Groot Gouda, donderdag 23 augustus 1945

EENDRACHT MAAICTMAOrr Ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN Administratie M van Loon Bur Mark 20 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25 ct Lossenumm lOct Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rijkien Drukker Drukker Verzijl Goud NUMMER 9 DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1945 Onze Marine Het ligt in de bedoeliag om in de étalages van den heer W v Hulzen een MarinatentoonsteUlng samen te stellen Eigenaars van scheepsmodellen en van foto s over de Marine worden beleefd verzocht deze materialen voor eenlgen tijd In bruikleen af te sUan Men kan zich hiervoor wenden tot den heer T van Hulzen Markt die dagelijks in zijn zaak van 10 12 en van 2 5 uur aanwezig is Inzenders worden verzocht nog deze week hun scheepsmodellen ea fotomateriaal tijdelijk af te slaan Engelands kracht heeft steeds gelegen in zijn marine Neerlands toekomst zal voor een grool deel van zijn marine afhangen Laat een leder zijn belangstelling toonen Opmerklngei OTsr dB ZnlTering Van een gestaakt Adviescommissielid 11 UeetUdM Weer verwachting van heden tot morgenavond Matige W wlnd toenemendebewolking overwegend droog iets warmer Wat Is er in Gouda te doen f Nieuwe Schouwburg Donderdag 8 ui n m Kühn s Variété Gezelschap Geref Kerk Donderdag 23 Aug 8 u Orgelconcert door R M van Deth Olyiöpia terrein Donderdagavond 7 nur gecostumeerdevoetbalwedstrijdWaddlnxveen Bodegraven Ona terrein Vrijdag 7 uur nam voetbalwedstrijd Ona Prinses Margriet Nieuwe Schouwburg Vrijdag t m 1 Donderdag Jeugdldylle Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Actueel Nieuws Zaterdagavond van 7 9 uur muzikale rondgang door de stad Na de bevrijding van Mei heeft Mill tair Gezag de zuivering snel en krachtig willen aangrijpen In het Zuiden was het te langzaam gegaan en was het grootendeels niet op gang gekomen Maar Militair Gexag kende de plaatselijke toestanden en de menschen niet Daarom benoemde het Adviescommlislc Ook bij de snelle benoeming van de kden daarvan heeft het echter wel mis getast Vandaar situatie aU de volgende Een ambtenaar die geëvacueerd was keert spoedig na Mei terug in zijn werkkring Na enkele dagen wordt hij voor de Adviescommissie geroepen Het blijken looze beschuldigingen te zija Toch wordt hij gestaakt en uit iljn werkkring verwijderd Wat was het geval Hij wist te veel feiten die wezen op een politiek zwak of ook bepaald afkeurenswaardig gedrag tijdens de bezetting van een drietal leden van de veroordeclende commissie Een klacht tegen deze leden werd door den Militairen Commissaris eerst beantwoord met de opmerking dat de benoeiqlng van de Adviescommissieleden zfln zaak was Toch volgde spoedig ontslag van één lid van de Adviescommissie met staking in zijn betrekking Het Is waarschijnlijk dat tenminste een tweede zal volgen Het lijkt er bedenkelijk veel op dat enkele van deze Adviescommissleletka de veroordcellng faandtecrden als middel om a f h A cn tft blijven De Mflltalre CommlssarU die deze zaak behandelt staat echter klaarblijkelijk op het standpunt eena gestaakt blijft gestaakt Nog altqd Is de gestaakte aabtenaar gestaakt gebleven Dringend verzoek De redactie commissie voor het vastleggen van ervaringen der Goudsche oorlogsgevangenen bestaande uit de heeren burgemeester Mr Dr K F O James wethouder E A Polet Dr H A M Eljkman en Ds A Dubois verzoekt alle nagekomen krijgs gevangenen hun adres te willen inzenden bij Ds A Dubols van Swietenstraat 18 Over de bedoeling van genoemde commissie zal men dan nader worden Ingelicht Centrale V Bnnrtvereenigingen De Kinderoptocht WAT GEBEURDE ER 23 Augustus 1944 Dr Ley De dag zal kotoen waarop wij weer aan bod zijn Roemenie staakt den strijd Parijs omsingeld Dultsche terugtocht blJ Biallstok Charkov In Russische handen Begin nachtelijke bombardementen op Berlijn Mussolini in Hitlers Hoofdkwartier Engeland en Rusland overschrijden de gr ns van Irak 1943 1941 Doordat nagenoeg alle Buurtvereeniglngen aan de op 31 Augustus a s te houden Kinderoptochi deelnemen zal de stoet een zoodanige lengte krijgen dat het bestuur der centrale heeft moeten besluiten derontenls volgt te wijzigen Tlfcndeweg Markt langs bordes stadhuls Kleiweg Kattensingel Bolwerk Prins Hendrikstraat Buurtje Veerstal