Groot Gouda, zaterdag 25 augustus 1945

GROOT GOLDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN EENDRAOfT MAAKT MACirr Administratie M I van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25ct Lossenumm lO ft Wim ér lït Gouda te doen T Thalia Theater Vnjdag t m Woensdag Actueel Nieuws Zaterdagavond van 7 9 uur muzikale roujigang van de muz De Pionier Nieuwe Schouwburg t m Do Jeugd Idylle Ma 7 u n m Pemonstr 8 u Herdenking v d Bevrijding op de Markt Wo 79 n Concert op de Markt door de Arb Muz De Pionier 8 uur n m Historische Herdenking der Bevrijding fn den Nieuwen Schouwburg Do 7 u Reunie Cursus v Ds J Borger onderw De mensch van morgen 7 30 u n m St Janskerk Wijdlngscflenst door Ds H S J Kalf Onderw Een distel wilde Koning zijn Do 8 u Opvoering De Ridder van den Kousenband In Thalla Theater WAT GEBEURDE ER 25 Augustus 1944 Marseille en Toulon bevrijd Roemeenschc troepen strekken de wapen of richten zich tegen de Dultscher Bevolking van Parijs bevrijdt zichzelf 1942 Hertog van Kent bij vliegongeval In Schotland omgekomen The way ahead komt Thalia Theater brengt deze week een journaalprogramma met actueel nieuws waarin o a eenlge korte filmpjes zijn opgenomen As Vrijdag brengt Thalla de groote documentaire oorlogsfilm The Way Ahead De weg die voor ons ligt Jeugdidylle In den Schouwburg draait deze weekde romantische film Jeugdidylle met inde hoofdrollen Deanna Durbin Kay Francis en Walter Pedgeon Het themavan deze film is simpel Deanna speeltvoor opkomende theaterster terwijl defoem van haar moede Kay Francis haathoogtepunt bereikt Aan Deanna wordtin het geheim de hoofdrol in een nieuwstuk toegewezen terwijl haar moederhierop rekent en op Honoloeloe de rolbij voorbaat gaat instudecren OokDeanna vertrekt later naar Honoloe oc Op de boot maakt zij kennis met Walter Pedgeon waarvan zij vermoedt datdeze verliefd op hear Is Op Honoloeloekomt Walter Pedgeon In aanraking methaar moeder wordt op haar verliefd engroot Is de desillusie van Deanna of zieke oud lllegalen moet worden gezorgd Dit Is een plicht van de overheid maar ook van ons geheele Nederlandsche volk Zij gaven zichzelf om met of zonder wapenen den oorlog te winnen tegen een nietsontzlenden vijand De illegaliteit heeft allerlei stichtingen en Instellingen die de verzorging en nazorg van oudtllegale strijders op zich hadden genomen gebundeld In een groot lichaam de Stichting 1940 45 H M de Koningin üchonk f 500 000 aap deze stichting Vele particulieren kweten zich met gulle hand vaa hun eerepHcht Thans wordt een beroep gedaan op het geheele Nederlandsche volk Onze opwellende nationale gevoelens In de week rondom Koninginnedag kunnen wij het best toonen door een milde gift die U wordt gevraagd niet als een aalmoes niet als een offer der liefdadigheid maar als een daad van eenvoudige rechtvaardigheid Zoo kan ook deze feestdag voor de oud lUegale werkers een tijd worden waarin zij kunnen deeien in onze nationale trotsch met het besef dat ook dij door Uw saamhoorigheidsgevoel U aan de zijde schaart van hen die getoond hebben waardige zonen en dochters te zijn van ons ongebroken volk Stichting 1940 43 Amsterdam Postglro 194045 Van 25 tol 31 Augustus Herdcnkingswcck Slichting 1 940 45 L I A V d Steenhovcn Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij VerziJl Gouda Redactie NUMMER 11 ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1 45 Oüd Gouwénaar TA Baliicpapén STADSNIEUWS van wonden die al dagen oud en verwaarloosd waren Onder de Nederlanders die bij de eerste landingen bij Balikpapan aan land gingen bevond zich onze oud stadgenoot de heer P Rietkerk Ongeveer 12 jaar geleden vertrok hij naar Curasao waar hij leider werd van de E H B O In 1937 bezocht hij Nederland weer en was hij leider van de Goudsche padvinders op de Wereldjamboree te Vogelenzang Tijdens den oorlog werd hij leider van een E H B O colonne en stichtte op Aruba een nieuwe afdeellng Bij Haar bezoek aan Curasao ontving Prinses Juliana den heer Rietkerk in een audiëntie die anderhalf uur duurde Bij gelegenheid hiervan ontving bij uit Haar hand een onderscheiding Spoedig hierna vertrok hij als Roode Kruis officier naar Australië Over de landing te Balikpapan schrijft hij In het dagblad Amlgoe dl Curacao o m als volgt U begrijpt wel dat Ik