Groot Gouda, woensdag 15 augustus 1945

EENDRAOrr MAAKT MAOrr C o GROOT GOUDA pB ASPa2 AD ASTBA Administrati M I van Loon Bor Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct Losse numm 10 ct ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN Redactie L J A v d Steenhovcn Mr A A I Rilksen Drokker Dwkkerlj VerzljI Gouda NUMMER 3 WOENSDAG 15 AUGUSTUS 1945 Hcdea zallen Professor Schermerhorn en Minister Logtmann voor de radio het woord voeren JSPMSCHE CaPIWiaTlE EEN FEni Gift aan Stichting 1940 1945 De blokvereenlging IJssellaan die tot liquidatie Is overgegaan heeft ten bedrag van f60 11 geschonken aan de Stichting 19401945 Eensgezindheid viert feest Bovengenoemde vereeniging heeft haar bewoners wonende op de Raam en omgeving in de Beor lok een feestavond aangeboden Djalak Wajang o l v den heer ▼ d Akker verzorgde het muzikale gedeelte op voortre hjke wijze Een gehouden collecte bracht voor E en D f 131op Hij meldde zichzelf 1 Zaterdag i l heeft zich bij de politie te Gouda gemald C F v H te Gouda Hij is ingesloten in het huis van bewaring te Rotterdam Van H dreef zwarten handel in vleesch zoetstof rijwielbanden garen drukknoopen en damesjaponnen Tevens was hij in het bezit van toiletzeep afkomstig van de geallieerde strijdkrachten Va den afgdoopcn nacht werd in de hoofdsteden van Engelandt Amerika Ruslanden China de capitulatie van Japan officieei bekend gemaakt Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Japansche keizer voor de radio gesproken Gisteravond sprïlk Hiroito n a v de capitulatie het Japansche volk toe en zeide o m dat de voortzetting v in den oorlog waarin thans een bom wordt gebruikt die een onberekenbare uitwerking heeft het Japansche volk tot de vernietiging zou voeren en de vernietiging van de geheele wereldbeschaving zou veroorzaken In den afgeloopen nacht werd in de hoofdsteden van EngeA land Ametika Rusland en China de capitulatie vao Japan offi D X rtta betreffende de capitulatie werd gisteravond om even elf uur te Bern aan de gezanten van Engeland en Amerika overhandigd De tekst van de Japansche nota luidt als volgt Verwijzende naar de mededeeling van 10 Augustus betreffende de aanvaarding van de bepalingen van Pp am en het antwoord van de Vereen Staten Engeland Rusland Chj a p U Aug verzonden door den Staatssecretaris Byrnes heeft de Japansche r eering de eer het volgende te antwoorden aan de regeenng en der vier groote mogendheden BUITENLAND L Z M de Keizer aanvaardt de voorwaarden van Potsdam De doodstraf tegen Pétain geëischt Ook het Fransche Hooge ge rechtsbof heeft de doodstraf tegen Pétain geëischt Gezien echter zijn hoogen leeftijd zal het vonnis niet worden voltrokken Tevens zijn de bezittingen van Pétain verbeurd verklaard en is hij vervallen tot nationale onwaardigheid hizijnantwoordverklaarde Pétain Beschik over mij zooals uw geweten u voorschrijft Het gaat maar doori Van MeJ C P te Nleuwerkerk werd een fiets gestolen die zij onbeheerd voor het Van Itersonziekcnhuis had neergezet Tegen de Goudsche bakkers v d V en V d H is proces verbaal opgemaakt wegens het afleveren van versch brood vóór 10 uur V W werd bekeurd wegens rookea in een garage Landelijke R vcreeniging Gouda Vooruit Het oud bestuur van de Landelijke Rijvercenigirfg Gouda Vooruit zal Vrijdag a s des avonds acht uur in Café Er bc veld een heroprichtings vergadering houden Alle oud leden en zij die belangstelling hebben voor de ruitersport worden voor deze vergadering uitgenoodigd Toonkunst Het verslag van de uitvoering gisteravond door Toonkunst gegeven aal morgen worden geplaatst Z M de Keizer is bereid aan de regeering van Tapan en aan het keizerlijke hoofdkwartier volmachten en bevelen te geven om de voorwaarden van Potsdam ten uitvoer te brengen Z M de Keizer is ook bereid aan de zee land en luchtstrijdkrachten bevel te geven de vqan delqkhedente staken en hun wapens uit te leveren S 4 Z M zal bereid zijn de bevelen van den Opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten ten uitvoer te brengen w g Togo H MMiM 4 land Hoe groot o Heer Al Uwe boosaanslagen en Frederick Hendrick van Nassau alle liederen van Valerius benevens Zij zullen het niet hebben van de Liefde en Holland van Sam Schuyer die met haar warme stem ongetwijfeld haar toehoorders zal boelen De heer Fri s de long zal mevr Dlnet begeleiden Nadere bijzonderheden over dezenavond zullen t z t nog bekend werden gemaakt Het comité Gedenkteeken Oorlog en Bevrijding Tapan heeft gecapituleerd De tweede groote wereldoorlog