Groot Gouda, donderdag 6 september 1945

Terug in het vaderland De regecrlngsvoorlichtingKiienstdeelt mede dat de Gouverneur Generaal van Ned Indië Jtr Mr A W L Tjarda van Starkenborgh Stachouwer na bevrijd te zijn uit krijgsgevangenschap vandaag 6 September in den namiddag In Nederland zal arrlveeren Ook It gcn Terpoorten en een aantal andere vooraanstaande persoonlijkheden zullen te gel k met hem aanl men Lnchtvaari teurnooi door Engelsche ludhtmacht Op 15 September at zal door de agel sche Luchtmacht R A F een groot lucht vaart tournooi worden gehouden op het vliegveld Ypcnbarg bij den Haag Het toumooi zal toegankelijk zijn voor het publiek tegen entree prijzen De opbrengst zal ten goede komen aan de Nederlandscfae slachtoffers van luchtaanvallen Repatriëering van de nog in ons land verblijvende Duitsehers In ons land bevinden zich nog steeds een groot aantal Duitsehers die enkel omdat zij geen bepaalde misdaden op hun geweten hebben de verwachting koesteren dat zij verder ongemoeid zullen worden gelaten Zij beseffen niet dat er nog slechts plaats is voor diegenen die la de afgeloopen jaren blijk B ben gegeven van volledige solidariteit met het Nederlandsche volk Planntn voor repatriëering van Duitsehers wier verblijf in ons land niet verder wenschelijk wordt geacht bevinden zich in een ver gevorderd stadium van voorbereiding De uit Duitschland afkomstige vluchtelingen die voor den oorlog met vergunning van de Nederlandsche Regeering hier gevestigd waren zullen de hun vroeger verleende bescherming blijven genieten Gedeporteerden INGEZONDEN Bulten verantwoording van de redactie De brokstukken van dezen t d Caaialatic vaa bmmnti m Met instemming las ik het artikel van den heer Harms over de Cumulatie van baantjes Ik kan het standpunt van den heer Harms volkomen begrijpen en mijn stukje heeft niet ten doel nog eens te gaan aandikken wat hij al zeer terecht en voldoende uitvoerig heeft betoogd Mijn bedoeling is slechts erop te wijzen dat bij het benoemen van personen in besturen commissies comités en instellingen ook wel eens dient te worden overgegaan tot een behoorlijke vertegenwoordiging van het arbeidende gedeelte onzer bevolking Er is geea of zeer onvoldoende plaats gegeven aan vertegenwoordigers van d arbeidsstand In dit opzicht wordt nog dezelfde fout gemaakt als vroeger Wie zijn ooren wil te luisteren leggen kan de ontstemming hierover zonder eenige n oeite vernemen Bij deze categorie behoeft voor popig niet voor cumulatie te worden gevreesd De Commissie voor Oranjefeesten zou na de feestelijkheden het goede voorbeeld kunnen geven daarmede in daden omzettend de vriendelijke woorden welke de voorzitter dezer commissie j l Maandagavond tot de mannen van den arbeid sprak Tenslotte nog het volgende feit Voor talrijke gelxurtenissen wordt den laatsten tijd de hulp en medewerking van de jeugdorganisaties ingeroepen Zou het niet gewenscht zijn bij bovengenoemde benoe zijn bij mingen een vertegenwoordiging van de leiding j der jeugdorganisaties aan te bieden Thans zijn Vandaag worden er een aaatal zuive wordt bij de inschakeling niet altijd den ringscommissies inaesteld Ipractischen weg gekozen De brokstukken De Coöperatie Ons Voordcei Raam 58 Gouda vraagt voor haar afdeeling Kruidenierswaren een aankomende bediende Mannelijk P DEN OUDEN en ADA ZANDVOORT U hcbbea de eer U mcdeoameiit wederzijdfclie ouden kennis te geven vnn linn voorgcoomen Huwellik waarvan de voltrekkin zal plaati hebben D V op Dinadag September a s Kerkelijke beveitlging door den Welcerw Heer D A de Bloii dei voorm 11 uur la het Kerkgebouw der Gerei Gemeente aan da Statiottilaan 30 Auguttui 