Groot Gouda, dinsdag 21 augustus 1945

GROOT GOUDA Tf ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN eendr CMt maakt macht Adminlitratic M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 et Lossenumm lOct DINSDAG 21 AUGUSTUS 1945 Een vierde deel van de gemeenten van Znid Holland t schoon Naar kapitein G T Haspels ons gisteren mededeelde zijn thans vijf en twintig procent van de gemeenten van Zuid Holland geheel schoon van hinderlijke explosieven zooals b v mijnen munitieopslag plaatsen etc Op 4 plaatsen in Zuid Holland t w s Gravenaande Waddinxveen fabriek van Dobbelman bij Ridderkerk bevinden zich nog groote opslagplaatsen De meest gevaarlijke dump iS die van s Gravenzande waar alles op en over elkaar ligt gesmeten Een kleine onvoorzichtigheid kan hier de grootste ongelukken veroorzaken Veiligheidshalve is de bevolking van deze gemeente voor het grootste deel geëvacueerd Op tal van plaatsen b v in de omgeving van Gouda liggen nog talrijke blindgangers Rond Spijkenisse zijn een aantal nog niet pntplofte VI s en V2 s in het water terechtgekomen Gok in het water bij de Lijmfabriek te Delft ligt nog een niet ontplofte V2 De Marine is met de opruiming hiervan belast De opruiming van de dumps geschiedt door Engelschen Voor het transport en het inladen zorgen Duitschers De mnnitie die bijna geheel uit ersatz is samengesteld wordt bij Hoek van Holland in geladen en van hier naar de Kanaaleilanden vervoerd Hier worden de explosieven op een diepe plek overboord geworpen HET WERK VAN het oudsthe p UUUkocfi IN BEZETTINGSTIJD Het ligt in onze bedoeling in den loop van de komende weken regelmatig eenif e korte artikeltjes te plaatsen over het werk dat tijdens de b z tting in Gouda onder de oogen van D iischers en landvarradws is verricht H t is slerhts weinigen bekend welk een belangrijk aandeel de Gondsche llte in het v ra tsw rk h eft gehad De politle administrati b v op nd boven den stoom alle parsoonlijke of verdachte brieven welk b stemd waren Toor de corps ehefs Schadee Musscher Frtjlink en Oudenaarden Er werd e n twe ie sUnte g aakt op h t bur au van den corpa chcf loodat elke avond z a papiertn konden worden doorgesnuffeld Indian djt recherchewerk resultaat opleverde werd dadelijk d L O met haar uitgebreid relaties in en om Gouda in kennis gesteld zaadat allen die voor haiszoeking stonden genoteerd gewaarschuwd konden worden Zoo werden v l arrestaties voerkomen Dankbarfr werd gebruik gemaakt van d werkkamer van Schadee In Artl Legl om hier radiotoestellen te laten onderduiken Zijn steacilmachine werd vaor illegaal doelelndea gebraikt De politieke arrestanten Het de politie óf ontsnappen öf zij werden van extra voeding voorzien In de Septemberdagen verzwakte het corps aanzienlijk De politie administratie dook met de lijsten van spltters onder en verrichtte ondertusschen belangrijk werlc Er werden valsch rapporten van vcrmisaing van persoonsbewijzen gems kt waardoor het gemeente secretarie in staat was op legale wflze persoonibewflzen a te geven emnog AD ASTBA NUMMER 7 Redactie L J A v d Stecnhoven Mr A A Rljkicn Drukker Drukkerij Verzi Gouda nU ioor kan om te nog ildt lentan 3rogeo l jk biklleo BINNENLAND Opmerklnpu ofer de ZalTering Och dat komt wel w er terecht WU niet rechtstreeks bi de maatregelen van de zuivering betrokken is schijnt is fcet algemeen niet te voelen h c schrijoend het is wanneer iemand ten onrechte of ontvcnreilig zwaar door de gevolgen laarvan wordt getroffen er vaa 3l leze igevrl eri an gelde mg gileo io ur ei en lea rdt ttn aB ifcr bedel vi i ge Onlangs vertelden wij aan iemand dat een paar jongens die onder Invloed vooral van een ouderen broer bil de jeugdatorm waren geweest maar door wat zij er hadden gevonden ontnuchterd