Groot Gouda, dinsdag 14 augustus 1945

kringen Alkemade Alp ben a d R Bodegraven Boskoop Capclle a d IJ Gouda Krimpen a d IJssel Schoonh en Woerden dat zij indien zij b waardebonnen K 03 Ingeleverd doorL publiek in de week van 24 te m 30junf J l in hun bezit hebben nog eenmaaf in de gelegenheid worden gesteld om deze te verzilveren en wel bij de volgentfc bankinstellingen N V Nederlandsche Mlddenstansbank Oosthaven 58 Gouda eiken werkdag van 9 12 uur N V Nederlandse Middenstandsbank Van Manderloostraat 84 Alphen a d Rijn i eiken werkdag va 8 12 uur N V Nederlandsche Middea standsbank Kerkstraat 72 Bodegraveo eiken werkdag van 9 12 uur N V Nederlandsche Mlddeostandtbaak Schie kade 63 Rotterdemi eiken werkdag vaa 9 12 uur Middenstandsbank teBielswgk eiken werkdag van 9 12 uur Fa t Goedewaagen Zn Rcyerskoop te Boskoop eiken werkdag van 9 12 uur Fa T Goedewaagen G Zn Westdam 5 te Woerden eiken werkdag van 9 12 ur Fa T Goedewaagen Zn Loplker i straat 14 te Schoonhoven eiken werkdag V van9 12 uur Fa T Goedewaagen S2n te Oudewater s Maandags s Woensd en s Vrijdags van 9 30 I uur De aandacht wordt er op gevestigd dat bonnen die na Zaterdag 18 Aug a s worden aangeboden onder geen voor waarde meer verzilverd zullen wordent Hoe groot is het Gasrantsoen Ondanks het feit dat de gasfabrieken slechts een beperkt aantal uren per dag gas ter beschikking stellen is het gasrantsoen niet onbeperkt Gezinnen van twee personen mogen 34 M per 60 dagen gebruiken en 6 M per periode voor elk gezinslid meer Alleenwonende personen die zelf koken krijgen 17 M per periode toegewezen Binnenkort zulicnformulleren ter beschikking worden gesteld waarop de gezinsgrootte moet worden ingevuld Het is voorloopig nog niet mogelijk extra rantsoenen toe te wijzen voot zieken dlëetpatlënten bevallingen baby waiscben etc etc Chocolade voorloopig alleeai voor kfaidefca Aangezien de aangevoerde hoeveelheden chocolade van overzee uitgeput raken zullen in de komende weken alleen de kinderen tot 14 jaar nog van hun reep chocolade kunnen genieten In Nederland zijn reeds voldoende cacaoboonen aangevoerd om tot vervaardiging van bittere chocolade over te gaan doch de benoodigde steenkool hiervoor ontbreekt nog Reparatie en onderhoud van 11 merken SCHRIJFMACHINES J H TERDU Lan e Achterweg 59 Lekkerkerk Adverteer in Groot Gouda WASSCHERU PEETERS Bleekerasiagel 59 61 vraagt Strijkster en Meisjes Meisje gevraagd zelfstandig kunnende werken Brieven onder no 2163 bureau van dit blad Voor fabriekskantoor gevraagd een bediende Leeftijd 17 18 j Vaardigheid in machineschrijven yereischt Eigenhandig geschreven brieven met opgave van ref genoten opleiding verlangd salaris enz onder no 2216 bureau V d Ulad R K Dagmeisje gevraagd boven 18 jaar VERWgIJ Markt 69 Ik ben in het bezit van een prima schrijfmachine wie wil deze met mij ruilen wor een pick ap met platen en wrsterArer Br onder no 2188 bureau van dit blad D P iies DIVERSEN Te huur gevraagd ccn ongeineubiicerdf ZitSJaapkamer mei gebruüi vaa keukco BrievcB no 2513 bureau van dit blad