Groot Gouda, vrijdag 7 september 1945

Nieuwe burgemeesters De minister van Binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat de mogeliikheld van sollicltatit naar het ambt van burgemeester in Zuld HoUand voor de volgende plaatsen Bodegraven Giessendatn Gocdereede en Stellendam Voorschoten Warmond wordt opengesteld BUITENLAND Zal Engeland Bermuda eilanden aan Amerika afstaan Na de opening van het eerste congres na den vrede te Washington kwam de kwestie ter sprake of de Vereenigde Staten Groot Britannië zouden verzoeken de Bermuda eilanden af te staan De regeering der Ver Staten is bereid Engeland uitgebreide finan deele steun te verleenen ten einde laatstgenoemd land den overgang van den oorlog naar den vrede te vergemakkelijken aldus werd van gezaghebbende zijde te Washington medegedeeld Dedemocratischeafgcvaardigde Bradley meende dat Engeland geen bezwa rea zal kunnen aanvoeren Ook Nederland in Nanking aanwezig Generaal Tsjang Kai Sjek heeft voor de overgave plechtigheid welke te Nanking zal plaatsvinden vertegenwoordigers uitgenoo digd zoowel van Nederland als de V S Engeland Rusland en Frankrijk KORTE BERICHTE N President Truman heeft in zijn gisteren gehouden rede voor het Congres er op aaif gedrongen zoo snel mogelijk goedkeuring te hechten aan de overbrugginsplannen voor hulpverleening welke hij heeft opgezet om Engeland en de andere geallieerde landen uit de moeilijkheden te helpen welke het gevolg zijn van de opheffing van de Leen en Pachtwet Londen zal vanaf a s Maandag weer het centrum zijn van de internationalediplo matleke activiteit ipet de opening vao de bijeenkomst van den raad van ministers van Buitenlandsche Zaken ames Byrnes reist met de Queen Mary naar Europa De agenda bevat o a plannen voor een vredesverdrag met Italië OFFICIEBLE PUBLICATIl Aangifte vaa beatclliagcn act ▼ oornitbetaling In het staatsblad nr F 153 van 30 Aug 1945 is opgenomen de tweede uitvoeringsbeschikking machtigingsbesluit geldzuivenng welke op 31 Aug in werking is getredea Daze beschikking betreft overeenkomsten ingevolge welke door een der partijen een vooruitbetaling wordt verricht met het oog op de toekomstige levering van motorrijtuigen daaronder begrepen motorrijwielen zoowel voor personen als voor gocderenver voeren anderszins bestemd motorvaartui gen stoomvaartuigen zeilvaartutgeo motoren alle soorten landbouwmachines als maai machines dorschmachit es stoom en motor ploegen landbouwtractoren karnmachines en andere in de uitoefening van t landbouwbedrijf gebezigde m hines stooklnstallaties alle soorten koelinstallaties alle soorten stofzuigers radio ontvangtoestellen gramo foons alle soorten piano s orgels en vleugels alle soorten brei weef en borduur machines alle soorten rijwielen en meubelstukken Voorzoover de levering nog niet heeft plaats gehad zijn belde partijen hoofdelijk verplicht binnen vijf dagen na het in werking treden van deze beschikking dan wel ingeval de overeenkomst pas na het inwerkingtreden dezer beschikking is aangegaan binnen vijf dagen na het aangaan der overeenkomst hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de afdeeling geldwezen van het Ministerie van financiën te s Gravenhage De aangifte moet bevatten a volledige namen en adressen van partijen b een omschrijving van de te leverenpoederen c het ten tijde van de aangifte reeds betaalde bedrag d het de nog