Groot Gouda, donderdag 23 augustus 1945

S D man ontmaskerd Gisteren is hier een transport van 80 N S B ers uit Groningen aangekomen Vanzelfsprekend bestond hier van de zijde van het publiek groote belangstelling Groot was echter de verbazing toen een van de omstanders ontdekte dat één van de bewakers van het transport een voormalig S D man was die eertijds bij hem huiszoeking had verricht De degradatie van bewaker tot gevangene was slechts een kwestie van enkele seconden De vliegerwedstrijden Tottw bcachikbaar De Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten stelt voor de eugdvliegerwedstrijden op 1 September a s TOUW beschikbaar Deelnemers kunnen zich opgeven vóór 25 Augustus a s bij W van Hulzen Markt A Laageraar Burgem Martanssingel 103 I Mogendorff van Swietenstraat 3 en L J A v d Steenhoven Graaf Plorisweg 78 Hulp aan Hedel Vrijdagavond kwart over zeven speelt het eerste elftal van de buurtvereeniging Prinses Margriet een wedstrijd tegen O N A op het veld van laatstgenoemde club De wedstrijd wordt opgeluisterd met muziek terwijl er een collecte gehouden zal worden voor het plaatsje Hedel Emmabloem collecte Behoudens goedkeuring van B en W zal op 15 Sept a s de bekende EmmabloemcoUecte ter bestrijding van de T B C in Gouda worden gehouden Collectanten worden hiervoor opgeroepen Men kan zich melden bij jMej A Peeters RegentesseI plantsoen 26 verplichte geboorte aangifte van veulens binnen 5 dagen na de geboorte nog van kracht Is Voor den aankoop van veulens en paarden ongeacht tot welke categorie deze behooren gebruiks stamboek of fokpaarden concourspaarden renpaarden of harddravers Is een aankoopvergunning noodigd Tevens js het verhuren en of in bruikleen geven van paarden voor een termijn van langer dan 7 dagen niet toegestaan tenzij door den Voedselcom aan den eigenaar van het paard een z g verh uurvergunning is uitgereikt Volvette en magere kaaa Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat In de provincies NoordHolland ZuidHolland en Utrecht op alle toewijzingen voor kaas in den vervolge voor de helft volvette of 40 plus kaas en voor de helft magere of 20 plus kaas zal worden afgeleverd Aaameldiaasplicht Rijkibareaa KcraaUche producten De Dir van het Rijksbur v Keramische Prod deelt mede dat op grond van de thans geldende voorschriften tot nader order zijn vrijgesteld van de verplichting zich bij dit Rijksbur te doen inschrijven a bc en verwerkers van bouwmaterialen uitgezonderd be en verwerkers van asbest d detailhandelaren in die goederen op het gebied van glas en keramiek welke tot dusverre onder het Rijksbur v Glas Keramiek en Houtproducten ressorteerden voorzoover zij nóch deze goederen sedert 1 Januari 1940 zelf geïmporteerd hebben of hebben doen importeeren noch in eenig kalenderjaar sedert 1 Janunri 1940 voor meer dan In totaal f 10 000 aan deze goederen tezamen hebben ingekocht Vcrzameltoewijclngen Lncifcra Grossiers moeten de van detaillisten ontvangen toewijzingen voor lucifers op 23 en 24 Aug bij den Distributiedlenst omruilen tegen verzameltoewijzingen SPOED Onderwijzeres zoekt een of 2 onaemeubileerde kamers met gelegenheid tot koken Br onder no 2753 bureau van dit blad GEVRAAGD Naaisters en Leerling naaisters N V BttINKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat 11 ZWOLLE GOUDA