die door Tapan in 1937 werd begonnen door zijn aanval op China is aeëindigd De geheele wereld verkeert in feestvreugde omdat de vrede is teruggekeerd Met spanning ziet de wereld thans oe hoe de bevelen van den Japanschen keizer ten uitvoer zullen zlren felfpanners zonder zich te verzetten de gebieden die zij hebben geroofd aan de rechtmatige eigenaars teruggeven OpmerklDBBA OTer de ZaWeriiig 8 De deuren bVjiren dicht Wij wisten niet of de geschorste en 1 gestaakte ambtenaren mogelijk In het gebouw aan het Plein in Den Haag waar het Centraal Orgaan op de Zuivering van Overheid ipersoneel zetelt eindelijk de itukken van beschuldiging ter Inzage zouden krijgen met de rapporten waarop zij nog altijd uit gerangeerd zijn gebleven y Tot nu toe bleef vrijwel alles geheim Nu weten wij het Niet uitleen regeling die bekend wordt gemaakt Er wordt zelfs niet gepubliceerd dat men er niet terecht kan Dagelijks reizen ambtenaren of hun advocaten vanuit heel Nederland naar Den Haag vanaf Bergen op Zoom af tot Leeuwarden toe om op het Haagsche Plein onder woede of met gelatenheid te vernemen Neen meneer Inzage van de stukken wordt hier niet gegeven Er Kestaat ook geen gelegenheid tot verdediging voor de commissie Strenge strafbepalingen bij overtreding gasrnntsoen Naaf wij vernemen bestaat het comité uit de volgende personen waarin naar men ziet de verschillende groepen van de stad vertefenwoordlgd ljnt Eerevoorzitter bargemeestcr lames voorzitter Mr A A J Rljksen vice voorzitter U A Goedewaagen secretaris Mr J W Blankert penningmeester F R Pruymboom die tezamen met den heer G M Nederhorst het werkcomité vormen De hwr Pruymboom maakt met de heereo D A Goedewaegen J M Kwinkelenberg en 1 Scharloo het flinancieele comité uit De verdere comitéledcn zijn de heeren A Dortlnnd Sr Ds A Dubois P den Edel A Goedewaagen H C J van den Heuvel P Koolstra A Mog ndorff 1 van der Pol E A Polet H I de Uljl S Swaneveld D Vlxseboxse G J van Willigen NEP VOLKSBEWEGING Opcebarc Vergaderinfl op Donderdag 16 Aug te 20 uur in den Schonwbnrg SPREKERS 1 Ds D TER STEBGB te Zevenhuizen Z H 2 Dr H BRUGMANS te s Gravenhage Op dezen avond wordt Uw vraag Wat wil de N V B eigenlijkV ƒ Naar de adjunct directeur van de Gemeente Lichtfabrieken ons mededeelt zal bij de eerste overschrijding het gas voor den duur van H dagen en bij de tweede overschrijding voor den duur van drie maanden worden afgesneden tenzij er termen voor een ernstige waarschuwing zijn Afalnitlng gaarantsocn brengt af 4dlng van de electfleiteitatoevoer met zich mede Historische herdenking van de bevrijding vnn Gouda O Woensdag 29 Augnstni a s zal In den Nlenwen Sehouwburg een historische herdenking van de bevrijding van onze stad worden gehouden De aanvang Is vastgesteld op 8 uur precies STADSNIEUWS y A S Vrijdfig oote speelfilm in Gouda Voor het eerst sedert vele jaren draalt er In de komende week een groote speelfilm In Gouda Naar de directie van Thalla Theater mededeelt li dit Sergeant York met Gary Cooper In de hoofdrol Voorlooplg zal er in Gouda slechts een groote fUm per week worden gebracht De directies van de twee bioscopen in Gouda die thans filmjournaals vertoonen hebben deze toewijzing broederlijk gedeeld 1 en zullen elk om beurten een speelfilm Zoolang de lipol in den brljpot staat treuren wij nog niet Maar in Venlo hebben de menschen cfaart oor de noodige lepels niet De mannen en verkenners van de een Stuksactie van Volksher stel te Gouda willen veel vrouwen in Venlo blij maken met een lepel mes en vork Geeft U ook één lepel of meer als ze op Zaterdagmiddag 18 Augustus komen Het programma dat door den v rzltter van dé Commissie voer Oranjeen andere openbare feesten den heer P 1 Sips zal worden geopend bestaat uit het optreden van een zangkoor onder leiding van mevrouw A Taai van Velthoven Dit koor zal ten gehoore brengen eenlge coupletten van het Wilhelmus God save the King Heer die Uw tent In de Hemelen spreidt en Vaa Holland wil ik zingen Dit laatste Uedü van Arnold Spoel brengen Door loting viel de directie van Thalia het geluk ten deel de rij te mogen openen Wi gelooven niet dat dit feit een verdere aankondiging behoeft JJ ®5 De gemeente archivaris Drs Taal zal een lezing houden over het onderwerp De bevrijding van Gouda in het licht der geschledeni8 terw l Dr 1 Leest de directeur der R H B 5 xal spreken over Gouda gedurende de bezetting Een van de hoogtepunten van dezen avond zal zijn het optreden van onze oudstadgenoote mevrouw A DlnetRlesz die de nummer Gelucklg Vader