het momenteel niét makkelijk heb Ik heb de landing en invasie hier van het begin af meegemaakt Een uur nadat de eerste troepen aan land stapten was ik er ook met enkele van mijn jongens Het was iets om nooit te vergeten Een bombardement nog erger dan een onweer Maar alles verliep voorspoedig Voor we op cje plaats arriveerden waar we zouden overnachten hadden we al gewonden die we maar gelijk meenamen Bij het opzetten van onze tent werden wij door lulpschutters beschoten Neuwclljks stond zij of zij lag vol met patiënten Ik had drie nachten niet geslapen Steed kwamen er nieuwen met de meest afgrijselijke verwondingen Onze patiënten waren uitsluitend inlanders De meesten waren totaalulgchonoeBl til ïwwrïUk v n ber rl of Wij zitten nu op een andere plaats Hier zijn eenlge groote gebouwen die nog onbeschadigd zijn en die we als hospitaal hebben Ingericht Momenteel hebben we bijna 800 patiënten Dagelijks komen er tientallen bij Er wachten er ergens nog een paar honderd die nog niet hierheen gebracht kunnen worden Naast ons medisch werk doen we niets anders dan W C s badkamers een keuken en watervoorziening maken Ik ben momenteel meer koeliedrijver dan verpleger Ik ben belast met de keuken voor dokters en personeel en zorg dat er een goede hap is s Nachts controleer ik de wachten Van een volle nachtrust is dus geen sprake Ik weet nu wat oorlog Is en dank God dat Curasao daarvoor Is gespaard Als Ik al die onschuldige stakkers zie hier In het hospitaal dan Is Curasao een paradijs op aarde We verplegen momenteel ook twee zwaar gewonde kinderen die meteen boobytrap In aanraking zijn geweest Ze waren met hun drieën Een is er dood Van de twee die we hier hebben is er een n hand kwijt en de andere een halve onderkaak Zoo zou ik wel een bock vol kunnen schrijven Mijn reis hier naar toe was bovendien onvergetelijk en U snapt wel dat ik veel meer zoukunnen schrijven maar onze censuur is hier streng en over mijn belevenissen met den Jap mag ik niets vertellen Hetklimaat Is hier niet zoo warm als opCur ao s Nachts slaap Ik onder een deken P S Ik wou dat Ik momenteel de heele transportcolonne van Cursgaohier had Ze zouden hun handen vol Rebben Opstelling demonstratie Maandag a s Betreffende de demonstratie op Maandag 27 Aug a s deelt de feestcommissie het volgende mede De afmarsch van den optocht zal geschieden precies 7 uur vanaf de Markt zoodat alle deelnemers worden verzocht I ly om half zeven aanwezig te zijn op de hieronder genoemde verzamelplaatsen Muziek St Caecilia Opstelling t Centrale Jeugd Beweging Padvinders Markt Geref Jeugd Centrale Muziek de Bazuin Praalwagens B S en L O A de Waag Spsorwegpetioneel F H B O Rcddingsbrig met praalw Nieuwe M ark Excelsior s Jodan Boys Varkenmarkt Krachtsport Goudsche Spoit Ver Veemarkt O N A Muziek D K A Veemarkt K J M V Gonzaga Volksbond Meubelmakers Veemarkt Typografenbond Buurtvereenigirgen De route is als volgt Markt Hoogstraat Kleiweg Kattenslngel Pr Hendrikstraat Vcerstal Westhaven Noodgod traat Walestraat Doelestraat Fluw Singel Tiendeweg Markt Aankomst Markt circa 8 uur Hooge onderscheiding Het gemeentebestuur heeft besloten de erkentelijkheid van Gouda jegens den heer W van Wijnen Jr die belangeloos de Centrale Keuken door de moeilijkste tUden heen met groote bekwaamheid en zoravuldlgheid heeft geleid te vertolken door hem de medaille van verdiensten der stad toe te kennen Zoodra deze medaille weer ge lagen kan worden zal zij aan den heer Van Wijnen worden uitgereikt G S V ers present UI 8 15 8 20 uur openingswoord door den voorzlttet der fetsteominlssle den heer Sips Alle G S V ers worden verzocht a s Maandag 27 Aug de avonds 7 uur zich te verzamelen bij het autobu statlon Achter de Waag voor de groote optocht en demonstratie ter herdenking van de bevrijding van ons dierbaar Vaderland Deze oproep geldt voor alle leden Junioren Donateurs en Donatrlce s He tJestuur vertrouwt op Uw aller medewerking Afdeeling opgericht Donderdag 1 1 werd na OP J kende rede van den Heer C Vink Hoofd der Chr Lag Landbouwschool alhier opgericht een Afd Gouda van den Chr Boerenen Tuindersbond met aanvankelijk een 70 tal leden Als Bestuursleden werden gekozen de heeren C Oudshoorn Voorzitter M v Leeuwen 2e Voorz M Both Secretaris A Verboom Algem plaatsvervanger Boer