Groot Gouda, maandag 20 augustus 1945

SPORTNIEUWS Uitslag wedstr den Bevrijdingibeker Moordrccht Lekkerkerk 1 3 Gouderak Bergambacht 2 3 Stolwijk Schoonhoven 1 3 O NA Olympla 5 1 D O N K G S V 1 2 Gouda Bodegraven 6 3 Schoonhoven is gisteren in haar afd kampioen geworden OUDBWATBR Boottocht UNIO De voetbalvereeniging UNK hield gisteren een boottocht naar l sselstein Ruim 2 0 supporters namen aan dezen tocht deel De uitslagen van de gespeelde wedstrijden waren als volgt V V Y 2 UNIO 2 4 0 V V Y 1 UNIO 1 2 2 De uitstekend verzorgde muziek verhoogde de gezelligheid op de booten Na dezea reuzen geslaagden dag kwam leder voldaan in Oudewater aan Waddinxveen Royal ArllUety Boya Dinsdagavond l werd een wedstrijd gespeeld Waddinxveen Royal Artillery fioys Na 10 miauten spelen viel de Engelsche keeper uit en werd vervangen door de ong Hollander welke een uit atekende partij speelde De wedstrijd werd door het Engelsche team met 2 1 gewonnen DISTRIBUTIE NIEUWS Ook havermoat op booBcn 539 en 530 Id Noord Holland Zuid Holland en Utrecht is op de voor de periode van 19 Aug t m 1 Sept voor gort aangewezen bonnen 529 en 530 ook 125 gr haver nout per bon verkrijgbaar Petrolcam voor kookdoelckidcn De distributiedieniten zullen binnenkort in dè provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht overgaan tot het uitreiken van petroleumkaarten voor kook doeleindcn Oezc kaarten zullen worden uitgereikt aan alle gezinnen die niet over een bruikbare gas of electriciteitsaanslui tiog voor kookdoehinden beschikken Gezinshoofden dienen hiertoe voor 25 Aug as fbrmulieren MD 333 10 bij den plaatselijken distributiedlenst af te halen en aldaar uiterlijk 30 Aug d a v ingevuld in te leveren Aan de achterzilde van het formulier dient men bon 548 van de noodkaart 2 e serie van elk der gezinsleden in de vakken genummerd 1 t m 14 te plakken Drie littr pctrolccn op bon 543 Met ingang van 20 Aug is in de provincies Noord Holland Zuid Hollanden Utrecht op bon 543 van de Se noodkaart 3 liter petroleum verkrijgbaar De bonnen zijn geldig t m 15 Sept in verband met de bevoorrading van den handel is het mogelijk dat petroleum niet direct verkrijgbaar zal zijn Voorinlevering der bonnen mag evenwei niet plaats hebben Zij die blijvend verstoken zijn van gas en electriciteit zullen binnenkort petroleum ontvangen op bonnen der kaarten voor petroleum voor kookdoelelndeo Op bon 537 zeep voor zea weken Het Centraal distributiekantoor eelt mede dat de hoeveelheid zeep van ongeveer 225 gram welke men in de provincies Noord Holland Zuid Hollanden Utrecht op bon 537 kan koopen in de periode van 19 Aug t m 1 Sept a s moet dienen voor het gebruik gedurende de eersvolgende zes weken derhalve t m 28 Sept a s De bon is evenwel slechts geldig voor het koopen van zeep tot en met 1 Sept a s Bon 545 inleveren voor rozQncn Het centraal distributiekantoor maakt bekend dat in N Holland Z HoUand en Utrecht 100 gram rozijnen per persoon beschikbaar zullen worden gesteld Om voor deze rozijnen in aanmerking te komen moet men bon 545 der Se noodkaart op Maandag 20 Dinsdag 21 of Woensdag 22 Aug bij een detaillist inleveren De aflevering der rozijnen zal plaats hebben met ingang van 2 Sept Op bon 537 225 gram haiahoadzccp Het centraal distributiekantoor deelt mede dat in Noord Holland Zuid Holland en Utrecht bon 537 der vijfde noodkaart recht geeft op het koopen van ongeveer 225 gram Eng hulshoudzecp Per bon heeft men dus naar keuze recht op eed halve staaf zeep van 1 Ibi = 16 oz een heele staaf zeep van 8 oz een staaf sunllghtsoap van S oz of 4 5 deel van een staaf van lOVi oz alle versch fabriekssnijgewicht Rantaoeobonncn Winkeliers worden er nogmaals op gewezen dat de navolgende rantsoenbonnen resp algegeven in het Westen Oosten en Zuiden van het land in het geheele land geldig djn en derhalve door hen dienen te worden aangenomen a groen gekleurde in linker of rechter bovenhoek 20 1 45 b groen gekleurde zonder datumaanduiding c naar gelang van het artikel verschillend gekleurd en in den ondergrond de letters BNG en in den linkerbovenhoek de aanduiding 45 Litcifcn op koaat In N Holland Z Holland en Utrecht zullen in September lucifers in distributie worden gebracht voorloopig 1 doosje per volwassene in 4 