Groot Gouda, maandag 10 september 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPERA AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkeri Veraijl Gouda NUMMER 22 MAANDAG 10 SEPTEMBER 1945 Administratie M van Loqu Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm lOct EEN MAN VAN KARAKTER KEERT WEER welzijn verklaarde de G G aan den Ind redacteur van A N P Aneta dat hij veel vermagerd was De voeding in de kampen was voldoende dat wil zeggen juist voldoende om gezond te blijven Tijdens zijn gevangenschap was de G G Mrijwel afgesloten van de buitenwereld In het begin kwamen in bet kamp Japansche kranten Deze krantenvoorzienlng werd gestaakt bij de invasie in Normandië maar toch werden de gevangenen niet totaal geïsoleerd Er bevond zich n l een radio Installatie in het kamp waardoor mea p de hoogte bleef van de landing in Frankrijk en van de voornaamste militaire feiten Later werd de Landvoogd overgebracht van Formosa aar Mandsjoerije waar hfl van nieuws verstoken was Toch kwam de bevrijding niet geheel en al aU een verrassing daar de oppassers geregeld een praatje maakten met de Japansche bewakers en op die maner een en ander te weten kwamen Van zijn ervaringen kort voor en na den Japanschen aanval op Indië gaf de G G het volgend overzicht Op 21 Febr 1942 vertrok hl uit Batavia naar Bandoeng om bij het leger te blijven In die stad geschiedde de overgave op 8 Maart De Japanners kwamen de wacht betrekken rond de villa Isola waar de G G zijn Intrek had genomen De Japansche kolonel had orders gegeven dat de wachtén daar geplaatst werden niet om den G G te bewaken doch om hem te beschermen In April werd hij zonder bagage naarde ge vangen is gebracht Hier verbleef hij 10 dagen om vervolgens met de legerleiding naar Batavia te worden vervoerd Van hier ging het vla Singapore naar Japan waarbij naar t kamp Moda werd overgebracht Later werd hij naar een tweede en derde kamp op Formosa getransporteerd Eindelijk btacht men hem naar Mandsjoerije over V4n Eindhoven vertrok de G G per vliegtuig naar Schiphol en vandaar begaf hij zich in gezelschap van de ministers Schermerhorn en Van Kleffens naar den Haag Wat is er in Gouda te doen Thaha Theater van Vrijdag t m Woensdag Actualiteiten Programma Schouwburg Bioscoop van Vrijdag t m Dinsdag Air Force Woensdag 12 Sept 8 uur n m Nieuwe Schouwburg De wereld op zijn kop 7 uur Reunie bovenzaal t Cursus Ds J Borger onderw De mensch van morgen 2 30 uur n m Bobbeitje Bloedworst ia den Nieuwen Schouwburg Donderdag 13 Sept 8 uur n m Nieuwe Schouwburg I Voordrachtavond door Maarten Kapteyn Ideni 8 uur n m Thalia Theater Max v Praag s Cabaret Vrijdag 14 Sept 8 uur n m Concordia i Vergadering van het Gouda Ccmité vosr Gebiedsuitbreiding Spreker Dr In F Bakker Schut WAT GEBEURDE ER 10 September 1943 Hitler Het geloof van het ontaarde plutocratendom ook in Dultschland een 25ste Juli te kunnen verwekken geeft blijk van eenvolkomen verkeerd inzicht ten aanzien van de houding van mijn politieke medestrijders mijn veldm arschalkcD admiraals en gene raals In militair opzicht beteektnt het verdwijnen van Italië slechts geinig want de strijd In dat land werd sinds r maanden in de eerste plaats gedragen door Dultsche ttrijdkrachten Vrij van alle drukkende hindernissen zullen wij dien strijd thans voortzetten Landing bij Salerno 1942 De Dultschers melden lederen dag vooruitgang bij Stalingrad Nieuwe Britsche landingen op Madagascar 1940 De Nitsji Nltsji schrijft Londen wordt een tweede Carthago De R A F bombardeert Berlijn D N B meldt I Groote schade In de 12 maanden van hevige luchtaanvallen op Engelsrhe steden werden 35 000 000 Kg bommen door de Luft waffe neergeworpen Rijkspostspaarbank en Rijksspaardienst De rijkspostspaarbank deelt mede het opzenden van spaarbankboekjester bijschrijving van rente is vooralsnog niet mogelijk Zoodra dit weerkan geschieden zal dit worden bekendgemaakt Wel kunnen thansspaarbankboekjes worden opgezonden voor inschrijving van giro inleggingen en van rente van staatsschuldboekjes Ten behoeve van Nederlanders Schudt af uw boeien wordt herboren die zich tijdens den oorlog in het buitenland bevonden heeft de regeering te Londen indertijd een rijksspaardienst ingesteld De inleggingen geschieden in Engelsche munt Met ingang van 17 September a s zal het mogelijk zijn op de Nederlandsche postkantoren