Groot Gouda, vrijdag 14 september 1945

EENDRAOrr MAAKT MAOIT ö GROOT GOUDA PER Aspa AJ ASTDA Administratie M I Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 ct Lossenumm lOet ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUD A EN OMSTCEKEN Redactie L J A v d Stcenhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkeri Verzljl Gouda NUMMER 26 VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1945 iK eedceiM i Weersverwachting medegedeeld door het K N M I Overwegend zwaar bewolkt overdag meest zwaar bewolkt plaatselijk eenige regen matige Z wind weinig verandering in temperatuur Kans op mist Wat de beide laatste coupures betreft deelde de Minister mede dat binnenkort een beschikking wordt gepubliceerd waarbij bepaald wordt dat deze biljetten onder bepaalde omstandigheden alsnog kunnen worden ingeleverd Deze maatregel wordt getroffen om hen die uit zuiver Neder landsche overwegingen déze bankbiljetten destijds achterhielden niet te dupeeren De Giro dienstAlle opdrachten aan den Postchèque en 1 Glrodienst voor uitbetalingen en overschrijvingen welke na 12 September zijn blnnenflckomen zullen niet in behandeling worden genom en Deze dienst zal nadat de achterstand van thans is ingehaald uitmaken welke opdrachten zullen worden terugaezonden en welke in behandeling zullen worden genomen aa de deblokkeering Ook voor postwissels is eenlgehjkluidenden maat omïent d wijze van inlevering verzocht de Minister met klem hierbij gebruik te maken van een specificatie formulier vermeldende het aantal coupures van ieder soort De inleveringskantoren kunnen wanneer groote hoeveelheden oud geld worden aangeboden tot verzegeling daarvan overgaan teneinde het werk niet te zeer te vertragen Bedrijven zijn bij de inlevering niet gebonden aan het maximum van f 3üü Aangeteckende zendingen die blijkens he poststempel van het kantoor van ontvangst op of na 22 Sept ter bestemde plaatse zijn Wat is er in Gouda te doenï Vrijdag 14 Sept 8 uur n m Concordia Vergadering van het Gouda Comiié voer Gebiedsuitbreiding Spreker Dr Ir F Bakker Zaterdag 15 Sept 2 15 uur Nieuwe Schouwburg Kinderrevue Holland Indië Tumkring Gouda e o Cabaretuitvoerlng in Concordia 8 uur 25 jarig bestaan WAT GEBEURDE ER 14 September 1944 Maastricht bevrijd cnn 000 1940 Dienstplicht in de U S A 16 00 000 mannen moeten zich melden Vleesch distributie in ons land Op het slagschip Nelson heeft Mountbatten in de haven van Singapore de japansche capitulatie geteekend Men weet nog niet of deze capitulatie ook Borneo en Java lI InTsjecfeo Slowakije bevinden zich thans veel Duitsche clandestiene zenders Ook passeeren er veel Duitschers van de weerwolforganisatie in Am uniformen herhaaldelijkde DuitschTsjechische grens De uitzettingvan D uit Sudetenlaad wordt zoodoendesterk gesaboteerd bron en nikkel beschikbaar is za het zinken geld voorlooplg in om oop blijven Wel is er reeds nieuw zUvergeld in ons land aangekomen doch dit zal nog niet in oinToop worden gebracht Het gevaar is n t denkbeeldig dat dit geld zou worden omgesmolten of naar het buitenland zou worden uitgevoerd Het is gebleken da de Duitschers slechts 2 van het oude zllveraeld in handen kregen Na nogmaals een beroep te hebben gedaan op eenieder en speciaal opdedetanU ten om mee t helpen de ko e de oeil ke weken door te komen besloot de Mia met Je mededeeling dat de kaspositie van den Staat momenteel gunstig Is te noemen denaar zijn schuldeischer op het laatste mo ment zal opschepen met een bedrag aan oud papiergeld