Groot Gouda, vrijdag 7 september 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKJ MACHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 20 VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1045 Administratie M J van Lo n Bur Markt 20 Gouda Tel 3091 AboDn p w 25ct Lossenumm l Oct STADSNIEUWS De baurtvereenigingen weren zich De buurtvereen Herwonnen Vrijheid Verlengde IJssellaan heeft een bedrag van f 285 overgemaakt aan de Stichting 1940 45 Teven werden ontvangen van de buurtvereeniging Vrij Nederland Prctoriaplein f 25 van blok ABC van de Luchtbescherming f 50 en van de Commissie voor Oranje en andere Openbare Feesten f 218 10 zijnde het batig saldo vao de portfeesten op 31 Augustus Blok 55 liquideert Bij de liquidatie van het luchtbescher mlngsblok 55 werd besloten het blusch materiaal en de gasmaskers aan de Brandweer over te doen Een drietal Montagne planken c n groote doos verbandmateriaal spalken en 5 péar gummi handschoenen werden aan het Roode Kruis geschonken Een viertal otiderwijsinr werden verblijd met een doos E H B O arhkelen Het overige materiaal is bij inschrijving aan de coatri bueerende leden verkocht waarbij het resultaat de verwachtingen verre overtrof De volgende uitkeeringen konden worden gedaan Gedenkteeken Stadhuis f 159 70 Roode Krui f 80 Ver voor T B C f 80 Ned Volksherstel f 80 StiUe Armoede f 80 Eereschuld eu Dankbaarheid f 80 Oranjever Krugerlaan f 297 60 Oranjever Martenssingel f 152 40 Oranjever Joubertstraat f 182 40 Oranjever Karnemelksloot f 57 60 In totaal dus f 1279 70 Damver Darolust De uitslagen van de eerste ronde van de competitie van de Ver Damlust luiden A v d Berg A Boer 2 0 A v d Berg H v Haaren 2 0 H v Eijk J Blokland 1 1 G Barbier N v d Wouden 0 2 C Molenaar A d Frankrijker 2 0 J L Bol G d Pater 2 0 M Vermeulen J Backer afgebr W Verhoeven V Tom 0 2 V Versloot J Backer 2 0 De Jodan Boys Men deelt ons mede dat het secretariaat van de Jodan Boys thans weer gevestigd Is bij J van Wijk Heereastraat 94 Gouda Parool avond in den Schouwburg Het was alleszins een interessanten avond die de Stichting Het Parool gisterenavond In den Nieuwen Schouwburg gaf Een tot de laatste plaats bezette zaal luisterde naar het openingswoord dat de heer Kees Jagers sprak In de plaats van Picter t Hoen die door ziekte verhinderd was sprak hierna Mr G J van Heuven Goedhart Deze begon met onze vooroorlogsche neutraliteit te hekelen Onze neutraliteit was een dwaze be lacheiqke en gevaarlijke zaak De bevolking was niet voorbereid op een invasie van welke mogendheid ook en wist dan ook niet wat het te doen had Alleen het ambtenarencorps was ingelicht aan de hand van het Land Oorlogsreglement Waar de Duit schers zich echter niet hielden aan de bepalingen van dit min of meer verouderde docv ent was ook hun houding onzeker In dezen toestand was Pieter t Hoen de eerste die de nachtpit van het verzet ontstak Wat de regeering naliet deed hij ons volk voorhouden dat het tegen elke bezetter Neen had te zeggen Hij begon met een vcrzetsgeest aan te kweeken en liet in Juni 1940 zijn cerstenieuwsblad verschijnen Spreker zelf trad eerst in November 1941 tot de Parool groep toe Een jaar te laat zooals hij zelf opmerkte Daarna vertelde van Heuven Goedhart hoe of er een jongeman Peter Taaselaar uit Engeland aan de kust werd afgezet om Wiardi Beekman en een Ned officier op te halen Deze laatste weigerde echter mee te gaan en in liJn plaats ginfl Pieter t Hoen Dertien maal mislukte de aftocht De veertiende keer werden zij op het strand gepakt Beekman heeft het niet overleefd Op zijn omzwervingen langs diverse concentratiekampen is hij overleden Pieter t Hoen wist in Vught te ontsnappen en zette den illegalen strijd onverflauwd voort Peter Taaselaar wist bij ie arrestatie onopgemerkt te blijven doordat hij meer dan een uur in het ijskoude zeewater kroop Half bevroren wist hij door de duinen terug te keeren om den volgenden avond opnieuw een poging te wagen Ook ditmaal kwam er geen schip Toen heeft hij kans gezien om via