Groot Gouda, maandag 20 augustus 1945

GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTCEKEN AD ASTDA EENDRAOrr MAMCr MACHT MAANDAG 20 AUGUSTUS 1945 Redactie L J A V d Stcenhoven Mr A A Rijkaen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Vergoeding v oorlogsschade De burgemeester van Gouda vestigt de aandacht op het Koninklijk Besluit van 16 28 luni 1945 Staatsblad F 98 houétndt vaststelling van het besluit overgangsregeling oorlogsschade Dit besluit behelst o m dat schade aan goederen toegebracht als rechtstreeksch gevolg van oorlogsgeweld van handeijingen of van maatregelen van den vijand óf van oorlogsomstandigheden vóór 28 Augustus a s moet worden aangemeld bij de schade enquête commissie te Den Haag Zuid Binnensingel 212 216 Uitgesloten is hiervan schade waarvoor afzonderlijke regelingen gelden of welke van geringe beteekenis is De bepalingen van het schade bedrag geschiedt op grond van het besluit op de materieele oorlogsschade Verordeningenblad 1940 221 en het besluit op de b zettlngsschaden Verorden bl 1942 30 Hulp aan Vcnlo Een van de alhier verschijnende dagbladen ontving een dezer dagen een brief uit Vcnlo waarin werd medegedeeld dat het initiatief van Gouda om Venlo te adoptceren in deze zoo zwaar getroffen stad tcnzeerste op prijs wordt gesteld Als tegenprestatie is een Venloosch cabaretgezelschap dat o a zal optreden in Caree genegen èenige cabaretvoorstellingen in Gouda te geven Tevens verzocht de briefschrijver of de mogelijkheid bestond een voetbalen een hockcywcd strijd te spelen Zooals bekend mag worden geacht was het Venloosche hockcyteam herhaalde malen kampioen van Nederland Naar aanleiding van dit verzoek is alhier een klein comité opgericht dat de gang van zaken zal regelen Nadere bijzonderheden zullen in de komende dagen worden bekend gemaakt Mededeeling aan oud B S ers De oud districts Commandant der BS de heer M A de Korte verzoekt ons het volgende mede te deelen Door de landelijke leiding der B S is ingesteld een Sectie Sociale Verzorging Deze Sectie heeft tot taak oud B S ers waar dit mogelijk is in hun moeilijk + heden te helpen Deze zorg strekt zich uit tot financieele steun aan nagelaten betrekkingen tot hulp bij sollicitaties en derg Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Districtsleider van Sectie IV Sociale Zorg den heer Tj Kooistra oud P C B T Joubertatr 132 Gouda Tel 3618 Bevredigende mede ferking V het bevrijdingsgedenkteeken Het comité voor het monument aan het stadhuis ter herinnering aan den oorlog en de oorlogsslachtoffers ontmoet een vrijwel algemcene waardeering voor zijn plan De geldelijke bijdragen komen om te beginnen ook bevredigend binnen Voor hen die nog niet gegeven hebben wordt er aan herinnerd dat giften kunnen gestort worden bij alle locale Banken de Nutsspaarbank en de Gemeentespaarbank waar inteekenlijsten liggen of door overboeking op postrekening 36140 ten name van M J Ogier ö Co te Gouda NUMMER 6 Besloten vergaderiag der Afd Goada van de Liberale Staatspart Dinsdagavond 7 Aug hield de afd Gouda van de Liberale Staatspartij haar eerste besloten vergadering na cie bevrijding De voorzitter Mr H P C M de Witt Wijnen herdacht in zijn openingsrede Prof Mr B M Telders den voorzitter der Partij en Mevr Tieter Brinkmem bestuurshd der Goudsche afdécling terwijl tevens de bezorgdheid werd geuit omtrent het lot van C G Roos lid van Ged Staten van Z Holland Spreker wees er voorts nadrukkelijk op dat de herleving der Liberale Staatspartij geenszins wil zeggen dat de liberalen de oude partij groepeering willen handhaven een voorloopige organisatie van liberalen is echter noodzakelijk om invloed te kunrifen uitoefenen op de nieuwe partij groepeering waarin de liberale