Groot Gouda, woensdag 12 september 1945

Tocw zinflca toot grondstoffen voor het bakken van ontb tkock Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat bakkers die zelf ontbijtkoek bakken en In verband daarmede een voorschot aan brandstoffen hebben ontvangen van het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten de toewijzingen no M8 welke zij voor de bestelbonnen 646 ontvangen op moeten zenden aan de afdeeling bloemverwerkende industrie van het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten te s Gravenhage Zij moeten er echter rekening mee houden dat het hoofdbedrijfschap hun geen grootere toewijzing voor suiker en andere zoetstof zal verstrekken dan het bepaalde percentage van de toewijzingen voor deze grondstoffen welke zij in het basisjaar 1938 ontvingen Voorzqover zij toewijzingen no 148 hebben ontvangen voor een grooter aantal rantsoenen dan hiermede overeenkomt worden zij derhalve aangeraden de toewijzingen no 148 voor dit grootere aantal rantsoenen aan een grossier of fabrikant op te zenden teneinde zich op die wijze te bevoorraden Gereedschappen ▼ oor Indnstrie en Ambacht Het Rijksbureau Metalenverw Industrie deelt mede dat de distributie van gereedschappen voor industrie en ambacht als volgt is geregeld De door de regeering in Londen aangekochte gereedschappen zullen in overleg met de betrokken vakgroepen worden toegewezen en verkocht aan de importeurs op basis van h nimportci fer voor de overeenkomstige artikelen in 1939 De verkoop van gereedschappen moet geschieden tegen in ontvangstneming van ijzerbons op Radioprogramma van hedenavond 6 00 u Persbeschouwing 6 15 u De Ster van den dag Harry Roy 6 30 u Ons Rijk over zee H C Delfsman 6 45 u Tonny Schieberstein Oude bekenden 7 00 u Nieuwsberichten 7 15 u Gramophoonmuziek 7 30 u Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 00 u Nederland Herrijst Ir F véin Enschede Inundaties 8 15 u H Huizinga in de gesproken brief uit Londen 8 30 u ProgrammavoorCanadezendoor Canadezen 9 00 u Prof P Lieftinckt De Geldsaneering 9 30 u Gramophoonmuziek 10 00 u Nieuwsberichten 10 15 u Avondwijding Ds Kruiswijk 10 30 u Dansmuziek Getrouwd FRITS GOVERS NEL OUD welke mede namens wederzijdsche familie dank zeegen veor de belangstelling b hun Huwellik ondervonden Gouda 12 September 1945 Ridder v Catsweg 250 Op 16 September a s hopen D V oaze geliefde Ouders A SEELE Bericht voor gerepatrieerde krqgsgevaageaeii Door den Min v Oorlog is bepaald dat aan de gerepatrieerde krijgsgevsmgenen be hoorende tot het verlofspersonecl der Kon Landmacht na afloop van het buitengewoon verlof van 3 maanden onbepaald klein verlof wordt verleend Het Hoofd van het C I K L te Eindhoven zendt aan de betrokkenen een verlofpas waaruit blijkt dat het onbepaald klein verlof aan ben is verleend Degenen die door bijzondere omstandigheden deze verlofpas niet hebben ontvangen worden evenwel toch geacht met onbepaald klein verlof te zijn met ingaag van den dag na dien waarop het buitengewoon verlof is geëindigd terwijl zij aan bovengenoemd Hoofd C I K L alsnog toezending van een verlofpas kunnen vragen Ingezonden mededeellng j Officicdc Publicaties Met ingang van vandaag is bon D 698 van de 6e Noodkaart geldig verklaard voor het koopen van één ei Deze bon is geldig t m 29 Sept Rijkabur geaeca en vcrbandmiddelcn Hét Rijksbureau genees en verbandmid iira Vondelstraat lie Amsterdam maakt bekend dat bezoekers in het vervolg alleen kunnen worden ontvangen uit Amsterdam en randgemeenten van Maandag t m Vrijdag van 9 12 uur van buiten Amsterdam alleen na telefonischeof schriftelijke afspraak 9f TE KOOP GEVRAAGD Oroote Meubelfabriek event ook kleine fabriek met flinke