Groot Gouda, vrijdag 14 september 1945

STADSNIEUWS Jabüeum Morgen Zaterdag 15 Sept loopt de heer Slinger P C Bothstraat 40 den dag te herdenken Waarop hi vóór 25 jaar in dienst trad bi de deurkrukkenfabriek L Zi dcman te Gouda Concert in den tnin vaa het van Itersonziekenhnis Zaterdagmiddag a s om 3 uur gee de arbeidersmuziekvereeniging De PioHier een concert in den tuin van t v Itersonziekenhuis De Familie dictator Op Donderdag 20 September zal de Goudiche tooneelvereepiging Tot Ons Genoegen in den Nieawen Schouwburg htlt door de Duitschers tijdens de bezetting verboden tooneelstuk De Familie dictator opvoeren Na afloop hiervan zal er in De Beursklok een bal worden gehouden o l v den heer D Holthuijsen Jubileum tournooi van Krach tsport Zondag a s organiseert Krachtsport op het O N A terrein een ublleumhandbaltour nooi De wedstrijden beginnen om 9 30 uur Negen elftallen nemen aan het tournooi deel Clttbkampioenschappen A V Achillea Op Zaterdag en Zondag a s organiseert Achilles op het Gouda terreln haar clubkampioenschappen Voor de heeren wordt evens om het tienkamp kampioenschap gestreden voor de dames om het zeskamp De eerste wedstrijden vangen Zaterdagmiddag om drie uur aan Het programma voor Zondag begint des morgens 9 uur Radioprogramma van hedenavond 6 00 u Persbeschouwingen 6 15 u De Ster van den dag 6 30 u Engelsche les 7 00 u Nieuwsberichten 7 15 u Rioa Ketty 7 30 u Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 00 u Nederland Herrijst De bevrijding van Maastricht 8 15 u Politiek weekoverzicht d L d ong 8 30 a Cello recital 9 00 u Op de Brugt Jhr Mr A W L Tjarda v Starkenborgh Stachouwer 9 15 u Populair programma 10 00 u Nieuwsberichten 10 15 u Avondwijding Kap Cloppenborg 10 30 u Dansmuziek Eereschttld en Dankbaarheid De groentehandelaar van Hofwegen verlootte een dezer dagen een groote fruitmand en stond de opbrengst hiervan een bedrag van f 87 50 aan E en D af De buurtver eeniQlng Eendracht Vierde Kade droeg een bedrag van f IQ aan E en D af Reisvereentgingopgericht De buurtvereeniging Eendracht Vierde Kade richtte een dezer dagen een reisver ceniging op V O P Voor Ons Plezier genaamd Nieuwe boanenlijst Officiëele bonnen lijst voor de tweede helft van de 10e periode 1945 16 tot en met 29 September 1945 voor het noorden des lands Noordholland Zuidholland met uitzondering van GoereeenOverflakkee Utrecht Gelderland met uitzondering van hetgedeelte bezuiden de Waal Overijssel Drente Groningen en Friesland Eik der volgende bonnen geeft recht op het koopen van Alle noodkaarten 6i 614 615 616 617 618 619 20 200 gram bloem 250 gram bloem 100 gram vermiceUi 100 gram eipoeder 200 gram suiker S 100 fram kaas 200 gram kaas extra rantsoen m Noodkaarten 6 a b a b c673t m678 a b c 680 681 a b c 682 a b c 683 150 gram zout c 800 gram brood 400 gr brood 500 gram peulvruchten 125 gram boter a b c 684 t m 686 125 gram margafine 687 c 687 Noodkaarten 6 d d 664 d665 666 d667 d668 d670 d671 672 d673 d674 Inleg vellen d 16 e 18 800 gram brood 110 gram chocolade 100 gr gedr bananen 800 gram brood 250 gr rijstofkinderm 100 gram suiker 110 gram chocolade 125 gram boter 125 gram margarine 1 ei 800 gram brood 250 gram rijst of kinderm Tabakskaart 50 2 ranta tabaksartikelen geen importsigaretten geldig t m 22 Sept 1945 623 d 675 d 676 2 liter melk b c 688 IV liter melk 624 100 gram vleesch 625 b 691 1 kg aardappelen a b c690 2 kg aardappelen De bonnen a 687 a 688 a 691 c 691 zullen niet worden aangewezen en kunnen vernietigd worden Op bon 620 zal 50 gram volvette of 40 plus kaas en 50 gram magere of 20 plus kaas worden geleverd Op bon 621 zal inde prov Noordholland Zuidholland Utrecht en Gelderland in het algemeen 200 gram buitenlandsche cheddar kaas worden geleverd In de overige provincies zal op dezen bon 200 gram HoUand sche kaas worden geleverd De eierei op bon d 674 kunnen gekocht worden bij een detaillist die eieren op rantsoenbonnen voor zieken pleegt te ver koopen Vóór itilevering van dezen bon is niet geoorloofd Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 September a s van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van dfr bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 17 Septe mber mag worden afgeleverd Zelfverzorgers voor graan vleesch melk of aardappelen moeten op door de distributiediensten te bepalen dagen aldaar inleveren resp de bonnen voor brood vleesch melk of aardappelen De beschikbaar gestelde 250 gram zout ii een extra rantsoen In September zal 100 qram zout per