Wil de jongeman die een regenjas leende van een meisje uit Den Haag deze terugbezorgen VERBRUGGE Westerkade 19 Gouda Gouda helpt Venlo Mooi gebaar van Tahiti Op 8 Nov a s zal de Goud che krontjongclub Tahiti in den Nieuwen Schouwburg een revue opvoeren Hoe is t ie genaamd Het batig saldo zal worden geschonken aan de zoo zwaar getroffen stad Venlo Gewetensgeld Ten kantore van den gemeen teontvanger is een bedrag van f 25 aan gewetensgeld ontvangen Toestemming tot sloepen B enr W hebben eenige voorwaarden gesteld onder welke de directie van de M V Z zal kunnen overgaan tot het sloopen van het perceel Crabethpark 4 Gaspenningen Zooals reeds eerder is gepubliceerd hebben gaspenningen met ingang van 11 Aug 1 1 hun waarde verloren Elke muntgasverbruiker heeft één penning ontvangen teneinde door middel hiervan gas te kunnen betrekken Daartoe zullen de geidbakken open blijven zoodat de penning steeds opnieuw gebruikt kan worden Tabak aangekomen Bij een grossier te dezer stede is een partij tabaksartikelen gearriveerd Zij bestaat uit 52 pet cigaretten iO pet sigaren van behoorlijke kwaliteit en 8 pet shag en rooktabak Naar wij hopen luidt deze aankomst een nieuwen tijd voor de verwoede rookers in Benoeming Onderwijzer Onze stadgenoot de heer W Smits Is met ingang van 26 Aug a s benocBid tot onderwijzer te Langeraar Z H Heden overleed tot onze diepe droefheid na een smartelijk en langdurig maar geduldig gedragen lijden onie Innig geliefde Echlgeooote en dierbare Moeder Zuiter Schoonzuster en Tante Mevrouw Maria Heleoa Dorothea Smit geboren Van Leeuwen In den leeftijd van ruim 51 jaren Uit aller naam Dr Mr J SMIT M D J SMIT Gonda 22 Augustus 1945 Burgemeester Martensatngel 19 De bljzettlag in hat Familiegraf zal plaat vinden op Maandag 27 Augustus a s om 2 45 n m op de Algeasecne Begraafplaats te Gouda Met groote blijdichap en dankbsarhcid geven wij kenoii van de geboorte van een Dochter die bij het H Doopfelde aamcn ontving Johanna Bernatdina Wil noemea haar HANNIE I ToDino E Tonino Schoeomaketi Gouda 22 AuDuttus 1945 Boelekade I7S Ondertrouwd llr A van Nieowenhaizen en flaaak D Valckeaicr de Grceve Huwelijksvoltrekking Dinsdag 4 Sept a s des nam 2 uur in de Raadzaal te i Gravenhage Javastraat 26 Den Haag 22 Augustus 1945 Geen ontvangdag Vootloopig adrci Swcelinckstraat 36 i Graireiifaage Ondertrouwd JO HOLLEiEEK en JEANNE DONKER Hnwelijkivoltrekkiog t Gouda op Dowlerdag 30 Augustiua i te2 30aur Hawelijkiinzegcaiog om 3 nut door dca Weleerw Heer Di F W G Verheul ia de Groote of St jaaikerk Lcidao MtezeiMtraat 1 Gouda Pcpentraat 112 Tockomilig adrei Haven 28b Lcidea Gelegcoheld tot gelukwenteiiea op Zoadag 26 Auguitui van 4 5 n P tmraat 112 LIFTEN Wie U la de gelegenheid om 24 o 25 i nguatua echtpaar met babv n 2 mclafn mede te nemen aaar Elspeet of la die richting tegen flinke vergoeding Afaprakcn gaarne zoo tpocdlg mogelijk bi V AS Groenendaal 5 Gouda M V Z GOUDA GROEN Vanaf MAANDAG groen verkrijgbaar voor verslering Fa Van Heinlnsen St Anthoniestr 9 j GEVRAAGD voor wederopbouw Arnhem Vrachtwagens Kipwagens met of zonder cbanfiFeurs Brieven met prijsopgaaf onder no 2729 bur v d bl O N A athletiekdag Naar aanleiding van haar vijf en twintig jarig bestaan organiseerde O N A Zondag j l een athlethiekdag De resultaten van dezen geslaagden