Groot Gouda, donderdag 30 augustus 1945

rÖ GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTCEKEN PER ASPEB AD ASTPA NUMMER 15 DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1045 Redactie L J A v d Stecnhoven Mr A A J RilWscn Drukker Drukkeri Verzijl Gouda Onze stad in feesttooi Wanneer men deze week door Gouda s straten loopt kan men met recht constateeren dat Gouda goed voor den dag is gekomen Meerdere straten en pleinen zijn werkelijk schitterend ver sierd Dat vooral de Kleiweg en Hoogstraat die wel als de GoudlÜhe Kalverstraat mogen worden aangeduid keurig en stijlvol in feesttooi zijn gestoken is mogen we wel zeggen haast vanzelf sprekend Maar ook vele andere buurtvereeniglngen hebben met dikwijls beperkte middelen ware wonderen weten te bereiken Er is dan ook wel haast geen straat of zelfs steeg of er is een versiering in aangebracht Hier en daar is men zelfs met iets zeer origineels voor den dag gekomen Ook verschillende gebouwen hebben een feestkleed aangetrokken Is het noodig om Uw aandacht te vesttgen op ons oude Raadhuis dat des avonds met zijn hel verlichte gevel de gedachte aan een sprookjesdecor opwekt Of de toren van de St Janskerk y Maar vergeet U niet wanneer U eens door de stad wandeh om ook even verder te gaan kijken dan het centrum De Ambachtsschool op den Graaf Florisweg bijvoorbeeld heeft iets zeer bijzonders gepresteerde De gevelversiering welke hier ontworpen is door den leeraar van de afdeeling schilderen en uitgevoerd werd door den leeraar timmeren met medewerking van de leerlingen mag zeker als uniek bestempeld worden Ook deze gevel is bij avond door schijwerpers ver hcht De winkeliers hebben zich ook niet onbeluigd gelaten en vele J érzorgde etalages zijn er Ie bewonderen Dat ook hier veel originaliteit aan den da $ kwam zal niemand verwonderen In den Groenendaal za en wij b v een etalaOe die den val van Hitler uitbeeldde Zeer veel is er te zien en het zou te ver voeren om hier alle versieringenJe beschrijven Wij twijfelen er echter niet aan of de Gouwenaren zullen zich met ei en oo en O an over tuiO n van hei feit dat hun stad i een waarlijk feestelijken aanblik biedt 31 augustus 1945 WAAI Uit symBOOl n HoUanös qloRie QI3 vUq vAn stRi öenö neöeclAnö veckonöiQ neóeRUnös victoRie t IS feest vAnöAAQ haar ö ouóen tRAnt wAnt neöeRlAnö wil heöen vieRen Met feest öAt vijf jaar weRö ontBeeRö het Rooöwit BlAuw kon ons met sieRen stil weRö onz UnösvoRstin qeëeRÖ mAAR heöen kunnen wi getuigen VAn onze tROUW n t koningshuis ons holUnösch hARt kAn vRijuit juichen = veRlost zijn wi van menig kRuis steeós is zi een symBOOl geBleven zi heeft ons öoor öen stoRm geleiö zi heeft ons nieuwe kRACht gegeven gAf moeó VOOR öikwijls zwARen stRijö öie stRijö IS nu vooRgoeö gestReöen wi gAAn tezAmen hAnö m hAnö gesteRkt öoor wAt wi SAtnen leöen AAn ö OPBOUW VAn ons neöeRUnö WAnneeR vAnöAAg öe klokken luiöentReeöt n eenöRAChtig holUnö AAn öAn vs il ÖAt ook VOOR ons Beöuiöet ÖAt WI3 öe gROOte tAAk veRstAAn goö geev ons kRacht om op te Bouwen geleiö öoor ö eeRSte vrouw vAn t Unö eenöRAChtig en inj ASt veRtROUwen tot Reööing vah ons neöcRlAnö I öick alleBRanö EENDRACHT MAAKT MACHT Adminfstrati M van Loon Bur i Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Lossenumm lOct Weersverwachting medegedeeld door den K N M l Komt er een Oranjezon Zwaar bewolkt met hier en daar lichte regen in de ochtenduren plaatselijk grondmist Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater Vri dag t m Donder dag De weg die voor ons ligt Nieuwe Schouwburg t m Do jeugd Idylle Zaterdag t m Dinsdag Actueel Nieuwi Do 7 u Reunie Cursus v Ds Borger onderw D mensch van morgen 7 30 u n m St Janskerk Wijdingsdienst door Ds H S J Kalf Onderw Een distel wilde Koning zijn Do 8 u Opvoering De Ridder van den Kousenband tn Thalia Theater WAT GEBEURDE ER 30 Augustus 1944 Uitwijkbeweging aan de beneden Selne Aanslag op de Gaulle Nieuw offensief in Italië 1941 De Finnen veroveren Wiborg 1940 Het blijkt dat piloten van de V S voor de R A F vliegtuigen van Canada naar Engeland overvliegen 31 Augustus 1944 Laatste verjaardag in Londen an Koningin Wilhelmina Amiens en Verdun bevrijd Trommclvuur op Z Engeland Opmarsch naar de Maas Belgische grens bereikt Montgomery tot x eldmaarschalk bevorderd Geallieerden staan nog 130 km van de Duitsche grens Duitschers vluchten achter de Siegfried Iinie 19431 De Russen bezetten Taganrog Churchill te Quebec Ik geloof dat de dag niet ver meer af is waarop Britten en Amerikanen het Kanaal zullen oversteken 19421 Drie Nederlanders terechtgesteld wegens diefstal van bonnen Feestprogramma Vrijdag 31 Aug 8 30 uur v m St Janskerk Wijdingsdienst Zaterdag 1 September 10 uur v m Vliegerwedstrijden op het O N A terrein aan de Walvisstraat 10 uur v m Rociwedstrljdenvoor wherry s en gieken in deNieuwe Vaart 2 uur n m Oinowedstrijdenin den Bleekcrssingcl In den namiddag Groote feestelijkheden in alle wijken der gemeente georganiseerd door diverse buurtvereenigingen 8 30 uur n m Concert op de Markt door de R K Harmonie St CcaciUa 11 uur n m Groot schitterendvuurwerk op de Markt Gedenkt Gedenkt die deze woorden leest mijn makkers in den nood en die hen nastaan t allermeefil in hunnen rampspoed groot Uit Jan Cam pert De achttien dooden