Groot Gouda, maandag 10 september 1945

Radigprogramma van hedenavond 6 00 u Persbeschouwing 6 15 u De Ster van den dag 6 30 u Jeugduitzending 7 00 u Nieuwsberichten 7 15 u Community Singing 7 30 u Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 00 u Nederland Herrijst Ned Volksherstel 8 30 u Beeldspraak der Negro Spirituals 9 00 u De stem der bondgenooten 9 15 u Eng marschmuziek 9 25 u 4e Acte v n Aïda 10 00 u Nieuwsberichten 10 15 u Avondwijding Pater Dr B V Meegeren 10 30 u Dansmuziek Yerfistsrlng zet door Ook ia het toetje bij onzen maaltijd demonstreert zich de verbetering die langzaam maar gestaag doorzet Nauwelijks was het eerste schip maüs gearriveerd of de Honig s Fabrieken maakten een begin met de fabricage van Honig s Maizena devoediame grondstof waaruit Hoaig s Pudding en Custard grootendcels worden bereid Binnenkort zult U uw maaltijden dus weer feestelijk kunnen besluiten met een ouderwetsche Honii s Pudding of Vla Ingezonden mede deel in gen Officiëclc Ir ublicaties Fonrnitaren SchoenhcratcUc Aan de bij het Rijksbar Huiden en Leder ingeschreven lederhandelaren ten Noorden van de demarcatielijn is ten behoeve van de schoenherstellers in dit gebied een koopvergunning voor linnenstikgarens ter vervanging van katoenen garens no 40 2 en voor tacks en of riveti afgegeven Zoodra de leder handel aar deze fourniturea ontvangen heeft is hij verplicht bij het afleveren van zoolroateriaal genoemde artikelen aan de schoenherstellers in de volgAde verhouding af te leveren garens 1 klos van 50 gram per 15 kg Ieder tacks en of rivets 1 k g per 10 kg leder Materiaal voo aardappelmanden De voedselcommissaris voor Zuidholland maakt bekend dat maatregelen zijn getrofiPen om de makers van aardappelmanden van het benoodigde materiaal te voorzien Eventueele gegadigden kunnen zich voor het verkrijgen van aardappelmanden wenden tot hun orandenmaker resp handelaar De mtinden mogen zonder vergunning worden afgeleverd Eventueele klachten inzake niet aflevering door mandenmaker resp handelaar kunnen worden ingediend bij de afd grondstofl en van het bureau van den voedselcommissaris Anna Paulownastraat 29 s Gravenhage Ontheffing ▼ crplichting inlevering van zaairoggc van oogat 1944 De voedselcommissaris voor Zuidholland maakt bekend dat wegens de zeer slechte opbrengst en hoedanigheid van dezaairogge van oogst 1945 is besloten ontheffing te verleenen van de verplichting tot inlevering van zaairogge van oogst 1944 in verband hiermede worden de zaaizaadhandelaren alsnog in de gelegenheid gesteld om ongekeurde zaairogge oogst 1944biJ telers aan te koopen Vanzelfsprekend zal de rogge bij afzet door de handelaren op partij gekeurd dienen te zi n Filmvoorlichting en mentaliteit De films die ons den laatsten tijd bereiken zi n vrijwel zonder uitzondering oorlogsfilms die in de afgeloopen jaren in Engeland en Amerika werden vertoond De bedoeling die met deze films voorzat was deze volken een idee te geven van den strijd waarin Hun troepen gewikkeld waren zuiver propagandistisch dus Zooals wij in de recentie van Air Force reeds opmerkten bestaat er eenaaamerkelijk verschil in de wijze waarop Engeland en Amerika zich van deze taak kweten Thans worden deze films hier te lande vertoonden zij behoeven hier niet propagandistisch meer te werken nu de oorlog voorbij is Daardoor worden zij hier uitsluitend bekeken uit bet oogpunt