Groot Gouda, dinsdag 14 augustus 1945

O GROOT GOUDA att ïga 1 cleel4 vn t b offi ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EEP DRACHT MAAICTMAOIT Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Lossenumm lOct DINSDAG 14 AUGUSTUS 1945 JAPAN CAPITULEERT Volgens een hedenmorgen binnengekomen bericht van A F P heeft het Amerik Ministerie van Oorlog medegedeeld dat Japan heeft gecapituleerd Even later deelde A F P nog mede dat de Japansche Radio bekend heeft gemaakt dat de voorwaarden tot overgave aanvaard zijn Volgens het bericht van hetzelfde persbureai deelde de AmerikaanichaRadtoomroep mede dat Radio Tokio zich tot de oorlogsmoede wereld gewendheeft en verklaard dat men zich gereed moet houden voor een belangrijk bericht Nog niet geheel bevestigd 10 nitt uld ingi IG aalde V 50J 5 Met ingang van genoemden datum is de heer L A Stoutjes noot G Lagerwey als Ie aan inidijk benoemd tot commies ter se I M 49 199 JL voor het rijden op een motor r J der nummerbewijs rijbewijs motorrijtuigenbelastingkaart Zwemmen ia niet altqd xondcr gevaar De Dir van de Volksgezondheid heeft reeds meerdere malen gewaarschuwd dat het zwemmen in grachten binnen de stadsgrenzen niet zonder gevaar is Het is niet denkbeeldig dat men tengevolge van het nemen van een bad in een van onze singels of grachten typhus oploopt Drie jeugdige personen kregen in de afgeloopen dagen van de politie een ernstige waarschuwing daar zij in den Turfsingel n bad namen Revue op komat Het muziek en revue gezelschap Aer Laoet zal op 15 Nov a s in den Nieuwen Schouwburg een revue opvoeren Van A tot Z uit het levensalphabeth genaamd Verdere bijzonderheden zullen nader worden bekend gemaakt f PERASPERA AD ASTBA ll ctie L A V d Steenhovcn Mr A A J Rijkien Dnkker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Het bevrijdiags gedenktecken en R ksmonumentenzorg Terwijl er reeds gelegenheid bestaat om etm bijdrage te geven bij alle banken en op postrekening 36140 ten name van M J tOgier 6 Co Gouda voor het i monument dat op gepaste wijze zal herinneren aan de strijders voor de vrijheid stelt het voorbereidingscomité zich tevens in verbinding met Rijksmonumentenzorg Het Goudsche stadhuis hoort tot de historische gebouwen waarover deze instelling waakt Daarmee wordt dan ook overleg gepleegd over den beeldhouwer die voor dit werk in aanmerking komt Met het deskundig inzicht van de leiders van dezen Rijksdienst zal bij de uitvoering allereerst gerekend worden het zal een waardig en sprekend monument zijn dat p st aan het stadhuis Het I K B opgeheven Naar men ons mededeelt ii bet Inter Kerkelijk Bureau dat m het afgeloopen iaar zooveel buitengewoon goed werk heeft verricht op lO Aug j l opgeheven Ongetwijfeld verdienen allen die onpH baatzuchtig hun krachten aan het I K B hebben gegeven den grootsten dank Doodelijk ongeTal door geramrl k apcclflocd Zondagmorgen had tengevolge van het y pütn met een op het station gevonden 2 m granaat een ongeluk met doodc kea afloop plaats De twaalfjarige J F Th Nijkamp wonende in de Cronjéstraat wierp bij het huis waar hij wooadc het projectiel tegen een ranur Hij werd op slag gedood Twee kinderen moeiten in het van Itcrsonziekenhuis worden behan deld daar er granaatsplintcrs In hun lijf waren gedrongen Hun toestand is niet ernstig Geslaagd examen Nuttig Handwerken Onze stadgcnoote Mej T H B Eelkema slaagde op 10 Aug j l te Rotterdam voor het examen Nuttige Handwerken Dat is te begrijpen De heer H v d Z wonende Onder de Boompjes is bekeurd voor het rijden op een motor zonen NUMMER 2 i j Herdenkingsavond op de Markt In het kader van de komende bevrijdingsfeesten zal op 27 Aug a s een herdenkingsavond op de Markt worden gehouden Spreker zal zijn Dr H Brugmans uit den Haag Aan deze rede zal een massale demonstratie voorafgaan Voor deelname hieraan zal aanallejeugdstands en vakorganisaties een uitnoodiging worden gezonden Vlicgerwedstrijden De inschrijvihgstermijn voor devliegerwedstrljden welkewedstrijden op 1 Sept a s op het Onaterrein zullen worden gehouden is verlengd tot 25 Aug as Behalve bij den heer W v Hulzen Markt 56 kunnen deelnemers zichaanmelden bij A H Langeaar B Martenssingel 103 A MogendorflF V Swietenstr 3 en L ƒ A V d Steenhoven Gr Florisweg 78 Voor de prijswinnaars iseen bedrag van f 100 beschikbaargesteld Gouwenaar wint op Dninrell Op den Zaterdagmiddag j l gehouden terreinrit op Duinrell bij Wassenaar kwam onze stadge de Junioren klasse 125 kub cm De Brokstakken van de en tijd Critiek of geroddel Wie aan den weg timmert heeft veel bekijks Dit spreekwoord geldt zeker voor Ncderland s Vblksherstel tn haar bestuurders Ook omdat deze instelling nog al eens timmert op het bezit Dat kan nu eenmaal niet anders daar een der taken van Volksherstel is het materieele herstel van de getroffen landgenooten waaraab