Groot Gouda, dinsdag 4 september 1945

Sttttcascn tab Vlrcs Bij de op 1 en 2 Sept gehouden Z ttollandschc kamploenschaFpcn te R dam werd H R van Deest van Vires et Celeritai kampioen op de 400 M ta den fraaien tijd van 52 seconden Mej S v d Meer liep de 100 M met vrij sterke tegenwind in 13 sec Op de 4 x 100 M estafette die geloopen werd door v Deett V V H vel werd Vires 3e in den mooien tijd van 47 sec De Junior Kwlnkelenberg werd 3e in de 80 meter B klasse in 10 6 icc Het vierde Beest Ten gevolge van een zeer speciale regeeringsopdracht kan Pater H deGreeve zijn voorgenomen voordracht hier ter stede van Het vierde Beest niet houden Zoodra daartoe weer een mogelijkheid bestaat zal deze voordracht doorgang vinden Te zijner tijd volgt hierover nader bericht Moss Wolff weer terog Het zal de zang en muziekliefhebbers verheugen dat de bekende musicus com ponistdirigent Moss Wolff uit de handen van de bezetter wist te blijven en na ruim drie jaren ondergedoken te zijn geweest wederom als dirigent van het mannenkoor Gouda s Llederentafel zal fungeeren De Rotjes Wede om heeft de poütie mceten optreden tegen etnige baldadige jo ngens die meenden de feestvreugde te moeten verhoogen door het afsteken van rotjes BUITENLAND De capitnlatie van Japan Zondagavond ia aan boord van dé Z M Nelson de formeele overgave van Penang Malakka onderteekend De opperbevelhebber van de BrltschOostlndlsche vloot Adm Sir Arthur Power is aan boord van den kruiser Cleopatra te Slngaporfe aangekomen Eea overeenkomst la tot stand gekomen omtrent de Japansche overgave van de 2 c fl op het Ned eiland Poeloe We Een detachement Britsche mariniers zal de haven van de Japaneezen overnemen Bij de onderteekenlng van het capitu latieverdrag werd de Nederlandsche afgevaardigde aangekondigd met de woorden Thans teekent de afgevaardigde van de natie die den oorlog inging toen Engeland en Amerika nog bijna niets hadden In de Javazee trokken zij woedlg en vastberaden ten aanval en hoewel de Nederlandsche vloot ten onder ging wist zij toch door deze actie een aanval op Australië te voorkomen Daar r mede legde zij den grondslag voor de nlti s huidige overwinning BINNENLAND Te sterke thee L J V d S had van een gi oote onbekende een pond thee voor f 140gekocht welke bij door verkocht aan P V voor f 150 Deze verkocht op zijn beurt drie ons aan B v D een ons aan D v d K en een ons aan H M L vcor f31 per ons v d S is voorloopig in bewaring gesteld en de thee is In beslag genomen Met een variant op een bekend gezegde kunnen we hier dus zeggen Hoe meer zielen hoe duurder de thee Onze Koningin gezien door een Engelsche bril De Hollanders hebben er geen idee van wat hun Koningin in Engeland heeft gedaan hoeveel werk er door Haar is Ta i l M Eng officier mede H M heeft steeds op de bres gestaan voor de belangen van haar land Meermalen werd zelfs Gen Clark bij haar g P en hij liet zich eens ontvallen toen bij de mobi lisalie van 1939 balt kerij Steenland werdaangewezen om de inhet rayon Gouda gelegerde militairen vanbrood te voorzien Datdanicte bakicerij Steenland aan haar moder ne hygiënische inrichting haar capaciteit van duizenden broeden per dag haar royale opslagruimte en aan de ervaring van een jarenlang geschoold personeel Bij Steenland waren de Nederlandsche militairen verzekerd van hel beste brood teenlandsi BROOD EN BANKET BAKKERIJEN GOUDA V eWoren donker en licht blauwe D AMES SLIPOVER gaande van Krugerlaan naar Platte