Groot Gouda, maandag 3 september 1945

Feiten van den dag Ia een gloedvoMe radiorede wekte Min President Schermerhorn op om de Stichting 1940 45 met een bijdrage te steunen Tegen der landverrader Quilling werd de doodstraf geëischt Er zijn van regeer ing wege richtlijnen vastges eld voor de studenten die de loya iteitsverklaring hebben geteekend of in Duitschiand zijn gaan werken Op Koninginnedag werd in het Amster damiche Stadl n een hiatorlich spei opgevoerd Fotoi van deze herdenking zijn in onze etalage tentoongesteld H M de Koningin heeft een cheque van f 75 0lO aan Ned Volksherstel doen toekomen De capitulatie overeenkomst met Japan is thans officieel onderteekend Rudolf Hess zal Dinsdag naar Neurenberg worden overgebracht BINNENLAND DISTRIBUTIE NIEUWS Boa Toor ontbijtkoek Bon 646 van de 6e noodkaart moet voor 9 Sept Ingeleverd worden bij den winkelier bij wien men vroeger ontbijtkoek kocht Met den verkoop van ontbijtkoek zal binnenkort worden begonnen Petroleum Voor de periode van I t 30 Sept kan men i Liter petroleum betrekken per bon van de kaarten UA 5i0 bon 01 t m 04 van de kaarten U B 510 bon 01 t m 03 van de kaarten U C 510 bon 61 De geldigheidsduur van bon 543 5e noodkasrt Is verlengd t m 30 Sept Wederom twee brandstoflFcnbonnen aangewezen In het t dvak van 4 tot en met 8 Sept as dienen in de provincies Groningen Friesland Drente Overijsel Gelderland T Noordholland en 6uidholland de bezitters vaa een bon De Perszuivering Ten einde de werkzaamheden van de commissie voor de perszuivering waarvan de samenstelling zeer binnenkort zal worden bekend gemaakt te bespoedigen wordt dengenen die meencn gegronde bezwaren te hebben tegen redacteuren redactiontele medewerkers of verslaggevers dan wel tegen directeuren en andere personen die een leidinggevende nletjournallstieke functie bekleeden bij een dagbladonderneming verzocht deze voor 10 September a s ter kennis te brengen van het mlniiterle van binncnlandsche zaken afd perszuivering Ka zernestraat 3 den Haag Tot dien datum zal tevens gelegenheid blijven bestaan voor personen die bij dag of nieuwsbladen een journalistieke functie bekleeden aan hetzelfde adreseen uiuaoiiann rt k u gedocumenteerd verslag in te dienen va ka 7tva te brknlS hun werkzaamheden tijden de periode 509 r l f verwarming T 1 Januari 1940 tot 15 Juli 1945 Rapporten welke na dien datum ingezonden worden zullen voorloopig niet voor behandeling in aanmerking kunnen komen BUITENLAND De zuivering in België AR w Op voorkomende bonnen tV 6bv bij hun leverancier veren op elk waarvan t z t een eenheid vaste brandstoffen zal worden geleverd Nogmaals wordt er op gewezen dat at klantenbinding ongewljilgd blijft gehandhaafd zoodat het aan het publiek niet is ro gestaan van brandstoffenleverancier te veranderen Ten aanzien van turf of gascokes voor zoover dit laatste product rechtstreeks STADSNIEUWS The Way Ahead In Thalia Theater wordt deze week de film De weg die voor ons ligt The way ahead vertoond Uit alle rangen en standen van het burgerleven komen de Engelsche recruten tezamen ia het opleidingskamp waar zij door een harde training geschikt worden gemaakt voor het leger Nadat het schfp aan boord waarvan zich deze groep bevindt getorpedeerd is komen zij in Afrika aan waar zij al spoedig in de gevechtszöne komen De film laat ons spaanende fragmenten van dezen strijd zien Aan spanning ontbreekt het niet in deze rolprent en er worden knappe staaltjes van technisch en filmisch kunnen in vertoond Uit alles spreekt de rustige Engelsche qeest die onder alle omstandigheden een gevoel voor humor in zich houdt De film eindigt plotseling wat waarschijn ijk eeri ve klarlng vindt in het feit dat het hier een film uit een reeks betreft Ve ondersteld mag worden dat een volgend deel bij dit plotselinge einde zal aanvangen Hopenlljk zal Gouda hier