wedstrijd waaraan meer dan 500 personen van 31 verschillende vereenigingen deelnamen waren als volgt Vires et Celeritas 98 1 4 pnt Minerva 90 pnt 3 D O S uit R dam 71 pnt 4 A V A 36 38 1 2 pnt 5 Gouda 38 pnt 6 Sparta Kr 35 pnt 7 Celebes 31 pnt 8 Shot 28 Victoria 24 pt 10 Docos 22 1 2 pnt 11 O N A 21 pnt Om den Bevrijdingsbeker Eindstanden Groep 1 gesp gew gel verl d punt p Schoonhoven 6 4 2 O 12 5 10 Stolwijk 6 4 11 13 8 9 Lekkerkerk 6 3 1 2 17 11 7 Bergambacht 6 2 3 1 12 11 7 Haastrecht 6 1 2 3 7 12 4 Moordrecht 6 114 7 14 3 Gouderak 6 10 5 9 18 2 Groep 2 gesp gew geil verl d punt p Olympia 6 5 0 1 20 8 10 O N A 6 4 11 13 5 9 G S V 6 4 0 2 15 7 8 Gouda 6 3 1 2 11 8 7 D O N K 6 2 0 4 8 10 4 Waddinxveen 6 10 5 7 19 2 Bodegraven 6 10 5 9 26 2 Programma Zondag 26 Augustus Olympia Schoonhoven 2 30 uur Onaterrein Officicde Publicaties O verzicht aiaatrc0elcaveehoader4 VI De Min van Landb Visscherij en Voedsclvoorz maakt bekeind dat de SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA TELEFOON 3750 Vanaf Vrijdagavond tot en met Donderdag vertooning van DB NIEUWSTE en mooiste £ lm van DEANNE DURBIN Vooraf het uitgebreid Actueele WERELDNIEUWS Plaatsbespreking dagelijks van 10 tot 12 uur Zaterdag en Zondag vanaf 1 uur 30 niet per telefoon Aanvang der vooratellingen t Vrijdagavond 8 uur Zaterdag en Zondag 3 uur 5 30 uur en 8 uur Maandag en Dinsdag 3 uur en 8 uur Woensdagmiddag 3 uur de avonds geen voorstelling Donderdag 3 uur en 8 uur Het zal s avonds stormloopan bazoekt daarom zooveel mogelijk onze middag vooratellingen Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen met middagkost Maandag en Vrijdag den geheelen dag Adres Karnemelksloot 138 Gouda Van 27 Augastns tot 3 September x ALLE Glazen wa 8 ichers FLINK MEISJE GEVRAAGD voor heele of halve dagen Burgemeester Martenssingel 7 te Gouda aiet VACANTIE Plaatsalllka afdaallng Vakgroep Glazanwasacharlian Onderfte eekende fteeff bejin SEPTEMBEC fiymnasliok en olhleüeklesBen aan Dames en Heeren van middelbaren leefhjd ouderen en jonfteren Aanmelden vonaf Dinsdoö 2Ö AugusiuB G B SLIM Gravin Jacobasfraaf 54 Leeraar Lichamelijk oefen H B S Bezocht gij de Athletiekwedstrijden op het O N A terreIn f DoH kufi ook U daawoH gcHoUn I Beoefen deze sport bij de specifieke Athletiek Vereeniging VIRES ET CELERITAS Winnaar der Verfienigingspr s en de dub met de meeste individueele successen Eigen apottterrein bfl de Waaieralnla Inlichtingen bij het Secretariaat SPOORWEGSTRAAT 2 en op da training Woensdagavonds van 7 9 uur Abonneert U op GROOT GOUDA THALIA KLEIWEG r03 TEL SS30 Van Vr dag tot en met W oensdag AciuaUieiicfP Toegang voor alle leeftijden Middag en avondvoorstellingen vanaf 2 30 uur GROOT GOUDA vraagt Krantenbezorger voor Reenwqk en omg Aanmeldingen Bureau van dit blad dagmeisje GEVRAAGD VAN LOON Graaf Florisweg 28d Jdaat HU NIEUWE VOETEN maken aan Uw oude en versleten kousen en sokken Dames Kousen 70 et Kinder kousen 80 et Heeren sokken 90 et Ladders ophalen vanaf 5 et Vandaag gebrackt Morgen klaar Voor Kouaanraparatia Schoan raparatta Padicuro BATA HOOGSTRAAT 14 Go d DIVERSEN Tt huur 8evr gd een gtaeob Zlt 51 pk otr mtt gtktnik tu Itenkt ipocdig mofltlgk Brieves no 2802 buieaa van dit blad Verloren een kladereokle gaande vaa KuipeMtraat naar de Ha e Tegeabal terug te bei an Kottenitecg 4