Groot Gouda, donderdag 6 september 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S ÏS S5SS AD ASTDA Redactie L A v d Steenhoven Mr A A J Riiksen Drokker DrakkerQ Verzijl Gooda NUMMER 19 DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1945 Admintitratlc M vaa Lo n Bor Markt 20 Gouda Tel 3091 AboDn p w 25 ct Lossenumm lOeti Verxamelde lepels e d B4 de inzameling van lepels vorken en messen werden niet minder dan 26 kisten vol verzameld Wie nog iets van dien aard wil geven kan het op Zaterdagmiddag 8 September alsnog aan de padvinders meegeven die dan het aardewerk komen ophalen MoailiQlkheden van den herbouw Hat zwarte apook vaa het zwarte geld In de geteisterde steden beginnen telkens De Pllaaa in Gonda Naar wi vaa bevoegde zijde vernemea zullen de Gondsche Bioscopen over ongeveer twee weken weer op normale wijze van hlms worden voorzien Dan zullen wij dus weer de normale programma s met journaals en teekenfilms kunnen zien en vervallen de z g Cineacprogramma s Max van Praag s cabaret In Thalia Theater zal Max Praag op Donderdag 13 Sept a s optreden met zijn Radlocabaret De medewerkenden zijn alle artisten die voor den oorlog in diverse artisten die voor den oorlog in diverse loepjes van arbeiders vol moed aan den radioprogramma s optraden doch zich in den k jjjj getroffen gebouwen Maar al bezettingstijd niet meer konden en wilden trekken ze de een na den ander weer gauw trekken ze de een na den ander weer weg Waar zit ket lek De boeren z n in ËÈuit meer geld te besteden dan de stedeihgen Zl koopen allerlei materialen en bieden altijd haogtre loonen ook al zitten zij tenminste al In een schuur terwijl de stadsbewoner nog in het geheel geen dak boven het hoofd heeft Dat was ook de ervaring die N V H Gouda In Venlo opdeed Mogelijk zal de geldsaneering ook hierin pas oplossing brengen laten hooren De Eenmanstorpedo Vanaf heden wordt in de tent die op de Markt is opgericht de beruchte Dultsche eenmans torpedo tentoongesteld Ongetw feld Men wnt leners zl 4c verhalen herinneren die de Dultsche propaganda destijds over dit wapen in omloop bracht o a van den Duitscher die er mee tusschen de geall landingsvioot voor de NormandUche kust doorvaarde en de Eng matrozen aan dek hun dgaret zag rooken De komende dagen Is ledere Gouwenaar in de gelegenheid om dit wapen te bezichtigen en wij twijfelen er niet aan of door velen zal hiervan gebruik worden gemaakt Temeer daar de opbrengst ten goede komt aan de Hulp Actie Roode Kmis BINNENLAND den gegeven Wel is het mogelijk dat die toewijzingen iets minder zallen zijn dan de vorige maand Dit hangt af van de omstandigheden of de te verwachten aanvoer vroeg of laat in deze maand aankomen Jan Koetsier uit de muziekwereld Naar aanleiding van het feit dat Jan Koetsier de tweede dirigent van het Concertgebouworkest voor de tweede maal voor den eereraad moet verschijnen nadat de ecreraad hem den eersten maal niet ten laste heeft gelegd heeft hij ontslag genomen als tweede dirigent en zal hij zich nlt het muziekleven terugtrekken H ontslag is hem niet varlecnd Z gaan vertrekken Tegen het einde van Februari zullea er In Nederland nog slechU 10 000 Canadeezen zijn Alle overigen zijn dan gerepatrieerd Wel benzine Het Min van Handel en Nijverheid deelt mede dat In cenlge bladen een bericht Is verschenen waarin wordt medegedeeld dat in N Holland gedurende September geen benzlnetoewljzlngen voor peraonenauto s zullen worden gegeven omdat de aanvoer niet voldoende is Dit bericht Is onjuist Er Is geen enkele aanleiding te verwachten dat ten behoeve van het pwsonenvervoer gedurende September geen toewijzing zal wor ZOO WAS HET EENS EEN AIR DROPPING baken de voorgeschreven lichten Gelukalg is de te seinen codeletter bekend Precies tien uar hoo an de aanwezigen in de verte een vliegtuig brommen Een staaflantaarn met een kapje erop om uitstraling naar de zijkanten te beletten wordt In de richting van het geluld gehouden en de voorgeschreven letter wordt geseind Snel hoort men den machtigen vogel naderen Nee hij verwijdert zich plotseling weer Nogmaals richt men de lantaarn en seint weer eenlge malen Ja hl nadert en beschrijft een groote boog om het veld tot boven Gouda en verdwijnt weer Nogmaals seinen I Nu komt het toestel laag vliegend recht op ons af maar werpt niets af en wordt dan weer door de duisternis opgenomen Eensklaps komt van twee verschillende kanten een