persoon per week beschikbaar worden gesteld Poitgiro rtkening No 63085 Gouda DANKBETUIGING Daar het qdi onmogelijk Is m vrienden en kenniiien en oude van leerlingen der Weiterschooi peraoooliik te bedanken willen wi hierbij allen die op eenigerlei wijiB meegewerkt hebben om Woensdag 5 September voor oni overgetelijk te maken hartelijk danken J I VAN Ï AMBALGEN A S VAN LAMBALGEN van Camp Hiermede betuigen wij mede namens onze familie onzen hartclijken dank voor de buitengewone belangstelling en bloemenhulde bij onze verloving ondervonden WILLY ANTHEUNISGEGIL LINTICKGouda Markt 42 BIEDT ZICH AAN Jongeman 22 jaar voor alle voorkomende werkzaamheden 3j pr ervaring in vloeibaar behang en 2 J pract ervaring in het wasscherijbedrijf Brieven onder no 3232 Bureau van dit blad Neutrale Middenstandscursus In verband met de groote belangstelling zal een 2e groep gevormd worden voor opleiding voor het MiddeaAandt examcn voorjaar 1947 Voor deze groep kunnen nog een beperkt aantal Inschrijvinaen aangenomen worden Aanvang 1 October a s Alle leerboeken gratis in bMiikleen G J DE MOL Lcthniactatraat 25 Goada Voor direct gevraagd een net dagmeisje MEVR SLINGERLAND Joubertstraat 108 Dienstbode gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige MBVR I G KUIPERS V Baerlesraat hoek v d Palm tr OUDERS I Uw kinderen behoeven s Woendagsmldda s niet meer te wachten bij het haarknippen wanneer U ze s Maandags van te voren een TIJDNUMMER laat afhalen bij FRANS SPRUIJT Kapper Gravin Jacobaetr 46 Goada GEVRAAGD Naaisters en Leerling naaisters N V BRINKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat 11 Gedenk de Ëmma bloemcollecte op Zaterdag 15 September 45 Vereea tot bcitr der T B C C VAN ELK A ta Vice Vooriltter N H MEULMAN Sccr Peoaiogm VOOR DE BANKETBAKKERIJ GEVRAAGD 1ste bediende 1ste Bediende 2de Bediende halfwas Banketbakker 2 leerling Banketbakkers STEENLAND s PARAAT r WAS en IS het N T I om hen die dienst nemen in het Ned leger GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH f 2 05 p m Vlot spr en schr in 8 maanden Fransch steno middensLdipl f 2 85 p m Ned n corr boekhouden f 1 p m NED TALENINSTiTUUT ÉOHERDAM Eerst illegaal nu Nationaal Gratis proefles vin naam 4 adresno te Brood en Banketbakkerijen Gouda Inlevering banicpapler en zilverbons U helpt ons indien U alle biljetten sorteert en kop op kop legt van de zilverbons pakjes van f 100 maakt rijksdaalders en guldens afzonderlijk een specificatie bijvoegt i zoo spoedig mogelijk inlevert T Goedewaagen Zonen Bankiers en A ssurantiebèzorgers Markt 38 Gouda lóuHt U at doHsuv HecH H Komt U het dan leeren In Café Rest DE SPORT onder iei Jing van den emjnenten dansleeraar WIM KOK Tot 20 SEPTEMBER kunt U zich nog opgeven voor de wintercursus in Cafe Restaurant De Sport Zoutmansweg E 46 Reeuwijk OpleidinB Midilstinilsilipl Handelskennit Half Sept aanvang clublessen voor opleiding examens voorjaar 1946 en 1947 Aanmaldlng gaarne tan spoadlgita T VÜYK Onder de Boompjes 4 Telefoon 3797 GEVRAAGD in Levensmiddelen bedrijf 2de bediende pl m 16 jaar Zij die met t vak bekend zijn genieten de voorkear H de Rijk Voorkade 68 Boskoop Tel 31 JONGEDAME Reizend biljartleeraar zoekt vr partner Bij gebleken geschiktheid ruime verdienste BrievenJ V ZUILEN Hotel RijnlandSteenstraat Leiden Gevraagd een net Dagmeisje niet beneden de 16 jaar voor heele of halve dagen ROMIJN Krugerlaan 68 WIE RUILT groote woning n Woerden bevattende kamers en suite 5 slaapkamers en zolder over het geheele buis tuin voor en achter voor dito woning in Gouda Brieven onder no 3345 bureau v d blad Gevraagd op HANDELSKANTOOR Boekhouder Correspondent Vlot kunnende correspondeeren in de moderne talen Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten onder rio 3233 bureau van dit blad J HOOGENDOORN In ei verkoop van gebraikte meubeleo Peperstraat 16 Telef 3109 Gouda Steeds te ontbieden tot het koopen vjan meubelen en andere goederen Eenlge groote ruiten groote spiegels of groote verweerde spiegels te koop gevraagd I BBHBER StlclitliiBen MYD WHH ISDAP Hierbij wordt de publicatie in herinnering gebracht dat de uiterste termijn van indiening van vorderingen op bovenstaande stichtingen gesteld werd op 30 SEPTEMBER 1945 Het achterhouden van bezittingen of niet opgeven van schulden is strafbaar De Beheerder H STRAVERS Rijswijk Z H Geestbrugweg 60 Gevraagd flinke halfwas CHOCOLADE EN SUIKERWERKER en leerling voor de Banketbakkerij eenigszins bekend STEENLAND S Brood en Banketbakkerijen Aanmelden Nieuwe Haven T W