van het sensationeele Veel van deze films zijn toegankelijk voor Hjarigen en hierin ligt ons inziens een bezwaar Toen in de vooroorlg gsche jaren de film lm Westen nichts Neues werd vertoond was deze toegankelijk voor 18 jaar en men adviseerde zelfs om ondanks dat nog voorzichtig te zijn met het bezoek van eugdigea Nu ervaren wij dat kinderen zitten te juichen wannrer er een vi a vlelijk vliegtuig wordt neerg scnoten of een Japansch schip explodeert tengevo ge van een bomaanval Trouwens oo de ouderen laten zich niet Gobetuifld waar het den bijval betreft met Beschaafde Meisjes die prijs stellen op een aangename werkkring in een prettige omgeving waar zij met heog loon van alles leeren wat haar later in de huishouding te pas komt kunnen zich nu nog aanmelden bij de Stoomer en Ververq DE PELIKAAN Kantoor AMERIKA 21 Gouda 2mo goed ai nieuw Fongersrijwiel ONTVREEMD Ie aoort B No F 7336 onder het zadel en No GCG 60 balhoofd nieuwe Engelsche Michelin banden zwart stuur Hooge belooning voor aan wijzingen die tot o sporing leiden Dr Th EXLER Gr Flor lsw 100 DIRK PRINS Glazenwasflchc rij en Schoonmaakbedrijf hervat nSEPTEMBERzijn werkzaamheden Voor bestellingen gelieve men zich te wenden NIEUWE HAV EN 239 Gevraagd voor onmiddellijke in diensttreding DIENSTBODE Leeftijd ong 16 jaar Aanm bij de Directrice van DE WIJK Westhaven 11 2 er getroffen door de overwel dlgende bewijzen van deelneming bij de ziekte en het overlijden van onze geliefde Dochter Zuster en Behuwdzuater en Tante Martina Wouda de Joao willen wij allen hiermede onzen hartelijken dank betuigen in t bijsonder aan de Buurtvcrecn Gr van Bloisstraat voor het medeleven ons betoond Uit aller naam Wed W J de jong Dekker Graaf v Bloisstraat 74 Hiermede betuigen wij onzen oprechteq dank aan den Wtled Zeergel Heer Dr H Reedijk alsmede aan den Weleerw Heer Ds G Blzenga voor de liefdevolle behandeling tijdens de ilekte en het overlijden van onze geliefde Dochter Zuster Behuwdzttster en Tante Martiaa Mf Jong Uit aller naam Wed W de Jong Dekker Graaf V Bloisstraat 74 BEKENDMAKING De Miniatcr van Oorlog gelaat Alle adipirant dienttplichtigc aoderefflclcrea adminiitrattur die op 6 Mei 1 M0 b de Sckool voor Oleostpllchilge Onderofflcianii Admtnistrateur te Middelburg zUn iageUjCd en na de capitnlalie vanNcderlaad met grootvctlo il a getondea zich pertoenl k aan te melden ter registratie In de week VBB 10 tm 15 Sept 1915 bü tet dicfatstb i nde Aanmeldlngtlpumia voor QorlogivrilwilUpers NamcDB den Minister van Oorlog riET HOOFD CENTRAAt VRIJW BUREAU GBMBBNTE GOUDEKAK Gegadigden voor de betrekking van Cemeentewerkman worden verzocht hun GEZEGELDE lolilcitaties 30 et te willen Inzenden aan den Bargemeeitcr vüót 12 September 1945 De aanitelliag geichiedt voorlooplg voor 1 jaüar met kans op vaite aanstelling Jaarvredde f HOO Indiensttreding 1 Oct 19 15 Vereischte bekend met grondwerk Inlichtingen ter gemeeate iccre arie Burgemeester en Weth van Gonderak H Bergman Borgemeciier M van Dam Mzn Wethouder Qoadtttk den Ie September 1945 deze in feite toch gruwelijke gebeurtenissen Door de afgeloopen 5 jaren zijn wij in mentaliteit wel zeer verani rd Films waar wq vroeger bedrukt vandaan kwamen worden thans enthousiast aangeprezen met zooiets als dat lolletje moet je eens gaan zien Het zou goed zijn als wij ook op dit punt den oorlog achter ons konden laten en Jets konden