weken Er zal voor fabricage populierenhout uit België worden geïmporteerd OFFICIEELE PUBLICATIE Oorlogaachade aan geboowd onroerend goed Het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw maakt de volgende financiëele regeling bekend met betrekking tot herstel van oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed Begrip ooilógsschade Onder oorlogsschade moet hier worden verstaan alle schade toegebracht aan gebouwd onroerend goed als rechtstreeksch gevolg van a oorlogsgeweld b handelingen of maatregelen van denvijand c oorlogsomstandigheden Oorlogsomstandigheden zullen geacht worden ook na den datum der bevrijding nog te hebben bestaan doch uiteraard zal d geval voor geval worden nagegaan in hoeverre het noodige is gedaan om te trachten de gevolgen van deze omstandigheden te voorkomen of te beperken Aangifte van schade De eigenaar is verplicht aangifte van de schade te doen bij de Schade Eoquëte Commlssie binnen wier rayon het beschadigde pand is gelegen Tenzij ter plaatse door bekendmaking anders is geregeld wende men zich voor aanmeldingsformulieren tot deze commissie Aangifte kan ook namens den eigenaar geschieden bij volmacht of zelfs door huurder indien redelijke zekerheid bestaat dat de eigenaar niet in staat is zelf aangifte te doen Voor bespoediging van een juiste aangifte en van herstel is het wenschelljk dat de eigenaar zelf ten spoedigste zijn eigen aannemer kiest voor opneming van de schade en voor herstel daarvan hetii voorloopig hetzij definitief Bij de aangifte wordt de eigenaar in de gelegenheid gesteld de bevonden schade door dezen aannemer gespecificeerd te doen vastleggen Een desbetreffend formulier wordt met het aangifteformulier op verzoek verstrekt Dere specificatie kan van groot belang zijn bij vergelijking van de aangifte met het van Rijkswege door deskundigen op te maken schaderapport en kan latere geschillen vermijden Uiteenzetting financiëele regeling volgt morgen AanaeldlBg Marva a gcalotea Het ministerie van Marine maakt bév kend dat met ingang van 16 Augu 1945 geen aanmeldingen voor de marlw vrouwenafdceling schriftelijk of mondellM meer In behandeling zullen worden ge nomen in verband met het grooteaaot aanmeldingen dat reeds beeft plaats gehad Aanmeldingen welke voor den genoemden datum plaats vonden zullen nog worden afgehandeld Petroleuntoeatellen voor bepaalde gezinnen Het koopen van petroleumtoestellen it slechts toegestaan op vergunning door namens het rijksbureau voor de metalen verwerkende industrie verleend Men kan zich tot de distributiediensten wenden om in het bezit van een koopvergunning te worden gesteld Die vergunningen zullen vooralsnog alleen worden verleend aan bepaalde categorieën die voorheen voor kolen kaarten voor kookdoeleinden in aanmerking kwamen Ondanks alle moeilijkheden van productie en transport vertrouwt men tegen het einde van September over een redelijk aantal kooktoestellen te kunnen beschikken De winkelprijs van deze toestellen zal op ca f 9 per stuk komen Overzicht maatregelen veehottderij III Teneinde ook in de toekomst een over zicht te hebben van den aanfok van biggen zal de fokzeugcn toewijzing bly ven bestaan Het aantal biggen dat deze zeugen werpen mag vrij worden opgefokt en tot een gewicht van 25 kg vrij op de bedrijven aanwezig zijn mits verantwoord In het veebockje Varkens van 25 kg en zwaarder mogen alleen gehouden worden op a de bovenbedoelde fokzeugentoewijzing b een vcrgunnmg tot het ainhoudea van een huitslachtings varken waarvoor in aanmerking kunnen komen personen die hun hoofdberoep io den land of tuinbouw hebben en burgees die vöór 1910 gewoon waren eeo varken voor hulsslachting aan te houden c een mestcoatract dat viij kanwordea afgesloten en waarvoor een prijs wordt overwogen waardoor het mesten bij eeo normalen bigg nprijs loonend geacht kao worden d een opfokvergunning voor jonge zeugen ter verjonging van At fokzeugenstapel of jonge dekbceren Oo de beschikbare biggen en fok varkens o ver de hiervoor in aanmerking komende bedrijven te verdeclca wordt bij den hantfel in biggen eo varkens het stelsel van an koopvergnnningen gehandhaafd terw l het vervoer gedekt moet zijn door ge leldebiljetten 10 S7V Cen Ondertrouwd G V STAVBREN JENNY WINKELHuwelykivoltrckking