Groot Gouda, dinsdag 28 augustus 1945

Ben goed voorbeeld Tijdens een buurtfeest dat dezer dagen gevierd is door de bewoners van de Tombetgstraat Noothoven v Goorstraat Per sijnstraat en Vierde Kade yoor het spoor werd een goederemn zameling gehouden ten bate van het N V H welke een iz e mooi resultaat opleverde Een tegelijkertijd gehouden collecte bracht het aardige bedrag van fl 48 19 op Welke buurtvêreeniging zal hierin volgen Laten wij bij onze feestvreugde ook onze getroffen landgenooten niet vergeten r Kranslegging op de graven van verzetsmannen De Comaissie van Oranje en aodere Openbare Peesten zal a i Donderdag morgens tusschen 10 30 en 11 uur kranzen leggen op de R K begraafplaats bi de graven van de heeren De Korte en Snoeij Tusschen II en 11 30 uur zal op de Algem Begraafplaats een krans worden gelegd op het graf van den heer VanWijnbergen en tevens op hit graf vanzeven Engeliche piloten welke daarbegraven zijn Centrale Jeugdbeweging De dansavond a s Donderdag 30 Aug gaat niet door Zaterdagmiddag 1 Sept n m 2 uur verzamelen bi het Weeshuis voor de ouderen Volksdansen voor een buurt vereeniging Helpt mee un den Opbouw det getrofièn gebieden Vóór de winter invalt moeten de oorloesslachtoflFers onder dak De vaklui staan klaar doch er is onvoldoende GEREEDSCHAP Geeft hen Uw hamer Uw zaag Uw nijptang Uw boor Uw schroevendraaier Dan helpt U daadwerkelijk mee aan den opbouw van Nederland Gecfï Gereedschap ain d HaHan tl gedenken den man die mede gehoord heeft tot degenen die den naam lan Holland over de geheele wereld hebben verbreid I TAAL Max Blokziql zal terechtstaan Naar wij vernemen zal Max Blokzijl op 11 Sept a s om 10 30 uur voor het Bijz Gerechtshof te sGravenhage terecht staan Hij heeft ruimschoots den tijd gehad om zich op deze Brandende Kwestie voor te bereiden I fisiiliNaigiii t ZoniD vragen een bediende M of Vr Aanm elding schriftelijk SCHOUWBURG BIOSCOOP BOELEKADE GOUDA Woensdagmiddag Donderdagmiddag 3 nut en Donderdagavond 8 nur beslist laatste voorstellingen van de prachtfilm Boompjes 22 Secretaresse Me R SLOOTJES Bogéd HB 63 JEUGD IDYLLE met DEANNA DURBIN Hleraedc betuig ik mqo barteli l ea daalt aa de Directie Kaatoot ea Pakhuitpcnoacd van de N V Kaadiaodel Maattfütffil Gouda voor de wi ie vaa bclaagitcUiag die Ik bij gelegenheid vaa mija 25 jatig joblleam b bovcaC aocmdc firipa htb ondervonden JOH BURGER en editgenoote Gouda Voritmanutraat 25 Hiermede betuig if mede aamens mijn vrouw n kinderen mljo harteiijken danjc voor tie bewijzen van waardeering en aympathle ondervonden van Directie en personeel van de N V Kaashandel Maatschappij Gouda bij mijn 25 jarigambtsjubileum L v WAAS Gouda 248 45 Kievitstraat 4 Man alleen op leeftijd gepens vraagt een HUISHOUDSTER 4455 j oud Ned Herv Tegen nader overeen te komen voorwaarden Geldelijke inkomsten o ct noodig Brieven onder no 2315 bureau van dit blad Opleiding Fraosch M O A L O prakt ex conversatie en iitt lessen M Lunenburg Jonbcrtstraat 42 Leeraar Fr taal en letterk kmi Nijvsriieiilssclool Graaf Floriawcg 3é Gouda INSCHRIJVIHG ▼ aa leerlingen voor de coram die 1 October a a bcgiot DINSDAGAVOND 4 SEPTEMBER WOENSDAGAVOND 5 SEPT vaa 7 8 njtir in de tc iool Telefoon 2605 