beginselen aanwezig moeten zijn Mr J Rutgers secretaris der Liberale Staatspartij spreker van dezen avond ving aan met hulde te brengen aan de nagedachtnis van Mevr de Wit WijncnKou mans die vorig jaar uit de familiekring is weggerukt Mr Rutgers belichtte fn zijn rede den rechtsonzekeren toestand waarin wij thans leven en J esprak tegen dezea Ichtergrond zijn onderwerp De plaats van het liberalisme in den nieuwen tijd Spreker noemde de liberale grondbeginselen handhaving van den rechtsstaat handhaving der constitutioneele monarchie en parlementaire democratie en bevordering van het particuliere initiatief De gefusilleerde gijzelaars herdacht Samenkomsf van oud gijztlaars te Goirle Min Schermerhorn spreekt ah hun oud leider 2 Slot Na een inleidend woord van Mr van Voorst tot Voorst voorzitter van het regclingscomité werd het herdenkingswoord gesproken door professor Schermerhorn niet als minister president maar als oud lelder van het kamp in St MlchieUigestel In tegenstelling met bijna alle andere oud gijzelaars ziet hij er magerder uit dan in het kamp Hij herinnerde er aan hoe de persoonlijkheid van den een een heel ander spoor naliet dan van den ander de Jonge vrouw van Baelde bleet voortwerken in zijn lijn en vond den dood in een concentratiekamp na den dood van Schimmel penninck werd zijn zoon geboren Deze moord was deeerate in de reeks van gewelddaden die Duischland tegen ons land beging Ook menlgen Duitschcr moet dit wel ontsteld hebben Toch zullen ook dezen moeten erkennen dat het Duitsche volk in zijn geheel hier aan schuld draagt en hiervoor boete zal moeten doen Alleen langs dezen weg is er vergeving mogelijk In wat er naar buiten blijkt is daarvan tot nu toe echter weinig te zien Zij die hier den dood vonden leefden met ons In een verwachting van den beteren tijd na de bevrijding Helaas is er echter ook nu weer macht over menschen die soms zonder het beief van Deze beginselen wórden in theorie ook door an pre groepen van ons volk aangehangen doch in practijk ontbreekt nog alles aan de toepassing dezer beginselen hoe is de huidige rechteloosheid mogelijk in een rechtsstaat Waarom wordt onze volksvertegenwoordiging nog steeds thuis gelaten Ten opzichte van de economische vraagstukken wees spreker er nadrukkelijk op dat de liberalen zich nooit verbonden hebben aan een speciaal economisch systeem Slechts wordt on verbiddelijk vastgehouden aan den voorrang van hét particuher initiatief waar dit mogelijk is terwijl ook de socialisatie principieel wordt afgewezen De toespraken werden met groote belangsteUing gevolgd en aan het eind van den avond meldden velen zich als lid van de afdeling terwijl ook vele nieuwe abonnementen op het Liberale Weekblad en op Slaet op den Trommele konden worden genoteerd Gecostun eerde voetbalwedstrijd Donderdagavond om 7 uur zal op het Olympia terrein een ge j costumeerde voetbalwedstrijd gespeeld worden tusschen Bodegraven en Waddinxveen De muziek vereeniging De Korte Akkeren zal haar medewerking verlcenen Het batig saldo zal worden atgedragen aan N V H Bloementolk van onze dankbaarheid Als afdeeling van het ï ationale Comité Bloementolk van onze dankbaarheid is in Goujla een comité samengesteld dat zich tot doel stelt gelden in te hooge verantwoordalijkheid wordt gehan teerd en daarom opnieuw ten verderve leidt Op ops die nog leven rust de taak tot verwezenlijking van een betere tijd Professor Schermerhorn legde daarna een krans namens de oudgrjzelaars Tevoren was reeds een krans gelegd namens de Koningin aan wie een telegram werd gezonden Een steen die in een grooter monument zal wordeaopgenomen herinnert aan deze plechtigheid Hi rniede worden ook geëerd de op 16 October 1942 gefusilleerdcn gijzelaars J v d