op Donderdag 6 September a i 2 uur op het Stadbuia Iialf dtle In d St Janikerk De tccrkclijlie inzegening xal worden verricht door De M C Koole Galegenheld tot feliciteeren na den kerk dienit In de St Janikerk Hazenwoude Oosteinde C 109 Gondii P W Reitzitiaat 32 Tockomitig adres Ooitelode C 109a Haierswoudc Donderdag a f zijn de Heer en Mevrouw SCHUTTELAAK Bruynel 40 jaar gelrouwd Gelegenheid lol feliciieeren Donderdagmiddag van half drie tol 4 uur Flu weeiensingel 58 + Heden ontvingen wij de droeve zekerheid dat onze geliefde xoon broer zwager en oom PUlippos E Tan der Kroef in den leeftt d van 20 laar op 1 Mei 1915 Ie Berlijn Spandau tengevolge van da beschieting II omgckosem W va der KrOef A M W v d Kroef V d Uraa Ad Rie Hein en Leny P B vao Schaick ZlIleuD A C V Schaick Zlllesen V d Krocf CB kladtrca G U i A s tM 1915 Go w 196 Net meisje gevraagd niet beneden 16 jaar van s morgeas 8 10 tot 5 uur Zondags vif Wasch buitenshiil V ETTINGER Heerenatr 11 Heden overleed tn haar Heer en Heiland onze lieve Zuster Behuwdzuster Tante en Nicht BARBARA DE KEIZER Wed van A DEN EDEL in den ouderdom van 77 j Uit aller naam G DE KEIZER Gouda 16 Augustus 1945 De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 21 Aug n m te 2 1 uur vanaf het van Iterson Ziekenhuis Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijkcn dank aan buren vrienden en kennissen voor de vele bloemen en belangstelling bij ons vijf en veertig jarighuwelijksfeest onder vonden J Houdijk G C M Houdijk Kampo Gouda Moordr Tiendeweg 5 HioniiüiintMciiiisitiors gtvraagd op provisiebasis voor enkele vakbladen goede moge lijkheden Brieven met vermelding van het te bewerken rayon onder no 2626 Bureau v d blad ZEILBOOT Aangeboden een Ingoedcn staat verkeerende kleine B M me prima zeil en dekzeil Brievca onder do 2551 Bureau v d bl GEVRAAGD LEERLINGEN veer da af4ecUoa ZakkmttopptriJ Fa J G de Jong Zn AaniB Vcrlorcnkost9 KINDERFEEST in den Nieuwen Schouwburg a s WOENSDAGMIDDAG 2 30 uur Een toonetlstuk waar de vonken afvliegenlil met Neerland s groeten revuekomiek Siem Nieuwenhuijzen als Bobbertje Tranen zullen de kinderen lachen om de vele dolle grappen van SIEM Prqzen t 50 et f L en f 1 50 bel inbegrepen PLAATSBESPREKEN Maandag en Dinsdag van 10 12 uur De Vakgroep Detailhandel in Krnidenierswaren noodigt de Kruideniers leden der V G van Gouda en omgeving uit tot het bijwonen van een VERGADERING op Donderdag 23 Aag èa ia Caft Dnynatee Markt 49 Ge far Amvaag 2 aar Spreker de heer C J ROTTEVEEL Inspecteur In Z Holland Gelegenheid tot vragen stellen Voor de Vakgroep C JANSSEN Gro entada 4 Gotida NIEUWE SCHOUWBURG GOUD A Wegens enorm succes brengt Kükn s Variété Gezelschap Oendardag 23 Augustus 9 uur EEN SCHITTEREND PROGRAMMA met medewerking van Sjp pj Holland s eenlgeclown snelteekenaar Ger telepaath met zijn misterieuze experimenten Lou Geds de gevierde conferencier en acteur The swing plegers accordeon duo Tufo cartas illusionisten Jippi de sprekende pop Schets De Slaapwuodelaarster Ztddt a Ttio Htwaimn Entreeprijs f 1 50 f 2 f 2 50 f 3 f 3 0 Plaatsbeipreken en kaartverkoop Dinsdag 21 en Wowisdaa 22 Augustw van 10 1 ur tn den Nieuwen Schpuwbti LEERLING GEVRAAGD Banketbakkerij PUNSEIIE Gevraagd door be aatd echtpaar op netten gexeiligen stand Twee ruime gestoH kamen met gebruik van keuken gal electriciteit en kookgelegenheid Brieven onder BO 2580 Bureeu v d blad Markt Gouda GEVRAAGD Eerli kc dlenitbode v d e d te Hil verium In prettig huil aan de heide i gezin met kinderen Hoog loon goede kamer wordt ali Familielid opgenomca Event meerdere hulp aanwezig Zich te wenden tot Mevr Keller RaBboanet Fred v Eedeolaan 18 Hilveria of Krugerlaan 92 Gouda n 6 uur FLINK MEISJE GEVRAAGD voor heele of halve dagen Burgemeester Martenssingel 7 Jongedame zoekt met I SEPT KAMER met of zonder pension Brieven onder letter AB Oosthaven 54 Gouda Welke dame of weduwe tusschen 30 en 35 jaar is genege met heer i dage op reis t gaan Brieven onder ao 2755 bur V d blad voor Dinsdagmiddag 12 uur Tjt koop aangeboden EEN ZEILBOOT Brieven onder B9 2346 Burelf van dit blad Mevr VAN WlfK Grarf Ploriaweg 141 vraagt een NET MEISJE Liefst vopr beele daprn zoo keui wer een G Van Goo HoK 65 Ver 1 en i 152 van h G man O wed