS VBRBODEN In aansluiting op het bericht ran begin April 1944 noaakt het t edrlJfsohar voor granen zaden en peulvruchten bekend dat th ns een Verordening Is afgekondigd waarbtJ het verhandelen en afleveren van boolooze pudding vla en sauspoedera la vei b ïen Het fabriceeren dezer bonvrtfe producten waa reeds verboden op grond v o rt 9 van het vervanglngamtddelenbeslutt MAXIMUMPRIJZEN MAISPLANTEN De gemachtigde voor de prijzen maakt bt kcnd dat tot nu toe voor malsplanten eeen prijzen waren vastgesteld zoodat hiervoor geen hooiïere prijzen mogen worden gevraagd dan die welke op of voor 9 Mei 1948 gebruikelijk waren Kr zal evenwel niet tot vervolging worden overgegaan Indien de hieronder gepubliceerde maximumprijzen niet warden overschreden Bij aflevering door den teler p 100 st O SO p lÓOO St ƒ 4 p 10900 St ƒ SS Bfl aflevering door den handelaar p 100 at ƒ 0 50 p 1000 at 4 SS p lOOf St ƒ S7 50 BovengenóenMÏe prijien gelden gedur ide het geheele Jaar Voor de leverings en betailngacondlties wordt verwezen naar de bepalingen van het pitlsvoorschrift 1943 plantgoed warmoezerijgewassen gepubliceerd in de Nederlandsche StaatiKTmirantvan 15 Juni 1943 no 113 welke van overeenkomstige toepassing zijn Deze prijzen treden op den da jg dezer publicatie in werking DE HANDEL IN SCHAPEN Met Ingang van 29 Juni 1944 word n tot nader aankondiging geen geleider iljet ten meer afgegeven voor het vervoer van schapen geboren voor 1944 zoowel naar de vrtja merkten als naar è l edrljven der schapenhouders belialve a blJ vergelden tu achen de perceelen van hetzeifde bedrijf b voor vervoer naar slachtveemarkten en noodsJachtplaatsen e voor het vervoer vao slachtschapen voorzien van slaehtveeRUirktmerken d voor het vervoer van stamtKiekschapen van een lid naar een tld van het schapen stamboek Indien een schrtfMljk gunstig advies van het atamboek kaa worden overgel d Voor lammeren geboren m 1944 blijft de handel nog tot half Jult a a mogelijk hiervoor kunnen dus oo geleidcbdljetten worden afgegeven OFFICrEELE LANOBOUWMEDEDEELINGEN voor de prov Zuld Holtand HOOIVORDERIJiJ OOGST 1944 Gebruikers van I h a of meer grasland moeten er rekening mede houden dat hun ook dit jaar een aanslag tot ter beschikking houden en inlevering van hooi uit oogst 1 44 zai worden opgelegd Voor degenen die niet geheel aail den aanslag tot Inlevering van hooi van een vorigen oogst hebben voldaan zal de in te leveren hoe veelheid van oogst 1H4 verhoogd worden met de destijds te weinig ingeleverde hoeveelhefd Betrokkenen moeten op eerste vordering de voorgeschreven hoeveelheid op de hun aangewezen pla leveren Het hooi moet gezond droog en van goede kwaliteit zijn en van eerste snede en zal f de gebruikelijke wijze op de plaats van levering worden gekeurd Bij het niet voldoen aan de verplichting tot t r beschikking houding respectievelijk inlevering zal de aangeslagene tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk wprden vervolgd ten nadeele van den tuinder H Prinsenberg te Gouda Van dit vonnis kwamer zij in hooger beroep bü het Hof Dit heeft het tenlafite getegd met bew zen geacht en verdachten vrijgesprolien BDrgerlIJke Stand Geboren Anije d van H van Bodegraven en A Verhoef Coraeha Adhriana Maria d van G Straver en C M Boere Leendert AIl €rtu £ z van M Verweij en S van Kiaveren Elizabeth Maria Agatha d van J P Vergeer en BI A van Teij n pr Houkje d van G Slappende en