Verloren een ceintour bruin met koperen gcipi gaande van de Gouwe naar de Markt Terug te bex bij Smit Gouwe 203 Weggeloopen een gr i poelje met wilt pootjci en wit uinitje tuUlcrcnde naar den naam Nini Terug te bezorgen b Betiy Slaman Corn Kcteltlraat 32 Dame die mifn winlcrmantel geruild hebben kunnen bij mi bljbehoorende lof afhalen RoerdompiUaal 101 Thuiswerk gevraagd B onder no 2608 bureau van dit blad Jongeman zoekt net kocthulc ia Gouda Brieven aan J de Rot Thorbcckcitr 37 Oeift Inlichtingen bi A Verwaal Breevaart H 15 Gouda T € KOOP GEVRAAGD Groote poppen wagen met of zonder pop Janien Zeugcitraat S gebruikte of ongebruikte Blactlcksa Konien naat 6i lengte pi m ü cM N Paul Ructhnia uliana TER RUILING 1 paat H Khocnen m 42 of een zw zijden japon m 12 44 voor een paM meiijecsch m 36 37 Kragerlaan 104 1 paar Damcaicboenen m 41 3 4 hak voor e o paar D ichocaen m 42 Goudkadc 14 Bruint D ichoenen m 37 met lag bak voor D achoencn b 40 Van den Hoogen C Huygtntknde 7Z De stands van groep I is als volgt t gesp gew gel verl d punt p 5 5 0 0 19 6 DISTRIBUTIE NIEUWS SPORTNIEUWS Olympia O N A G S V Gouda D O N K Bodegraven Athletiekvcrecniging Q N A 12S gram gort op boa 529 De Dlr generaal van de vocdselvoorz maakt bekend dat in de prov N H Z H en Utrecht voor de periode van 19 Aug t m 1 Sept as bonnen zullen worden aangewezen voor een rantsoen gort d w z 250 gram gort gortmout gortgries gortbloem gortgrutten of pannckoekmeel gemengd meel Aangezien deze artikelen reeds gcdeeltehjk bij den handel aanwezig zijn wordt het publiek in de gelegenheid gesteld thans een gedeelte hiervan te betrekken en wel met Ingang van Maandag 13 Aug op bon 529 van de 5e noodkaart 125 gr Deze bon Is geldig t e m 1 September Groente en Frnitboa aangewezen De Dlr generaal van de voedselvoorz maakt bekend dat het publiek in alle distributiekringen van Noordh Zuldh en Utr bon 546 der 5e noodkaart voor groente en bon 547 voor fruit bij een handelaar in groenten en of fruit moet inleveren Men zal op deze bonnen groenten resp fruit kunnen betrekken van 20 Aug t m 29 Sept a s Bovenstaande regeling houdt in dat met ingang van 20 Aug a s In alle distributiekringen in bovenstaande provincies klantenbinding voor groente en fruit wordt Ingevoerd Rectificatie In het nummer van De Vrije Pers van Vrijdag j 1 stond vermeld dat kinderen op bon b 590 I L petroleum kregen tpegewezen Dit was niet juist Kinderen krijgen wel 1 Liter petroleum doch op twee bonnen een halve hter elk n l oo bon 549 en bon b 590 H H vlschhandelaren wordt medegedeeld daf de bonnen 136 van de bonkaart uitgegeven vanwege het Militair Geiag welke aangewezen geweest zijn voor het koopen van zeeviach met een ontvangstbewijs MD 241 01 op Woensdag 15 Augustus 1945 bij den Dlstrlbutiedlenst afdeellng Handel bovenvoorzaal Ingeleverd dienen te worden Den H H grossiers in tabaksartlkelen wordt medegedeeld dat toewijzingen tabak waarop als beqlndatum van geldigheid 18 Augustus 1945 gestempeld is en het bonnummer R 15 op voorkomt met een ontvangstbewijs MD 241 