Groot Gouda, woensdag 29 augustus 1945

Wq verzoeken al onze cliënten de kolenbonnen 43 en 44 BC uiterlijk morgen Op 17 Sept zal Jozef Kramer de beruchte commandant van het concentratiekamp te Bergen Belscn voor zijn rechters moeten verschijnen Met hem zullen verscheidene andere misdadigers terecht staan waaronder ook eenige vrouwen De eerste Am specialistentroepen zijn Maandag in Hapan geland Zij bestonden uit 150 ingenieurs en specialisten op het gebied van verkeer en van de luchtvaart en hebben tot taak een vliegveld ten Z van Tokio in gereedheid te brengen voor de aankomst van Gen Mac Arthur en van de bezettingstroepen op Donderd a s Tevens zijn Maandag Amer vlooteenhedea de Baai van Tokio binnenge toomd als laatste voorbereiding voor de landing van 10 000 mariniers op de vlootbasis van Yokosoeka op Donderdag a s 662 663 125 gram margarine 664 ICO gram vet a 665 1 doosje lucifers b 665 800 g au broodc 665 110 gram chocolade Noodkaarten 6 d 650 651 800 gram brood 250gr rijstofkinderm 100 gram suiker 110 gram chocolade 655 656 125 gram boter 30 AUGUSTUS in te leveren Fa A Jonker Zn Jaagpad 52 £ 57 Inlegvellen d 14 e 14 Tabakskaart 49 125 gram margarine 800 gram brood 250 gram rijst 2 rants tabaksartlkelen geldig t m 8 Sept 19 608 d 658 d 660 2 liter melk b 666 c 666 1 liter melk 611 b 668 1 kg aardappelen a 667 b 667 c 667 2 kg aardappelen De bonnen 605 a 660 b 660 c 660 a 666 a 668 en c 668 zullen niet worden aangewezen en kunnen worden vernietigd Zelfverzorgers voor graan vleesch melk of aardappelen moeten op door de distributiedlenstèn te bepalen dagen aldaar inleveren resp de bonnen voor brood vleesch melk of aardappelen Da bonnen zijn met ingar g van Zondag 2Sept geldig ermag venwel reeds s Donderdags 30 Aug op worden gekocht met uitzondering van ds artikslen melk en aardappeIsn welke eerst Maandag 3 Sept mogen worden gekocht Winkeliers die voortijdig op de bonnen verkoopen zullen niet worden herbevoorraad Nieuwe bonnenlqst OfFiciêele bonnenlijst voor de Ie en 2e week van de 10de periode 1945 van 2 t m 15 Sept 1945 voor de provincies Noordhollaod Zuidholland en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van Alle noodkaarten 6 600 200 gram bloem 6il 250 gram gort 602 100 gram eipoeder 603 604 200 gram suiker 100 gram kaas 100 gram zout 609 610 1 rantsoen vleesch Noodkaarten 6 a b c 650 t m 655 800 gram brood 656 657 400 gr brood 658 250 gram peulvruchten 661 125 gram boter 1865 80 jarig Bestaan 1945 f rf i Aer puW eA r het genoten vertrouwen en hopen m de toekomst het vertrouwen waardig te blijven Fa H C OOSTERBEEKvh M P Oosterbeek ê Zn R ptl = Zaterd ag 1 S pl van 4 tot 6 uur Turfmaékt 72 Gouda PARAAT WAS en 1 $ het N T om hen die dienst nemen in het Ned leger GRATIS ENGELSCH tE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH f 2 05 p m Vlot spr en schr in 8 maanden Fransch steno mlddenstdipl f 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaa l nu Nationaal v ratis proefles van APOTHEEK PARIS vraagt voor onmiddellijk een loopjongen Schoenen m ÖS37 V Aanmelden A WESTHAVEN h Jong echtpaar zonder kinderen zoekt per 1 Oct gemeubileerde kamers met volledig pension Brieven onder no 2 142 bureau v d bl DIVERSEN Vtrlortn grlji blanw dop van ceo klnderwagenwlel Tegen belooolog terug te bezorgto Boelek dc 110 Onderwijiere zoekt voor zoo ipocdlg mogelijk zonnige agcmenbiletrde Zlten Slaapkamer met warmen maaltijd Brieven no 2905 bureau v o dit bt d Verlortn een paalotFel op