spoedig van kunnen genieten Deze film heeft er ons verlangend naar gemaakt Min Gregoire heeft gisteren in den senaat 7anZZhhr T au ks een verklarina afoelead aanaaand A 2 J 3 okktn aMt een verklaring afgelegd aangaande de zuivering In totaal zijn er 65 000 gevallen van militaire medewerking 60 000 van medewerking op politiek en administratief gebied 1 757 gevallen betrekking hebbende op de pers de radio en de bioscoop 78 800 aanwijzingen van personen deze klantenbinding niet Met de bevoorrading van den handel op de bonnen 45 b v en 46b v zalzoo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt Aangezien hiermede groote kwantiteiten zijn gemoeid moet er mede worden gerekend dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden deze bevoorrading pas ia den loop van December a s zal zijn beëindigd De brandstoffenleveranc ers kebbcn Instructies ontvangen dat met de levering op de thans aangewezen bonmsn pas mag worden begonnen wanneer zij de leveringen op de bonnen 43 b v en 44 b v alle hebben uitgevoerd Tenslotte wordt er op gewezen dat zij die de brandstofbonnen 43 b v 44 b v 45 b v ap 46 b v niet binnen de daarvoor vastgestelde termijnen bij hun brandstoffen Ie verander hebben kunnen Inleveren daartoe op een nog nader bekend te maken tljdatlp alsnog m de gelegenheid zullen worden gesteld rr üL 1 1 5 E r £Lr van de geallieerde legers 300 gevallen van Spionnage en 43 000 gevallen van economische collaboratie Bovendien zijn er nog 210 000 gevallen te onderzoeken Wat de doodvonnissen betreft hebben er 110 plaats gehad waarvan de beschuldigden aanwezig waren Twaalf van deze vonnissen zijn nog niet in kracht van gewijsde gegaan en 98 verzoeken om gratie zijn ingediend Hiervan werden 60 afgewezen Van deze 60 personen werden 58 terechtgesteld terwijl de twee anderen binnenkort zullen volgen 1 940 werden bij verstek uitgesproken Oe Nat Commisrie lot uitzending van Ned kinderen 194 $ Afd Gouda vraagt voor d uitzending naar EnfleJand begin October mannelijke geleiden Heden behaagde het den Heere na een langdurig doch geduldig gedragen lijden uit oai midden weg te nemen onze geliefde Dochter Zuster Behuwdzuster en Tante NirtiM WoBila di long In den aanvalligen leeftijd van 16 jaar Uit aller naam Wed W J de Jong Dekker Gouda 30 Aug 1945 Graaf v Blolsstraat 74 De teraardebestelling heeft heden plaats gehad Langs dezen weg betuig ik mijn hartel dank voor 4e vele blijken van belangst en de vele bloemen van familie buren kenn en de muzlekvereen bij mijn terugkeer uit Duitschiand T h van Uunen Langs dezen betuig ik mijn dank aan Zweedsche Decnsche en Nederl Roode Kru s voor hulp en verzorging de laaute drie maanden ondervonden R J Nederend Vlamingstr 46 Buurtbewoners vrienden en kennissen betuig ik mijn dank voor betoonde belangstelling en gelukwenschen bij mijn behouden terugkeer ondervonden R J Nederend THALIA THEATER De we dit U60C Hs U 3 voorstellingen per dag Maandag Dinsdag Woensdag en DONDERDAG Aanvang der voorstellingen c 3 u 7 u en 9 15 uur Mede namcot wedcrxifdKlie familie danken wl allen hartel k voar de bclaogitelltng bij om buwel k ondervonden J J BROPR I BROER Snel Gouda Auguttui 1945 Pratorlaplela 41 Wil het meisje dat Donderdag 23 Aug j l tijdens het feest la het Veilnggebouw aan den Bodcgr Straatw met langen fajoaden Vlaardinger danste zich bekend maken teneinde een onvergeeflijke foul te herstellen Adres THEO SPRIJ Pr Bernhardl 28 Vlaardtagen Degenen die genegen zijn een Poolach o£Bcier die in Gouda gestrand is gedurende eenige maanden te huisvesten worden verzocht zich in verbinding te willen stellen met het bnrean van Ned Volkslierstel tcK 2075 Oosthavan 59 Gevraagd tn klein gezin eea Ner MBisiB voor hcele of halve dagen s Zaterdagsmiddags en 2 ndags vrij Hoog loon Mevr FREDRIKZE Joubertstraat 82 nam X GOUDSCH CONSERVATORIUMw Direct NICO