01 op Donderdag 16 en Vrijdag 17 Augustus 1945 bl den Dlstrtbutiedienst afd Handel bovenvoorzaal dienen te worden ingeleverd OFFICIEej l5 PUBLICATIE Waardebonnen K 03 dienen verzilverd te wordca Hiermede wordt ter kennis gebracht van de bakkers en melkhandelaren wier bedrilven zijn gevestigd in de distributie 5 5 5 5 S 1 O 1 O O O 1 2 2 3 4 5 8 4 13 6 5 5 7 8 6 20 5 19 Waddinxveen 6 Olympia is dus kampioen van groep 1 BINNENLAND SÜvcrfleet Gisteren draaide voor de pers de machtige Engelsche film Silverfleet Deze film behandelt den Illegalen strijd op een Nederlandsche scheepsvi erf welke door den bezetter gedwongen duikbooten moet bouwen De ingenieur van de werf speelt voor zijn geheele omgeving en zelfs voor zijn vrouw de walgelijke rol van collaborateur Hij Is de man dien de Gestapo waar hij dagelijks mee omgaat voortdurend zoekt Hij offert zijn leven door tijdens een proefvaart mei een groot aantal Dultsche officieren aan boord de duikboot waarop hij vaart den kelder in te jagen De film vertoont de felle daden van verzet Depots vliegen de lucht in schildwachten worden overrompeld onderzeeërsworden buitgemaakt Deze film zal niet nalaten bij een ieder die haar ziet een machtigen indruk na te laten De premlfcrf van den film wordt Vrijdagavond in het ApoUo theater te Den Haag gegeven Stakingen opgelaaid Zoowel in de Rotterdamsche als in de Amsterdatnsche havens zijn gisteren proteststakingen van 24 uur uitgebroken Als motiveering voor de staking wordt aangevoerd dat na het schrijven van den open brief van de E V B geen steun van de regeeriaq te verwachten is om de eischen van de E V B ingewilligd te krijgen In Amsterdam werden talrijke personen die met schepen naar Friesland wilden vertrekken door de staking gedupeerd De E V 8 zal nu zelfstandig verbeteringen aanbrengen in de positie van de havenarbeiders KORTE BERICHTEN X Athletlck wedatrljden door de G V en A V O N A op 19 Aug U aat van de zijde der Athleten geweldige bclangitelüng Zeer bekende figuren hebben hiervoor ingeschreven o a Leeuwenhoek van t Lit Breede Stuivenberg Broek Eikelboom Vreeswijk D Heij J de Jong D v Deelt Dames A Noordraven S v d Meer Snoey Mastenbroek G Koudljs Xenla de Jong Dus het zal een van de evenementen in GOUDA wezen met 450 deelnemers De wedstrijden vangen 1 uur aan Viret et Ccleritas Vires et Celentas nam Zondag deel an de wedstrijden op de sinteibaan Varkenbord te Rotterdam De volgende resultaten werden behaald 80 meter Dames kl D 2e L v d Krcef 11 8 sec Discuswerpen kl D Ie S v d Meer 25 75 metr Kogelstooten Dameski B Ie S v d Meer 9 55 meter 100 meter Heeren kl C Ie H Kahn 12 1 sec 400 meter Heeren kl B Ie H R v Deest 54 2 sec Hoogspringen Heeren kl C 2e A vd Kroef 1 57 meter Speerwerpen Heeren kl D 3e J v Resteren 36 65 meter Kogelstoten Heeren kl E 5e M Oosterom 8 94 meter Estafette Heeren kl ca Ie 4x100 meter 48 3 sec Van Deest liep een uiterst spannende race en klopte zijn rivaal Klein van het Haagsche Siomo met 0 1 sec Achilles behaalde saccessen Aan de Provinciale Athlctiekwedsttijden