J Hoekema Getrouwd W Wieman 28 J en A Oofiterwük 34 j Overleden Sophia VerweiJ 81 j wed van M Ooeterom Radioprogramma Zaterdaf M Jtml HUT I U4 M 5 Gr 1 f BNO 7J0 Oym 7 15 Gr 7 40 Sportn 7 50 Progr overz 8 00 BttO 1 15 Gr 8 50 T d Hulsvr t oO Conc 9 45 Godsd uUz 10 00 Septet OmbacJi en gr 10 4S v d leuga ii oo Ork Malando Ml gr H OO Atol U 15 Z Afnka n ehe liedjes 12 45 BNO U OO MUMtte onk 13 25 De wekel wandeliAg 13 36 johan Jong orgel 13 90 Wenken v votkstuIrKicr 14 00 Rotterd Phlüh Ork en Vrouwenkoor 15 00 Muz variété 15 45 BNO 17 00 BNO Ultz v Ned zeelieden 17 G v Krevelen H OO BNO U IO Septet CXmbacti ll 4f Hier WA la ui Spiegel V d dag en BNO U 15 Gr 19 30 Luisterspel M OO Omrocfwrk 20 45 Neerl nleuwskronJek ai 00 Om en omprogr 23 00 BNO Na J3 H alleen radlocentr 22 15 Gr 22 30 Dierenparade a l5 M OO DansrUythinen HUv n 14 WI Uohl en luchtig IS 00 v d Jeugd 15 M SoUstenconc lo Se Sympti no 9t V Haydn 10 BNO 17 00 Erna Sack en Marcel WittrIscA zingen aria s 17 30 Oude danasultea 18 00 Operette en operafragm lO OO BNO 19 15 V d Jeugd 19 30 Gr 20 15 Van wassen en minder worden 20 30 Piano en orgel 21 90 Orgel en koorconc 31 45 AvondwUding 22 00 BNO 32 15 Zl Hllv I 33 30 De stem van het Rijk GELDIGE BONNEN VOOR 7e PERIODE 1944 Ze HELFT 25 JUNI TOT EN MÉT 8 JUU Elk der volgende bonnen eeft reebt op bet koopeo van 7 28 A Brood i 27 28 B Braod 127 28 Bescbnlt 1 154 Alsem IW 155 1S6 Algeni 1 Alsem 250 ranti Brood of Geb rants Brood of Geb ranta Beschuit IH VtBtte Kaas mtovmn Mt 2 Jou rants Brood Gebak of Bloem tr Bsvermottt ot D64 Reserve 250 E 54 Reecrre 250 Rogge vlokken gr Oort gr Klndermeel of 27A 27 B 158 Boter H Boter H Al em 100 Voedlngssniker rants Boter rants Boter gr 20 + ot 27 28 Melk 1 27 28 Tsptem 1 27 28 A Vlecaeh I 27 28 B Vleescb 159 Algem 5 180 A em 250 161 Algem 1 27 Versnspcr ISO 27 28 Tibak 1 magere kaas UterMelk liter Tsptemelk rants Vlecsch rants Vleescta gr Sniker gr Jam rants Vervan glngsmiddeleb gr Versnapcr rants Sigaren Tabak of Sigaretten BUiondere rantsoenen H rants Boter BS5 C65 DSS E55 Reserve Op deze bonnen Tr ag reeds op 23 Juni wor den gekocht uitgezonderd vleesch en aardappelen Alle bonnen zijn geldig tct en m t 8 Juil behalve voor ïoover hierboven e andere datum is vermeld Reeds aangewezen bonnen welke nog geldig zijn Algemeen vo r eenh toiletzeep nJ inl t m Juli Algemeen C 50 D SO E 50 Reserve voor waachpoeder 11 Juni t m 8 Juli E 51 Reserve voor tolletieep U Juni t m 8 Juli 24A Boter voor 125 gram boter 28 Mef t m S Juli R Oö Tabak voor 45 grtlm scheerzeep 30 April t m 2 September Hoofdredacteur J G Weysters Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertentiën L Akkersdijk Rotterdam Uit geefster N V Botterdamsch Nieuwsblad Rotterdam ftj JviVl Alles heeft lijn tij Zoo om eeq uur of vieit biivoorb cltl kri gea we trek in e n köp thee net écht Gelukkig dal men in lunchroom café of canline Netlie kan krijgen Hilling lorgt er voor lal de kwaliteit prima Uijfi Zoo sal later Hilling ook ia ri e ihee hel beste brengen miMos h OW thorn i o ifl o gobrokon dsn kuni U mal doSa Not In do oud Iwb woor oon goltsai vornwn I lnho id J0i kMS GOUOA Klaiwag lottardani KEN JE HAAK St it tf tw vuna Hat oudarwatscha poatsmiddalt Vr 0 Uw wl k llw t CISA FAM Poilkn S7 Wharsi Vraatt steeds het beste wat er ii ook voor Uw piano iLMbUMlü Heemraadaeingel 904 Tel 38155 Rotterdaa PBNAa ARNHEM 153 Lok s Bloemenhal