de Martenu of in de I Rei la n S v p terugbez Krugerlasn lO l PERSO NEEL GEVRAAGD R K Melije voor heele of halve dagen m volle koit Mevr v Meel Winterd 5 netta HaUna later vooreen d g p week Brieven 2953 bure u van dit blad PERSONEEL AANGEBODEN i o = Mulo A en ï 1 H B S voor kl lo k ét ot n derg Brieven no 2827 bureau van dit bl d Aardewerkdra ler Brieven do 2849 bure u van dit blad Wed m l bl Heer Heen of klein gezin al Huiihouditer Olen ularia Brieven oo 2887 bureau van dit bl d net penoon 45 Jaar In beziit van ii w voor twee dagen per weck Incauo bode loop of andere werkzaamheden Brieven nr 2862 bureau Van dit blad TE KOOP GEVRAAGD Tweeipitagailoeitel Corn Ketelatr 57 Boekcnkaat ter overname gevraagd Van Camp Gra f Florliweg 34 Haard of Haardkachel Een peraoouledikant met bed Een paar h meiifeaachoenen m 25 26 H J Bremmert V d Palmitra t 110 Bur u Minlitre event ter ruiling Brieven no 2868 bure u v n dit blad Divan en Stoelveeren Een oude Hela defect geen bezwaar Voor de hoogatt waarde D Spekinijder Gouwe 8 Boeken R H B S kl He 48 W Brulnink Kragerl an 169 Duveltie C Schutte C Huygenak 150 Boeken Handelaavondicbool 4e en 5e kl Honig St Joiephatr at 59 TE KOOP AANGEBODEN een Forouia een Fiela m et luchtb IFiiellaan 227 Vlichnetten ook geach kt v doelnette Ijaaellaan 227 t rlge DnitKh ataaade jachthond Lage Gouwe 5 Eikenhout gebruikt hul k Am bl Wet Venteweg H 109 na 7 uur Zomerkacheltje nieuw Brieven no 2873 bureau van dit l d Kinderwagen St Joatphatraat 59 Br ndha t 60x60 40 Maand 7 8 u rlnweeicBiingel 46 tuMchen 5 7 uur n o Vrouwe teeg II Klnd rw 8 n ig B i n jj Kleiweg 50 W verzoeken onze klanten voor 31 Augustus s de BrandstoflFenbonnen 43 en 44 ffV op ons kantoor Turfoingel 7 in te leveren N V Vcrcenigdc BrandstoflEcnhandcl voorheen S D Boon en Firma P de Vroedt r Vanaf heden zijn wfi we r onder no 2053 Slagerij J SPOOR Groeneweg 45 GERBF BOND m j Gouda Dinsdagavond 4 Scpt as XaiSr = Jaarvergaderin Ieder welkom APOTHEEK PARIS vraagt poor onmiddellijk een apothekersassistente i tijdelijke dieaat Aanm WESTHAVEN 14 WONINGRUIL Wie ruilt een woning in het centrum der stad voor een grootere woning Brieven onder I O 2503 bureau van dit blad Vol InltLtUf keliik ngdeod h nd l all boekhoud corr poideat V 1 voor ï k n 8 r d Gel i I adi9 te b l E goede laem ne ontwikkeliofl Malo opl idmg lic d plooi ook t lea n h nd l hooi p ktiJkdlplon boekhouden NederUndich Engelsch Duitich Uit tekende getuigichrlfteB en referenHw II 5i j 9 k k a U dit daarvoor nbleden W e beeft nu voor 1 ZSj rlg jonflen een betrekking In h ndelsi k 7 Schrijft U even n or 2681 bureau Groot Goud Ik kon mi dan graag a n U voóntalleo ea Uwc aanbi eding beipreken Werkster gevraagd voor den Trijdag Fa C wan Tongerloo Groeaendaal 4 Gonda Atlt Kruideniers van Goudë zuJIen op f rijdajai Aag en Zaterdag 1 Sept lesloten zijn De gezamenlgke Kruideniers Ook een dank aan onze bevrqders Zwolle hebben eenlge lieden chadeUjke sterke drank aan fleallieerde mllitatren verkocht Ten gevolge van het gebruik van deze drank zijn cenige militairen in het liekenhuis opgenomen Naar de leveranciers wordt en onderzoek ingesteld Zij zullen zeker hun straf niet ontloopen PRINS BERNHARD Tooneelspelers en musici geichorst De sectie voorl van het M G deelt mede Ie De eereraad voor de muziek heeft al zijn meening te kennen gegeven dat de dirigent M Adam tot 5 Mei 1948 verlof moet worden onthouden om als dirigent op te treden omdat hij mede gewerkt heeft met