welke door de A V Dvnamo Zondag te Rotterdam waren georganiseerd werd ook door Achilles deelgenomen De volgende prestaties xiferden geleverd H Vervoo t discus werpen D klasse 3e met 27 75 M hoogspringen B klasse 3e met 1 55 M S Boot speerwerpen Dklaase 2e met 37 39 M D Boot kogelatooten D klasse 3e met 9 23 M D Heij 200 M hardloopen D klasse 4e met 2é 2 sec estafette 4 x lOOM D en Eklasse 3e met 50 4 sec In de Rubroeckstraat het centrum van Zwarte handel te RotterdanrTls het Zondagavond tot een schietpartij g komen toen een zwarte handelaar werd gearresteerd Een persoon werd gedood twee anderen werden gewond Ofhcleel wordt medegedeeld dat binnenafzlenbartntijd waarschijnlijk reeds in den loop van September een begin zal wordengemaakt met de bevoorrading van slijterijen met gedistilleerde dranken op basis van 40 van het verbruik in normaletijden Dames P v Hofwegen speerwerpen Dklasse met 23 11 M discuswerpen 4e met 23 45 M D Bakker den Ouden ver springen Dklasse 5e met 4 10 M 80 M hardloopen C kl 6e met 11 4 sec Junioren M J v Eeuwen 80 M hardloopen B kl 3e met 10 8 sec Uitslagen wedstr den Bevrijdingsbeker Dn l P DE JONG Chirurg en Vrouwenarts AFWEZIG tot 31 Augustus Gevraagd n klein benedan of bovenhulsof 2 kamers met keuken liefst zoo spoedig mogelijk Br onder no 2539 bureau v d bl Voor direct gevraagd EBN MBISJE Toor de hniahoodiafl wiakcl magaz nwerk Leeftijd 16 j Br aan het bureau v d olad oader no 2648 Gevraagd in Rotterdam flinke dienstbode voor dag en nacht In klein gezin Aanmelden MEVR LEIJTEN Krugerlaan 96 Waderom TELEFONISCH aangesloten onder no 3102 E W M Jaske St Aathoeicstraat 1315 Goods GEVRAAGD Naaisters en Leerliog Baaisfers N V BftINKMANN Aanmelden t Kantoor I PEPERSTRAAT 11 Voor spcedige indiensttreding op Handelskantoor gevraagd flinke jongste BEDIENDE Br onder no 2084 bur v d bl Gouda Donk 2 0 OlymplaBodcgraven 11 1 O N A Waddinxveea 3 0 LekkerkerkScbóonhoven 0 2 StolwijkGouderak 3 2 MoordrechtHaastrecht 2 0 Te koop gevraagd GasatcJ 3 pere Iedikant m toebehooren ectaerviea geheel of gedeeltelijk Overgord nen Br no 2176 bur v d blad Handelskantoor vraagt voor spoedige In diensttredlng aankomend bediende Br bur v d bl onder no 2085 Ui Gevraagd liliiu BIIUEIISHECII Bakkerij v Aalst GOUWE 176 Gevraagd EEN WERKSTER voor 1 dag per wetk VAN MEERTEN Aaltje Baksteeg 5 GEVRAAGD biscliiliii winkiljiroow Goede verkoopkracht THIA Wijdstraat 7 Biedt zich aan Chauffeur tuinman ook eventueel expeditie Brlewea onder no 2313 bur van dit blad ALLE Transport verzekeringen verzorgt BRENKMAN Jan van der Hcijdeaatraat 6 Cf aderwijzer met langdurige ervaring in het bijwerken van U L O leerlingen kan één leerling aannemen Geen clubjes Brieven onder no 2335 Bureau van dit blad MeubeKabriek FRISTHO N V te Franeicer vraagt ccn BEKWAME VOORMAN voor de machinale afdeeling ccnigc BEKWAME MEUBELMAKERS ccn BEKWAME POLITOERDER BEITSER Spoedige indiensttreding gcwenscht De NUT8SPAARBANK te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een aaiikomeiicl bediende iatk oSttven l2 1