Wcderoas aaagetlotcn L V d Heijden 4e KADE 115 IpliiilifiB MiiM stmdsiiipl Algea Haadclakeaaia Half Sapt aanvang clublassen voor opleiding examens voorjaar 1946 en 1947 Aanmaldtng gaarna tan poadlgil T VÜYK Onder de Boompjes 4 Tclefooa 3797 HU60 DE GROOT 1645 28 AogastDS 1945 V Heden is het 300 jaar geleden dat onze wereldberoemde landgenoot Hugo Grotlus te Rostock overleed Het zon passend geweest zijn du feit ook te Gouda in eenafzonderiijkebijeenkomstte gedenken De bevrijdingsfeesten nemen echter deze week aller aandacht in beslag Daarom moet de Grotius herdenking worden uitgesteld Doch dit uitstel mag geen afstel beteekenen Want een klein volk kan ook daarin groot zijn dat het zijn groote mannen eert En een groot man is hij geweest groot door den omvang van zijn geleerdheid door de klaarheid van zijn inzicht en door de zekerheid van zijn geloof Hugo de Groot heeft te midden van al de oorlogsellende die ook hem omgaf onomstootelijk vastgehouden aan het Ideaal van een wereldvrede dlC gebaseerd zou zijn op internationale rechtspraak Als zoodanig kan hij ook nu nog enze leidsman zijn En al lijkt het nu of dit ideaal volkomen is stukgeslagen en platgetreden wij moeten het niettegenstaande alles weder opvatten en als een baniar in de wereld uitdragen Er zijn nog bijzondere redenen om de figuur van Grbtius ook In een Goudsch blad te gedenken Was het tot heden twijfelachtig of hi ooit den Goudschen bodem betreden had een aandachtig onderzoek in oni Gemeentearchief heeft mi in dfen afgeloepen winter er van overtuigd dat hij meerdere malen hier geweest ia en hier zijn relaties gehad l heeft Te zijner tijd hoop ik het resultaat van mijn onderzoek te I kunnen publiceeren Dan zal blijken dat de stad waar Erasmus school heeft gegaan ook diens evenknie Hugo de Groot vaak gaitvijheid verleend heeft Laten wi dan nu reeds In den roes der bevrijdingsfeesten ons lnstellci om staks io het najaar op waardige wi T tCstMÖ UCCiifHhUI Bcf eichnld en Danl marheid Op DONDERDAG 30 AUGUSTUS aa zal het tooaeclgezclachap Nleaw Levea opvoeren De Ridder van den Kousenband Een dolkomische klucht ia 3 bfdrijven Opbraagtt tea bate vaa Bcrcachald ca DaakbaarlAld Haast U Haast U Er aijn nog slechts weinige plaatsen è f 2 vcrkci gbaar bi den Heer DEN OUDEN Q osthaven 7 Reunie Gevraagd voor direct Aankomend Kantoorbediende en een nette werkster voor l dag per week L Hl ilir M trisiiiriitij U haxM U HEES CO s MDZlsklnstrnmentsD en Radiobandel H Y haafi magaxlin te Gouda op Woensdas 29 Aug om 2 uur Deze afdeeling hebben wij geheel gereorganiseerd en thans kunnea wij onder leiding van den Hr A Sprayt onze cliënten te Gouda en omgeving de best mo elijke service bieden Wij hopen spoedig in staat te zijn muziekinstrumenten en Radio apparaten te leveren doch ook thans is een bezoek aan ons magaz n de moeite reeds ten volle waard Hees 6 Co KLEIWEG 54 Gouda Telefoon 2110 DE N V EEDSTE COTTEDDAMSCHE MAATSCHAPPIJ van Verzekering ieften onftevoUen ie Doiierdam vraagt voor directe indiensttreding een bekwaam inspecieur leeftijd 25 30 j Slandpjaals Gouda Schrifielijko sollicilafies worden incewachi door de Direciie Boompjes 8 Dollerdnm V N V H NIEUWS Ingmeester den Heer v d TOOREN