Groot Gouda, zaterdag 15 september 1945

ö GROOT GOUDA PERASPERA I I AD ASTDA AL Redactie L J A v d Stccnhoven Mr A A Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda VOOR GÖLDA EN OMSTREKEN SSSS Administratie M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25ct Losse numm lOct Wat Is er In Goudj te doen NUMMER 27 ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1 45 OP DE BRUG STADSNIEUWS Zaterdag 15 Sept 2 15 uur n m Nieuwe SchouwbuTfl Kinderrevue Holland Indië Thalia Theater t m Woenïdag From D Day to Paris Schouwburg bioscoop t m Dinsdag Kouwe drukte Turnkring Gouda e o Cabaretuitvoering in Concordia 8 uur 25 arig bestaan Zondag 16 Sept 9 30 a Ona terreln handbaltournooi Maandag 17 Sept Concordia 8 uur Herdenking spoorwegstaking door spoorwegpersoneel WAT GEBEURDE ER 15 September 1942 Onder de oorlogsdoeleinden van de Duitsche legerleiding bevond zich dexen zomer ook ket veroveren van Stalingrad In Duitichland worden te brooden vleeschrantsoenen verhoogd 1941 loden mogen geen parken schouwburgen sportinrichtingen concerten enz bezoeken Voor verhuizingen hebben zij een vergunning noodifl 1940 De Italianen bezetten Solium in Egypte Goering vliegt over Londen om persoonlijk de schade op te nemen Min Suner Spanje zal op het Juiste oogenblik bevel tot handelen geven Uit Japanschc gevangenschap Ben groot Nederlander sprak In een radio rede heeft de G G van Ned Indië Jhr Mr A W L Tjarda van Starkenborgh Stachouwer zich gisteravond tot het Nederlands che volk gewend Hij schetste zijn ontroering na zooveel jaren opnieuw in het vaderland te zijn Het weer te zien gezond geestelijk en stoffelijk veranderd maar terug in zijn zoo vertrouwde wezenstrekken hetzelfde goede land De gedachten dringen naar het onnoemelijk leed dat hier geleden en in samenleving en landschap aanstonds zichtbaar is Het tijdperk van afzondering in gevangenschap was er een van pijnlijke onwetendheid en telkens wederkeerende overpeinzing van wat het nog bekende verleden had gebracht en aan mogelijkheden in zich sluiten kon Daar was de herinnering aan net snel voorwaarts dringen van de Japansche macht daar was het ontblreken van elke gelegenheid iets ten bate voor land en volk bij den Japanschen bezetter te verrichten daar was de verwijdering uit Indië Kortom er was een kwellende onzekerheid ten aanzien van zooveel wat boven Geldzuivering De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland Kantoor Gouda maakt er de betrokkenen nogmaals uitdrukkelijk op attent dat de leden ongeacht of deze als zoodanig zijn ingeschreven van a de ondervakgroep detailhandelin gouden en zilveren werkenen juweelen b de vakgroep goud en zilversmeden c de ondervakgroep detailhandelin tweedehandsgoederen d de vakgroep pelterijen c de ondervakgroep detailhandel in postzegels f de ondervakgroep detailhandel in antifluiteitcn zoomede kunsthandelaren verplicht zijn tot het aanleggen van een register van alle transacties welke binnen het kader van hun bedrijf worden verricht met name dienen zij daarin op te teekenen naam en adres van koopers en verkoopers onder aanteekening van de voorwerpen welke door deze zijn gekocht resp verkocht en van de prijzen waarvoor zulks is geschied Voorts zijn zij verplicht zorg te dragen dat elke week des Maandags vóór 12 uur een door hen onderteekend afschrift van het register betrekking hebbende op de afgeloopcn week bij het Kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ter plaatse waar hun bedrijf is gevestigd dan wel ingeval zich aldaar geen kantoor van een Kamet van Koophandel en Fabrieken bevind bij den Burgemeester wordt ingeleverd Daar is gebleken dat enkele branches nog geen gevolg hebben gegeven aap deze beschikking die reeds eerder werd gepubliceerd maakt de Kamer belanghebbende erop opmerkzaam dat op de nietnakoming van deze voorschriften straffen zijn gesteld evenzoo wanneer de betrokken opgaven in strijd met de waarheid blijken te jn Kruideniers helpen elkaar bevrijd Onze oud stadgcnoot de heer L Vroman vroeger gewoond hebbend aan de Krugerlaan is op 6 September j l te Yokohama uit Japansche krijgsgevangenschap bevrijd Christelijk kinder en meisjeskoor Hosanna Het Christelijk kinder en meisjeskoor Hosanna gaat haar repetities die drie jaar lang niet zijn gehouden hervatten Eiken Donderdag zal er in gebouw Daniël worden gerepeteerd De eerste zal a s Donderdag plaé tsvinden en wel van 56 uur voor kinderen van 6 tot 15 jaar en van 6 15 7 15 uur voor meisjes van 15 jaar en ouder Burgerlijke Stand GEBOREN alles dierbaar is Waar zooveel ieder in soortgeljjjk zij het in veelal harder omstandigheden hebben meegemaakt aldus de G G zult