Groot Gouda, dinsdag 11 september 1945

GROOT GOUDA PtR ASPEB AD ASTCA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRAOrr MAAlCTMAOrr Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Ri ksen Drukker DrtikkerI Vcrz l Gouda NUMMER 23 DINSDAG 11 SEPTEMBER 1945 Admlaistratic M van LoQn Bur Markt 20 Gouda Tel 309 Abonn p w 25ct L senunun lOctj S TADSNIEUWS Hinderwet Burgemeester eo Wethonderi van Gouda brcogen het volgende onder ëe aandacht van co icesslonari3tea van vergunningen krachtens de Hinderwet E e ingevolge de Hinderwet verleende vergunningen voor het la werking brengen en hebben van inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken zijn gesteld ten name van den verzoeker en zijne rechtverkrijgenden Ingevolge artikel 14 der Hinderwet is een nieuwe vergunning noodig om Ie de inrichting uit te breiden of eene andere wijze van bewerking welke verandering van den aard der inrichting ten gevolge heeft in te voeren 2e eene inrichting welke vier jaren heeft stil gestaan op nieuw in werking te brengen 3e eene inrichting welke door eenig onheil dat het gevolg is van den aard of het gebruik maken der inrichting is ver woest te herstellen Bij het op 15 Augustus 1945 afgekondigde Koninklijk Besluit van 22 juli 1945 Staats hlad no F 122 is gerekend van 10 Mei 1944 bepaald als volgt Artikel 1 Het bepaalde in artikel 14 onder 2e der Hinderwet blijft bulten toepassing ten aanzien van eene inrichting welke na 9 Mei 1940 vier jaren of langer heeft itil gestaan mits a de inrichting opnieuw in werking wordt gebracht vóór 1 Januari 1946 b de concessionaris ten minste 24 uurvóór het tijdstip waarop de inrichtingopnieuw in werking zal worden gebracht daarvan schriftelijk kennis geeft aan het gemeentebestuur Artikel 2 1 Het gemeentebestuur kan vorderen dat de concessionaris ten genoegen van dat bestuur en binnen een door dat bestuur gestelden termijn aantoont dat de inrichting in goeden staat verkeert 2 Indien de concessionaris niet of nietUjdig voldoet aan eene hem overeenkomstighet voorgaande lid gedane vordering of indien blijkt dat de inrichting niet in goeden staat verkeert kan het bevoegde gezag de krachtens de Hinderwet voor de inrichting verleende ve gunning of vergunnin n intrekken Het bepaalde in artikel 20 der Hinderwet vindt daarbij overeenkomstige toepassing Artikel X Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien zijner afkondiging Belanghebbenden word in overweging gegeven zich trikt aan deze voorschriften te houden opdatzij voor zichzelf voorkomen dat z moeilijkheden en onkosten krijgen Gouda 28 Augustus 1945 Buraem en Weths voornoemd JAMES De Secretaris VAN AS lo S Maatschappelqk hnlpbetoon bestaat 100 jaar Op 7 Sept was het 100 jaar geleden dat Maatfchappelyk Hulpbetoon haar arbeid in Gouda aanving Het doel van deze sympathieke instelling is om vrouwen uit de armere standen iets te laten b verdienen door het vervaardigen van linnengoed De vervaardigde artikelen worden dan verloot van welke opbrengst weer nieuwe materialen gekocht worden Bovendien geeft de stich Hng steiin aan de grootere kinderen door hen aan een betrekking te helpen in de huishouding Steeds mocht de vereenlging gaven blijven ontvangen zoodat ook in de moei ijkste oorlogsjaren het werk voortgang kon vinden De bezetters zagen de vereenlging blUkbaar over het hoofd toodat er niets In bislag werd genomen Spoedig hoopt het bestour het werk weer op te vatten daar er momenteel natuurlijk ook hier gebrek aan materi Op denzelfden dag was het 25 jaar geleden dat Mevr Riesz hel voorzitterschap op haar nam Veel heeft zij in dien tijd voor Maatschappelijk hulpbetoon gedaan en het is te hopen dat zij nog lang haar arbeidskracht aan dit mooie werk zal kunnen geven Het examen voor Costnmière Voor het examen voor cf f V f 9 den onze plaatsgenooten de dames A Maiho de Vries S Baks N Goris A v Eijk J te Boer en T van Veldhui n De Emmabloem collecte Er wordt tegenwoordig voor verschillende prachtige en verheven doeleinden veel gevraagd en gelukkig ook veel gegeven Dit stemt het bestuur der Vereenlging tot bestrijding der t b c hoopvol voor de komende collecte op Zaterdag 15 September Ter aanbeveling van deze collecte zouden wij niet alleen willen zeggen weest miid maar weest ook egoïstisch Door een ruime gift zijt gij een goede medestrijder tegea de tuberculose maar gij beschermt ook u zelf want vergeet niet dat tuberculose besmettel k is Nederland is bevrijd van bezetting en terreur nu trachten ons land van t b c te bevrijden j j j Nog te goed Door de politie