Bleekerssingel 63 Degenen die alet op de Algemeene Vergadering aanwezio ziin geweest worden verzocht Póór a s Woensdag zich voor inlichtingen te wenden tot bovenstaande adressen De leiders en Ipldsters vaa de V O hebben een Bestuur gevormd bestaande uit Voorzitterdea Heer M BRUIJSTENS Onder de Met hem zal de oud N S B burgemeester van Wassena i Jhr De Blocq van Schel ting voor het gerechtshof verschijnen KORTE BERICHTEN Zondagavond is het fiS Tiba vag de N V vrachtvaart onder auspiciën vaa de Holl Amerika lijn naar de Ver Staten vertrokken met een lading bloen bollen aan boord Dit is een eerste exportzending naar Amerika na den oorlog Met ingang van 1 Sept zullen de ontspanningscentra voor Am soldaten te Maastricht Heerlen Valkenburg Treebeek en Eijsden worden opgeheven Alleen het Center Camp te Maaatricht zal olijven bestaan doch daarbalten zullen geenAm soldaten meer voor ontspanningnaar Z Limburg worden gezonden De Am vloot die deel zal nemen aan de bezetting van Tokio zal bestaan nBL uit 12 slagschepen 17 vliegtuigmoeder schepen 6 kleinere vliegkampschepen 20 kruisers 100 torpedojagers en 24 kleinere schepen De verliezen van de Jap burgerbevolking bedragen 260 000 personen 9 200 000 aienschen werden dakloos Bi de beide aanvallen met den atoombom werden 90 000 pers gedood en ISaOOO dakloos De geallieerden zullen behalve de kolenwageas die in Limburg worden gebruikt 15 0C0 goeilerenwagens ter beschikking stellfn van de Nederlandsche Spoorwegen Verder zullen acht reizigerstreinen met 80O zitplaatsen beschikbaar komen nl vijf treiroen voor het westen twee voor het ooaten en noord oosten en één voor het zuiden van het land DE FEESTDAGEN NADEREN Voor de komende feesten hebben wij nog voor U OIIANJB Vlaggea 10 et GBALLII BHDB Vlaggen 20 et Vaorta feeatmataca toeten etc Ons drootc succci artikel weer de Jeugd DE JEEP BOUWPLAAT e Een natuurgetrouwe weergave van de populaire Jeep Bouwt nu zelf een Jeep wagenpark I J v Th ALLEBRANDI Kleiweg 78 Tel 3418 Voor elck wat wils Vakgroep Aardappelen Groenten en Fruit r gelegenheid van de feestdagen zijn de winkels van bovengenoemde vakgroep Vrijdag 31 Aug en Zaterdag 1 Sept gesloten Ook za er deze dagen niet gevent of bezorgd worden De vakgroep Groot HANDELSBEDRIJF VRAAGT fOffise administratieve kracliten Vereischt einddiploma R H B S of soortgelijke opleiding Brieven onder no 2851 bur v d blad i Een nette dienstbode voor dag of dag ea nacht gevraagd door MeVr SCHUTTELAAR Nieuwe Veerstal 7 Ten spoedigste gevraagd in klein gezin NET MEISJE van 8 u v m totS u n m P G PASMA Burgvlietkade 11 Gouda DIVERSEN Juffrouw vraagt haliwcrk licftt adml nlitratle Gm 1 handuhrlfl Bricvca no 2773 bureau van dil blad Geiocht en nette Vriendin leeft circa 21 aar Brleiren no 2833 bur w d bl Voor jongmeBfcb 20 jaar mei admlnMr werkkring wordt te Gouda Penaion gei Aanbied ao 2841 burean van dit blad Naaiwerk gevraagd door de 4 me De Korte en Vaa dm Berg Zoutoaoilr Ü PERSONEEL6EVRAAGD Meiaje voor faccle of halve dagen Mogcttdorff van Swletcnatraat 3 Werkater voot eea dag per week W Boih loubertairaat 202 een net Melije voor hetic of halve dagen De Knoop Veat 39 et Daigmeitfe Zondag vr Koch de La Reylaao 26 eea Nutattr Kleiweg 50