gaan z n dat meer opbouwend werkt Vooral voor de jongeren Een voorbarig berickt Eenige bladen publiceerden een intervieuw dat Minister President Schermerhorn met een vertegenwoordiger van Ass Press aehad heeft onder het opschrift 80 000 N S BL ers en cellaborateurs binnenkort naar Indië Deze publicatie blijkt echter een volkomen onjuiste weergave te zijn van hetgeen door den Minister President werd gesproken De Kota Gedeh gereed om op ladië te varen De Kota Gedeh een der kleinere schepen van de Rotterdamsche Lloyd is thans omgeboukd voor een pas sagiers accomodatie van 120 personen en ligt gereed om als eerste schip den dienst op Nedetl ladtë te hervatten KORTE BERICHTEN Alle Japansche troepen ten O van Loaibok en op Borneo hebben zich overgegeven Hier liggen Java en Sumatra buiten In vetschlllende takken van de Eng industrie zullen bedrijfiraden worden ingesteld bestaande uit werkgever werknemers en consumenten bevinden zich 2000 Op Malakka Duitschers In Oostenrijk zullen vrij w el alle belangrijke industrieën worden genatlenaliseerd In Canada gaat het vleesch vandaagweer op den bon Anderhalf jaar geledenwas de distributie van vleesch opgeheven Vanmiddag zal QaUllng worden gevonnlit Duitsche krijgsgevangenen zijn bij Vlissingen tewerk gesteld Voor het aanleggen van een nooddijk rondom de stad Zal Walcheren dit jaar niet droog komen De wedstrijd om den zilveren Voetbal werd gisteren met i l door D V V gewonnen van D F C In den afgeloopen nacht is in NL Argentinië bij Humahuaca een trein uir de rails geloopen Van de reizigers werden er 31 gedood en 41 gewond De feesten zijn vowbij na vol moed aan den arbeid 1 Voor al Uw VERF naar J C DEN HERTOG Fluweeleasingel 103 te Ganda Me Verfproducten uit voorraad of binnen enkele dagen leverbamr Olichondende verf niti lnitend op vergnaaing Bankinstelling vraagt voor spoedige indiensttreding EEN JONGSTE BEDIENDE Leeftijd ongev 16 jaar Uitv brieven met opgave van genoten onderwijs en verlangd salaris onder no 3182 Bureau v d blad Groot LEVENSMIDDELENBEDRIJF vraagt JONGELLII in den leeftijd van 19 tm 22 jaar om opgeleid te worden tot vertegenwoordiger Minimum vereischte M U L O opleiding Voor energieke jongelui uitstekende vooruitzichten Brieven met uitgebreide inl onder no 3158 bureau van dit blad Gymnastiek en Athlctiekvcrcen Excelsior Lesrooster voor de leden van bovengenoemde vereeniging inaaande WOENSDAG 12 SEPT in school 7 Prins Hendrikstraat Woensdag Meisjes B 1 Meisjes C 1 Dames B Heeren Vrgdag 5 15 6 15 uur 6 157 15 7 15 8 30 8 45 10 Meisjes B 2 5 15 6 15 uur Meisjes C 2 6 15 7 15 Dames A 7 15 8 30 Heeren 8 45 10 Donderdag ongeni B Zaterdag 7 8 15 uur Meisjes A 1 3 4 Dames Senioren 8 15 10 Zie hiervoor belangrijk Meisjes A 2 4 5 Jongens A 1 5 6 Jongens A 2 6 7 BELANGRIJK I Het zal nog enkeFe weken duren voor de lessen op Donderdag kunnen beginnen Zoolang zullen de less i op onderstaande dagen gegeven worden Woensdag 6 15 7 15 u Meisjes C J en 2 7 15 8 30 u Dame Sen Vrijdag 6 15 7 15 u Jongens B 7 15 8 15 u Dames A en B Nieuwe leden kunnen zich opgeven aan de zaal of bij den Secretaris Ook geldt dit voor hen die begunstiger willen worden Wordt lid donateur of donatrice van de Gymnastiek en Athletiekvereeniging Excelsior Secretariaat t Kon Wilhelmiaaweg 245 Bcnhcidazccp Het C D K deelt mede dat detaillisten in de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht de voor het koopen van twee stukjes eenheidszeep aangewezen bonnen E 16 van het inlegveJ in de week van 9 t m 15 Sept a s bij de plaatselijke distributiediensten moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen voor eenheidszeep Deze toewijzingen voor eenheidszeep geven uitsluitend recht op het koopen van eenheidszeep Diatribatie S wielbaadcn De directeur van het rijksbureau voor rubber maakt aan grossiers en kleinhandelaren in rijwielbanden bekend dat in verband met de tweede distributie van rijwielbanden door de distributiediensien aan daarvoor in aanmerking komende verbruikers rijwielbandenbonnen zullen worden uitgereikt van 1 tot en met 10 September 1945 In aansluiting hieraan zijn voor grossiers resp kleinhandelaren daéa vastgesteld binnen welke zij de ontvangen bonnen moeten inleveren en wel als volgt 1 inlevering bonnen door verbruikers bij kleinhandelaren uiterlijk tot en met 11 September 1945 2 inlevering bonnen door kleinhandelaren bij grossiers uiterlijk tot en met 14 September 1945 3 verzending van bonnen door grossiers naar den secretaris van de vakgroep baaden parkstraat 12 s Gravenhage uiterlijk op 15 September 1945 De grossiers resp kleinhandelaren worde r met nadruk op gewezen dat zi de opgegeven data strikt In acht dienen te nemen aar anders het gevaar bestaat dat de bonnen hun geldigheid zullen verliezen jiraarvan de verbruikers de dupe zouden worden DISTRIBUTIE NIEUWS Melk Op bon D 661 van de Noodkaart VI D geldig verklaard voor de week van 9 t m 15 September 1945 voor het koopen van 2 liter gestandaardiseerde melk zal in den distribatiekring Gouda tevens 1 liter karnemelk verkrijgbaar worden gesteld f Toewijzingen voo detaillisten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten in i de week van 9 t m 15 September a toewijzingen ao 148 zullen uitreiken voor de bestelbannen voor ontbijtkoek 646 der 6de Noodkaart op basis van een rantsoen per bon vermeerderd met 10 pet Ren rantsoen ontbijtkoek bedraagt 210 gram p G ÖUDSCH CONSERVATORIUM Directeur Nico Verhoaff Gebouw Concordia Westhaven Aanvang der lessen Maandag 17 September Dinsdag 11 Sept 1 7 u Woensdag 12 Sept 9 3 30 Donderdag 13 Sept 9 3 30 Vrijdag 14 Sépt 9 6 Zaterdag 15 Sept 10 5 INSCHRIJVING van leerlingen voor ALLE vakken der Toonkunst Tarief vanaf f5 50 p m Thcorieklaaaen vanaf f 12 per jaar Handelskantoor vraagt flinke beciknde M bekend met boekhouden mach schrijven en algem kantoor routine Brieven o nder no 3152 bur v d bl Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Joubertstraat 148 Gevraagd Vrije slaap of zit slaipkainir met middagkost Van Maandag tm Zaterdag door Heer alleen op netten stand Brieven met prljsopgaaf bnr v d blad no 3243 Een flinke halfwas BROODBAKKER gevraagd Bakkerij D W v d VELDEN Lazaruskade 37 DIVERSEN Verloren Uve ki UrW 9enb nd d t h vuurwerk Tegen beloonina terug te bezorgen Goudkade H Wi wlUao dierenvrleodi afitaan ttgeo kleine vergoedinB ru gh foxterrler of chow chow reu Br no 3128 b v d bl I e jongelui die wenicten te trouwen zoeken gemenb l etage of gemeubileerde kamer et vr je keuken of met gebruik van keuken Br no 3161 bur v 4 bl Woning of twee kamer met keuken gei door echtp zond k nd U genegen zeil voor reparatie in woning of getchikt To ï rt kamer te orgen Briev o 3167 bureau van dit blad Iti n 8 vraagd een luxe woonark of cblp Br no 3051 hu van dit blad e