den vijand door bij den Radio omroep te Hilversum te dirigeeren Verder bleek zijn verkeerde gezindheid uit een sollicitatie die hij inzond bij de Ned Kameropera Ten aanzien van Mej Corry Bijster meent de raad dat haar verlof tot optreden moet worden onthouden tot 5 Mei 1946 op grond van haar medewerking aan de Ned Kameropera en bij den Nederrijnschenlanddag t WVrnhem 2e In het algemeen oordeel door den eereraad voor de tooneelkunst ten aanzien van de acteurs die de nieuwe orde mettertijd hebben gesteund moeten wor onderscheiden met den Bronzen Ster Z K H Prins Bernhard heeft dezer dagen uit handen van Gen Elsenhower de medaille van den Bronzen Ster ontvi ea voor bewezen diensten in verband t de mil operaties van 31 Aug 1944 tot 8 Mei 1945 als commandant van de Ned Binnenl Strijdkrachten aldus staat in de eervoUlt vermelding heeft Prins Bernhard zeer veel Lijgedragen tot het oprichten van de weerstandsbfweging m de Nederlanden en was hij in hooge mate verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van de plannen voor het gebruik van deze strijdkrachten Hij heeft tijd nog moeite gespaard bij de geslaagde mobilisatie van de bevrijde eenheden hun oefening en hun inzet vóór deze bij de geall legergroepen ingeschakeld werden Zijn diensten zijn van geschorst onschatbare waarde geweest voor de e epen Jusies Chaulet voor 5 jaar geall oorlogsinspan ning oesfhorst en Ad Heerlngs voor 2 Jaar Voor direct gevraagd een flinke billvas biUirskiiclit voor gemengd bedrijf Fa J Slegt Reenwijk Fa C van Tongerloo Groeneadaal 4 Gondii vraagt een aank bediende en een jongen die in het kruideniersvak opgeleid wil worden Niet ben 16 jaar J W DE BODE CB C BARENTSEN gcvui hiermede licnnii v o hun voorgcnoüKn huwelijlt waarvan de voltrcklclng zal plaati vinden op Znteid o 8 September a i dct nam 2 30 uur te Gouda Gclegentieid tot gelukwenichen Hotel de Zalm van 3 30 4 30 uur Utrecht Krulidw rutraat 4 Gouda Pleiionwcg 8 Todcomitig adiee Willem Barendxetraat 64 Utrecht De Heer en Mevrouw Terstond gevraagd MitsBliirs in Dppirliidin Fa L VERMEER en Zonen Metsel en Aannemersbedrijf Tel 360 Moordrecht REIJENEMAN Verpoort zeggen roede namens wederKljdsche familie hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden i Gravenhage 30 Auguilui 4S ACCOUNTANT Gouda 2 gemeubileerde of ongeiTieubiieerde kantoorlokalen Aanbiedingen onder no 2842 bureau van dit blad zoekt te Lan s dezen weg beluiden wij onzen hartelijken dank aan buren vrienden en kennissen voor de vele bloemen on belangstelling bij ons 25 iarig Huwelijksfeesi ondervon den O TAMMEB C A K TAMMED Booft Gouda Si Jobsiraal 8 APOTHEEK PARIS vraagt voor onmiddelijk GEVRAAGD Naaisters en LeerHog naaisters N V BRINKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat II een meisje ▼ oor ceavoudigc wcrkzaamhcdaa ia de apotheek Aanm WESTHAVEN 14 Echtpaar 1 kind zoekt GÈM KAMERS met gebruik van keuken P PONS Lusthofstraat 60 Rotterdam GLASSLIlPEliS voor Rolterilain gevraagd Volwassen en halfwas GLASSLIJPERS Brieven onder no 2857 Bureau van dit blad M V Z GOUDA cdeiffsucKDekedh CH Da Ondier yakgroepen Broodfabrieken en Bakkerq ew deelen mede dat met de a s feestdagen dus Vrijdas 31 Aug en Zaterdag 1 September geen brood bezorgd zal worden en er op die dagen geen lÉleinbrood wordt verkocht Vrijdag 31 Aug zullen alle bakkerswinkels te Gouda tot 1 uur n m geopend en Zaterdag 1 Sept dus gesloten zijn Het publiek wordt vriendelijk verzocht hun inkoopen hiernaar te regelen