vliegtuig aanzetten Een andere tweemotorlge van het zelfde type Is ook op het tooneel verschenen Een dubbele dropping Het blijft vele malen rondcirkelen doch blijkbaar klopt de geseinde letter niet Eindelijk ziet het In dat het bij een ander droppingfield terecht is gekomen en verdwijnt Ons eerste vliegtuig komt nu snel recht op de bakens af laat gedurende een onderdeel van een seconde een groen lichtje zien en werpt laagvllegend 26 parachutes af We hebben ons aan de wlndzljde opgesteld om niet het risico te loopen de zware Ijzeren bakken containers genaamd op het hoofd te krijgen In enkele ploegen verdeeld doorzoeken we het terrein om de ligging van de containers vast te stellen want het vliegtuig heeft slecht afgeworpen en eenlge parachutes zijn over de kade in de richting Ouderkerk afgedreven Drie blijken er In de boomen van de eendenk ioi te hangen Hn ligt er in de vijver van deze kool Van een andere container Is de parachute niet opengegaan en deze heeft ich diep In het weiland Reeds eenlge avonden achter elkaar suist een Engelich vliegtuig boven de landerijen van Berkenwoude tevergeefs zoekend naar llchtselnen En al roept reeds eenlge dagen Radio Belglqae in haar uitzendingen van kwart voor twee en half negen Jacqueline is altijd elegant gekleed de lichtbakens verschiJLen niet in de weilanden Geen wonder 1 Razzia s in Rotterdam de stad Is hermetisch afgesloten De Rotterdammers kunnen de voor hen bestemde wapens niet in ontvangst komen nemen Dan besluit Gouda het vliegtuig nietlanger onnoodlg te laten komen Nadat op een dag de slagzin wederom om kwart voor twee doorgekomen is verzamelen zich des avonds de medewerkers in Berkenwoude Om half negen Klinkt het dan weer triomfantelijk door den aether Jacqueline isaltijd elegant gekleed een bevestiging dater dien avond om 10 uur wapens zullenworoen afgeworpen t Er ligt een dunne korst ijs op de sloten Tegen half tien hoort men van alle kanten de medewerkers In schouwen naar Het dropplngfield komen Gevaar om n tijd buiten te zl n Is er niet de politie is ingelicht en houdt een oogje In De windrichting wordt op het veW geduld mei twee roode en een wit = Dultschland mo t de schade betalen Dultschland moet de schade die het in ons land aanrichtte zooveel mogelijk vergoeden Dit kan slechts geschieden in den vorm van overdracht van grond omdat een vergoeding in grondstoffen en producten mede met het oog op de cischen van de overige landen slechts zeer gering kan ztjui i STADSNIEUWS Onze helden worden niet vergeten Donderdagavond 30 Aag l la er tijdens de feestelijkheden in de Doelestraat Walcstraat en Noodgodsstraat door de buurtvereeniging Dowano gecollecteerd ten bate van de stichting l 0 45 De opbrengst bedroeg f 113 50 welk bedrag inmiddels aan het bestuur van de stichting overgedragen is t weer oké Een avond van gezonde humor hiecft het kleine troepje onder leiding van Paul Ostra UB Gouda gebracht Het was een weerzien van oude bekenden Gerard Walden Berry Klevlts en os de Klerk Ia ccnlgc vlotte schetsjes toondea zi dat ïi de kunst nog niet verleerd aren Op werkelijke humoristische wijze wisten zij iets te maken van de dwaze situaties Vooral Walden was hier in zijn uracht en zijn strakke dikwijls onnoozele gezicht werkt hard mee om het komische effect te verhoogen Berry Klevits bracht een aardig liedje van de bruid die een bedankje zal afsteken bQ het feestmaal te harer ecre En Paul Ostra die behalve voor aitgebreide en vlotte conferences ook een paar geslaagde liedjes ten gehoore bracht mag hier zeker Biet vergeten worden Vooral zijn imitótle Vfn Fientje de Ia Mar was ee succes en opmerking mogen wij wel maken Het lijkt ons minder geschikt om in dit genre oaspcUngen op Vught te maken Een niet zoo op den voorgrond tredende flganr was Co van der Heijden Wljma die in da plaéts trad van Wouter Denijs Hij liet ons de Prelude van Rachmaninoff hooren en toonde zich ook in de begeleiding van de aaagnummers een accompagnateur vangroot formaat Zijn bescheiden maar toch welvcrsorgdc apel accentueerde de liedjes aardig Al met al was het een avond van gezonde ontspanning Mooi resultaat v een buurtfeest De buurtvereeniging Naalerstraat heeft op een gehouden feestavond gecollecteerd He resultaat was dat aan N V H een bedrag van f 67 kon worden overhandigd terwQl voor het monument aan het stadhuis f 85 35 werd geschonken annenkoor ApoUo verachijnt V weer Op Vrijdag 