hun moreel herstel ten nauwste verbonden is Van timmeren gesproken weet U wel hoeveel er nog opgeruimd moet worden In de getroffen gebieden alvorens daar aan timmeren kan worden gedacht Tracht in eenigerlei vorm aan deze opruiming deel te nemeri U werkt dan ook mee aan de opruiming van de bergen zorgen welke de bewoners van diestreken omringen Doch nu de critiek weer Het kan prettig zijn in de belangstelling te staan Tenminste wanneer die belangstelling van goed gehalte is Dan ontstaat er een wisselwerking welke slechts ten gevolge kan hebben dat het timmeren aan den weg zoo goed mogelijk ten uitvoer kan worden gelegd Of de toeschouwer wordt medewerker of hij geeft goede adviezen dan wel hij brengt contacten tot stand met menschen die voor ons werk van belang kunnen zijn Goede critiek wordt door ons ten zeerste gewaardeerd Critiek dus welke wordt uitgesproken met met het doel van nut te zijn Het spreekwoord de beste stuurlui staan aan wal zult U van jons niet hooren WEER GAS Nu men het atoom gaat splitsen En op reis gaat naar de maan Nu de Russen met de and ren Gauw den Jap zullen verslaan Komt er overal weer vrede Wie is dus niet in z n sas Maar voorloopig is het fijnste Gouda heeft vandaag weer Gas Een huisvrouw DISTRICTS NIEUWS MOOSDBBCHT Met ingang van 1 Aug 1945 is aan den heer Mr W H Sprcnger commies ter secretarie der gemeente Moordrecht eervol ontslag verleend cretarie dier gemeente Voor de meeste medewerkers van Volksherstel is het object nieuw zoodat goede adviezen zeker op hun plaats zijn Maar wat onwaardig is c t altijd is geweest en ook altijd zal blijven is het geroddel En er wordt geroddeld over Volksherstel U is terecht verontwaardigd als U dit leest Wij waren dat ook toen het ons ter oore kwam De zaak is deze Een der onderdeden van ons werk is dp verdeeling van een zeer klein kwantum textielgoederedf onder de bevolking van Gouda In samenwerking met de distributiedeskundigen hebben wij een systeem © pgebouwd waarbij de grootst mogelijke zekerheid werd verkregen van een billijke verdeeling Nadat de verdeeling heeft plaats gehad is de controle over de goederen vanzelfsprekend niet meer mogelijk Nu ging het verhaal dat Volkshcrstel goederen had toebedeeld aan menschen die het niet noodig hadden Er is een oud gezegde Andermans tafel lijkt altijd vetter of voor dit geval gebrujkt men weet altijd haarfijn hoe de omstandigheden van een ander zijn Men weet dus ook precies te vertellen dat degene die iets toebedeeld heeft gekregen het nu juist niet noodig had Dat is de laatste aan wien ik het zou geren luidt de beoordeeling van den criticaster De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat onze nieuwe instelling fouten maakt of bij de neus wordt genomen trots alle maatregelen om dat tegen te gaan Wij zullen de eersten zijn om dat te bekennen Zou men een ongerechtigheid ontdekken dan is de eenige weg die welke direct leidt naar de bestuurders Wat is er te doen in Gouda Dl H Aug Uitvoering Toonkunst St janskerk 19 30 u Do N V B vergadering in Schouwburg 20 u Di t m Wo Tbalia Theater Journaal Programma Dinsdag Schouwburg Bioscoop Journaal Programma Zij die opname in deze agenda wen schen gelieven zich te wenden tot oiuJ qr WAT GEBEURDE ER 14 Augustus 1944 Dr Gördeler burgm van Leipzig i v m den aanslag op Hitler gearresteerd Chartres door Amerikanen bereikt 1943 Geheel Sicilië door de geall veroverd Noorsche officieren moeten zich in Duitsche krijgsgevangenschap begeven 1941 Vijf Nederlanders wegens hulp aan Eng vliegers ter dood veroordeeld Churchill en Roosevelt ontmoeten elkaar op de A tlantische Oceaanj Het Atlantic Charter gepubliceerd 1940 Verwoede luchtoorlog boven Engeland De Home guard telt reeds anderhalf millioen man Deze weg is in het bovenbedoelde geval niet geko cn doch die van den achterklap Niettemin hebben wij de aangelegenheid onderzocht en wat bleek daarbij dat de bewuste uitdeeling niet eens door Volksherstel had plaats gehad Het betrof hier n l toewijzingen gedaan door het Centraal Magazijn van Distex en wel op verzoek van het Centraal Bureau te den Haag Dit werd ons bij het verdere onderzoek dat naar bedoeld magazijn leidde uitdrukkelijk verklaard Hieruit zien we dus dat de aanklacht ten opzichte van Ne derland s Volksherstel fout was maar dat de foute beoordeeling direct aan het licht zou zijn gekomen wanneer men de rechte weg was bewandeld Bestrijd het geroddel Éehalve dat we aan de weg gaan timmeren wonen wij ook nog in een glazen huis Ieder kan ons du $ vinden en openlijk bereiken De tijd van ondeirgrondschheid is gelukkig voorbij laten wij dat ook in zaken als deze in toepassing brengen Voorz Ncderl Volksherstel afd Gouda HARMS BENT U VOOR OF TEGENSTANDER van en grondige vernieuwing van ons volksleven f Komtallen Donderdag 16 Aug e k in den Schouwburg te 20 uur