Westhaven L WuuJyuds t ra rt Wirfeaerart £ oeieBtraat Fluweelensingel Bleekerssingel Kleiweg Markt tangs de Zalm waarna in een nader aan te geven volgorde wordt ontbonden Teneinde te voorkomen dat de vele in de optocht nee te voeren praalwagens hinder ondervinden van aangebrachte versieringen U het noodzakelijk dat alle In Gouda aan t brengen versieringen op minstens 4 Meter hoogte worden aangebracht Alle deelnemende Buurtvereenlgingen dienen omgaand bij hun dlstrictsbestunr een juiste opgave te verstrekken van het aantal deelnemende kinderen teneinde het beschikbare aantal marschliederen zoo gelijk mogelijk te kunnen verdeelen Voor verdere inlichtingen betreffende de optocht wende men zich tot het secretariaat der centrale Coornhertstraat 7 alhier Ernstig woord Tan Hln Mansbolt u B 1 AisX Met een ernstig en hier en daar zelfa h t I E landb heeft de Min v Landb iBeteenpra R y l j en Voedselvoorz gisterenmiddag de Landbouwhoogeschool te Wagenlngen geopend Hij ging o m na of degenen die krachtens hun positie aan de Hoogeschool geroepen waren hier leiding te geven hun taak hadden begrepen Het is misschien hard hel te zeggen maar ik zal het onomwonden doen Als geheel is de leiding der Hoogeschool ernstig te kort geschoten en het waren de leerlingen die door hun fiere hondtag het voorbeeld hebben gegeven Gelukkig naven ook Hoogleeraren en leden vw hetpersoneel deel aan den ondergrondichen strijd Ik breng hulde aan de 2 die het offer van hun leven hebben gebracht De regeering betuigt h ar afteuring over de meegaandheid der leiding en het hoogieeraarschap en heeft besloten enkele daarvoor in aanmerking komende Hoogleeraren van de Hoogeschool te verwijderen Ons Vlecschrantsocn verlaagd Met ingang van 3 September xal het vleeschrantsoen voor het geheele land tot de helft worden verlaagd Per persoon ontvangt men 100 gram vleesch zonder been per week Getracht zal worden den teruggang lo eiwitrijke voeding door peulvruchten en visch te compenseeren Bovenstaande maatregelen zijn genomen met het oog op het herstel van den veestapel In de zwaar geteisterde gebieden STADSNIEUWS Demonatratie op Maandag a s De komende week zal staan in het teeken van dc bevrijding van ons gansche koninkrijk Zij wordt geopend door een massale demonstratie waarvoor alle Goudsche vereeniglngen zijn ultgcnoodlgd Zij die aan deze demonstratie deel nemen worden verzocht Maandag a s tusschen half 7 en 7 uur op de volgende plaatsen bijeen te komen op het Veemarktterrein waar de jeugdorganisaties zich zullen vereenigen op de Varkenmarkt waar de oud illegale werkers en onderduikers bijeenkomen en op de Nieuwe Markt waar de overige vereeniglngen en organisaties zich zullen vereenigen Oe afmarsch heeft precies om ze ven uur plaats waarna langs de volgende route wordt gegaan t Klelwcgbrug Kattensingel Pr Hendrikstraat Kerkhoflaan Veerstal Westhaven Noodgodstraat Doelestraat Fluweelensingel Tiendeweg Markt Vanaf het schavot zal de heer Dr H Brugmans een herdenkingsrede uitspreken Tijdens deze rede zal twee minuten stilte ia acht worden genomen voor allen die in de afgeloopen jaren in den strijd voor het Vaderland zijn gevallen Het begin en het einde van deze twee minuten stilte in aehtneming zal door trompetters worden aangekondigd Het geluid van deze trompetten zal door middel van versterkers over de stad worden verspreid Een leder die zich op traat bevindt wordt daarmede erzocht even stil te houden en hen die vielen eenige oogenbllkken te herdenken Hier past geen menschelljk opzicht Ook tijdens het zingen van het Wilhelmus wordt een leder verzocht de houdiiïg aan te nemen die bij het ten gehoore brengen van ons volkslied past Ter attentie van R K W V 4eden De leden van het R K Werkliedenverbond die aan de demonstratie van Maandag a s deelnemen worden verzocht uiterlijk half 7 In het gebouw van den R K Volksbond aanwezig te zijn Het verzamelen van politieke gegevens over personen werd gedaan over den politieken dienst der politie te Gouda door Peters Deze had zich bij de Sicherheltsdtenst te Rotterdam en den Haag een goeden naam verschaft zoodat het hem gelukte verschillende maatregelen en plannen van de S D welke te Gouda genomen zouden worden van tevoren bekend te maken Verschillende Gouwenaars zullen zich nog herrinneren hoe zij door