Groot Gouda, vrijdag 24 augustus 1945

Ouizectde woningen moeteti worden hersteld vóór de winter invalt De vaklieden ervoor zijn beschikbaar maar er ontbreekt GEREEDSCHAP Elke hamer nijptang zaag boor beitel schaaf schroevendraaier die U wilt afstaan aan de H A R K helpt mee om weer een paar getroffen gezinnen onder dak te brengen Geeft Gereedschap aan MaMaMaMJi NAnOMM 1 HULTACni lOOM KRUIt De uitwerking van de atoombom Bij den aanval op Hlrosjlma met de atoombom zijn minstens 60 000 menschen gedood en 100 000 gewond Voor Nagasaki zijn deze getallen resp 10 000 en 20 000 Deze cijfers zijn onvolledig aangezien er dagelijks nog gewonden sterven De atoombom schijnt een zoodanige werking te hebben dat men bij een betrekkelijke lichte verwonding sterft Uitgesteld De vereeniging voor Postzegelverzamelaars Go ida heeft de vergadering van Maandag 27 Augustus a s tot 3 September uitgesteld Winkeliers reeds bevoorraad Naar aanleiding van ons bericht d d a 23 Augustus Tabak aangekomen vereen aannemer is een nemen wij nog dat de grossiers de tabaks DISTRIBUTIBNIEUWS Bonaanwilxing Vleesch melk en aardappelen Het Centraal Distributiekantoor maakt in aansluiting op de op 17 Aug j l gepubliceerde bonncnlijst voor de periode van 19 Aug t m 1 Sept a s bekend provincies Noordholland collaborateur dan ook absoluut onjuist winkeliers reeds hebben bevoorraad Voor straat gevel fCn zaalirersiering IS Uij adres Gcbn Oosterwijk WIJPSTRAAT 10 r is U al geabonneerd op COMMENTAAR Het weekblad met belangrijke inhoud 10 et p nmr PARAAT WAS en IS het N T I om hen die dienst nemen in het Ned leger GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH f 2 05 p m Vlot spr en schr In 8 maanden Fransch steno mIddensLdipL f 2 85 p m Ned n corr boekhouden f 1 p m KED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaa l nu Nationaal Cvratis proefles van r Abonnementen kunnen elke week ingaan bij dèn erkenden boekhandel of bij Sectie Voorlichtingjvlilitair Gezag Den Haag DAMES Laat thans Uw yilthoed weer vervormen bij Maison Van EIjck Groenendaalli Gouda REPARATIES aan Passers e d worden wederom door ons aangenomen Eveneens vulpenreparaties Fa B A VERZIJL Korte Tiendeweg 1 Lessen aangeboden door ervaren onderwijxer on kinderen die nu nofl te Jong ii n voor d Ie Unue der L S klaar Ie maken voor de 2e klawe det L S tegen 1 Sept 46 Ook bijwerken van kinderen der L S Mevr P IETS Metselaar Krugerlaa n 149 Gouda Flinke werkster gevraagd voor Donderdaa of Vrildag DE JONG P lttweelenslngel 59a WONINGRUIL Wie Is genegen een heel mooi huls te Gouda te ruilen voor een heel huis te Rijswijk of Voorburg liefit beneden huls Br onder no 2720 Bur v d bl Relatie gezocht met Fabrikanten in Plateel Aardewerk en aanverwante artikelen en tevens in klein meubelen Groothandel WEWI DROOGBAK 14 Amsterdam C BONNEN 43 BV en 44 BV van de Braiidsto£Fenkaart T 509 soo spoedig mogelijk tegen ontvaBgstbcwiis Brandstoffenhandel Fa c A DE KNOOP inleveten GEVRAAGD BANKET BAKKER tevena genegen behalpz te zijn in broodbakkerij Aanbiedingen Bakkerij Burgvliet Burgvlietkade 74 Gouda DISTRICTS NIEUWS Bodegravea Plant den Meiboom Het spel van onderdrukking en bevrijding dat met groot succes reedi in diverse plaatsen in tos land werd opgevoerd zal ook in Bodegraven en Alpen ten tooneele worden gebracht op 30 en 31 Augustus op het Esto terrein OudBodegraven Het openluchtspel s at onder regiem van Jan Akkermans terwijl de heer R Piscaer de leiding hééft over de koren Voor nadere inliditingen kan men zich wenden tot den heer Karssen Bodegraven Nogmaals de boading Tan oas Volk In het Mededeelingenblad van de Bedrijfsgroep Bouwindustrie lezen wlJ in een artikel over dc zuivering een opmerking welke in verband met de onlangs io ons b ad verschenen uitslag van een opiaieonderzoek naar de houding van ons volk wel van belang is In dit artikel schrijft Mr P J M Aalberse Secr van bovengenoemde Bedrijfsgroep o m Het totaal aantal aannemers in Ne derlaod bedraagd rutm 20 000 Het aantal aannemers dat voor de Duitschers heeft gewerkt bedraagt volgens de ons ter beschikking staande gegevens ongeveer 700 En daaronder bevinden er zich dan nog velen die vóör den oorlog geen aannemer waren Wanneer men deze cijfers beziet kan men dan beweren dat de aannemerij bij de collaboratie voorop staat Of z n er soms geen bedrijfstakken welke practisch voor lOO o voor de Wehrmacht hebben gewerkt Dit werpt dus wel een ander licht op de zoo ongeveer algemeene meening dat elke aannemer collaborateur zou zijn geweest Men generaliseert maar al te vaak waardoor ook op de goede elementen een onverdiende blaam wordt geworpen Naar onze meeniog is de algemeen geldende opvating iMBki Hiermede wordt aan alle belangstellenden medegedeeld dat het stoffelijk overschot