verschuldigde bedrag bedragen en het de tijdstip tijdstippen waarop dit deze moet moeten worden voldaan Op niet nakoming van deze verplichtingen in krachtens het machtigingsbesluit geld ivering staatsblad F 133 zware straffen 9 steld Vrijheidsstraffen en geldboeten tot een maximum van f 500 000 kunnen zoovel afzonderlijk als gecombijoeerd worden opgelegd bovendien kan de behaalde winst aan deo veroordeelde worden ontnomen DISTRIBUTIE NIEUWS Nieuwe bonnen woor aardappelen en melk Het Centraal Distributiekantoor maakt In aansluiting op de op 29 Aug j l gepubliceerde bonnenlijst voor de periode van 3 t m 15 Sept bekend dat in de provincies Noordholland Zuidholland Utrecht Gelderland Overijssel Drenthe Groningen en Friesland voor de week van 9 t B 15 September a s de bonnen 613 en B 672 djBC esde noodkaart aangewezen zijn voor l g aardappelen en de bonnen A 671 B 67 fei ftt 671 voor 2 kg aardappelen Voorts Mn aangewezen voor het betrekkenvan 2 lirer melk de bonnen 612 D 661 enD 662 en voor het koopen van IV2 melkde bonnen B 670 en C 670 Deze bonnenzijn over en weer in de bovengenoemdeprovincies geldig Op deze bonnen kan vanaf Maandag 10 September gekocht worden Zelfverzorgers voor melk of aardappelen moeten op door de distributiediensten te bepalen dagen aldaar inleveren resp de bonnen voor melk of aardappelen A 670 A 672 en C 672 kunnen vernietigd worden Stopzetting diatribatie van haishoudkaarsen Daar de electriciteitsvoorzlening thans vrijwel algemeen is is de distributie van huishoudkaarsen met ingang van 1 Sept j l stopgezet Na dezen datum zijn alle nog in omloop zijnde toewijzingen en bonnen vervallen De nog bij detaillisten aanwezige voorraden kunnen vrij worden verkocht Er komt Jam Vóór 9 September moet bon 644 der 6e noodkaart als bestelbon worden ingeleverd bij den detaillist bij wien men jam koopt Binnenkort zullen regelmatig bonnen voor jam worden aangewezen De eerste maal dat dit geschiedt is men verplicht de jam te koopen bij den winkelier bl wien men bon 644 heeft ingeleverd Van 1 tot en met 30 September 1945 worden op bon no 10 van de noodkaarten voor honden en katten brood met de serieletters b t w d 1 r c en bk alsmede op bon no 10 met opdruk asyl de gebruikelijke hoeveelheden honden en knttenbrood of meel beschikbaar gesteld Na 30 Sept is bon no 10 ongeldig Tevens wordt bekend gemaakt dat in veroand met de nog voortdurende grondstoffenschaarschtc slechts ten behoeve van blindengeleidehonden trekhonden waakhonden in bedrijven katten in bedrijven politiehonden een beperkt aantal asyls en proefdieren nooddistributiekaarten worden uitgereikt Mocht het tot uitbreiding van de categorieën dieren komen dan zal dat tijdig worden aangekondigd Aanvragen om kaarten kunnen thans nog niet in behandeling worden genomen Mededeelingcn voor Jen handel In te leveren consumeatenbonnen in de week van 9 t m 15 September 1945 Detaillisten Op den volgens hun codenummer geldenden dag Ontbijtkoek in te leveren bonnen 646 uit te reiken toewijzingen artikel 148 Jam in e lev b 644 uit te reiken toew art r49 Eieren uitsluitend rantsoenbonnen oude toewijzingen Vleeschwaren bonnen 609 610 restant 538 539 oude toewijzingen Aardappelhandelaren Aardappelen 611 B 668 A B en C 667 613 B 672 A B en C 671 restant 541 B 19 A 581 artikel 152 153 154 Bakkers Brood A B en C 650 t m 655 D 650 D 651 D 14 B 663 A B en C 656 en 657 