weg Terug te b ez Zoutmanstr 35 Voor direct gevraagd bediende illlKOIlÊilD BEDIENDE Fa A v EEUWEN Lcvenaaiiddelenbedryf Zuidkade 3 Wadd in v ca Gevraagd Kantoorbeiliende yr kunnende typen Sollicitaties Gros Merderij P BEZEMER St Josephstr 63 G ouda OPBOUW Jongeman kerngezond zoekt werk buiten Gouda Onverschillig wat en waar Brieven no 2982 bur v d bl Heden overleed na een kortstondige ziekte tot onze diepe droefheid onze lieve fongen Broer Zwager en Oom Albertns Jongeneel In den leeftijd van 25 jaar P J W longenrelS jongeneel HuismanC Oosterhaven Jongeneel R J Oosterhaven Jantje Gouda 2 Sept 1945 Markt 41 D overledcBC Is opgebaard In de roitvkamer Zoulmaoatraat 60 Oe eraardebestetllDg tal plaats hebiMD Doaderdag 6 September a s op de AlgemecDt Begraafplaats ie Gouda te 11 uur Virtrek van Markt 41 te 10 30 uur Voor de vele bewijzen van belangstelling en ir cdeleven betoond door vrienden buurt ver ea sportclub G S V betuig ik ook namens mijn moeder mijn bartelijken dank H van Harten Parkstraat 23 r lten wan den cIm De scheepvaart op den Rija tuischen net Rohrgebied en de Noordzee zal wawjchljnlljk tusschen 10 en IS Sept aj weer geopend worden Het eerste van de vier gaten in de eewering van Walcheren is gedicht Hedenavond óm 9 uur zal Mr J F de Jongh voor de radio spreken over Organische organisatie en zuivering van het Bedrijfsleven De Kon Marine he ft twee torpedoJagers overgenomen van de Britsche vloot Zij zijn bestemd voor den dienst in Indië Lt Admiraal Fuerstner is in verband met zijn benoeming tot lid van den Raad van State eervol ontheven uit zijn functie van bevelhebber der zeesirijdkrachten In zijn plaats is benoemd Vice admiraal Melfrich die tegelijkertijd bevorderd is tot LuitenantAdmiraal De lijn Den Haag Rotterdam wordt tads gisteren wederom electrisch gereden Drie 7 wagenstellen onderhouden er een halfuur dienst Bij Wonbrugge zijn verscheidene polders ond r water geloopen tengevolge van een dijkbreuk Het aantal Joden in Den Haag Is tengevolge van de oorlogsgebeurtenissen temggeloopen van 17 000 tot 1 500 De G G Ihr Tjarda van Starkenborch Stachoi wer en Lf Gen ter Poorten zijn van NewDelhi m Br Indië vertrokken naar Nederland Waar twee botsen Zaterdag J 1 kwamen op den hoek van de Westhaven en Korte Noodgodsteeg een auto en een motorfiets met elkaar in botsing De motorrijder H uit Gouda brak hierbij een enkel en moest worden opgenomen De schuld lag in dit geval ij beide be stuurders Op Zondag 2 Sept 1945 werden wij verblijd met de geboorte van een lief dochtertje en zusje HENNY dat bij het H Doopsel de namen ontving Headrika lehaona Maria Ireac H J F VAN BERKEL G A A VAN BERKEL Sdiolu Aai Josjc Heden overleed tot onze diepe droefbeid oaeensmartelijk lijden onze innig geliefde zorgzame Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder NBELTJE STOLK aeboren NOORDEGRAAP la den ouderdom van 50 J Gouda P J Stolk Stroe A Bettin k Stolk J A Bettink Heakle Gouda 1 Septenber 1945 Nooth V Gacrstraat 47 De terj ardebestellling zal plaats hebben Woensdag 5 September a s op de Alg Begraafplaats te 1 uur Vertrek van het woonhuis te 12 30 uur Gouda WtelcwaaUtraat 18 Tl d liik St JoitfPavHtotn Gf Plori Voor de bewijzen van deelneming ontvange bij het overlijden van Onzen geliefden Vader Behuwden Grootvader JOHANNOS CORNELIS DE JONG Weduwnaar van D DEN BL1 KER betuigen wij onzen Iwrtelijken Fa de Jong De Heer en Mevrouw O VERBEEK Burgersdijk Burg Martensslngel 43 zullen