Groot Gouda, woensdag 29 augustus 1945

GROOT GOUDA P P ASP ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AD ASTt A EENDRACHT MAAICTMAOrr Rttlactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksep Drnkker Drukkerij Veriljl Gouda NUMMER 14 WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1 45 Administratie M I van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Lossenumtn lOct TJ t IJ n VU t M fabrikanten in de sigarenindustrle zouden Eereschnld en Dankbaarheid ingeschakeld Onze lezers zullen STADSNIEUW S Feestprogramma van Vrijdag 31 Augustus 7 30 uur Hengelcoocours in de Singclgraéhten 8 9 uur bespeling van het carillon van de St Janskerk door mej M Blom uur plechtige Wijdingsdientten in dekerken In de R K Kerken aanvang 7 30 uur in de Vrijgem Geref Kerk om 8 30 uur uur groote optocht van de Goudsche jeugd De route is Lange Tiendeweg Korte Tiendeweg Markt rond Hoogstraat Kleiweg Kattensingel Bolwerk Pr Hendrikstraat Buurtje Veerstal Westhaven L Noodgodsstraat Walestraat Doelestraat Fluwedensingel Sleekerssingel Kleiweg 2 uur zeilwedstrijden in de Nieuwe Vaart 3 3 30 uur nhvoeriag van het manaen koor Gouda s Liederen tafel in de hal van het Stadhuis welke uitvoering door middel van luidsprekers op de Markt kan worden beluisterd 1 3Qr 4 30 uur sportwedstrijden op het Golfd terrein aan de Niéuwe Vaart en wel M 30 2 30 uur handbal wedstrijden 2 303 15 uur voetbalwedstrijden 3 1 S S IS uur athletiekwedstrijden 3 45 4 30 uur voetbalwedstrijden 7 8 30 uur gymnastiekultvoering op de Markt 7 8 30 uur orgelbespellng in de St Janskerk door Alex Schellevis met medewerking van Bram van Luyn bariton 8 30 10 uur concert op de Markt door de R K Harmonie St Caccilla 10 uur demonstratie Goudsche Jeugdorganisaties met fakkellicht op de Markt De Jengdoptocht op Vrijdag a s Bi dea jengdoptocht op Vrijdagmorgen zullen aan de deelnemende kinderen souvenirs worden uitgereikt 2 o staat het in het programma vermeld Hier is echter een klein misverstand in het spel Het feestcomité heeft n l de beschikking over 3500 wandborden die nu onder de kinderen verdeeld zullen worden Waar het te verwachten is dat het aantal deelnemers grootcr zal zijn zal de uitreiking van de bordjes over bepaalde leeftijdsgroepen plaats hebben Al zullen er eenigekinderen teleurgesteld moeten worden een ieder zal de moeilijkheid waarvoor het comité geplaatstis begrijpen Het lied van den Grebbeberg Naar OQt ter oore is gekomen is ia verschillende buurten tijdens daar gehouden bevrijdingsfeesten ook het beroemde oF beruchte lied van den Grebbeberg weer ten tooneele verschenen Met opzet zeggen wij weer verschenen Want dit lied werd immers op veler verzoek reeds tijdens de bezetting naar het f chief verwezen als zijnde onwaardig om als hulde aan onze gevallenen te dienen Thans wordt dit seatimenteele gezang weer te voorschijn gehaald en men gaat zelfs zcx ver om er op te dansen Dit lijkt ons toch wel een zeer ongewenschte en onwaardige wijze van herdenking De gymnastieknitvoering op Vrijdagavond De aanvang van de gymnastlekoitvoC ring op de Markt op Vrijdag a s zal niet om 5 30 doch om 7 uur plaats hebben Aan deze gymnastlekuitvoering alsmede aan de sportdemonstratles op het Goudaterreln verleent ook haar medewerking de Athletiekvereeniglng Exalslor die abusievelijk niet In het programma vermeld is geholpen Naar wIJ vernemen heeft de bnartvereeniglng Vlaamsche Vesting Vlamingstraat en Vest tijdens een buurtfeest op 18 8 een collecte gehouden voor Eereschuld en Dankbaarheid De opbrengst bedroeg f 104 75 Zoo is er weer een stecatje bijgedragen De handbalwedstrijd die volgens het progamma gespeeld zal worden tusschen Vlres et Celerltas en Velocitaa zal gaan tusschen eerstgenoemde vtreeniging en de Rest van Gouda P T T kantoor Dlentten op 31 A gasta ca 1 ScpteBbcr a s Op Vrijdag 31 Aug en Zaterdag 1 Sept a s zal het P T T kantoor den geheelen dag voor den Postdienst gesloten zijn Voor den Telegraaf en Telefoondienst Is hel kantoor op dien dag geopend van 89 uur voorm Aangezien geen telegrammen welke een gelukwensch bevatten zijn toegelaten en H M de Koningin heeft te kennen gegeven dat zij voor zich op deze bepaling geen uitzondering gemaakt wenscht te zien worden