dat hij niet meer tijdig kan kwijtraken Het oude zilvergeld Naar aanleiding van onze vraag waarom het oude zilvergeld niet uit de circulat werd genomen antwoordde de Min dat dit geld nog steeds als wettig betaalmiddel wordt llb chouwd en dus thans reed als zoodanig 1 Sn worden benut Daar er niet voldoende zoo gemakkelijk is op te heffen Wel is er een herziening van deze organisatie gaande terwijl de zuivering van dit orgaan eveneens ter hand is genomen Hierbij worden drie nunten in acht genomen en wel Ie OpLjSg ian het leidersprincipe 2é zuivering van het personeel en 3e het democratiseeren van de besturen De prijs en loonpolitiek vormen een van de moeilijkste problemen voor de regeering Door middel van subsidies houdt de regeering de prijzen van de levensmiddelen blnnea de sociaal aanvaardbare grenzen Alleen op het gebied van Handel en Nijverheid bedragen de subsidies momenteel tusschen de 600 en 1000 milUoen gulden per Jaarl De Minister deed een beroep op het publiek om mee te werken aan de bestrijding van Tn zwarten handel Volgens de berichten is in het Noorden en Oosten de zwarte handel aanmerkelijk verminderd waartegenover staat dat deze handel in het We ten ibg welig tiert De geldsaneering zal hier ook een gunstigen invloed uitoefenen Nader berichtte de Minister nog omtrent de schoenendistributie dat in Amerika 1 000 000 paar schoenen zijn aangekocht die waarschijnlijk nog voor lanuari a s zullen aankomen Voorts heeft de Ned Industrie tegen anaari eveneens 1 000 100 paarschoe He iVheel geeft dus een vrij optimistisch beeld van onze volkshuishouding te zien Den komenden winter zullen wij In leder geval wel beter doorkomen dan den winter die achter ons ligt i j Ook over de tabaksdistributie Het de minister een optimistisch geluld hoeren In tegenstelling mrt wat in eenige bladen i gepubliceerd zullen de vrouwen voorloopig nog geen tabaks of versnaperlngenkaart ontvangen niet ten ewlge van een tekort aan sigaretten maar tengevolge vaa era tekort aan suiker met den Invoer van geheel gemonteerde en S onderdeelen aan te voeren r W elen kan n 1946 een totaal van ongeveer 1 OOOOÜü Swielen bereikt worden De behoefte is echter 2 000 000 stuks Men is doende om ongeveer 3000 vrachtauto s van het Amerik leger ver te nemen welk aantal waarschijnlijk tot 000 opgevoerd zal 7ordeh De productie van keukengerei en serviesgoed is thans gederitelijk op gang Oo 1 October zal wederom een bon voor scheerzeep aangewezen kunnen worden Hu shoud ieep wldt in belangrijke hoeveel iïir 5n rg ïó5S r cï bnTrheri5 ï een automatisch 30 jarig credlet tegen 2 s procent voor den invoer van reeds aan on fand toegewezen goederen en leven middelen S is van veel belapg dat onze export op forten termijn wordt hervat ten eind een tegetiwicht te vormen voor d n PO Daar de kolenvoorziening aan de textielbedrijven nog slechts 30 pet van het normale bedraagt zal detextielvoorzienlng voorlöopig alleen aan oorlogsslachtoffer kunnen luupiu J Tal een aan scKnWog deze aand zal een 1 J e7 5ÖÖ oeO M glas Cg de sSoenendistribu betref Wat het couraatenpapier betr ff JJ Minister iets optimistischer D 7 f van de fa Van Gelder gaan w r draaien Swljl de import nog voortduurt Natuurlijk iCTwiji u 1irrnnten van den voor kan men nog geen kranten va oorlogschen omvang verwachten doch een orootere uitgave is wel waarschijnl k De Amsterdamsche diamantindustrie heef haar werkzaamheden hervat door den Inv e uit Engeland De verwerkte djamant wo d weder uitgevoerd waardoor deviezen vrtj