terugbetaling te verkrijgen in Nederlandsche munt De postkantoren verschaffen alle nadere inlichtingen Weer telegrammen naar Italië De P T T deelt mede dat weer telegrammen naar Italië kunnen worden verzonden tegen een tarief van 16 2 et per woord Hierbij wordt aangeteekend dat het gebruik van bode niet is toegestaan en dat voor zoover het natuurlijke personen betreft in de onderteekening de naam en de voornaam van den afzender moet voorkomen Nieuwe functie voor Hanri de Greeye Tot opvolger van Kapt B Koolhaas is tot districtshoofd voor Oost Brabant van het commissariaat noodvoorzieningen benoemd Kapt H de Greeve pr Zondagmorgen kwart over elf Is de G G van Ned Oost Indië jhr Mr A W L Tjarda van Starkenborch Stachouwer in gezelschap van van Lt Gen H ter Poorten op het vliegveld Welschap bij Eindhoven aangekomen De landvoogd werd bij zijn aankomist namens H M de Koningin begroet door H K H Prinses Juliana en namens de regeering door den Min Pres Prof Ir W Schermerhorn en den Min van Buitenl Zaken Dr E N V Kleffens Kort na zijn aankomst is de G G per vliegtuig naar Schiphol doorgereist Op het vliegveld Eindhoven waren vlaggen geplaatst en er was een groote eerewacht van troepen van de genie de pioniers en de grenswacht opgesteld Een groot aantal vooraanstaande persooniqkheden waren bij de begroeting aanwezig Enkele minuten oa elf het tijdstip dat als uur van aankomst was opgegeven kwam een zilveren vogel een Liberator uit de grijze lucht gedoken Ongeveer tegelijkertijd kwam een tweemotorig vliegtuig dat H K H Prinses Juliana en de beide ministers naar Eindhoven bracht in het zteht Terwijl de Liberator nog even bleef rondcirkelen streek het andere vliegtuig neer De Prinses stapte het eerste uit gevolgd door de ministers Nog tijdens het ceremonieel van de ontvangst daalde het toestel van den Landvoogd Na de begroeting onderhield zich de Landvoogd met H K H met den Min President met Min van Kleffens en verbolgens met Sir Neville Bland en diens echtgenoote De reis had een buitengewoon voorspoedig verloop gehad Het zou mogelijk zijn geweest dat de vlucht naar het vaderland reeds eerder zou zijn beëindigd ware het niet dat de Landvoogd van de o leflenheid gebruik had willen maken den Min van Overzeesche gebiedsdeelen Prof Logeman die juist onderweg naar Ned Indië was te ontmoeten Deze vond plaats te Lydda in Palest na In antwoord op een vraag naar zijn persoonlijk I Waarom nog geen retourbiljetten Nu de Spoorwegen en de thans weer in bedrijf gekomen autobussen nog geen retourbiljetten uitgeven is men licht geneigd hierin een vorm van prijsopdrijving te zien Van bevoegde zijde wordt evenwel medegedeeld dat in dit geval van een prijsovertreding geen sprake is De voornaamste oorzaak moet bij de autobuidiensten gezocht worden in den nog gebrekkigen staat van h t materiaal zoodat de ondernemer niet bij machte is zijn passagiers den terugrit te garandeeren Bij de spoorwegen is een groot tekort aan karton waardoor de aanmaak van kaartjes dreigt vast te loopen Het Is om bedrijfseconomische redenen echter onmogelijk een enkele reisprijs voor den duur van deze moeilijkheden op een lager niveau te brengen De post gaat voornitl Joelaatbaar gewicht verhoogd tot 1000 gram De P T T maakt bekend dat met ingang van Maandag 10 September a s in het blnnenlandsch verkeer het maximum toelaatbaar gewicht van brieven drukwerken nieuwsbladen en gemengde zendingen verhoogd wordt tot 100 gram Verder wordt medegedeeld dat met ingang van dienzelfden datum naar t Verre Oosten o a Australië Nieuw Zeeland de Eilandengroepen in den Stillen Oceaan NederlandschIndlë Philippijnen Birma Britsch Indië Thailand Siam Indo Chlna en China Argentinie den vrijen staat Ierland Pp t O Koloniën Afghanistan Bulgarije Joego Slavic Roemenië Vaticaanstad Spanje en Kolomen Turkije Zweden en Zwitserland de verzending mogelijk Is van ni t gei lu treerde briefkaarten en brieven tot en met 1000 gr Naar alle overige landen fi b drukwerken en zaken papieren elk tot en met 1000 gram alsmede briefkaarten toegelaten Tevens kunnen naar deze bestemmingen verzooden worden monsters t m l gt m braiUedrakwerken t m 5 k g briefpakies t m 1 k g voor zoover deze dienst in het wedefzljdsch verkeer bestaat u Naar Dultschland Hongarije Oostenrijk en Japan kan geen correspondentie verzonden worden STADSNIEUWS Voor Venlo De Buurtver