Groot Gouda, woensdag 5 september 1945

Gevaarlijk werk bq de Gonwe spoorbrug uitgevoerd Dt oprulmdienst van de Kon Ned Marine beeft een buitengewoon gevaarlijk werk opgeknapt m de omgeving van Gouda Gelukkig is die met zooveel deskundigbeid voorzichtigheid en kalmte gedaan dat er geen ongelukken zijn gebeurd De opruimploeg die explosieven uit ondiep opruimt bestond om uit eenige duikers terwi bovendien de Engelsche luitenant F A Qray en de luitenants ter zee 3e klas W A H v d Horst en J P H Huyskens Bij de Coawebrug waren in de spoorlijn drie bommen gesignaleerd Spoedig waren 2 kleine bommen van 150 pond aan de oppervlakte gehaald en onschadelijk gemaakt Een derde lag tegen een brug pijler in wat dieper water Luitenant Gray werd in het duikerspak geholpen en slaagde er weldra in de bom te vinden Het was een knaap van 500 pond Zij werd aan een lijn bevestigd en naar den wal getrokken De brugwachter vei klaarde boveodlen dat hi met groote stelligheid nog een vierde bom wist te liqgen Langen tijd werd er nauwkeurig gezocht en aan vankelijk te vergeefs Toen ging een van de matrozen in duikerspak naar beneden en ontdekte de bom neenkrater die gemaakt was door den bom die het ducdalf had beschadigd Was de bom blijven liggen dan zou er bij het herstellen van het ducdalf zeker een e nstlg ongeluk zijn gebeurd Ook aan de andere zijde van de stad bij de Spoorbrug over de ringvaart moest nog een geallieerde bom liggen H duurde aerutmeo tijd eer de bom was gevonden Eindelijk slaagde men erin het Engelsche projectiel aan de oppervlakte te brengen Het was een 500 ponder Men vond heti in verband met de aanwezigheid van de spoorbrug en een aantal woningen te riskant de bom er plaatse te demonteeren BINNENLAND Reserve officieren onder de wapenen Binnenkort zal de helft van de 8000 Nederlandsche reserve officieren die op het oogenblik beneden den leeftijd van 45 jaar zijn worden pgeroepen De vraag is nu maar welke 50 procent in aanmerking kont Kan dit zop doorgaan Het bijzondfer gerechtshof in Den Haag is zijn werkzaamheden begonnen Ongeveer IS OOO geïnterneerden zullen voor dit gerechtshof terecht moeten staan Indien dit Hof 25 uur per week zitting houdt zal het 11 i jaar duren voordat de laatste geinterneerde wordt gevonnist Op Wacht Het annexatie vraagatuk Op Vrijdag 14 Sept a s zal Dr Ir F Bakker Schut in Concordia het annexatie vraagstuk behandelen De toegang tot dezen avond is vrij Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in dit nummer Moet de N V B Parti worden De Nederlandsche Volksbeweging afd Gouda houdt Zaterdag a s des middags in Tergouw een ledenvergadering waarin de vraag zal worden behandeld Moet de N V B partij worden Voor deze vergadering worden alle leden en zij die zich als lid wenschen op te geven uitgenoodlgd Ongetwijfeld verdienen de mannen van onze marine dank en lof van alle Nederlanders voor de wijze waarop zij onzebinnenwateren schoonmaken van explosieven Film in de open Incht Het projecttedoek dat voor da op 11 12 en 13 Sept a s te Amsterdam te orgaaiseeren openrluchtfilmvoorstellingen gebruikt wordt zal een oppervlakte hebben van 108 m Dit projectiedoek is 4 maal zoo groot als het grootste doek dat men in Nederland heeft Deze krachtproef op projectiegebied wordt ondernomen door de Nederlandsche Fllmactie de vereen igin tot bevordering van de