V de 6000 Amsterdamsche diamant bewerkers zijn er nog ongeveer 80 Ook de aanvoer van overzee neemt ge raStAarhet Westen van het land d str 1 S een productie van een d worden toegewezen dat is ongeveer 3 0 000 paar In dit district wonen ongeveer 1 400 000 Smt rnt de levering van rijwielbanden j u A Min mede jÖat er momenteel een Sfte is van 3 ÜOO OOO buiten en 3X 00 000 b nn banden De huidige productie bedraagt 75 000 buiten en 60 000 binnenbanden per maand In Amerika zijn 500 600 binnen en buuenbanden aangekocht doch de leverings termiin hiervan zal niet naqekomen kunnen nTdln Ruim 75 000 banden zijn ftiervan re d angeïlmen Hopenlijk is verbetering van den aanvoer te verwachte in verband met den gewijzigden toestand in het Verre Sosten De rubberpositie in Ned Indië schijnt nl vrij gunstig te zijn Er zijn plannen J J 200 000 rijwlelengereed temaken Tezamen OeeU Ccedia ADVIES VAN MINISTER LIEFTINCK NADERE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE GELDZUIVERING STADSNIEUWS Zainig met elecltidfcit Werkt allen mee om de geldiuivering te doen slagen aldus verzocht de Minister v Financiën Prof Mr P Lieftinck in een gisteren te Den Haag gehouden persconferentie De Minister was er van overtuigd dat zich gedurende de inleveringsweek velerlei moeilijkheden en eigenaardigheden zullen voordoen Hij hoopte echter dat alle betrok kenen door onderlinge samenwerking er in zullen slagen deze moeilijkheden tot het kleinst mogelijke minimum terug te brengen Het zal zeer op prijs worden gesteld indien de werkgevers aan hup arbeiders die met over voldoende geld beschikken om sich de f 10 nieuw geld aan te schaffen een voorschot verleenen Het is van veel belang dat de kleinhandel zoonoodig door het verleenen van crediet zijn vaste klanten in staat stelt hun normaleaankoopen te verrichten De Deblokkeering De Minister merkte op dat de Beschikking Geldzuivering 1945 niets bevat over deblokkeering Met opzet is dit geschied De voorschriften hier omtrent zullen eerst op 26 September gepubliceerd worden derhalve zoodra de blokkeering een feit zal zijn De Min herhaalde dat men zich in dit opzicht niet ongerust behoeft te maken Men zdl er bij de deblokkeering profijt van kunnen trekken wanneer men thans zijn oude geld zooveel mogelijk inlevert bij die instelj ling waar men reed een rekening bezit De 500 tjes en de lOOO tjes Noflmaals wordt de aandacht van de el ctrlclteitsverbruiker er op gevestigd dat met het gebruik van electricltelt de grootste zuinigheid fleboden blijft Bij de controle van het verbruik over de thans afgeloopen periode uli Augustus bleck dat de overgroote meerderheid van de Goudsche electriciteitsverbruikers zich stipt aan hun rantsoen van 9 kwh hebben gehouden BJi overschrijding van dit rantsoen i voor deze maal nog de noodigc soepelheid betracht omdat onlangs in enkele dagbladen een medcdeeling heeft gestaan inzake verdubbeling van het electriclteitsrantsoen per 15 Augustus 1945 welke me kdeeling echter onjuist was en ook niet door een officieele inttantie was bekend gemaakt Zoolang hierover geen nadere oöicieele mededeelingen volgen blijft het rantsoen voor SeptemberOctober 18 kwh en voor NovemberDecember 26 kwh Ondanks de soepelheid die bij de overschrijding van het rantsoen voor de periode luliAugustus is toegepast is = an een iroot aantal electriciteitsverbruikers een rn tige waarschuwing 9 7y n verschillende gevalleook tot afsluiting van den electriciteitstoevoer 7 9 9 den duur van 14 dagen Bi herhaling 1 bij betrokkenen