FLORA Onder de Boompjes 143 Alle aoor en Bloemwerken Bloeiende Planten Losse Bloemen i cw v n WiiKa artikelen beooodigdheden Adri van Maaren Wijdttroot 13 Gouda N t m isj o w halve dagen gevraagd voor het bovenhuli v Vlaardlngen Hoogitraat 24 OKVRAAGD Rtttt wInkaIjHffrouw U P Hoogendük Hoog itraat 24 Govraagd In diAtorsgezin mot i kindaren BBSOBAArO MKI8JE tor assistentie In de huish Hulp aanw Ug Movr H O Wctinnan Oouderak MfMuiiJtUiil gebied is Uw adres TH PEEK 60UWE 3 5 Voor alle voorkomende reparaties ain Uw rijwiel H O of Quaker havermout Uw v inkelier heelt wellicht nog voorraad KWEEK NU ZELF TOMATEN Wij hebben nog zware planten In grondpotten voor buitea Verder mooie Tabaksplanten soort Ir Sllts No 25 in grondpotjes en verspecn de Koolplanten enz A van Oan VoorwJUcoa M ZCIUEN Leert vlug n veilig zeilen onder deskundige leiding op de ReeuwUkscbe Plassen Zelllessen in aansluiting op de busverbinding met Reeuwijk Vraagt prospectus Zells hool Laan van Meerdervoort SM Den Haag Schouwburg Bioscoop Vrijdag 23 Zaterdag 24 Zondag 25Juni dus slechts 3 dagen Een pakkende boeiMde levensroman met WILLY BIRGEL I VIKTOR STAAL LOTTE KOCH D OKTERr OU CtHCHIST 2U MOg ten dokteravrouw die zich door haar man verwaarloosd voelV zoekt troost bij een vriend Aanvang 8 uur Zondag 3 uur SJO en 8 uur Piaatsbesprcken Vrijdagen Zaterdag van II tot 12J0uur Zondag telkens twee uur vóór aanvang der voorstelling niet per telefoon TEIIT00NSTELLIN6ZElFBESCIiEIIMIN6 as SkcM ueKÊuistelbn uj befieeiKnfMdtigen c9 fn iMtttrifffm Toegang boven 18 jaar o Er wordl nauwloHmd op teoooxlaOi dat M tv woning goed vardiiMon want Heht traki vllogar aan SlocM vardulstaran wordt drang floitrafl omdat het aan gevaar voer Uaalf on voor ndaran hl slcii borgt Wilt glJ watan Am M hot besto Uw huls leunt vardulttaran BEZOCET DB TENTOONSTELLING ZELFBESCHERMING Oo van 18 oiil tjn 1 JaU gehouden wordt In KUNSTMIN GOUDA ToegMic gnktiaaa liuditbeoeiiennlng Geopcad vaa 9 tot U oor Nederlandacbo Vereenlglnf Binnenkort wordt begonnen act boksl essen voor loagdige panoaoa vaa 12 I5 aelegentidd tot Intchrijven Olnadag en Vrijdagavond van 8 10 uur Lesgelden 30 cent per week per les jeugdlesacn inllen op Woensdagavond worden gegeven Jongens die toetreding overwegen mogen de oefenavonden voor de ouderen op Dinsdag en Vrijdagavond bijwonen Sportschool Gouda Tiiri rici S9 PARHJeX De Vtoer die s n goeden ouden Baam gestand doet 1 H Breda Lachoppellestraat It Telefoon SSTIO Hebt U en 1 loxiniA al eent goed j bekelter 7 Dan hebt U ook genoten van haar wondere pracht I Ze mag In Uw woning niet ontbreken Kjjk eens in de kelder eo in de kast of er oo o ood Victortt Uik staat Dtt moet weer spoedig dienst doent Geef ber daarom tetug aao Uw wiokeüerl Het is een der schoonste onderzie bloelende planten I Een pracht sortcering Gloxinia s in velerlei nuances heeft i ei RIA MUNOI c vl VlCtOCId MAUKT 4 é wwwwM a iaekiUiets op velerlei gebied kunnen wij U van dienst zijn f Kantoormachinehandel lan van den Heuvel 0 Prmtiflutramin Bctkhuidnf O MüUknitandiexamtm Alg Hawdthktanii PM kUint takm 0 Handthtiihnuui ttnrifen üniH rROS fcms op aanvraag Gouda Telefoon 3089 JIU JITSU Maakt U getond Sterk en oBov rwlaa U k bV een evenlutcl gerecW Prettige snelvorderende lesseA Leuke clubs voor dames en heren Vraagt inlichtingen aan L ▼ WINGERDEN Oedipl Instructeur van de Ned jiu Jitsu Bond BLEEKERSSINQEL 13 GOUDA