uitbreidings mogelQkheden Steller dezer annonce is ook tot kapitaaldeelname bereid Brieven met uitvoerige inlichtingenonder no 3268 Bur v d Blad basis van het netto gewicht De Ijzerbons moeten door de importeurs worden ingezonden bij het Rijksbureau IJzer en Staal met vermelding dat deze bestemd zijn voor het tegoed voor gereedscKkppen De Ijzerbons kunnen door de gebruikers worden aangevraagd op een A formulier bij de contigentbeheerders waaronder zij resorteeren Door gebruikers die niet vallen onder de competentie van cenigen contingentbeheerder kunnen gereedschappen tot een beperkte hoeveelheid zonder afgifte van ijzerbons vrij in den handel worden betrokken De handelaren krijgen hiervoor een toewijzing van ijzerbons van het C B IJ Centraal Bureau voor den IJzerwarenhandel Volgende toewijzingen van door de regeering aangekochte gereedschappen zullen van het tegoed der importeurs bij Rijksijzer worden afgeschreven Wanneer echter een onvoldoend aantal ijzerbons op het tegoed is geboekt zullen de toewijzingen dienovereenkomstig worden verminderd Handelaren zijn niet verplicht op elk willekeurig aantal ijzerbons gereedschappen aan eenzelfde klant af te leveren doch moeten voor een redelijke verdeeling onder huij afnemers zorgdragen Voor de aflevering van nog in voorraad ziinde gereedschappen gelden dezelfde voorschriften Er wordt op gewezen dat het van het grootste belang is geen voorraden aehter te houden aangezien hierdoor voor den wederopbouw zeer belangrijke artikelen aan hun bestemming worden onttrokken De bestaands distributieregeling voor land en tulnhouwgereedschappen blijft ongewijzigd van kracht zoodat bovenstaande bepalingen daarop niet van toepassing zijn De bekende Radiokookleeraar P J KERS wil elke week by U thuis komen met zijn kooklessen p brief Elke week minstens vijf recepten Inschrijfgeld f l ééi keer te betalen Lesgeld f 1 50 per drie maanden Stuurt nog heden een postwissel of aangeteekende brief met f 2 50 en duidelijke vermelding van naam en adres en U ontvangt ingaande 1 October a s elke week Uw recepten thuis j adio of geen radio KERS elite weeic bii U tliuis en M SEELE Boer den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar In het Huwelijk traden Hun dankbare kinderen an en Dina Jacob Gooda 8 Sept 1945 Hooge Schtel Zeedijk 19 BEWINDVOBRING Allen die gelden te vorderen hebben vHi verachuidigd x n aan of goederen ondti hun bcnutlng hebbeo vnn t SCHENK gtwoood hebbende Gouwe 123 Gouda worden verzocht xich vöörH October 1945 te wenden tot ondergctcekcnde De bewindvoerder Mr A A J RIJKSEN Gonda 10 September 1945 Crabetbitraat O GEMEENTEWERKEN Havendienst Voor de uitvoering van herstellingswerken zal de Reeowi ksche achatslnia Donderdag 13 Sept a s ▼ an 9 17 nnr GESLOTEN zijn Het Hoofd vaa afd II van Gemeentewerken H de Meer Verloren een actetasch gaande v Goejanverwelledijk 16 naar 28 Tegen belooning terug te bezorgen bij H Stubbe Goejanverwelledijk 16 Te koop aangeboden EEN PIANO In prima staat Br onder no 3362 bureau van dit blad Ter ruiling aangeboden Eo griji Mantelpakje met bi paisende Hoed voar dito iwart beide m 44 Twee Stroohocden geel met bruin voor een Paraplule Damutch m 42 molière voor hooge dameitchocnen m 41 Kanaald C 35a Moordrecht SCHOUWBURGBIOSCOOP Donderdagmiddag 3 uur laatste voorstelling ▼ an AIR FORCE PlaaUbespreklng vanaf half twee 7 GOUDA 1945 ZEER BELANGRIJKE VEILING wegens opfiefflng Firma Hendrik van Essen G K REDERING beëedigd makelaar in machinerieën ea metalen te Rotterdam zal op WOENSDAG If SEPT 1945 dei n m ten 2 uur precies in de bovenzaal van Cafe Rest Ter Gouw Bleekersingel 1 te Gouda ten overstaan van Deurwaarder R van Blokland te