goede film i den ruimsten zin die kort na de bevrijding v£in het Zuidel k deel van ons land in Eindhoven werd opgericht De filmvoorstellingen worden gegeven op den Dam te A dam ten bate van het Algemeen Nederlandsch Comité Onze Marine Wieringermeerpolder voor eind November droog Ondanks de zware regens is na het sluiten van den dijk het water in den Wieringermeerpolder met 23 cm gedaald Men hoopt voor eind November den polder droog te hebben KORTE BERICHTEN De ambtswoning van den Britschen Premier In Downingstreet heeft weer een vredesuiterlijk gekregen De militaire wacht die bijna 5 jaar op post heeft gestaan Is Ingerukt en vervangen dooreen politie agent Het totaal aantal geall krijgsgevangenen op Java bedraagd 3297 man waaronder 1449 Nederlanders Het aantal geïnterneerden bedraagd 623 532 man waaronder 59 098 Nederlanders Vandaag ïuUen de Ie Amerlkaan sche bezettingstroepen de gebieden rondom Tokio betreden en Donderdag het stadsgebied zelf Aanvankelijk zullen zij ruim 3000 man bedragen Amerika K eft geen bezwaar dat Rusland de Kpferillen ten N van Japan bezet Over e Tangerkwestie is volledige overeenstejÊming bereikt Pe V St en Sov Unlfe zijn uitgenoodlgd aan het bestuur over d stad deel te nemen Stop Uw hamer in die leege handen Uw dak lekt niet Uw ruiten zijn heïl Uw muren zi n gaaf Duizende woningen in de getrpffcn gebieden moeten nog vóór de winter invalt worden hersteld De vaklieden staan ervoor klaar Geeft Uw gereedschap in hun handen Geeft Gereedschap aan OtKSHEI Srf MaMalla NATtOHAlI MIXrACTII OODI KtVNS De eerste jaren geen werken vaif evr v Ammers KüUer De eereraad voor letterkunde heeft ten opzichte van de schrijfster Mevr J van Ammers Küller als haar oordeel uitgesproken dat zij dient te worden uitgesloten van ledere publicatie dit ook wat betreft reeds verschenen werk of herdrukken en van leder ander optreden in het openbaar op het gebied der kunst Een en ander voor het tijdvak loopende tot 1 Januari 1953 DRUKKERIJ DOELAND Co vraagt LETTERZETTERS Teven plaats voor FLINKE JONGEN ter opleiding in het bedriff Persoonlijk aanmelden dagelijks van 8 12 en 2 6 uur an de Drukkerij GOUWE 197 Dacban Bncbeiwaide Wie kan inlichtingen verschaffen over J HEIJNSBRÖEK geb 3 10 24 te Schiedam Vanaf Maart 43 in Dachau Block 24 4 vandaar in Sept Nov 1944 op transp waarsch naar Buchenwalde alwaar in April 45 nog gezien Br aan Th Hc nabrock Poottugaal chcttraat 2b te Schiedam Bij de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer Is plaats voor een volledige liiiflistritiiTi knelt m of vr alsmede voor een geroatineerd typiste Uitvoerige sollicitaties worden ingewacht bij het bureau der Commissie Oosthaven 53 te Gouda Een nette dienstbode voor dag of dag en nacht gevraagd door Mevr SCHUTTELAAR Nieuwe Veerstal 7 Een flinke zclfstajpdige DIENSTBODE gevraagd Liefst boven de 25 j Mevr OOMS Groenendaal 58 WERKSTER gevraagd Bén dag per weck van 9 12 u en li 4 uur Loon f 5 AasBcIden i Drakliirii Dsilinii l Ci Gonwe 197 OpliidiBO MiiHstiiidsilipl Algen H a delakennis H H Sapt aanvang clublessen voor opfaiding xament voorjaar 1946 en 1947 AanmaMing gaama tan ipoadigeta T VUYK Onder de Boompjes 4 Telefoon 3797 Bekende Leptnsvtrztkering Maatschmppij zoekt voor spoedlgei indiensttreding voor Gouda voor beheer en uitbreiding bestaande portefeuille EEN ACTIEF VERTEGENWOORDIGER bij