VERHOEFF Dirigent v h Toonkunst koer Voorloopig Schoolgebouw t Concordia Westhaven 27 MUZIEKONDERWIJS in alle vakken T Ufeo 2SS3 det Toonkunst Plano Viool Org l C II0 Sol n9 SoHèo Flul H kClarln F Bot Tromp Hoorn TrLl2 Dacl m i Harmonl n Comp lH l Koor 0 Ork S r i = daon Jaii Piano an TromBai u j 1 X ecor an o CuK ar anio ZANCKLASSEN VOOR KINDEREN VAN 7 17 JAAR Imchtijving van leerlingen P r 5 Dond rda 6 Saptambar van 9 6 ur Privaatla vana f 6 50 par maand VOOR GOEDMU2IEKON0ERR1CHT TEGEN aiLLUKE CONDITIES V NAAR T CONSERVATORIUM lii 1 Vraagt beknopt Prospectus LEZING Rusland en de buitenL politiek van Stalin door Prof Mr C W de Vries op Dtacdas Sept a ond 7 30 uar in de Bannie aas de Ooathaven aiexaal Kaarten è f 1 0 f 1 80 en f 2 40 Ind bel verkrijgbaar b den Hr Den Ouden Reunie ea Fa Vcrrijl en s avonds a d zaal Bon voor achocareparatle Bon 647 van de 6e noodkaart is awj gewezen voor 25 gr leder voot het re pareeren van schoenen Maandelijks zal er een district van ons land in aanmerking komen vodr een bescheiden schoendistributie BageUche co Amerikaaasche sigaretten op dco bon De grossiers worden thans bevoorraad met Engelsch en Amerikaansche sigaretten zoodat binnenkort deze fe bigeerde sigaretten op den bon verkrijgbaar zullen zijn Karnemelk Op de bonnen D 660 van het inlegvel en op bon GD 508 welke zijn aangewezen voor het koopen van 2 Ltr melk zal in den distributiekring Gouda bovendien 1 Ltr karnemelk kunnen worden gekocht Gedroogde bananen voor kleine kinderen Het centraal distributiekantoor maakt bekend dat in de provincies Noordholland Znidholland en Utrecht voor kinderen van O t m 3 jaar 100 gram gedroogde bananen beschikbaar zullen worden gesteld Dm voor dit artikel in aanmerking te 1 omen moet men bon D664 der zesde noodkaart op Maandag 3 Dinsdag 4 of Woensdag 5 September a s bij een detaillist inleveren De aflevering der gedroogde bananen zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden Lacifera ia de tweede week van September Het centraal distributiekantoor deelt in aansluitiiig op de bonnen lijst voor de periode van 2 t m 15 September mede dat in de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht de lucifers op bon A 665 eerst van 9 t m 15 September a s bij de winkeliers verkrijgbaar zulltn zijn De Engelsche hniahondzeep Het centraal distributiekantoor maakt bekend dat in de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht een rantsoen Engelsche huishoudzeep thans is vastges eld op 8 oz ca 225 gram Engelsche zeep is ook verkrijgbaar op d nieuwe rantsoenbonnen met het opschrift een rantsoen artikel a Per rantsoenbon van artikel a is 1 4 rantsoen Engelsche T huishoudzeep verkrijgbaar ca 56 gram wp Te Htmri Groote droge zolder en vliering Brieven onder no 2570 bureau van dit blad Meubelmaker vraagt THUISWERK Werkplaats beschikbaar Brieven onder no 2577 bur van dit blad tg van d Eerite Nederl Krijtrabrfek S VINGERLING Kantoor I Erasmnsstraat i Gouda vraagt voor spoedige Indiensttitding FABRIEKSPERSONEEL Aanmelden ten kantore 9 12 uur en van 2 5 uur NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA Het Comité Concertgebouw Amste d presentttTtop WOENSDAG 5 SEPTEMBER 8 nnr de Daverende cabaretrevue i 7 t eu Ökl Berry Kievlts Gerard Walden e a Prijzen fl tot f4 Plaatsbe preken Dinsdag 4 en Woensdag 5 September vanaf 10 uur Gedeelte der opbrengst komt ten goede aan het Goudsche kind HOLLANDIA Rotterdam GROOTHANDEL IN Chocolaterie Suikeruf riryn en BiiCMJti Depot voor Gouda en Omstrekent ROZENDAAL9 GOUDA Wij leveren U weer suikerwerk op inlevering van sutker of coupures Boterwafels Amandelboonen Bruidsuikers Zuurtjes Schuiriipjes kindcrdragé s 7 lf V Au u P Juspoeder z bon Zelfrijzend bakmeel en banketbakkerspoeder merk Dunak in carton verpakking Breng ons Uw toewijzing Hoofdkantoor Coolhavcn 152 Rotterdam M t