voor Hare Majesteit geen felici tatietelegrammen aangenomenDe ouderdomsrente zal inplaats van 31 Aug en l Sept op 30 Aug a s worden uitbetaald terwijl op 31 Aug geen briefpostbesfellkig zal worden uitgevoerd doch op Zaterdag 1 Sept zal ééa bestelling plaats vinden Tnindiefstallen Bij de politie werd aangifte gedaan van het ontvreemden van bloemen uit den tuin van den kweeker H R Tevens waren er planten gestolen uit den tuin van het tehuis voor Ouden van Dagen Of het gestolene als straatversiering zal worden gebruikt vermeldt de geschiedenis niet We leeren het nooit Voor het loopen op den spoorbaan werden wederom twee bekeuringen uitgedeeld Enkele minderjarigen werden ernstig berispt Of het helpen zal Men blijkt nogal hardleersch te zijn op dit punt Ergerlijk spelletje gestraft Na de herdenkingsplechtigheid op de Markt werden tweepetsoneaaangehouden de gebroeders G M eï B M F van N die zich vermaakten met hetafstfken van rotjes Zij hadden den geheelen nacht op het politie bureau den tijd om hun zonden te overdenken Het is te hopen dat de politie streng zal bllj ven optreden tegen dit soort van amusement dat voor degenen die vooral op drukke dagen op straat loopen lang niet ongevaarlijk is Ergerlijk vandalisme In den afg eloopen nacht ontdekte een nacht waker j e j Swietenstraat dat twee persone Jtezig waren de daar aangebrachte straatversieringen te vernielen De daders wisten te ontkomen Wat het doel van deze verregaande baldadigheid kan zijn is onbekend Ook de buurtverecniging van den Kleiweg maakt er melding van dat de lievt Jeugd bezig was om de pas aangebrachte verslering te vernielen Is het met de geestDijke ontreddering vaa onze jeugd dan al zoover gekomen dat zelfs de versieringen niet meer veilig zijn 7 Hier ligt een taak voor alle ouders maar ook voor de voorbijgangers om in te grijpen Laat ieder meewerken opdat de versiering die dikwijls met groote moeite en kosten wordt aangebracht tenminste niet aan de vernielzucht ten offer valt Winkelslniting met de feestdagen Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben In verband met het bevrijdingsfeest ontheffing verleend van de verplichting tot openstelling der slagerswinkels op Zaterdag a s Met het oog op de winkelslultirg gedurende de a s feestdagen doet het gemeentebestuur een beroep op alle werkgevers om loonbetalingen te vervroegen tot Donderdag a s Nogmaals d Sigarenindastrie echter nit den Inhoud van het artikeltje wel begrepen hebben dat het opschrift boven genoemd artikel beter had kunnen luiden I Kleinfabrlkanten worden niet Ingeschakeld Het is de bedoeling van het comité om te wijzen op de noodzakelijkheid dat ook de kleinfabrlkanten hun werk weer moeten kunnen opvatten Maandag j l meldden wij dat de klein E en D Vele lezers zullen nu wel weten wat deze twee letters beteekenen Zoo niet dan zal het U na lezing van het volgende duidelijk worden Wanneer wij op gepaste wijze de bevrijding vieren gaan zeer zeker onze gedachten uit naar hen die onze vrijheid met hun leven hebben betaald Naar hen die in de Meidagen van 1940 vielen Velen van hen lieten vrouw en kind onverzorgd achter Anderen keerden terug als invalide voor het leven Tegenover dezen hebben wij een Eereschuld in te lossen En het is onze plicht te zorgen dat dat ook gebeurt De buurtvereeniging Irene zal In den optocht van Vrijdag a s iMtkomen met een groep Eereschuld en Dankbaarheid Het eerste deel van deze groep zal voorstellen de Eereschuld die wij hebben te voldoen terwijl het tweede deel de Dankbaarheid zal uitbeelden Die dankbaarheid kunt U toonendoor het brengen van een geldelijk offer waarvoor tijdens den optocht gelegenheid zal worden geboden Bij wagen no 20 loopen nl eenige jongedames mede die gaarne voor de in ontvangstname van uw gift willen zorgen Dus geld klaar bij de nadeMng van wagen no 20 Laat de opbrengst flink zijn Bloemen tolk van onze dankbaarheid In verband met het feit dat de Stichting 1940 45 haar nationale collecte zal houden in de week van 27 Augustus tot 1 September heeft bovengenoemd comité besloten haar collecte uit te stellen tot de week van 3 tot 8 September Het doel van het comité Is alle Nederlanders in de gelegenheid te stellen hun dankbaarheid te toonen voor