In te leveren in veelvouden van 5 eenheden 1 5 art 145 Amer bloem 4 5 art 146 inl bloem 5 5 art 147 reductie Melkhandelaren Melk 608 D 658 D 660 B 666 C 666 restant 540 B 573 B 574 B 18 en C 18 artikel 150 151 Slagers Vleesch 609 610 restant 538 539 Tabaksdetaillistea Tabaksdetaillisten kunnen op Donderdag 13 Sept a s een derde voorschot voor tabak bij den distributiedienst afd handel afhalen Verstrekt wordt toewijzingen artikel 155 Tabaksgrossiers Tabaksgrossiers kunnen eveneens op Donderdag 13 Sept a s een vierde voorschot afhalen Verstrekt wordt toewijzingen G O 3 Grossiers lucifers Grossiers in lucifers kunnen op Donderdag 13 Sept a s een voorschot artikel G O 2 voor aankoop van 1 doosje lucifers per rantsoen bij den distrlbutiedienst afhalen Het voorschot lucifers is gebaseerd ap het aantal ingeleverde toewijzingen op 23 en 24 Augustus j l met een toeslag van 10 pet Bakkerij WEVER bakt weer Ondertrouwd BEP JASPERS LEO RUTTEN Econ Caad Huwelijksinzegening op Zaterdag 29 September a s te 10 uur in de Parochiekerk van O L Vrouw Hemelvaart Kleiweg te Gouda Receptie tot 12 u aan de pastorie Gouda BleekcniiDgcl 59 Ooatbaven 5 Toclcomstig adcea Oostbavcn S Gouda Algamaans kannligaving JOHANNES A DE JONG en SUSANNA TH SMITSKAMP geven U hiermede kennis van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Woensdag 19 September B é Gottda 6 September 1945 Dr Leijdstraat 15 Const Huijgcnstraat 73 Toaliomstlg adres Dr Leijdstr 15 Op 15 Sept a s hopen D V onze geliefde Oaders en Grootouders W C DOGTEROM en C A DOGTEROM Sluiter bun 25jarige Echtvereenlging te herdenken Wim Nel en Corrg Nel Cor Traas Gouda 3 Sept 1945 IJssellaan 127 TANDARTS BICKNESE AFWEZIG van 8 tot 16 SEPTEMBER Jonge moeder met kindje zoekt plaatsing als HUISHOUDSTER bij Heer alleen of in moederloos gexin Briev no 2601 bur v d bl V H H IJsbereiders I Uit voorraad leverbaar IJspoeder IJsIepeltjes Aroma s 6ro88ierilerlJP B zeiDer Pcperatraat 130 Good Wiskunde Mechanica Nafuurkundelessen voor H B S Gymnasium Ulo Ambachtschool Hoofdacte enz W J V ALPHEN P ƒ V HOUT Aanmelden Dinsd ag en Vrijdagavond van 7 30 8 30 Martenssingel 65a Dames en Heeren Gymn 8 Athl vereen Krachtsport Geeft hiermede te kennen dat vanEüF heden de ocfenavonden weerin de R H B S Krugerlaan plaats vinden en wel op Dtnadog s en Woenadag a avonds OcCenorco Dinsdag van 6 7 uur Aip Melijei vanaf 7 uur Damu Woensdag van 6 7 KleaUrs vanaf 7 uur Heeren HET BESTUUR van Nationale Vereeaigfng tot Bevordering Harmonisclic Liciiaams Ontwililteling ƒƒ £ Q Geelt U op vóór a s ZATERDAG 15 SEPTEMBER voor g deelname aan de JAARLIJKSCHE H LO PRESTATIES ie houden op 22 en 29 September Gouda Mei N KORF Marict 32 Leerares Lich Oef M O Insehrljfgald f 1 Balooning diploma plus da mogailjkhald lot hal varkrijgan van aan Insigna Ook da Gymnastiekclubs galiavan zich waar aan ta maldan voor dian tijd Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden De Landelijke leiding van de R V V heeft met ingang van 1 Sept 45 den Heer P Peters Verl Hoogatraat C 106 Haaatrecht TeJ 253 als Districts consul voor de stad Gouda en de Krimpenerwaard aangesteld speciaal voor de belangen van hen die in het verband van de R V V gewerkt hebben of nog werkzaam zijn Zij die hiei onder vallen of hun nabestaanden worden met nadruk verzocht zich zoo spoedig mogelijk t ersoonlijk of sc hriftelijk bij bovengenoemden