Groot Gouda, zaterdag 8 september 1945

vangen Bij elk pakje shag wordt een pakje Blanca vloeitjes verstrekt Koopers kannendus tegelijkertqd Tloei betrekken VcrTangin ga middelen vt Met ingang van Zaterdag 8 Sept a s zullen alle artikelen welke destijds op de voor vervangingsmiddelen aangewezen bonnen verkrijgbaar waren zonder bon ver kscht kunnen worden Dit geldt niet voor pakjes vermicellisoep welke voortaan gekocht kunnen worden op de voor vermicelli e d aangewezen bonnen Per bon voor 100 gran vermicelli e d kan iqen een hoeveelheid vermiceUisoep koopen welke 100 gram vermicelli bevat met dien verstand dat deze v hoeveelheid verpakt dient te zi 4n niet meer dan 4 pakjes Uitreiking Bonkaarten GA 511 GB 511 GC 511 GD 511 De leider van den Distrlbutiedienst Gouda deelt mede dat uitVelklng van bovenvermelde bonkaarten zal plaats vinden in het gymnastieklokaal der 1 K scholen Peperstraat Gouda Medegebracht dienen te worden de tweede distributiestamkaarten of doodstamkaarten en van de thans in gebruik zi nde inlegvellen de afgeknipte bonnen hetzij A 509 httz B 509 hetzij C 509 hetzij D 509 hetzij E 509 De uitreiking zal plaats vinden volgens onderstaand schema en wel voor hen wier geslachtsnaam is gelegen tusschen de namen belde nanfen inbegrepen Aafjes Ditmarsck op Maandag 10Sept 45DockumNoyag op Dinsdag 11 Sept 45 Huber Louw op Woensdag 12 Sept 45 Lubbe v d Schouw op Donderdag 13 Sept 45 Schrader Vijver op Vrijdag 14 Sept 45 v d Waag Zijst op Maandag 17 Sept 45 Alle dagen geopend van 9 12 uur v m en van 2 3 30 uur n m Na uitreiking van bonkaarten uitsluitend op Donderdag 27 Sept a s Klachten over het uitreiken kunnen nadat men zich van de uitrelktafel heeft verwijderd niet meer in behandeling worden genomen Stad en Landbonncn Het Centraal Distributiekantoor vestigt er de aandacht op dat de bonnen der 6e Naodkaart ongeacht of daarop de aanduiding Stad of Land voorkomt zoowei in stadgebied als in landgebied geldig zijn Zoat op bon éé3 Het C D K deelt mede dat bon 643 der 6e Noodkaart is aangewezen voor het koopen van 250 gram zout Om dit zout te kunnen ontvangen moet men bon 643 vóór 15 September a s inleveren bij een detaillist Deze zal een ontvangstbewijs afgeven Er zal echter geen afzonderlijke koopbon worden aangewezen De aflevering van het zout zal zoo spoedig mogelijk geschieden Op 22 September a s hopen onze Ouders J M ENGELHARD en H H M ENGELHARD V d Graaff hun 25 Jarige Echtvereenlging te herdenken Hun dankbare kinderen Koos DirrlTonnyksi Corry Drlena Gouda Boelekade 97 22 September a s hopen onze geliefde Ouders J S RUEB en M J RUEB Nouwen den dag te herdeuKen waarop z voor 25 Jaar in het Huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen Jennie en Leen Ary Spieringitraat H5 Rece ptie 22 Sept van 3 5 nuf an hull Gemeentebcstunr GOUDA De lessen van de Ie en 3e Openbare Bewaarschool gelegen resp aan de Patersteeg en de Lethmaet straat beginnen NIET op 10 September teaar op 17 en 18 SEPTEMBER Op de bewijzen van toelating is vermeld op welke van deze 2 dagen de lee rlingen naar school moeten Vereeniging van Vrijzinnic Naderl Hsrvormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 9 Sept 10 30 u GODSDIENSTOEFENING Ds l YAH ROSSUH Amersfoort 536348 vragen een FLINKE WERKKRACHT voor de fabriek Aanmelden t Koster Gijzensteeg 10 Sept tusschen 6 en 8 uur nam GEVRAAGD voor de afdeelingen Dames en Kinderconfectie en hoeden Flinke VERKOOPSTERS Geroutineerde krachten genieten voorkeur Tevens gevraagd een CASSIËRE liefst met kantooropleidisg Goede hand schrijvend Brieven met volledige Inlichtingen Bahimann OpMiii Midi stindsdipl Algem Haadelakennia