Zwitserland en Spanje naar Engeland terug te keereo Het zijn geen loopbanen van helden die ik U hier beschrijf aldus de heer v Heuven Goedhart Wij waren bang voor de Duitsche strafmethodes De groote verdienste van de illegaliteit was dat zij het standsverschil opruimde Was het aanvankelijk alleen h t verzet dat gepredikt werd na 1942 kwamen de idealen naar voren Er kwam een roep om doorbraak en vernieuwing van de maatschappij Na uitgewijd te hebben over de positie van Indië en de taak die ons wacht besloot spreker met de opmerking dat iedere Nederlander mee moet doen en de regeering moet steunen Wij mogen niet passief zijn De tijd Is niet ver meer dat elke Nederlander zal moeten kiezen welken kant wij uit znllen gaan Na deze rede speelde Jan Huckriede enkele pianowerken van Pr Schnbert Zijn brillante spel dat getuigde van veel vingervlugheid schiep de juiste stemming om het gesprokene nogmaals te overdenken Na de pauze declameerde Mevr Charlotte Kohier het bijbelboek Judith Is het nog noodig de werkelijk uitzonderlijke kwaliteiten van deze declamatrice te vermelden Het is zeker een prestatie van groot formaat om met zoo weinig actie zoo te kunnen boeien De personen uit het oude bijbelverhaal werden levende gestalten onder haar verhalen Als toegift declameerde zij tenslotte De Klokken een verzetsveri Behalve een langdurig applaus mocht zij ook een kleine bloemenhulde in ontvangst nemen Het was een unieke avond die veel te overdenken gaf De avondwijding In de avondwijding van Herrijzend Nederland welke hedenavond om 10 15 uu wordt gehouden spreekt onze plaatsgenoot Ds C P Thomsen De kinderuitzending naar Zwitserland Het Bureau Kinderuitzending deelt mede dat de kinderen die op 23 Aug naar Zwitserland zijn vertrokken aldaar op 24 Aug zijn aangekomen Zij bevinden zich in goeden welstand Stadsspaarbank en Stortingsdienst Overzicht over Augustus 1945 Ingelegd in 8656 posten f 307 230 06 Terugbet in 2062 posten f 214 796 81 Meer ingelegd dan terupbet f 92 433 25 Saldo per 1 Aug 1945 f2 9 73 443 83 Saldo ultimo Aug 1945 f3 065 877 08 Ultimo Aug 1945 Spaarboekjes in omloop 5529 Rekeninghouders 2208 7737 Ultimo Juli 1945 Spaarboekjes in omloop 5474 Rekeninghouders 2202 Meer 7676 61 De V 2 In Op Wacht lezen wij eenigc interessante bijzonderheden over het rakctwapen dat velen in den lande zoo dikwijls In angst heeft gebracht Wie kent trouwens niet de witte kronkelende rooksliert die zich stijl In de lucht verheft Dit projectiel werd op een speciale tafel geplaatst zoo dat den staart paste in een gat in de tafel Was het projectiel opgesteld en met behulp van instrumenten zuiver gericht dan werd de brandstof ingepompt Deze voor de raketvoortbeweging dienende brandstof bestond uit 5000 Kg gecomprimeerde zuurstof en 3500 Kg alcohol Het starten vergde nogal eenlge voorbereiding Zijn alle preperatlevengenomen dan zorgen de bedieningsmanschappen dat zij uit de voeten komen De turbine die de brandstof verwerkt komt langzaam op gang Een borrelend geluid weerklinkt dat plotseling overgaat in een donderend gebrul een vuurstraal schiet uit den staart omlaag Langzaam iets waggelend verheft de V 2 zich op eigen kracht van de tafel om weldra met steeds grooter wordende ne heid loodrecht omhoog te schieten BINNENLAND H M de Koningin naar cheveningen H M de Koningin zal met ingang van heden haar intrek nemen in een villa te Scheveningen Zij zal daar voorloopig vertoeven in afwachting van het gereedkomen van de herstellingswerkzaamheden aan den Ruigenhoek Monetaire maatregelen Reuter seint dat de directie van het Nederlandsche Deviezen instituut te Amsterdam heeft verklaard dat vo or het a s weekeinde een Engelsch Nederlandschc monetaire overeenkomst zal worden gesloten en dat een decreet inzake buitenlandsche valuta voor 15 Sept a s zal worden gepubliceerd Houders van kasvoorraden wordt wegens het Min van Fin den raad gegeven hun niet strikt noodige geldmiddelen te storten op bank of giro rekeningen Niet alleen zal dit het slotverloop van de komende geldsancering