ipoedig bedankt hadden nu tóch vanaf begin Mei met echte N S B era en collaborateurs in een Interneeringskamp zaten De reactie van degene aan wie dit werd verteld was heel rustig i Och dat komt wel weer terecht Daartegenover gelooven wij dat dit meestal niet meer terecht zal komen Yoor een geschonden belang is nog wel eos vergoeding mogelijk maar t eer is teer Wie daarin geschonden wordt is dikwijls vergiftigd Met innerlijk geschonden menichen is weinig te bereiken Zij zijn geestelflk en maatschapjclijk een gevaar STADSNIEUWS Centrale v Bnnrtvereenigingcn Woensdagavond acht uur zal er in Ter Gouw een vergadering worden gehanden van de centrale van bnurtverecniglBgcn voor de bes oren van alle buartvereenigiogen in het district Korte kkeren Zij die hun formulieren nog et hebben ingevuld kannen dit alsnog ter vergadering doen Lttchtbesehermingsblok geliquideerd Blok 3 heeft op haar liquidatie vergadering besloten van haar kasgeld i 122 50 te ichenkao aan het gedenkteeken f 50 aan het Nel Roade Kruis f 50 aan het Conlté voor Stille Armoede en f 23 50 aan Ecreschuld en Dankbi arbeid De verbandmlddelen zijn aan het Rood Kruir gegeven Volksherstel ontving het overige matMiaal Voor Hoofdacte geslaagd Onze stadgenoot G Straver slaagde gisteren te s Gravenhage voor het examen hoofdacte A en B Onaangename ontdekking De waschindustrieel V wonend in de Woudatraat kwam tot de onaangename ontdekking dat uit de lad van zijn schrijfbureau een bedrag van f 425 was ontvreemd Hoe de dader in broken heeft is nog een raadsel Vlngge handel A Teg n H van de Houtmansgracht is r proces verbaal opgemaakt wegens di stal van een compleet autowi nit een garage aan den Ridder van Catsweg De bnitenband is bij een zekeren van O In beslag genomen en was toen reads van 4 eigenaren verwisseld De laatst eigenaar had ar f 900 voor betaald Be binnenband is verkocht voor f 60 aan e n tot nog toe onbekend gebleven persoon Voor een sigaretje Voor velen is een Engelache sigaret zoo begeerenswaardig dat zq er een bekeoring voor over hebben 11 personen werden op de spoorlijn bekeard toen een Canadeesche verloftrein passeerde Bnrgerlijke Stand If GEBOREN 17Aug Christiaan zo n van J van Berkel en M M Kortland Gonwe 31 Marinas zopn van A HolthoIJsen en W Leijdens Heerenstraat 65 Pi€t tje I dochter van W H Verwed en C Mikkcrs Derde Kade 172 17 Aag Picter zoon van A Broer n A l van Os Lekkerk erlt Schuwacht 15219 Aofl Johannajd M dochter van A L A Bron en A M Koot C Heljne 20 Aug n man ea H A Vervoert OVERLEDEN t Barbara de Keizer w duwt vaa Arie den Edel 77 jaar iM Klelw gstraat 31 GEHUWD Wat Is er in Gouda te doen 1 Schouwburg Bioscoop t m Woensdag journaal programma Thalia Theater t m Woensdag Sergeant York Nieuwe Schouwburg Woensdag 2 30 n m Bobbcrtje Bloedworst kinder matincei Nieuwe Schouwburg Donderdag 8 o n m Kühn s Variété Gezelschap Geref Kerfc j Donderdag 23 Aug 8 o Orgelconcert door R M van Deth WAT GEBEURDE ER 21 Augustus 1944 Generaal Dittmar NlcBwe zware zorgen voor het Duitsche volk Strijd ia t Westen dreigt alle twijfelachtig te maken 1942 De Duitschers bezetten de EIbrous 1940 Leo Trotzki overlijdt in Mexico aaa de gevolgen van een aanslag Engeland verpacht steunpunten in de Stille Oceaan aan de U S A Nederland neemt aan de bc sprekingen met Japan deel Hoewel de vooruitzichten van Nederland om deel te nemen aan de besprekingen met e Japanners over de uitvoering der capitulatievoorwaarden uiterst gering waren en de Nederlandsche regeering stappen moest ondernemen werd gisteravond vernomen dat Luit Gen van Ooyen vandaag naar Manilla zal vertrekken om aldaar aanwezig te kunnen zijn bij de ondertekening van de capitulatievoorwaarden door de Japanners Tevens zal Gtn van Ooyen met Gen Mac