consul te melden UITBREIDINGSPERSONEEL Gevraagd een 1ste bediende een 2de bediende twee leerlingen een jongen voor magazijn en fietswerk een winkeljuffrouw met het vak bekend dohkiiéakUedf MARKT 69 JOH VERWEU Ondergefeekende geefl GYMNASTIEK EN ATHLETIEKLESSEN aan Dames en Heeren van middelbaren leeffijd ouderen en joQ ren Aanmelden liefsi zoo spoedig mogelijk G B SLIM Gravin Jacobaslraol 54 Leisraor lich oef H BS Kwaliteit als van ouds Biedt zich aan Juffrouw voor het stoppen van kousen en sokken Brieven onder no 3107 bureau van dit blad Vakkundig schoonmaken van alle Wild en Gevogelte Chr SOET Raam 236 Pluim veehandel Een necte dienstbode voor dag of dag en nacht gevraagd door Mevr SCHUTTELA R Nieuwe Vecrstal 7 Beschaafde Juffrouw gevraagd a s assistente bij Tandarts Schriftelijke sollicitaties onder no 3176 Bureau van dit blad Schouwburg Biosccop De plaatsbespreking voor de film AIR FORCE is IVi uur woor iedere voorslelling TE KOOP AANGEBODEN twtt Horloges en een Itlokje Goed loopend Vierde Kade 58 Beelien HaDdelsavondscliool Ie 2e en 3e UM Te bevragen Reparon Raam 129 TER RUILING BIcctr Sramofoon verderker ia lalon J oof n goede radio Weth Venteweg H 189 Na 7 uür dameiichoeoen m 37 z g a o of pop penwageo voor oude Icwal wandel wagen tf e Stolwijkersluii B 290 Een wollen vooioorlogtche babycape of ander babygoed voor ongenuch m 30 N de Ui l Bockenbergitraat 1C6 een vaste waschtafel of een mantelpak voot een opklapbed Gr Beatrlzstraat I Kinderschoenen m 30 voor m 27 28 Wollen D Jumper voor een bruin kinder jurkje 7 jaar of ietsdergelijks Goejanver welledijk 21 Box en Kinderstoel voor tweepersoons ledikant Rhiinvis Peithstraai 10 Marine blauw mantelpakje wol maat 2 4 voor baby kicertjes o a 3deeligwollen slobpakje Br no 2730 b v d bltweedehands damesfiets voor tweepers opklapbed Br no 2738 bur v d bladnieuwe br heerensch m 42 voor iw beerensch m 42 Blauwe damesschoenenm 39 voor damessch m 38 platte bak C de Groot Nieuwe Haven 45 gloednieuwe werkschoenen m 44 tegendito m 43 A Wijnhof Emmastr 11 zwarte damesmantel i g s oude kwallt m 42 voor gabard heerenregenjas ooki g s fongens winterjas leeft 9 10 jaarvoor jongens regenjas of winterjas leeft 7 jaar Klerks Hssellaan 65 beerenschoenen m 44 voor heerensch m 46 Pretoriapleio naat 13 njeisjeamantel 8 9 jaar voorMB damct apon maat 42 44 RAnr ST i g s I naaimachine of heerencostuum gr m voor een i g s z damesflsts Wed Heemskerk D 76 Reeuwijk twee witte bakkers of slagersjaojes m 50 voor een paar heerensch maat 44 Derde Kade 90 nieuwe damesschoenen m 37 met slee bak voor een wieg met toebehoorea Blieven no 2840 bureau van dit blad DIVERSEN Wie wil thuis Breiwerk verrichten Brieven no 2914 bureau van dit blad longclul die wenschen te trouwen zoeken zoo spoedig mogelijk cenlg kamen met gebrnik van keuken In de stad of omgeving Brieven no 2960 bur v d bl loagelui zoeken Zit en Slaapkamer met gebruik van keuken op goeden stand Brieven no 2972 bureau van dit blad Te huur gevraagd Zit en Slaapkamer met gebrnik van keuken Brieven no 3013 bureau van dit blad Gavonden een trouwring op Konin inne dag E P Egberts Turfmarkt 106 Weggeloopen omgeving Gr Plorisweg Jong wit poesje Tegen belooning tcsug ta bezorgen Vossenburchkade 34 Lavtnsmiddelan Zakenman in Bus sum vraagt agentschap voor nader over eea te komen rayon Pr ref Br onder no A 276 N V Alus Ad Bnr Anatardam C