Kerkhoff HW Vrind en J Haantjes Van hen werd tot nu toe geen spoor gevonden Terwijl kransen werden gelegd klonk tusschen het geboomte mooi het Ecce quomado moritur zie hoe hij sterft dat daarna door een mannenkoor werd gezongen gedirigeerd door een oud gijzelaar Graaf van Limburg Stirum oud gijzelaar en broer van den gefusilleerdcn Otto van Limburg Stirum sprak een woord van dank Mevrouw van Limburg Stirum de weduwe van den gevallene getuigde In een moedig woord van de kracht die er uitging van het medeleven van de andere gijzelaars Voor familie vrouw en kinderen is het een eer den naam te dragen van degenen die hier hun leven gaven Onder het zingen van het Wilhelmus wapperden de Nederlandsche kleuren De vijf opgerichte palen staan temidden van de bosschen van Goirle als een getuigenis tegen een van de vele gruwelijke daden van de bezetters Maar het barbaarsche rumoer zelf is heen overstroomd door het milde ruischen van de dennen ajs opgenomen in de eeuwige ruit Administratie M f van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Losse numm 10c I Wat is er in Gouda te doen Schouwburg Bioscoop t m Woensdag Journaal programma Thalla Theater t m Woensdag StT geant York Geref Kerk Donderdag 13 Aug 8a Orgelconcert door R M van Deth WAT GEPEURDE ER 20 Augustus 1944 Hitler verleent Manncrheim eikenloof Vrij groote luchtaanval op Japan Luchtaanval op Maastricht 1942 Brltsche proef landing met tanks bij Dieppe zij blijven 10 uur aan land Daarna juicht het D N B Afgeslagen 1940 Churchill kondigt in het Lager Huls een Brltsch ofFcnslei In 1941 en 1942 aan 2 amelen voor het Nationale Comité Het plan is ontworpen om de tuinen van de regeeringsgebouwen te Washington Londen Ottawa Moskou Stockholm en Bern in het voorjaar van 1946 in vollen bloei te doen staan De planten en bollen hiervoor zullen door het Nederlandsche volk worden geschonken als teekén van dankbaarheid voor alles wat deze landen voor ons hebben gedaan Er bestaan plannen om Nederlandsche kunstenaars blijvende monumenten van onze dankbaarheid te laten scheppen doch hiermede zal wel eenig n tijd mede gemoeid zijn Als spontane uiting van onze dankbaarheid is daarom deze bloemenhulde georganiseerd Eenieder zal als hem daartoe het verzoek wordt gericht zeker het zijne willen bijdragen Wederood verkoop vleesch Nu de Centrale Keukeh gesloten Is zal de verkoop van voorwaardelijk goedgekeurd vleesch wederom plaats vinden aan houders van nummerkaarten uitgereikt door het Openbaar Slachthuis De verkoop vindt plaats aan den gemeentelijke vleeschwinkel Nieuwe Markt Gouda De eerste verkoop vindt plaats Woensdagmiddag voor de nummers 1 tot en met 300 Extra rantsoenen jonge moeders Tengevolge van een drukfout is eenlge dagen geleden gepubliceerd dat jonge moeders in de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht wier kind geboren is na 3 Februari doch voor de periode van 5 Augustus t m 1 September 1945 In deze week ontvangen jonge moeders wier kind geboren is na 3 Febr doch voor 4 Maart 1945 voor een laatste maal extra rantsoenen Evenzoo ontvangen jonge moeders wier kind geboren Is na 3 Maart doch voor 1 April 1945 voor de laatste maal extra rantsoene voor de periode van 2 t m 29 Sept 1945 Een oude bekende Zaterdag j l is de vrouw van den N S B burgemeester Liera vanuit Maastricht naar het kamp Apollo alhier overgebracht Verblijfplaats van Jhr Mr A W L Tjarda van Starkcnborgh Stachouwer gevonden De Gouverneur Generaal van Ncderlandsch Indië Jhr Mr A W L Tjarda van Starkenborgh Stachouwer is door een medische eenheid aangetroffen in een krijgsgevangenkamp 100 mijl ten noorden van Moekden Jhr Tjarda van Starkenborgh Stachouwer wordt op speciaal verzoek van H M de Koningin uit Mandjoerljc geëvacueerd