Burgemeester James F W Reitjistraat heeft een collecte gehouden ten bate van Venlo welke F 53 00 opbracht cen oor cerescnuia gehoudhD collecte In de de F 3rfi7 op De Openbare £ Een voor Eereschuld en Dankbaarheid zelfde buurt lever penbare Leeszaal ook één avond open Tot nu toe waren leeszaal en uitleening s ochtends en s middags geopend Gelukkig Is het weer mogelijk al Is het slechts éénmaalper week om s avonds open te zijn Het Is de bedoeling dat zij die overdag door hun werkzaamheden niet kunnen komen van dezen eenen avond gebruik maken De Vrijdagavond is gekozen te beginnen met Vrijdag 14 September s avonds van 7 9 uur Zoowel leeszaal als uitleening zijn dan geopend De andere openingsuren blijven ongewijzigd t w dagelijks behalve s Woendags 10 12 en 2 5 uur i DE KLOKKEN Februari 1943 NU gaan de klokken niet naar Rome Zij gaan In t bodemlooze vat Waar straks de bloedrlvier zal stroomen Dat Caïnshol dat Zwarte Gat De bronzen stem van onze kerken Die stem van jubel en van rouw Mag straks het bulderen versteiken Dat aandreunt door de Dultsche gouw Gewijd metaal t is uit met zingen t Onheiligst wat een mensch verzon Daartoe zal men uw specie dwingen Als tank als bunker als kanon Doch laat ze rooien blasphemeeren Genieten van hun daasgeluid 1 Kortstondig blijven prollen faeeren Hun hooge sprongen zijn haast uit Dl maat is vol de wind wil draalen Het siddert al in den kolos De Engel gaat zijn hamer zwaaien En slaat de leemen voeten los Straks worden weer kanonnen klokken Die zingen lied ren allerhand Onstuimiger dan ooit getrokken boor ons bevrijde Nederland Want stem en lied zijn niet te dooden En eeuwiger dan elk metaal Ook in een land met duizend nooden Verstaat de ziel die hemeltaal De klokken worden ons ontnomen Zij gaan in t bodemlooze vat Maar t klokkelled zal ons omstroomen Alsof het nooit gezwegen had t Zal zinderen uit Icd ren toren I Vervloekt de Dultsche slavernij De zon gaat op wij zijn weer vrij JAN ENGELMAN Bovenstaand gedicht uit Het Vrij Nederlandsch Liedboek uitgegeven In bezet Nederland op 1 April 1944 werd de vorige week In den Nieuwen Schouwburg voorgedragen door Charlotte Kohier Ben Jubileum Zaterdag 15 Sept a s lal het 25 Jaar geleden ziln dat Mej L P van Houweningen werd aangesteld als assistente aan de Gemecp teapotheek alhier Nederland in Economisch blok In een belangrijk interview met den Parijschen correspondent van de Times heeft Generaal de Gaulle verklaard dat hij voorstander is van een economisch blok in W Europa waarin Frankrijk Nederl en België zijn opgenomen TerwlUe van de militaire en economische veiligheid van bövengenoemdelanden wenscht de Gpulle een gezamenlijke strategische en politieke controle op het Rijnland en het Roergebied De welvaar van de WestEuropeesche landen hangt af van de steenkool van de Roer De helft van de opbrengst van de Roer mijnen zal daarom slechts aan Duitsland komen k eecUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I Licht tot half bewolkt droog weer Iets warmer zwakke wind Algem vooruitzichten het rustige droge weer zal nog eenige dagen aanhouden Luchtpost naar geheele wereld De P T T deelt mede dat met ingang van 12 September as luchtpostverbinding met vrijwel degeheele wereld mogelijk zal zijn Een uitzondering wordt gemaakt voor Ned Indië Britsch Nieuw Guinea Britsch Noord Borneo Broen i Hongkong Indo China Irak Japan Malaya de Maleische staten Mandsjoerije Se rawak en Liberie waarmede nog geen luchtpostverbmding mogelijk is De Regeeringsvoorlichtingsdienst Te Elnhoven heeft de regeeringscommis sarls bij den Reg Voorl Dienst Dr H Brugmans een persconferentie gehouden waarin hij uitvoerig de taak van dezen dienst belichtte De Reg Voorl Dienst aldus Dr Brugmans heeft tot taak het vertrouwen tusschen volk en overheid groot te maken en hij Is een schakel tusschen de regeerii g en het volksleven Hij wil niet de stemming van het volk t o v overheidsmaatregelen beïnvloeden maar wel de kaarten openleggen die voor bepaalde regeerlngsmaatregelen en besluiten zijn gebruikt Ook zal de dieast voorlichtend moeten optreden ten aanzien van de groote problemen van den dag Voorts wi1 de dienst mogelijke klachten over en informaties aan de regeering ontvangen Naast een vaste kern van medewerkers zullen er ook leden zijn van den dienst die zoudep kunnen wisselen bq het optreden van een nieuw kabinet r