het vele goede dat wij van onze bondgenooten ea bet Zweedsche en Zwitsersche Roode Kruis mochten ontvangen Duizenden landgenooten hebben aan deze hulp hun leven te danken Toont dus uw dankbaarheid en geeft met milde hand De lezing van Prof de Vries gaat door Prof Mr C W de Vries die indertijd zijn aangekondigde losing over Rusland en de buitenlandschc politiek van Stalin zou houden heeft bericht dat op het laatste oogenblik zijn vervoermiddel hem In de steek heeft gelaten terwijl het hem onmogelijk bleek telefonifthc verbinding te krijgen zoodat de belangstellenden tevergeefs op zijn komst hebben gewacht Prof de Vries jipreekt hierover zijn spijt uit en stelt zich thans voor zijn lezing te honden op Dinsdag 4 Sept a s te 7 30 uur la de Rciini zaal aan d Oost havea Kaarten zijn verkrlgbaar bij den Haer den Ouden aan de Reunie en bij den Heer Verzijl De Goadsche luchtvaartclnb treedt voor het voetlicht In een van de etalages van de Fa Bruns aan den Kleiweg wordt dezer dagen een expositie gthouden van modellen die door de leden van de Goudsche Lucht vaartclub zijn vervaardigd In de eerste plaats zijn het houten vlieg tuigmodellen copieèn van allerlei bekende typen oorlogsmachines maar daarnaast zijn ook enkele zweeftoestellen ten toon gesteld Enkele leden kwamen reeds op wedstrijden met dese aardige toestellen uit In een grobte werkplaats werken de ongeveer 30 leden van de nog Jonge verceni ging zij werd eerst na de bevrijding In het leven geroepen hard om hun kennis op luchtvaartgebied uit te breiden Dat ook onze Burgemeester veel aandacht besteedt aan het werk van de club Is wel een bewijs van hoe groot belang het doel is dat zij beoogt Dat velen zullen toetreden als lid is de wensch van het bestuur Er is in de werkplaats nog ruimte geaoeg om actieve ledea te herbergen Dat de expositie stimuleeread zal werken kunnen wij wel als vaststaand aannemen Weersverwachting medegedeeld door den K N M I Kaas op onweer Zwoel weer met hier en daar kans op onweer Zwaar bewolkt Meest Zuidelijken wind Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Actueel Nieuws Nieuwe Schouwburg t m Do Jeugd Idylle Wo 7 9u Concert op de Markt door de Arb Muz De Pionier 8 uur n m Historische Herdenking der Bevrijding In den Nieuwen Schouwburg Do 7 u Reunie Cursus v Ds J Borger onderw De mensch van morgen 7 30 u n m St Janskerk Wijdingsdienst door Ds H S J Kalf Onderw Een distel wilde Koning zijn Do 8 u Opvoering De Ridder van den Kousenband in Thalia Theater WAT GEBEURDE ER 29 Augustus 1944 Rouaan bevrijd Opmars naar Reims De Zwitsersche grens bereikt De Gaulle voorloopig president van Frankrijk Dittmar Wi hebben de keuze tusschen handhaving of vernietiging 1943 Staat van beleg na onlusten in Denemarken Deensche Koning onder arrest het ministerie afgetreden Koning Boris van Bulgarije overleden 1942 Het oppercommando der Duitsche Weermacht Het doel van den aanval op Dieppe was wel degelijk het oprichten van een tweede front Versnapering voor de kinderen Het bestuur der Centrale van Buurt vereenigingen heeft met medewerking van de autoriteiten van de N V Stereo te Rotterdam de beschikking gekregen over eenige duizenden spritskoekep welke bij gelegenheid van de a s feestelijkheden aan de kinderen kunnen worden uitgereikt Deze aardige attentie van genoemde N V zal door de buurtvertenigingen wel zoodanig op prijs worden gesteld dat zij omgaand bij hun districtsbestuur zullen willen opgeven ov r welk aantal spritskoeken zij wenschen te beschikken BINNENLAND Winkels mogen sluiten op 31 Angustns De thans volgens het winkelslultings beslult 1941 geldende regeling inzake verplichte openstelling van winkels zal niet van toepassing zijn op den komende Koninginnedag Dien tengevolge zullen de winkeliers gerechtigd zijn om hua zaken gesloten te houden En wat doet gij In den afgeloopen winter gaf H M de Koningin Haar voornemen te kennen om Ie zijner tijd de slachtoffers van de binnenlandsche vcr zetsstrijd in den meest ruimen zin des woords geldelijli te steunen Gevolg gevend aan dit voornemen deed H M de Koningin in Juni j 1 een bedrag van f 500 000 overschrijven op de rekening van de Stichting 1940 45 Onze Landsvrouwe gaf het voar beeld Elk goed Nederlander volge