werd V uit hetGroenen daal aangehouden die nog een boete van F 90 te betalen had sub 25 dagen hechtenis Na aanvankelijk te zijn ingesloten vond V het toch prettiger om alsnog te betalen Een lenke ontdekking A V d W ooldekte dat een marktkoopman schildjes verkocht die hem bekend voorkwamen Daar kwam nog bij dat deze v IJ uit de Vorstmanstraat de schildjes ver beneden den prijs verkocht Hij waarschuwde de politie die een onderzoek instelde Het bleek dat v IJ de schildjes had gekocht van twee bedienden van v d W die in diens fabriek werkzaam zijn Deze werden ondervraagd en bekenden al spoedig de schildjes uit de fabriek te hebben gestolen en te hebben doorverkocht Maarten Kapteijn draagt vaor De voordrachtskunstenaar Maarten Kapteijn zal op Donderdag 13 Sept a s om 8 uur in den Nieuwen Schouwburg n voordrachtavond honden Dfze kunstenaar die gedurende den be zettingst d niet is opgetreden komt thans voor het voetlicht met werken v n Slaiier hof Marja den Doolaard Rilke en Andre jew Ook heeft hij ecnige verzetspoëzie aan zijn repertoire toegevoegd Zeer zeker zal het een belangwekkende avond worden From D day to Paria Op Vrijdag a s zal in het Thai ia Theater de invasie film worden vertoond Deze film brengt het grootste gebeuren van den geheelen oorlog in beeld Zij geeft oifs een indruk van den aanleg van de noodhavens voor de Fransche kust de gevechten op het schiereiland Cotentia en de daarop gevolgde omsingeling van de Dult sche troepen bij Falaise De bevrijding van Parijs waaraan de inwoners zoo een belangrijk aandeel namen Is het sluitstuk van deze film die een episode uit den oorlog terug in oaze herinnering voert waaraan wij nog heden met eerbied denken In aangrijpende tafereelen voorzien van de noodige strategische en tactische ophelderingen geeft Van den inval tot Parijs een beeld van oeze onderneming dat door niemand ongezien mag blijven Haastige spoed Wegens het verkoopen van versch brood voor 10 uur s morgens zfln de bakkers A de B Nieuwe Haven en W C v D alt de Groenendaal bekeurd Hoe staat bet met et station Vandaag cirkelen wederom vliegtuigen boven het station en zij doen ons terugdenken aan dien anderen dag toen het station in een ruïne veranderde Maar nu is er geen angstige bevolking die wegvlucht van het helsche oordeel Integendeel de belangstellenden zien toe hoe er hier gewerkt wordt aan het herstel van het belangrijke spoorwegknooppunt dat Gouda is In een onderhoud dat wij met den heer de Wit hadden die namens de spoorwegen de leiding van het herstelwerk op ilch heeft genomen vernamen wij dat er als alles eeloopt nog voor den winter weer een hoofdgebouw zal zijn met een officieel olaatskaartenbnrcau Het ligt in de bedoeling om het hoofdgebouw in zooverre weer op tè knabpen en la den staat te brengen zooals het was Alleen de dienstwoning zal vervallen De plannen die er In Utrecht bestaan om een geheel nieuw station te bouwen zullen voorlooplg nog wel toekomstmuziek blijven De schaa schte aan materialen is zoo groot dat men blij zal zijn als men het gebouw weer eenlgszlns toonbaar ea H M de Koningin besclierm vrottwe van bet comité gedenk raam Sc Janskerk H M de Koningin heeft het beschermvrouwschap aanvaard van de stichting voor het gedenkraam in de St Janskerk Dit gedenkraam bedoelt het leed in gedachtenis te houden van de oorlogsjaren en de vreugde van de bevrijding De toestemming van de Koningin om het Beschermvrouwschap te aanvaarden is een belangrijke factor om dit raam ook werkelijk tot een nationaal monument te doen worden BINNENLAND t f Interview met den Min President Een verslaggever van Ass Preis heeft een onderhoud gehad met den Min Pres Er zal een commissie worden benoemd aldus de Min om mogelijkheden van gedwongenemigratie van politieke gevangenen Over het aantal dcWMflfPBle r emigratie of het type dat in aanmerking komt staat nog niets vast Het zal niet lang meer duren of ook Mussert zal terechtstaan Voor October zal het noodparlement dat thans in voorbereiding is niet bijeen geroe pen kunnen worden April is waarschijnlijk het vroegste tijdstip waarop verkiezingen kunnen worden gehouden De betrekkingen met de V S zijn nit stekend Wel kwam de beëindiging van de Leen en Pachtwet eenigszins als een slag maar de Premier gaf uitdrukking aan zijn vertrouwen dat er regelingen getroffen kunnen worden om ongehinderd de plannen te kunnen uitvoeren zooals bijv de opleiding van Ned Marine personeel in Amerika Handelsbetrekkingen met de Sovjet Unie nemen een belangrijke plaats van het regee ringsprogramma la Onder