van mijn lieven Man Jhr J A BOWIER overleden te Velp Gld den lOenMaart 19 5 nader zal worden ter ruste gelegd op Dinsdag 28 Aug a s op de Alg Begraafpl te Gouda te 12 30 uur Mede oameni de familie A BOWIER Zijdeman Velp Gld Aug 1945 Onza vertrouwde medewerker Johan Huisman Ml op 26 AUGUSTUS ai 12 i jaar aan onze zaak verbonden zijn P f W Jongeneel Markt 41 Ondergeteekende betuigt hter mede ook namens de familie zijn harteiyken dank voor de hulde welke hij mocht ontvangen van de bewoners van het blok Ouden van Dagen bij zijn tcragkeer uit het buitenland Het waren voor hem onvergetelijke dagen A Rodenbach 18 Aug 9AS 2e Schoolstraat 12 ecr zoekt per 1 September a s KAMER met pension In Gouda Brieven met volledige inl Valkcnboschkade 275 s Gravenhage Te fcoop Engelsch Zeilbootje Import Compleet met zeil en peddels P J BOKST Driebro0ge na 7 uur nam GEVRAAGD een aankomend teekenaar Brieven met afschrift vaa getuigschriften Kaarsenfabriek Buurtje 1 Gouda y Sigaretten Scfaeermesjep en Zeep Op bon R16 van de tabakskaart zal tusschen 20 Aug en 6 Sept een aantal scheermesjes worden beschikbaar gesteld Met ingang van 30 Aug zullen alle bezitters van tabakskaarten in de gelegenheid worden gesteld op een nader aan te wijzen bon van deze kaart zich sigaretten of tabak te verschaffen Er zal slechts één prijsklasse sigaretten verkrijgbaar zijn n l de Rhodesia j sigaretten van 75 cent de 20 st Door gebrek aan verpakkingsmateriaal zal een gedeelte van de Rhodesia sigaretten verjjakt zijn in doosjes en pakjes van vroeger in den handel gebezigde merken De inhoud zal echter bestaat uit Rhodesia sigaretten Binneo niet al te langen tijd zal het rantsoen van 50 gr zeep per 14 dagen belangrijk worden verhoogd Over eenige weken hervatten de Ned zeepfabrieken haar productie Het is te verwachten dat begin October een bon voor zeeppoeder en scheerzeep zal kunnen worden aangewezen Gouda STADSNIEUWS Zuldhollaod ec Utrecht voor de week van 26 Aug t m 1 Sept a s alsnog zijn aangewezen Bon 538 039 lOOgr verschvleesch of 4 oz vleesch of vlsch in blik 540 8573 0 574 2 liter melk B 18 C 18 i v l Va liter melk 541 B 19 i v l kg aardappelen A 581 2 kg aardappelen Bovengenoemde bonnen kunnen reeds met ingang van Zaterdag 25 Aug a s worden gebruikt met uitzondering van die voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 27 Aug mag worden afgeleverd Bij deelneming aan maaltijden uit de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen A 681 voor aardappelen en 538 voor vleesch worden ingeleverd Zelfverzorgers voor vleesch melk of aardappelen moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren resp de bonnen voor vleesch melk of aardappelen OFPICIEELE PUBLICATIE Overzicht maatregelen Veehouder Vil De Min van Landb Visscherlj en Voedselvoorz maakt bekend dat van de verplichte taxatie en aanbieding van paarden aan het Vee en Vleeschaankoopbureau slechts enkele categorieën paarden uitgezonderd zijn t w de bij een erkende stamboekvereeniging ingeschreven paarden welke door den Dlr Gen v d Landb als fokpaard zijn aangewezen de bij het Centraal Bestuur voor Drafen Renwezen Ingeschreven paarden welke als harddraver of renpaard in de speciaal daartoe aangewezen registers zijn opgenomen en de bij het Centraal Comité voor de Concoursen Hippique In Nederland ingeschreven paarden voorzoover deze als concourspaard of veelbelovend concourspaard van taxatie zijn vrijgesteld Voor de van taxatie vrijgestelde harddravers renpaarden en concourspaarden moet een door de betreffende instanties afgegeven verklaring aanwezig zijn welker geldigheids duur n og niet is verloopen W p Neutrale Middenstandscursus A Volledige 2jarige opleiding Middenstandsexamen B Repetitiecursus voor het Middenstaodscxamen 1946 AlU leerboeken gratis in bruikleen Ruim leslokaal ter beiich loichrljving bi G J de Mol Lethmaetstr 25 Per I SEPTEMBER gevraagd door leerares KAMER met slaap en stookgelegenheid te Gouda zonder pension Liefst omg Goudsche Industrie en Huishoudschool Br met prijs etc aan M W OSKAM Utr Straatweg 13 Woerden TER RUILING een prima kindereape leeftijd 3 4 laar en een i g i autoped op luchtbanden voor moderne l g kinderwagen Eventneel met bijbetaling onieriijdi Brievca onder no 2H9 bureau v d blad een paar nieuwe voetbalKhoenen maat tegen een paar heerenmoliére maat 3 of 44 Burg Martenwingel 63 jongeoijuje H 15 voor een tafelaken lief tgeteekend 3plnEDYpetro plnEDYpetroleumitel nieuw voor een jongenebroek 1415 jaar F de Qaant u i f f D hoenea m 31 of 3gi Meidoornitraat 20 I paar goede d ichoenen m 40 voor 1 PM I tch maat 32 ook ia goedea ta t Reyerkerk Gr Jacobattraat 41 een i g a n coituum gr iblauw m Mreeplü i i i 9oedipelendradlotoe tel W H den Edel Raam 113 Gouda ï hoeneB m 35 voor m 36 Vcental 4