1945 Ede V Boreelelaan 6 Gouda WHdatraat 25 Galtgenheid tot gelukwentchen na den dlcnit Tockonutig adret Laan 1933 No 29 Ede Heden overleed tot onze diepe droefheid na een smartelijk geduldig gedragen lijden In Khet Diaconessenhuis De Wijk onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder llida Citharini i i lirg Wad van AR1E VAN WIJNGAARDEN in den ouderdom van bijna 65 jaar Familie VAN WIJNGAARDEN Gouda 4 September 1945 3 Kad S9 Da taraardabasialting zal plaats habban a s Zatardag ta 12 30 uur vanai 3a Kada 59 la 1 15 op de Algamaana Bagraaiptaalf ta Gouda Langs deieo weg betuig Ik mqn hartelijken dank aan de Buurtvcreeniging van de Willem Tombergstraat en de Vierde Kade en In het b xonder aan de Heeren D Hollhui sen en G Hel voor het herdenkingsbord ml getchonken ter herinnering aan mijn in de bezettingstijd omgekomen man WED DE KOK Vierde Kade 6 De Heer en Mevrouw O VERBEEK Burgersdijk Burgem Maitenssingel 43 zullen gaarne bezoeken ontvangen Zondag 9 en 16 Sept a s van3 30 5 u Weggeloopen klein wit Hondje Malthezer Leeuwtje op 24 Aug j l Terii g te bezorgen Nieuwe Haven 316 H REEDIJK Arts Afwezig van 7 tot en met 17 SEPTEMBER INSTITUUT VOOR HUID EN VOETVERZORGING W4 kuancB wcei tlectrisch afdoend ontharen wrattan n kalknacels verwilderen epltearen cezlcntemaseac manicuren padlcuren n voorUwfeeetjeseen gezalllfa Mak Up MBVS J KELLER VISSER Gedlpi Scboonbeids spadallstc Gedipl Chiropodiste Erkend lid van het B N A V Crabcthstraat 19 zullen wanneer het onderzoek naar hun politieke betrouwbaarheid geen bezwaren oplevert naar ons land mogen terugkeeren Amerika eert onze Koningin Hulde der democratie aan een democratische Koningin aldus werd het radioprogramma bestempeld dat ISOAmerikaansche onvoepstations Vrijdagj l op de verjaardag van H M de Koningin hebben uitgezonden Het was een program van persoonlijke groeten en de beste wenschen voor Neerlands Vorstin Onder de persoonlijke groeten die werden overgebracht waren die van Mevr Roosevelt Nederlanders in Manilla aangekomen Een groep van ongeveer 4000 bevrijde Nederlandsche krijgsgevangenen a komstig uit kampen in Japan Mantsjoerije en China Is in Manilla aangekomen Door de AiAerikaansche autoriteiten is voor hen een speciale verblijfplaats ter beschikking gesteld Deze krijgsgevangenen behooren voor het mecrendeel tot de Kon Ned Marine en het Ned O I leger Het bedrijfsleven wordt gezuiverd De Chef van het kabinet van het Minvan Handel Nijverheid en scheepvaart Mr de Jongh heeft gisteren in een radio rede medegedeeld dat er besloten is de commissie Woltersom niet te liquideeren Zij is gezuiverd van N S B ers en andere onvaderlandslievende elementen De Regeering is van meening dat de Wolteriomschegroepen In tact dienen te worden gehouden daar zij de cenige organisaties in het bedrijfsleven SCHOUWBURG BIOSCOOP BOUDA TELEFOON 3750 Vaaaf VRIJDAG tm DINSDAG vcrtooning van de sensationeele film vol spanning ea actie AIR FORCE Vliegende vestingen oefenen wraak uit op Japan Gevechtsactie zooals nooit tevoren op bet witte doek vertoond werd Toegang boven 14 jaar Aaavang der vooratelUagea t Vrijdagavond 8 uur Zaterdag en Zondag 3 uur 5 30 uur en 8 uar Maandag en Dinsdag 3 uur ep 8 our DONDERDAGMIDDAG speciale voorstelling om 3 uur Gevraagd NETTE JONGEN of MEISJE liefst ceaigszins met het vak bekend Klcermakcry M J Keizer P C Bothstraat 4 1 Gevraagd voor direct een net meisje Banketbakkerij BIJL Lange Tiendeweg 63 Vermist Woensdag 29 Augustus VULPEN merk Watermann Tegen belooning terug te bezorgen BOSMAN Ie H V Alphenstr 3 MELKGEITENHOUDERS Levert bij ons Uw voedertoewijzing in Wij leveren U uit voorraad het