Half Sept aanvang clublessen voor opleiding examens voorjaar 1946 on 1947 Aanmalding gaarna tan fpoadlgita Boompjes 4 Telefoon 3797 T VÜYK Onder de Groote Radio Cabaretavond DONDERDAG 13 SEPTEMBER Thalia Theater Goudat aanvang 8 uur precies Max V Praag s Cabaret Ensemble Een non stop cabaretrevue met medewerking van de bekende radio artisten Saz Hornenan Ed4y Cèbbage Harry Poa Max ▼ Praag Dolf de Vriea Entree f 1 f2 f2 50 en f3 Kaartverkoop en plaatsbespreken Woensdag 12 en Donderdag 13 Sept van 10 12 uur aan de zaal Stoomwasscherq vraagt voor zoo spoedig mogelijk 779�7821 Harde Mocca s NEEF EN RABOUW Achter de Vischmarkt 88 een Kantooriufiiouw Zij die zelfstandig kunnen werken genieten de voorkeur Br onder no 3108 bureau van dit blad 2 MEISJES voor de keuken GEVRAAGD Hoog loon Voor dag of dag en nacht Caffé Restaurant ft DE KROON Kleiweg 97 99 Gouda Telefoon 3730 Goed BwftJ nieuws voor onze jonge nioeders Zoo juist ontvangen a BABY COMMODES 07 50 geheel multiplex GEBR BRUYNZEEL O Met bijpassencle KINDER LEDIKANTJES 52 VERKOOP Ie ETAGE 1 KLEIWEG GOUDA I Namens 20 000 Nederlanders dte ILLEGAAL Engehch hebben geleerd spreken wij onze dankbare erkentelijkheid uit jegens den Heer A VAN LEEUWEN BROEKSMIT algemeen directeur van het Nederlandsch Talen Instituut te Rotterdam die persoon en bedrijf riskeerde om de duizenden onderduikers hunverboden lessen te blijven sturen Eerst toen hij zelf door de GroenePolitie werd opgejda d begrepen wij zijn opofferingen NATIONAAL COMITÉ CURSISTEN N T L KINDERREVUE HOLLAND INDIE van de Oranjevereepiging Krogerleen OPVOERING ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1945 a mlddaga 2 15 nnr in den Nienwea Schouwburg Boelekade ten bate van de Stichting 1940 45 Zaal f 1 50 Balcon f 1 25 f 0 75 Kaarten verkrijgbaar bij den Heer C AM3SZ Krugerlaan 21 Maandag 10 September s avonds van 7 vut P Q f a Q f WAS en IS het N T l om hen die dienst nemen In het i ed ger GRATIS ENGELSCH TE LEEftEN Anders U vM Engelsch f 2 05 p nj Vlot spr en schr in 8 mnd Fi asch steno middenst dlpl f 2 85 p m Ned en corr bcekheuden f 1 p m Ned Talen laf titaut Rotterdam Gro t ta NadarUnJich Inttolling BON No 34 GR TIS PRO FLES VAN NAAM V TE ADRcS Gooda DaaSBChool Holthaijsen Coacordi Westhawn s Zondags kunnen op de R K cursus van 3 uur en de Algemeene cursussen van 4 45 en 6 30 zich nog Daaes en Heeren doen inschrijven Vooral Dames zijn welkom Voor eenige nette buurtvereenigingen hebben wij nog een avond disponibel Inlichtingen dagelijks HOLTHUIJSEN Dansleeraar Privé adres Karnemelksloot 46a Non Stop Variété a s Woensdagavon l 8 uur In den Nieuwen Schouwburg Neerrand s grootste Revue komiek SIEM NIEUWENHUIZEN i in aüerdolste scènes JOS WINT de gevierde imitator yNIBBKGO Neerl jpngste goochelaar COLLBBN POLDI als enfant terrible BMIL BUZ IAU de muzikale held en nog wat DICKKOHLBR zingt op zijn eigen wijs eigenwijze liedjes Het fenomenale dansorkest DE TREFFE IS brengt melodie en rythme in Amerikaansche stijl en andere attracties Pr renf 1 tot f 3 Plaatsbespr vanaf Maandag Heeft U leder rubber of ander reparatie materiaal Laat dan Uw schoenen zonder bon repareerenll Lederhandel De Olifant Stoofsteeg 14 Gouda De Olifant zorgt dat Uw schoenen langer meegaan Hoe laai gaat de trein Hoe laat gaat de bus 7 U vraagt het in Weer telefonisch te bereiken onder no 2218 Kisdcrfecst in den Nieuwen Schouwburg a WOENSDAGMIDDAG 2 30 UUR Voor de vele teleurgestelden nog éénmaal BOBBERTJE BLOEDWORST grooteL1 rkrmt Neerland s SIEMNIEUWENHUIZEN B bb tje Tranen zullen de kinderen lachen om de vele dolle scènes Pr enf0 75totfl75 Plaetabe p eke vanaf Mandag