U het gretig verlangen ook van dezen terugkeerende begrijpen om het wedervaren te leeren kennen van de maatschappij waarin hij weer getreden is alsmede zijn ontroering bij het in weinige dagen vernemen van veel dat nauwelijks in maanden te verwerken valt Maar ook zal U verklaarbaar iijn zijn gevoeligheid aan elk woord en gebaar dat hem doet welkom zijn in een samenleving waaruit hij lang afwezig doch in zijn hart verbonden bleef U zult beseffen en het is om deze uit te drukken dat dit eenvoudig en persoonlijk j woord gesproken wordt mijn diep gevoelde erkentelijkheid voor de ontvangst die mij ten deel gevallen is Ik ben onuitsprekelijk dankbaar voor de vereerende hartelijkheid die ik van het Koninklijk Huis en Hare Majesteits regeering ondervinden mocht Voor de welkomstgroet van vele gezagsdragers en organisaties de pers en tallooze vrienden en tot heden mij onbekende belangstellenden De welgezindheid die ik heb ondervonden heeft mijn terugkeer na zooveel jaren geplaatst in een sfeer waarvoor ik nimmer voldoende waardeering uiten kan Zoodra ook uit Indië de bezetter verwijderd is aldus besloot de G G zijn alle gebiedsdeelen vrij tot ge zamenlijken wederopbouwvan het I Koninkrijk Hetzelfde staat op de startbaan van nieuwe vluchten Moge het groote hoogten bereiken Verzoek aan onze aboniie s In verband met de geldzuivering en de blokkeering van het geld verzoeken wij onze abonne s a s Maandag of Dinsdag hun abonnementsgelden voor vier weken te betalen De eerstvolgende inning zal dan weer plaats vinden in de derde week van October Deze maatregel is door ons genomen in verband met d e schaarschte aan pasmunt Niemand behoeft dut van zijn tientje een kwartje voor het abonnementsgeld af te staan Sept Peternella J d v P J D G Vergunst en H v ElterenA de Vischmarkt 8 WillemijntjeH d V P Prummel en H v d Weijde Krugerlaan 201 Gerda N d V D B Vergunst en N v d Krans Grocnendaal 20 1 Sept Dirk A z V C W V OijeenJ Bouter Kleiweg 97 H Sept Amarcntia E P d v G v Herwaarden en I Goedhart Vondelstraat 31 ONDERTROUWD Sept H Elberse en H C deVos J W Lammering en E A de Weger W J Hillebrands en A iC van Mourik J Knecht en L v lDuivendijk J v d Berg en A v Dijk A G A de Groot en C M Jansen C H Bbegheim en M v d Ree E Scharf en R Kuthan R Bakker en G A Brenkman G H V d Starre en A v d Want GETROUWD 13 Sept J C de Bruin en B i Dijkstra OVERLEDEN 11 Sept I Bock oud 78 jaren EEN GEDICHT VAN ANTON VAN DUINKERKEN H f nilzelaarskamp te St Michielsgestel vanaf Mei 1942 tot April xSt To htaó i in het seminarie Beekvliet Gebouwen en turn waren aSezet door prikkeldraad bewaakt door S S Achter den tmn Zden een paar ht zen en liep een landweg vanwaar men wel Jiet Ben prachtig voorbeeld Tijdens een gehouden vergaderingvan Goudsche kruideniers is eenberoep gedaan op de aanwezigenvoor een hulpactie voor getroffencollega s Konderden kruidenierszijn gedurende den oorlog geheelof gedeeltelijk zonder geld en deallernoodzakelijkste middelen voorde uitoefening van hun beroep zooals b v weegschalen eet gekomen Spontaan brachten de op de vergadering aanwezige kruideniers eenbedrag van f 562 50 bijeen terwijltoezeggingen werden gedaan voorhet afstaan van diverse winkelgereedschappen zooals een bascule snijmachine gewichten zakken weegschalen en blikken De Goudsche winkeliers hebben hier eenprachtig voorbeeld gegeven vansolidariteit en behulpzaamheid Ben gooden brnidspaar Op Dinsdag 18 Sept a s zal hetechtpaar C C Cabout den dagherdenken waarop het voor 50 jaarin het huwelijk trad t NIETS dan een stem van een kind op den wegIs genoeg om volkomen gevangen te zijn Achter het prikkeldraad wuiven de heesters Wat verder staan boomen en reinIn de lucht van den zomer klinkt eensklaps daarachterHet heldere hooge geluid u Van t kind dat pleïier heeft en t weet niet hoezeer het Voor allen de vrijheid beduidt Dit lijkt op het heldere schellen der huisbel Na schooltijd als t Zaterdag is Dan komen ze stoeiende vragen aan vader DE KLOK ÉÉN UUR TERUG Waar morgen direct na de Mis De wandeling heengaat Ze maken hun plannen Het huis is te klein voor t geluk En luid breekt de geestdrift der schoone verwachting I Einde van den Zomertijd In den nacht van 15 op 16 Sept om 3 uur loopt de Zomertijd in Nederland af Da n moeten alle klokken 1 uur worden teruggezet De ernst der studeerkamer stuk Wat baat het van kind ren en vrijheid te droomen Terwijl men toch vruchteloos tuurt Om achter de heeste een glimp te betrappen Van t leven Gevangenschap duurt Niet korter wanneer men zijn eigen geluk zoeKt Wij zijn meer dan zeshonderd man j v Een kind op den weg heeft gelachen Wi hoorden t En elk werd er eenzamer van