beste voeder voor Uw geit Meelfabriek De Koreabloem C K GALAMA Verlorenkoat Gouda Dansschool Holthuijsen Concordia WestkiTcn Goode j s Zondags kunnen op de R K cursus van 3 uur en de Algemeene cursussen van 4 45 en 6 30 zich nog Dames en Heeren doen inschrijven Vooral Dames zijn welkom Voor eenige nette buurtvereenigingen hebben wij nog een avond disponibel Inlichtingen dagelijks HOLTHUIJSEN Dansleeraar Privéadrea Katnemelkaloot 46a Overspuiten van oude meubelen in elke gewenschte kleur als nieuw P H WOERLEE Fabriek van geschilderde Meubelen KAAM 59 GOUDA in den leeftijd van 16 18 jaar bekend Sollicitaties met uitvoerige aan bovenstaand adres PcrsoonUji voorkeur eenigszins met bet vak B egevens en vermelding van leeftijd zoeken alleen na oproep M V Z GOUDA talrijke Laten wij en stukken welke nü en in de toe van dezen tijd zijn trachten de brokken vroeger gemaakt zijn komst te vermijden Th ARTS Van redactiewege ingekort KORTE BERICHTEN Het geldwezen blijft zich naar Herr Ned mededeelt in ons land gunstig ontwikkelen In enkele maanden verbeterde de positie van het schatkistpapier met 1 milliard gulden Een gedeelte van de OostIndischevloot is ter hoogte van de Straat van Malakka van brandstof voorzien door een voormalig Duitsch tankschip dat voordien de Papendr cht was gcheeten en in 40 doorde Duitsehers in Rotterdam werd buitgemaakt Daarna was het ingericht om de Bismarck op zee van brandstofte voorzien De drie democratische politieke partijen in Oostenrijk de aoc democratische de communistische en Chr Sociale hebben een verzoek tot de regéering gericht om de socialisatie van diverse industrieën voor te bereiden De Zwitsersche autoriteiten zoudende iarichting van een soort internationale stad te Geneve aanbevelen Aan de Intern Organisatie ter handhaving van den Wereldvrede zouden souvereine rechten wordentoegekend De gebouwen van den oudenVolkenbond zouden dan waarschijnlijk weer in gebruik worden genomen De Washington Post bericht dat Paus Pius XII woorden van lof heeft gesproken t a v president Truman die door Z H een invloedrijk en zeer verstandig man werdgenoemd THALIA KLEIWEG 103 TEL S230 Van Vrijdag 7 Sept tot en met Woensdag 12 Sept Groot ACTUALITEITEN PROGRAMMA ifaaronder Het vervaardigen van vliegtuigen tuigenConvooien Nieuws over de Vrije Wereld Een geestige teekenflim enz enz Toegang alle leeftijden Voorstellingen Dagelijks 2 30 u 7 u en 8 30 u Zondag 2 30 u 4 u 5 30 u 7 u en 8 30 u Plaalsbespr 1 a voor iedere voorstilliag Vanaf heden zijn wij weer telefonisch te bereiken onder No 2213 Fa J BOOT Zn MctMlbcdriJf StadaachooratecnvcgcrQ RAAM 40 Gevraagd een hip in dl ÜDisliBiilino P fi Werkster aanwezig G J SMIT Weth Ventew H 115 Gevraagd Mannl Bediende Te huur gevraagd voor direct Werkplaats Schaar of Garage Brieven no 2607 bur v d blad voor werkzaamheden in archief en drukwerkmag Bekend met administratieve werkzaamheden Eigenhandig geschr I brieven kantoor M V Z PARAAT I WAS en IS het N T I om hen die dienst nemen in het Ned leger GRATIS EMGCLSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH f 2 05 p m Vlot spr en schr In 8 maanden Fransch steno mIddensLdipl 1 2 85 p m Ned n eorr boekhouden f 1 p m NEÖ TALENINSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu Nationaal Gratis proefles vari naam adres t Voor direct gevraagd tegen hoog loon eenige prima plateelschilders A i ld lAN V d HEIIDENSTRAAT 9 e S lOSEPHSTR 2 llüiswerkcursüSïieerlinBenllISjnM üi O larin roo T in het komend studielaar in hoog tempo gewerkt moeten worden SlTui rw der toezicht het huiswerk te laten maken Inlichtingen bij A H Langeraar B Martenssingel 103 Gonda Tel 2839 1