den toevoer voor den Ijd vin drie maanden worden afgesloten terwijl dan tevens de gastoevoer zal worden afgesloten Strenge straffen bij frandnleus ties op oi na ll j v i A N rl Bank aangekomen kunpen door den geadresseerde Alle bankbiljetten van d N B M elgerd Deze bepaling is opgedie reeds eerder aan den omloop zi ont worde 9 B vermijden dat de schul trokken zullen in de inleveringsweek nog 1 nomen kunnen worden ingeleverd et itz J stroomverbruik Dezer dagen zijn te Gouda enkele gevallen van frauduleus stroomverbruik geconstateerd Bij de betrokken electrlciteilsverbruikers is den stroomtoevoer terstond verbroken voor den duur van drie maanden Het clandestien verbruiken van gas of electricltelt al thans onder geen enkele voorwaarde worden geto Kunnen worut iu w c tnn t ir C slechts van alle biljetten van f 100 f500 en f 1000 Hedenavond 9 uur zal de GouverneurGeneraal van Nederlandsch lndië hr Mr A W L Tjarda van Starkenborgh Stachouwer een persoonlijk woord richten tot het Nederlandsche volk Minister Yos bespreefct dei ecoaomiscben teestandi In een te Den Haag gehouden persconferentie heeft de Minister van Handel en N jverheld Ir H Vos nadere mededeelingen gedaan omtrent de economische situatie van Int land De Min deelde om d atde moeilijkheden die ontstaan zijn door de oozegging van de Lend Lease overeenkomst SoveSl mogehik worden 0P9ev 9en door I u in iarin credict tegen 2 n leen indti eerdere gevallen van frauduleus aas of troomverbrulk worden geconstateerd Li voortaan den toevoer voor den duur van zes maanden worden verbroken Bl clandestien verbruik van electricltelt 1 tegerlijk rtijdookden gastoevoer worden afgesloten Postgirodienst gesloten In verband met de maatregelen tot zuivering van het geldwezen is de postchèque en girSdtenst met ingang van keden Donderd 13 September tot nader order gesloten voor de in ontvangstnemlng va opdrachten tot overschrijving en uitbetaling Opdrachten tot uitbetaling die op 12 Sep niet door het centraal girokantoor zip a gehandeld worden niet meer in behandeling o oé 13 September op het centraal giro kantoor aanwezige opdrachten to overschrijving worden afgehandeld die Goede resultaten voor een prachtig doel Zaterdag j l hebben de bewoners Gouda weer goed gegeven zwaar getroffen Venlo De ook ditmaal weer hun zoo Stortingen bij de postkantoren op postrekeningen blijft tot en met 25 September mogelijk Postchèque waarvan de adviezen reeds op de uitbetallngskantoten berusten worden tot en met 25 September door kantoren uitbetaald van voor het zoo verkenners die onmisbare hulp verleenden hebben et verzamelde aardewerk opgeslagen In de door d afgestane garage aan de Pr endrik raat Het personeel van de aardewerkfabrieken S JoSker PlateelbakkeriJ 2 d Hoüand ea V d Want en Barras zorgen er voor dat ïet aardewerk vakkundig wordt ingepakt en schatting zijn er ongeveer 2500 bo d v or de enloënaren bijeer gebracht terwijl ander serviesfioed In een bonie Ichakeerfng m de opslagplaats aanwezig waa Bovenden komt er nog 9 S 9 vee huilraad binnen w o een viertal doozen met vSen en lepels DaarenbovenJ zorgt d PTT bij het N V H bureau op ae SosThaven ie invulformulieren wdke W de GoudaVenlo courant waren taflesloten Hierop staan veelal goederen vermeld welke hi Z eenstuks actie van Zaterdag j l niet kLl worde n opgehaald Vi schepen e een trailer uitsluitend met vorken en lepel xijn reeds naar Venlo vertrokken Mom teel wordt er hard gewerkt om P JJ mogelijk een vijfde schip naar Venlo te late vertrekhen