7 Sept a s om 8 uur zal in het gebouw Daniël aan de Grocnendaal een vergadering tot wederoprichting van het Mannenkoor ApoUo worden gehouden Pas op de melkl Een paard en wagen bestuurd door J T uit Waddlnxveen die uit de tunnel kwam en de KleiWegbrug op wilde kon de bakflets van R K niet meer ontwijken Deze laatste kwam van de Boelckade en wilde eveneensde brug over Het resultaat was dat hetpaard in het achterwiel trapte en de bakflets omviel Vijftig liter kostbare melk ginghierbij verloren G A C kampioenschappen Da aanvangstijden voor de a s Zondag op het Gouda terrein te houden ö A C kampioenschappen zija voor de technische nummers 12 uur ea voor de loopnummers 1 uur Jnniorea Tonrnooi Olympia De G C G F Olympia zal op Zondag 9 Sept a s een junloren tournooi organlseeren op baar terreinen aan de Bodegraafsche straatweg De deelnemende vcrcenlgingen zijn Afdeeling A Afdeeling B 1 DO N K Bodegraven Gouda 2 G S V O N A 3 ScJjiponhoven Stolwijk 4 Olympia Het tournool vangt om 11 uur aan De toegang tot het terrein Is vrij Burgerlqke Stand GEBOREN 3 Sept Wilhelmlna A dochter van E Oudenaarden en A W Schook Stcijnkade 5 4 S©f t Picternella W dochter van T van Prooljen en N Bouwman Walvisstraat 30 GEHUWD 4 Sept E van Dijk en A S Brem 5 Sept F de Weger en D van de Graaff M W Schouten en S J Binnendijk F van Boven en K Westrlk J J van Lambalgen en A S van Camp A B Stolk en L van iêa Berg UutUoM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I Zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen s Nachts licht bewolkt matige Noordelijke wind droog weer zelfde temperatuur Wat Is er in Gouda t doen f Thalia Theater j t m Donderdag De weg die voor ons ligt Vrijdag actueel nieuwa Nieuwe Schouwburg Donderdag 7 45 uur Parool avond met Pleter t Hoen en Charlotte Kohier Vrijdag en volgende dagen Air Force Ter Gouwi Zaterdag a 2 nnr Ledoivergadcrisg N V B WAT GEBEURDE ER f 6 September 1944 I Generaal Ma oor Kruis benoemt tol Chef Staf Militair Gezag 1942 Noworossisk in Dultsche handen 1940 Koning Carol vlucht uit Roemeatt Zijn zoon Michael wordt koning Ecnstoks actic N V H Om één stak tfan U gaat dee actie Dat vormt ook voor U een attractie Geeft een mes kop of bord Dat s in Venlo te kort En Uw steun geeft aan ons satisfactie Zaterdagmiddag 8 Sept ophalen van borden koppen schotels enz geboord Er is slechts een plas water te zwa HIJ ligt zeker zeven meter diep De parachutes worden losgemaakt en d containers door vier man elk naar dcB slootkant gedragen Dan met zijn allen naar de eendenkool I Eenlge jongeren klimmen in de boomen en weldra vallen de eerste takken naar bereden Met groot lawaai komen de drie deserteurs naar beneden zetten In de vijver ligt dan nog een leege container die tijdens den val zijn lading heeft verloren Daar echter elk spoor van de dropping uitgewischt moet worden wordt door tien man een schouw dwars over het land naar den vijver getrokken en de leege bus opgevischt De ploeg die In de richting Ouderkerk gezonden was met polsstokken komt tentg met de mededeellng dat een container met handgranaten op de kade in de lucht gevlogen is en er een groot gat Ingeslagen heeft Never mlndl Al bevinden we ons op korten afstand van den Dultschen luisterpost in het Beiersche we hebben toch niet voor niets bewlaking staan aan de toegang van bet terrein De weilanden worden In de volle breedte doorzocht op losse wapenstukken dAar meerdere containers zich tijdens de val geopend blijken te hebben Ai e karab nen liggen gebroken op het laad Enkele kistjes met sten munitie zijn diep in den grond verdwenen Alle schouwen worden over den dijk naar de boezem getrokken en dan beginnen de vijf en twintig mannen hun aftocht naar de schuur van een andere eendekool waar alles voorlooplg wordt onder gebracht Öm vijf uur s morgens Is het wcrV klaar Den volgenden morgen meldt deaflulater post die de telefoon van de Slchirheitsdlcnat heeft afgetakt dat de Dultsche post in het Beiersche de ontploffing van de handgranaten geregistreerd en doorgegeven heeft aan de S D De Balvert vindt dan onder Ouderkerk een ver afgedreven container met tien stcn guns zooals hij zelf telefonisch vertelt Des nachts wordt de buit naar Stolw k gevaren en den morgen daarna naar Gouda Op den vroegen morgen van een regenachtige Novemberdag steekt een bootje de IJssel over en brengt aldus de eerste zending Amerikaansche wapens in Gonda LBX