gaarne bezoeken ontvangen Zondag 2 en 9 Sept a s van 3 305 uur Het GEMEENTEBESTUUR VAN GOUDA maakt bekend dat School B gevestigd in bet schoolgebouw Keizerstraat 41 niet op 5 September a s maar op Maandag 10 Sept 8 s aanvangt Een flinke Dienstbode Een IbIp il M liisMüg gevraagd Hoog loon v Swietenstraat 4 Wanneer ik bij de HoUandsche Koninol ben geweest kom ik er altijd plataüt vandaan Dat was bijv het geval toen aan Nederland 10 060 battle dresses warea toegewezen De Koningin was van meenlng dat dit aantal veel te weinig was en vroeg om 25 C00 Stuks Zij wist Gen Clark te overtuigen en kreeg de toezegging dat het kwantum tot het door Haar ge vraagde aantal zou worden verhoogd Bij een andere gelegenheid merkle Gen Clark op I can manage your gou vemment but I can t manage your Queen Uw regeering kan ik wel baas maar uw Koningin niet Persoonlijk hield de Koningin talrijke Inspecties en overtuigde Zij zich dat alles naar behooren functionneerde Waar er onverhoopt iets haperde stelde Zij een korten termijn om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen en kwam vaak zelfs den volgenden dag weer ter plaatse om zich ervan te overtuigen dat de door Haar bevolen veranderingen waren aangebracht DISTRIBUTIE NIJEUWS Kantaoeaboaaen voor zont Als rantsoenbonnen voor zout zijn de bonnen ééa rantsoen artikel C aangewezen men kan per bon 100 gr zout betrekken Ondc boaaca 5e aoodkaart De nog niet aangewezen bonnen van de 5e noodkaart kunnen worden vernietigd Het is aardig te vernemen dat men van Engelsche zijde zoo waardeerend over onze Koningin spreekt en zooveel bewondering en respect heeft voor dat wat Zij tijdens Haar gedwongen verblijf in den vreemde heeft gedaan niet alleen in het belang van Haar Vaderland maar ook in het belang vao de verbonden MEVR NYST vraagt een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht v g g v Van Bevernlnjlaan 18 Aanmelden na 8 uur MEISJE gevraagd voor heele of halve dagea Mevr TONINO Boelckade 175 Jongelui die wenschen te gaan trouwen zoeken in Gouda of naaste omgeving op netten stand twee gedeelt gemeubileerde of ongemeubll Kamers m Keuken gebr van keuken of stookgelegenheld Brieven onder no 2519 bureau van dit blad tttmtii 111 Boninasjss 11 Zendt Uw Ujatea aan oadcr taand adrea Tevens accepteeren wij NU reeds schriftelijke orders voor plm 1000 Gotilla of Hermelijn mesjes zonder bon Aanb CHR EIKENBOOM R dam Ruathoflaan 42b TWal talafooir 20565 Gevraagd voor Heer alleen Zit Slaapkamer met pension Omg Markt Brieven D A V YPEBEN Markt 18 F MULDER OOMS Wijnhandel Distilleerderij Limonadefabriek GROENENDAAL 53 55 58 GOUDA Alleenverkoopers Ned Coca Cola Mij Hero dranken Drie hoefijzersbieren Knallabrieken Wij beginnen vanaf heden af te leveren een zeer klein rantsoen Alleen handel met onze Hotels Cafés en Winkels De Hero rabrieken zijn de eerate in Nederland die wee drank afleveren INSCHRIJVING wan HIeuwe Leerlingen cursus 1945 1946 voordanie cIub heerencIab en privé icsaen ia geopend tot 7 SEPT as Lesgeld vanaf f 4 per maand SPORT DOET JE GOEDI LEERT JIUJITSUI yflBU UWINGERDEN BLEEKERSSINOEL lï GOUDA Avtodenslen J v i MEER Gouda Rotterdam Delft Den Haag en Randgemeeaten TT r Voorloopig Dinsdag en Vrijdag Wij mogen zeker wjfl weer voor de verzendino vanUw goederen zorg dragen Ook verzorgen wij Uwkaastransporten door het geheele land met soedaU gesloten kaaswagens speciale Aaabrengkantoor FLUWBBLENSINGBt 41 T I WooahalarCRABBTHSTRAATSO Tej jlio