hem uit de klauwen van den S D zijn gehaald De instructie van ongeschoolde leaen had plaats bij de Langen Laatstgenoemde deed als spion geruimen tijd huisknechtdiensten bij een bekend Nederlandsch N S B er Het aanschaffen van wapenen was wel een van de moeilijkste opdrachten Toch slaagden zij er In van verschillende zijden wapens te koopen en uit andere gemeenten en provincies weg te halen Als chauffeur deed voor deze organisatie dienst D Rietveld taxi ondernemer te Gouda De wapens die later in de Groote Kerk te Gouda werden gevonden door de Dultschers behoorden aan deze organisatie Dit geheim werd bekend gemaakt 23 Angastns Het woord steun kent de Stichting 19401945 niet Het begrip wel als het er om gaat zedelijk en maatschappelijk elkander tot steun te zijn Wat het stoffelijke betreft is de eisch die wij ons en anderen stellen redel k herstel van het peil waarop het gezin leefde voor het in nood kwam Honoreert gij door daad of houding dezen eisch dien wij ons en anderen moeten stellen Van 25 tot 31 Augustuf Herdeokiogsweek Stichting 1 940 45 Concert op de Markt Op 28 Aug B s biedt de buurtvereenlglng Het Centrum omvattende Markt en Wijdstraat alle Gouwenaars een concert aan Dit concert zal op de Markt worden gegeven door de Ri K Harmonie St Caecilla van des avonds acht uur tot half elf Een slippertje In het bericht dat wij ontvingen over de samenstelling van hetS D A P bestuur was een onnauwkeurigheid ingeslopen Tot bestuurslid is niet gekozen dc heer J Sluiter doch de heer C J Sluiter Kantongerecht Strafzitting van 15 Augustus 1945 Veroordeeld zljni Wegens het ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof Th j B te Reeuwijk 2 maal f 75 1 sub 15 dagen hechtenis en 14 d voorw h met een proeft van 1 jaar en f 50 sub 10 d h A F teMoordreeht f60 snb 10 d h G V te Reeuwijk 14 dg voorw hecht met een proeft van I jaar en f 80 sub 20 dg hecht j D M te Stolwljk f 60 sub 10 d h A v A te Waddlngsveen f 100 sub 10 d h j P M te Hekendorp f 150 sub 25 d h B M te Zevenhuizen 1 maand voorw hecht met een proeft van 2 j en f 150 sub 25 d h W H teStolwijkersluls f 75 sub 10 d h CG te Waddlngsveen f 80 sub 10 d hecht E P M W te Gouda f80 sub 10 d b J M B te Moordrecht 14 d voorw hecht met een proeft van een jaar en f 80 sab 15 d h C O te Gouderak f 60 sub 10 d h Wegens het ten verkoop hebben van melk waarvan een hoeveelheid room was onttrokken i G S veehouder te Reeuwijk 1 14 d voorw h met een proeft van 2 J en f 100 sub 20 d te üonAi M d V001 van 2 en f 100 sub 20 d h P D veeh te Gouda f 300 sub 50 d h A M veeh te Gouda f 300 sub 50 d h J A K veehouder te Gouda 14 d voorw h met proeft van 1 j en f 25 rlub 5 d h W S veeh te Reeuwijk f 200 sub 40 d h i A S veeh te Reeuwijk f 250 sub 50 d h F V veeh te Reeuwijk 14 d h met een proeft van een j en f 100 sub 20 d h W S veeh te Raenwljk f 250 sub 50 d h L v d S te Waddlngsveen f 200 sub 40 d h L V veeh te Reeuwijk maanden h met een proeft van 2 j en f 500 sub 50 d h Wegens het belemmeren van het gebruik van desluiswerken vande Jullana8Iuis P de B te Rotterdam f 100 ub 20 d h Niet toonen van het persoonsbewijs P de B te Rotterdam f S sub 2 d h GOUDA S EERSTE VERZET Ontstaan werking en oplossing der afdeeling Gouda van de Landelijke Organisatie Ordedienst O D U door den zoon van den Koster Groenen daai met het gevolg dat verschillende predikanten en kerkeraadsleden werden gearresteerd Later werden deze personen weer op vrije voeten gesteld Aan wapenvoorziening nam actief deel de toen als groepscommandant ingedeelden M Binnendijk alhier Zoo gelukte het ongeveer 100 personen te bewapenen Verschillende randgemeenten o a Stolwljk Ouderkerk a d Ijssel Berkenwoude Boskoop Reeuwijk en Waddinxveen werden van Instructies voorzien Teneinde te voorkomen dat bij een eventueele razzia Joden weggehaald zouden worden werd een speciale waarschuwingsdienst georganiseerd Vergadrrlngen met koeriers en andere belangrijke personen werden bulten het hoofdkwartier belegd in de practijkkamer van tandarts H Muller en op de zitkamer van j Kale aan de Crabethstraat alhier Verschillende personen in Gouda steunden finantieel deze organisatie o a de bakkers Ben Wever Joh Verwelj en J Neef verder N Both G Dogterom 1 Kale H Mulder A Mogendorf H T van Henveb en C Th Rosenthal Wordt vervolgd