Penningmeester Visser en den Toom leden De heer Vink die geen l estuursfunctle wenschte te aanvaarden werd advlscerend Bestuurslid 8 20 S O rede van dr Brugmans waaronder een minuut stilte voor geheel Gouda wordt door Radio distrlbutle uitgezonden Het zingen van het Wilhelmus door alle aanwezigen Kort slotwoord van den Burgemeester daarna Wilt heden nu tretfen Geeft aan wie zichzelve gaven De feestcommissie doet een dringend beroep op allen om gedurende de redevoeringen een volkomen stilte in acht te nemen en bij het zingen van het Wilhelmus een gepaste houding te bewaren Voor het eerst èlnds lang kan het Nederlandsche volk weer vrij en onbevangen zijn voornaamsten natlonalen feestdag vieren Het leed van de verbeten machteloosheid en de rouw die In de afgeloopen jaren onze harten vervulden zijn geleden Wij hebben het recht tijdens de komende dagen van ganscher harte uiting te geven aan de gevoelens van bevrijding en hoop en stellig zal deze Konlnglnneweek In vredestijd de meest vreugdvolle zijn die wij wellicht in ons gansche leven zullen meemaken Toch kan dezfe tijd niet voor geheel ons volk een week van zorgeloozc blijdschap zijn Velen gaan gebukt onder bet leed dat de oorlog hen berokkende treurend om het verlies van dierbaren zijn van huls en haard beroofd en ontberen het allernoodzakelijkste Juist op deze dagen gaan onz 9 voelens van medeleven en solidariteit uit naar hen Het is passend dat zij juist opoogenbllkken van in ons opwellende vreugde duidelijk blijken ontvangen van ons medeleven Het kan niet bij woorden blijven Onder degenen die hun tol voor Nederlands bevrijdlngl betaalden verkeeren veel voormBljflc illegale De bijdrage van hen aan den vrijheidsstrijd wordt door zullen door H M de Koningin de Overheid en de bevoegde autoriteiten In het buitenland overduidelijk erkend Weduwen en wezen zijn achter gebleven Vele woningen werden geplunderd In brandgestoken en talloozen kwamen om in gevangenissen en concentratiekampen Van hen die terugkwamen is menigeen naar ziel en lichaam deerlijk gehavend Voor hen allen nabestaanden van omgekomen strijder nooi Hjdenden Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat deze avond een ernstig karakter draagt de geheele verdere week kan nog feest gevierd worden wij mogen niet vergeten welke ontzaglijke offers de Vrijheldherwinning aan ons olk heeft gekost juist om deze reden meende de feestcommissie deze week te moetfn openen met een avond van waardig en ernstig karakter Iedereen moge dit bedenken zoowel tijdens de demonstratie aU bij het naar huis gaan § f Nog e n verzoek Niet met den optocht meeloopcn en de vlaggen uit Schaken Donderdagavond had in Café Re t Ter Gouw een vriendschappelijke wedstrijd plaats tusschen de Arbeiders Schaakclub en Messemaker te Gouda De totale uitslag was Messcmaker A S C 115 Messemaker P Roggeveen I C Kamer j J Jag H Meijer T Rook Balt A de Jong J M Nearebout A H Kttlik P Hekker C V Twlgt W Boswinkel P Oomens P V d Zouwen N Hoogendoorn J C Revet A R Smit Deelname hengelconconrs A S C A de Zeeuw P Lafeber A Broekhulzen A V d Zaan J de Bruin H V Leeuwen P Eerland T van Eljk J de Jong A de Vries W de Groot K V Engelen G de Jong M Benninge A de Jong W Verhoeven 0 1 VrV V Vs 1 0 V2V2 VaV 01 10 10 1 0 1 0 10 1 0 1 0 01 1 0 De Goudsche Jeugd welke nog in de gelegenheid willen worden gesteld deel te nemen aan het Jeugdhengelconcours in onze Goudsche singels kunnen zich nog laten Inschrijven op Zaterdagmiddag van 3 tot 5 uur en Zaterdagavond van 7 tot 9 uur Dit is absoluut de laatste kans Dus de laatste dag van Inschrijving Dit Jeugdhengelconcours is 8 45 uai geëindigd zoodat een leder op tijd voor de optocht aanwezig kan zijn Alle jongens welke hebben ingesckre ven na dien datum worden verzocht Vrijdag 31 Aug des morgens 6 30 uur op het Veemarktterrein aanwezig te zijn waar zij hun kantnummers in ontvangst kunnen nemen De prijml relklng geschiec des middags 2 uur In het Café Restaurant op de Veemarkt De kosten zijn 10 cent per deelnemer Alle jongens zullen In aanmerking komen voor een prijs Die jongeo welke niet meedoen komen niet in aanmerking dus vervallen ajle rechten De inschrijving is voor jongen t m 14 jaar 11 5 Goudsche Jeugd dit aardige portfestl n moet slagen Secretariaat V O G van Persijnstraat 3