bevorderen doch bovendien zal zulks in het eigen belang van de storters blijken te zijn Op de Brug Minister voor de radio Hedenavond 9 uur zal Min Drecs voor de radio spreken over Een groot gevaar voor de volksgezondheid het nijpend tekort aan verpleegsters Het wachten was tevergeefs H K H Prinses Juliana en de ministers Schermerhorn en Van Klcffens hebben gistermiddag tevergeefs op het vliegveld van Eindhoven gewacht op de aankomst van het vliegtuig met den Gouv Gen Jhr Mr A W L Tjórda van Starkenborgh Stachouwer Gistermorgen was het vHegtuig met den G G uit Cairo Duitschland moet grond afstaan De schade door Duitschland In Ons land aangericht moet door het afstaan van grondgebied worden vergoed Een vergoeding in producten zal ernstige nadeelen met zich brengen voor de ontwikkeling van onze eigen industrie Door radiographische besturing wordt er voor gezorgd dat de aanvankelijk vertl cale baan geleidelijk wordt afgebogen zoo dat het projectiel op een hoogte van 15 tot 20 km onder een hoek van 45 graden ten opzlchje van de horizon voortsuist Zoowat één minuut na den start wordt de voortbeweging uitgeschakeld en beschrifft het projectiel een parabolische baan Het hoogste punt dat bereikt wordt ligt op ongeveer 80 km hoogte terwijl de snel hcid oploopt tot meer dan 4000 km Daar de snelheid ven het geluid slechts 1200 km bedraagt konden de Londeaaars net projectiel nimmer hooren aankomen Wat deze snelheid wil zeggen wordt U misschien duidelijk wanneer wij vermeiden dat de W 2 du in 10 uur rond de aarde kon vliegen Tevens zal het onze lezers duidelijk zijn dat van een nauwkeurig richten bij dit apen geen sprake kon zijn terwijl mislukte starts geen uitzondering waren Men vrage er de Hagenaars maar eens naar Laten wij blij zijn dat de Dultschers de gelegenheid heeft ontbrokon om de V 2 verder te pcrfectlonneeren kfucUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I Licht tot half bewolkt droog weer Iets warmer zwakke wind Algem vooruitzichten het rustige droge weer zal nog eenige dagen aanhouden Wat Is er in Gouda te doen Thalla Theater van Vrijdag t m Woeni dag Actualiteiten Programma Schouwburg Bioscoop van Vrijdag t m Dinsdag Air Force Ter Gouw Zaterdag a s 2 uur Ledenvergadering N V B WAT GEBEURDE ER 7 September 1944 Prins Bernhard in België als bevelhebber der Nederl Blnnenlandsche Strijdkrachten Hij maant het Nederl Volk nog de grootste voorzichtigheid in acht te nemen De Nederlandsche Regeering neemt officieel afscheid van Engeland 1943 Stalln staat toe dat de Russische kerksynode bijeen komt en de bisschoppen een patriarch kiezen In Duitschland worden de verloven van bultenlandsche arbeiders opgeschort Konotop Kramatorskaja en Slaviansk in Russische handen 1942 In de vroege ochtenduren begint in het kader van den luchtslag om Engeland de eerste hevige luchtaanvallen op Londen De Fransche Regeering staat de Japanners doortocht door Indo Cblna toe in de mess n maaltijd gebruikten vertrokken Terwijl de hooge gasten kwam het bericht uit Londen dat het vhegtuig een tusschenlanding te Marseille had gemaakt Hedenmorgen zou de reis naar Nederland worden voortgezet Ongetwijfeld zal Prinses Juliana opnieuw op het vliegveld Eindhoven aanwezig zijn om den geëerden landgenoot te verwelkomen Gezagsbataillons naar Indië De bevoegde autoriteiten hebben vérstrekkende maatregelen genomen welke er toe zullen leiden dat met de uitzending van gezagsbataillons naar Indië reeds op 15 Sept a s een aanvang kan worden gemaakt In totaal zullen er 27 bataillons elk van 800 mjan sterkte worden uitgezonden Afgezien hiervan zullen er 2 divisies worden uitgestuurd elk 23000 man die in Engeland worden geoefend De manschappen voor de eerste divisie van de cxpcditionaire macht zullen voor 1 Januari naar Engeland vertrekken Eénstuks actic N V H Het zijn juist de heel kleine zaken Die t leven zoo aangenaam maken U heeft altijd iets En in Venlo is niets Helpt hen uit den nood te geraken D A Zaterdagmld kig 8 Sept ophalen van borden koppen schotels enz