Arthur naar Tokio vertrekken om aldaar officieel aan het ceremonieel van de overgave deel te nemen Dit historische feit zal binnen 10 dagen plaats hebben Commissie voor annexatie De regeering heeft een staatscommissie ingesteld die op korten termijn een duidelijk omlijnd zakelijk en gefundeerd voorstel inzake de annexatie zal doen Naar A N P Aneta te Londen uit gezaghebbende kringen verneemt acht men het niet onwaarschijnlijk dat wanneer de Nederlandsche regeering tot opeisching van Duitsch gebied zou besluiten de uitgestrektheid van dat gebied zeer groot zou zijn Oosterbeek kreeg Glas De schilders en kweekers van Honselerdljk hebben 2000 M glas geschonken aan Oosterbeek Werklieden om het glas in te zetten kwamen mede De Nederlandsche havens ingeschakeld Naar A N P Aneta verneemt worden op het oogenblik van de zydc der geallieerden plannen uitgewerkt teneinde in de komende jaren de Nederlandsche havens in te schakelen in het kolenvervoer uit het Roergebied naar Engeland Frankrijk Italië en overzeesche gebiedsdeelen Het betreft hier zeer belangrijke hoeveelheden kolen Ook de haven van Antwerpen zal voor een bepaald kwantum worden ingeschakeld Het aanvankelijke plan van de geallieerden om Hamburg als uitvoerhaven aan te wijzen is na voorlichting door de Ned regeering opgegeven De verwezenlijking van deze plannen is voor Nederland van het grootste belang Gedenkteeken voor gevallen str ders Indien er een onderduiker was opgebracht werd de L O onBlddelliJk telefonisch gewaarschuwd De arrestant ontving daa zijn instructies zoodat zijn verklaringen klopten m t de werkelijkheid Ons corps was zelfs zoo actief dat toen en onderduiker op de vlucht werd ne rg schot n eenlge polltieaiaanen t e snelden om zijn distrlbutiebescheiden en zijn persoonsbewijs uil zijn zak te halen Zoo werd elk spoor van organlsatlewerk uitgewischt Tqdcas de bevrijdingsfeesten zal te Oudewater worden opgericht een gedenkteeken voor gevallen strijders Hat is nltgevoerd In hardsteen volgens ontwerp vaa een stecnh nwetsfirn a alhier en bastaat uit een massief voetstuk uitgewerkt tot twe blo aibakken met voor en ach er aangebrachte Inscripties waarop een gedenkzuil met d naaien der gevallen bargers beaeveasxev omgekomen Eagelscke vliegers en een gevallen Belg Vlaggen van drie nationaliteiUo zQa opgewerkt Laniielijke Rij v re niging Goada Voornit Afdtelingsbestnvr der S D A P samengesteld Het bestuur van de Afdeeling Gouda der S D A P is als volgt samengesteld J v Ooyen voorz L den Blijker de Genestetstraat 22 secr G J Beunk penningmeester T v Vliet 2e voorz D Kraaijenbrink 2e Secr J Sluiter en Mevr J N van Dantiig Melles bestuursleden Damaitslagen Damla8t C Molenaar G J Barbier A FrankrOker M Zijlstra L Bol P Schouten P Tom J Backer A Benzekom Pi Versloot A Kooi A Beuzekom H V Eijk C d Pater N V d Wonden S J Schrooder P Zwart F Abbe Het nieawe beslaar van de landelijhe r vereenigiag Geuda Voorait deeU ons Bede dat zaodra rflmateriaal aanwezig is zal worden overgegaan tot de wckelijkache oafenavonden Ridder van den kousenband Voor de cabaretvoorst lling Ridder van den kousenband op Donderdag 30 Aug a s In Thalla Theater Is de kaartverkoop Donderdag 23 Vrijdag 24 en Zaterdag 25 Ang van 9 tot 12 30 uur v m en van 2 tot 5 uur n m bij den Heer den Ouden Reuni Ooslhaven 17 ten bate van Eereschuld en dankbaarheid KORTE BERICHTEN 1 1 02 11 20 11 0 2 2 9 02 2 0 Een voorraad gifgasmunitle van Engelaiid aaar Australië gebracht om gebruikt te worden waaneer Japan event tot den gasoorlog zou zijn overgegaan zal ia zee warden geworpen De Japansche delegatie Is met 24 vel vol instructies uit Manilla naar Tokioteruggekeerd In China worden botsingen gemeldtnsschen regeei ingstroepen en communistische eeiüieden