de eerste programma punten van het nood parlement bevindt zich de rettifl catie van het Handvest der Vereenigde Volkeren Ernstig ongeval te Bd Gisterenmiddag ota half vijf is een vracht auto met arbeiders uit Ede die werkten voor de Ned Helde Mij op den Vijgendam e Veencndaal op een vlak langs den weg ge legen landmijn gereden De uitwerking was verschrikkelijk De 23 jarlge H Steuneberg verleden week pas gehuwd en afkomstig uit Ede was op slag dood Veertien andere arbeiders uit Ede werden allen zwaar gewond De toestand van verschillende ge on den is zeer ernstig Vergoedlnfl In den vorm van grond Daitschland moet de aangerichte schkde zooveel mogelijk vergoeden Een vergoeding in den vorm van grond kan ineens worden afgewikkeld en geeft geen aanleiding tot geregeld terug keerende onderhandelingen bruikbaar kan maken Vooral hout en glas z n uiterst schaarsch Er Is wel een hoeveelheid noodglas onderweg maar of het spoedig zal komen is nog zeer de vraag Intusschen wordt op het perron hard gewerkt De bestrating is weer aardig in orde gebracht Nu staan er nog allerlei gereedschappen voor de reparatie van de kap Men Is er bezig om de nog bruikbare deelenvan de overkapping recht te buigen en de vele kogelgaten Bicht te lasschen Zoo is er van het beschadigde materiaal nog veel te ge bruiken Wanneer er wecXelectrische treinen met de regelmaat van uurwerkzullenbinnenglijden kon men ons niet meedeelen Dat dit nog wel even op zich zal laten wachten is wel waarschijnlijk Toch moet men bewondering hebben voor het vele dat hier reeds verricht Is en nog gedaan wordt Er rijden weer treinen naar alle richtingen en al is het reizen nog lang geen genoegen men rijdt weer Een mooie gestroomlijnde dieselwagen onderhoudt den dienst op Alphen en Woerden Kortom hier wordt met alle energie hersteld en opgebouwd Dat velen hier een voorbeeld aan mogen nemen k eedeoM Weersverwachting medegedeeld door bet K N M I Licht tot half bewolkt droog weer iets farmer zwakke wind Algem vooruitzichten het rustige droge weer houdt nog aan Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater van Vrijdag t m Woensdag Actualiteiten Programma Schouwburg Bioscoop van Vrijdag t m Dinsdag Air Force Woensdag 12 Sept 8 uur n m Nieuwe Schouwburg De wereld op zijn kop 7 aur Reunie bovenzaal Cursus Ds Borger onderw De mensch van morgen 2 30 uur n m Bobbertje Bloedworst la den Nieuwen Schouwburg Woensdag 12 Sept 7 30 uur nam Réunie vergadering van de Eenheidsvakbeweging Donderdag 13 Sept 8 uur n m Nieuwe Schouwburg i Voordrachtavond door Maarten Kapteyn Idem 8 uur n m Thalia Theater Max v Praag s Cabaret Vrijdag 14 Sept 8 uur n m Concordia i Vergadering van het Gouda Comité voor Gebiedsuitbreiding Spreker Dr I n F Bakker Schut f v WAT GEBEURDE ER II September 1942 Brltschen opmarsch op Madagascar Berlijn meldt Eerste huizen van Stalingrad reeds in Duitsche handen 1941 Molotof protesteert te Sofia Koning Leopold van BelgiK hertron In stilte met mej Maria Lilian Baels 1940 Churchill Duitschland s poging de luchtheerschappij over Engeland te Stigen is tot dusverre mislukt Houdt Vrijdagavond 21 September Vergadering Nederlandsche Volksbewegioti in Concordia Stichting Nationale fl A R K Een ballade van getallen Herinnert U zich nog van de schoolbanken hoeveel Inwoners Nederland beeft 9 000 000 inwoners Weet U hoeveel personen in Nederland geholpen moeten worden met tafels stoelen ledikanten kleeding vaatwerk kortom met alles 900 000 personen Weet U hoeveel toa goederen reeds In diverse gemeenten van Nederland zijn ingezameld ter leniging van den algeheelen ood Neen Hier is het cijfer 58 492 ton Maar Weet U wat nog noodig Is 300 000 stoelen 600 000 dekens 60 000 tafels 300 000 messen 600 000 borden 300 000 vorken 500 000 kopjes 300 000 lepel 40 000 pannen 350 000 ledikanten 600 000 lakens 100 000 kachels Weet U dat het buitenland zich alet onbetuigd heeft gelaten door gercfclde schenkingen In Juni 232 726 stuks in JuÜ 206 043 stuks In de maand Augastus is dit cijfer aau merkelijk gestegen Binnenkort verwacht men ten behoeve van het Nederlandsche Roode Kraii uit Amerika nog 500 medicinale uitrustingen 30 000 stuks schoolbehoeften 2 000 stuks doktersjassen 3 000 stuks kamerjassen 16 000 stuks dames nachtgoed 10 000 stuks heerenpyama s 15 000 stuks baby ultzetten 15 000 stuks lakens terwijl de vertegenwoordigster van het Amcrikaansche Roode Kruis in ons laad de H A R K een toezegging heeft gedaan dat medio September nog een zending van 100 a 200 ton kleedingstnkken in OOM land zalleo aankomen