voorkeur eenlgszlns op de hoogte met het bedrijf Voor flinke kracht goede vooruitzichten Brieven onder no 2943 bur v d bl AuUa BETER BRIEFONDERWIJS Joaraalistiek en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engtlsch Franach Dultsch Ned en Corresp mlddenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT 6 ROTTERDAM Coapon no 354 Gratia proefles leervak t Naam Adres NATIONALE HULPACTIE ROODE KRUIS TENTOONSTELLING van het laatste Dmtiche wanhóopswapen ter zee De éénmans onderzee boot Welwillend afgutaaa door de geallieerde Marine ten bate van de oorlogsgetrofienen Door overweldigend luccei e Lelden ia het oni niet mogen gelukken eerder In Gouda te vertchijnen Offleicele opening op DONDERDAG 6 SBPTEMBBR 1945 Toegangsprijs 50 et Tent op de Markt te Gouda DANSINSTITUUT WIM KOK TURFMARKT 120 GOUDA TELEFOON 3436 Vanaf heden Inschrqving van Nieuwe Leerlingen voor dab en prlvé lessen ALBERT HEIJN vraagt FLINKE WINKELJUFFROUW met vak bekend Aanmelden filiaal Markt 51 Gouda lederUndsch Comité Toor geMedsnltbreiiliiig Gonda Comité Groote Openbare Vergadering MBT GBLEGBNHBID TOT DEBAT op VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1945 des avonda 8 aar in de zaal Concordia Westhaven 27 SpteHr Dr Ir F Bakker Schut Secr Nederl Comité voor Gebiedsuitbreiding Onderwerpt HET ANNEXATIE VRAAGSTUK Toegang vrij 1 Toc gang vrij Ondergeleékendo geefl GYMNASTIEK EN ATHLETIEK LESSEN aan Dames en Heeren van middelbaren leeflijd ouderen en jongeren Aanmelden liefsi zoo spoedig mogeliji G B SLIM Gravin Jocobasirnoi 54 Leeraar lich oef HBS Te koop flinke ZEILBOOT in goeden staat Maandagavond a s Café VAN DAM aan de Reeuwijksche plassen Aardappelmeel VERKRIJGBAAR D G SIX Granen MOORDRECHT MEVR MULLER Bleekerssingel 20 Gouda vraagt voor zoo spoedig mogelijk een NET MEISJE v d of d e n zelfstandig kunnende koken en werken meerdere hulp aanwezig LIFTEN op 31 Jnli met aalo ratdc gucdcn van Rotterdam Oudendigk naar Gouda Burg Martenuiogcl hotlt de Ia Reillaa a heb ik müD DAMES PARAPLUIE laten Verzoeke beleefd dew temg te bexergen bt Mevrouw A DESSING Karneatelkilool IH Gouda Zoekt U een LOODGIETER naar uw zin Loop dan bij C d aEdel Zn in Boschweg 35 Alle voorkomende repara tie Autoen Motorverzekeringen h A BRENKMAN Ju vaa der Hc eaatrMt 6 NET MEISJE gevraagd van s morgens 8 tot s middags 4 uur Mevr VERGEER Bodegr Straatweg 8 WONINGRUIL Aangeboden modem benedenhuls netten stand Huur f 5 50 te Dordrecht voor huis e Gouda Te bevragen Nooth V Goorstr 44 Gouda D n éic PERSONEEL GEVRAAGD meisie van 8 5 of wcrkiter 2 dagen per week Een huitnaaiiter een dag per week De Kluyver Ridder v Catiw 250 nette jongen voor tchoenmakerl Groeoeweg 7 9 meiafe vo r heele of halve dagen of werkster voor enkele dagen per week Achter de Viachmarkt 58 PERSONEEL AANpEBODEN R K Huiahouditer 45 aar Brieven no 3118 bureau van dit blad Kacbclimid zoekt werk Britvcn no 3121 bureau van dit blad TE KOOP GEVRAAGD t Antottep De Beun Goejaaverw d k 59 Veeren bed Br no 3157 bur v d bl TE KOOP AANGEBODEN Haardkacfael Prini Hendrikatraat 13 Vyfnrmi lampenkroon Crabcthatraat M Spiegel met Eiken lljtt Eente Kade 10 Na 6 uur Kecahond prima waker met mand Woadatraat 21 twee elegante x g a n Dameriio dea Te bevragen Voorwillena 125 Damesmantel m 46 Breevaart 15 Küiderichocnen m 28 en een Klnderdriawlelcr Gr Bcatrizitraat J