Gouda publiek verkoopen den geheelen inventaris van de fabriekskeuken f Y Goudsche Machinale Garenspinnerij staande aan den Turf ingel 29 te Gouda Hierbg komen vóór 8 Stoomketels met geëmailleerde binnenwand inh f 00 liter 2 Stork BraadketeU inh 300 L ingericht voor het stoken met vaste brandstof 2 aardappelschrapmachines 2 Groentensnijmachines 1 Universeele Gcoentensnijmachine 1 Aardappelen en Gcoentenschrapmachine allen met ingebouwde electromotoren 220 380 volt E tcttiiche Ranwkostmachine Electrlsche Transportable Roerxverken Granieten Spoelbakken Stampers Scheppen enz enz alsmede 90 vertind IJzeren dubbelwandige Gamellen 50 L nieuwe en gebruikte Gasgeneratoren Imberf Pijpen 2 electromotoren 500 volfc 86 P K J electromotor 220 volt 27 P K 970 omw enz Alsook Adresseerniac iine met 2 bijbehoorende kasten met ladfn Roneo Duplicator Schrijftafels Vitrines en 2 Carriers met laadbak De goederen zijn te bezichtigen op Maandag 17 en Dinsdag 18 Sent 45 telkens van 9 4 uur alsmede voor de vcrkooping van 8 1 30 uur in de fabriek Tarfiingel 29 te Gooda Uitflebreide catalogus is op aanvrage gratis verkrijgbaar bij de Firasa Hendrik ▼ an Eaaen Benkeladijk 33a Rotterdam Tel 36420 Ama Jonraalistiek en Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WORMSER èn F DE SINCLAIR Engelsch Fransch Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL 8CHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT 6 ROTTERDAH Coapon no 354 Gratis proefles leervak t Adrea te Naam Ö A R K Steunt de Boeken Actie Roode Kruis Levert Uw boeken in op het kantoor van het Ned Roode Kruis afd Gouda Gouwe 123 Tel 2289 en bij de Fa G J v Burk Kleiweg 39 Wij vragen U geeft Gezamenlijk helpen w4 onze mannen en ▼ rouwen ia Indonesië Hef is Uw eigenbelang thans Uw niet strikt noodige geldmiddelen te storten op een bankrekening Aldus de Minister van Finandnën op 6 dezer Opent een rekening bijT Goedewaasen Zonen Baokiera ca Aaaorantièbezorgera Gouda Markt 38 KERS Voorlichtingsbureau Tilburg NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA Donderdag 13 September 8 uur door MAARTEN KAPTEIJN Werken van Slauerhof Marja Den Doolaard Rilke en Andrejew VERZETSPOËZIE Uit de Pers Onvergetelijk schoon De perfectie bereikt I Pnyzen f 1 tot f 3 50 Pfaatsbespreken Woensdag en Donderdag lü 12 uur en s avonds aan de zaal Overspuiten van oude Meubelen in elke gewenschte kleur als nieuw P H WOERLEE Fabriek van geschilderde Meubelen Baa m 59 Gonda Neutrale Middenstandscurtüs G J DE MOL Lethmaetatraat 25 Gooda MET bon 112 181 182 674 ZONDER bon als U zelf materiaal meebrengt Lederhandel De Olifant Schcchu acaüc t X Hu De Olifant z orgt dat Uw schoenen l anger meegaan Heer gepensionneerd 55 jaar zoekt kennismaking TER RUILING 30 e 31 te ruilen voor maat 33 of H uesooodi voor 1 paar W Baan Kraanitraat 174 Haaitreclit 1 drielampi Ofamofoonveriterker met uid preker merk Magnofox voor nieuwe bruine necreniportKhoenen m ii M van Reneaacplcin 8 dame h m 40 tegen damewch m 39 lohan de Haeotlraat 5 n fo Ptkzolea m 40 voor en l B t z wintermantel leeft 15 jaar Heerenatraat 10 l ftjd 9 ö r o d oudekwal 9 1 Di c o t k drf8 meiajewch i g n maat 36 voor melalea hooVe hak 37 oaa 37 L i hoen 3 4 hak maat 37 Burgem Marten aingel 59 DIVERSEN ükt MTor t4teT D Jong Kon WlUielminaweg 167 met Dame of Wed 55 è 60 jaar Brieven onder no 2911 Bureau van dat blad Gevraagd een halfwas bakkersbediende en een jongen H 15 jaar Aanm A M SMIT Weth Venteweg H 91 Gouda NET MEISJE gevraagd voor dag en nacht of heele of halve dagen of Werkster voor 2 3 dagen per week Mevr KUNNEN Voorwillens 2c Een nette dienstbode voor dag of dag en nacht gevraagd door Mevr SCHUTTELAAR Nieuwe Veerstal 7