Groot Gouda, zaterdag 15 september 1945

Eén Tientjs Nederland heeft veel geleden Heel veel is teloor gegaan 1 Maar wij bleven ontevreden Al verdwenen narigheden Zwarte handel bleef bestaan De Minister heeft gesproken Eindelijk klinkt t uit ons hart t Zwart bezit dat was gedoken Wordt dan toch nog aangesproken t Geeft voldoening na de smart En wat gaan wij nu belevetj Och de tijd blijft even raar Met één tientje wordt het streven Meer kan Lieftinck heusch niet geven Anders komt t niet voor elkaar Alle rangen alle standen Zijn nu plotseling gelijk Bellamy zou watertanden Iedereen met leege handen Slechts één tientje zijn we rijk Burgemeesters slagers klerken Arbeiders met hoofd of hand Moeten voor één tientje werken En in eendracht zich beperken Voor t herstel van Nederland Dick Allebrandi Geslaagd voor coupeuse Voor het gehouden examen der Eerste Ned Modevakschoolver te Utrecht slaagde voor coupeuse de dames T Donkejr T Slootjes en M Stubbe Voor costumière Mej L Grootendorst Allen werd h opgeleid door Mej K de Jong alhier KUNST groot is ten zeerste vethoogen Nederland is momenteel het eenige land in Europa dat ontvangt en niets terug kan geven Zelfs bestaat de mogelijkheid dat wij bjnnenkort cokes zullen moeten gaan uitvoeren om producten ii het buitenland te koopen En dit ondanks het feit dat de winter in Nederland voor de deur staat De Ned eisch tot schadevergoeding in den vorm van grond is volkomen gerechtvaardigd Het gebied dat Nederland in bezit zal krijgen zal door de Duitsche bevolking moeten worden ontruimd behoudenskleinenoodzakelijke uitzonderingen In Oost Europa zijn Rusland Polen en TsjechoSlowaktje reeds bezig Dultsch gebied te annexeeren Nederland zal zijn eischen snel moeten indienen Het is daarom dringende noodzaak dat het Ned vollyzich zoo spoedig mogelijk een standpunt tea aanzien van de gebiedsuitbreiding gaat innemen Hoe de wil van het Ned volk ten aanzien van dit vraagstuk tot uitdrukking zal worden gebracht is nog ntet t zeggen Misschien door middel van het In Amerika veel toe gepaste opinieonderzoek of d m v een stemming aan de hand van de gegevens van de distributiekantoren Binnen niet al te langen tijd zal zich een meening moeten hebben gevormd Het overgroote deel van de vergadering sprak zich uit voor gebiedsuitbreiding Naar aanleiding hiervan werd een telegram gezonden aan den Raad van Ministers en geallieerde ambassades Van de gelegenheid tot debat werd slechts door weinigen gebruik gemaakt PREDIKBEURTEN Zondag 15 September 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds M C Koele 5 uur n m Ds F W G Verheul afscheid Westerkerk ie uur Us Gerh Huh 5 uur n m geen dienst Vereen van Vrijzinnig Merv Kleine Kerk 10 30 uur Ds P van der Veer van A dam Vereeniging Calvijn Turfmarkt Ds VroegIndewei van Waddlnxveen 4 u n m Rem Geref Gem 10 30 u Ds J Nienhuis Evang Luth Kerk 10 u Ds J H SmltDuQzentkunst van Wlldervank Oud Kath Kerk 10 30 uur Pastoor GiSkes Geref Kerk 10 en 5 u Cand J P Boer van Boskoop Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal van kwart v or 3 tot kwart voor 4 ijgemaakte Gereform Kerk 8 30 en 4 uur lOnstr Kerk Ds G Koenekoop ref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blois Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds J H Dubois Nederl Ger form Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds oh van Welzen Vrije Evang gem 8 30 uur Kleine Kerk en 5 30 uur n m gebouw Zeugestraat 38 Dhr Ligtelijn van Rotterdam Leger des Heils 10 uur Heillgingsdicnst 7 30 uur Openbare Kerkelijke Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevrouw Wels DokterS en Apotkekersdienst De Zondagdienst wordt waargenomen door de dokt P de Boer r Gouwe 115 en C van Elk Kattensingel 79 De Apothekersdienst wordt waargenom en door Apoth P Weijer Gouwe 131 Collecte voor de Spoorweg tuber culosevereeniging Ter gelegenheid van het feit dat een jaar geleden door de Ned regeering de Algcmeene Spoorwegstaking geproclameerd werd zal de Spoorweg Turberculosevereeni ging Maandag 17 September a s een collecte houden In de afgeloopcn winter is door de staking en het daaraan verbon den onderduiken vooral door de gezinnen van onze spoorwegmannen veel ontbering geleden waardoor het aantal gevallen van tuberculose in ontstellende mate gestegen is WfJ bevelen de collecte dan ook ten zeerste in de belangstelling van het publiek aan De competitie van Damlust De uitslagen van de 2de ronde van de competitie 1945 46 van de Dam vereeniging Damlust lulden als volgt P Versloot C de Pater 1 1 A Kooi A V Beuzekom 1 1 P Zwart L Bol 1 1 P Schouten S Schrooder 1 1 M Vermeulen J Backer afgebr S Schrooder C de Pater 0 2 I Backer P Schouten afgebr A V Beuzekom Blokland 0 2 A d Frankrijker P Zwart 2 0 P Tom M Vermeulen afqebr N V d Wouden P Verboom afgebr C Molenaar H v Eijk 2 0 N Gerhards A Roodenbach 0 2 A V d Berg W Verhoeven afgebr G I Barbier G IJselstein 2 0 P Verboom A Boer 0 2 2 0 2 0 A Boer M ZijUtra 0 2 L d Bode H van HaarenJ L Bol J Blokland Gouda l Overmaas 1 Het eerste elftal van de V en A V Gouda speelt a s Zondagmiddag aanvang half drie een voetbalwedstrijd tegen het vertegenwoordigende elftal van de sterke Rotterdamsche tweedeklasser Overmaas De recette van dezen wedstrijd x ordt afgedragen aan het N V B steunfonds voor door den oorlog getroffen clubs Alle bezoekers ook leden en donateurs van Gouda zullen een teentje bijdragen om den nood van de zustervereenigingen in de zoo zwaar geteisterde deelcn van ons land eenigszins te lenigen Voorts staan op het programma de wedstrijden t Gouda 3rP T T Zaterdagmiddag 3 uur Doak 2 Gouda 4 Zondag half 3 Donk 3 GoudB 5 Zondag half 1 Petrolcam Bon 637 is met ingang van 17 Sept a s geldig verklaard voor het koopen van 3 liter p tro eum Deze bon is geldig t m 20 October In het vervolg mag vanaf Vrijdagmiddag 12 uur op de nieuwe bonnen worden gekocht behalve op de bonnen voor melk en aardappelen Groente en Fruitbon bon oiQ j gramma stond wel heel bijzondere eischen stelt aan den voordrager gaf Maarten Kapteyn gelegenheid om zijn bijzondere capacitejlten te toonen Bij de verzen vonden wij qua tekst de gedichten van Elschot niet het sterkste doei ook hiervan wist de heer Kapteyn door een welgekozen gebaar een boeiende voordracht te maken Verzetspoëzie vormde het waardige besluit van den avond Bij deze verzen die ontstaan zijn in de uren van den grootsten nood en vaak zelfs geschreven zijn door gevangenen die niet tot beroepsdichter gerekend kunnen worden was Het lied der 18 Dooden van Jan Campert het treffendst en meest stemmingsvolle werk Jammer was het dat niet meerderen waren gekomen om dezen kunst vollen avond bij te wonen De afwezigen hebben heel veel gemist De wereld op zijn kop Non stop vnriètè in den Nieuwen Schouwburg I Een aardig afwisselend programma dat nochtans niet in staat was de wereld of zelfs de zaal maar op zijn kop te zetten werd Woensdagavond j l door een gezelschap van bekende en minder bekende artisten aan een geheel gevulde Schouwburgzaal voorgezet De groote man van den avond was Siem Nieuwenhuizen die met een praatje een liedje entwee schetsen een groot deel van den avond voor zijn rekening nam Vooral de laatste schets Worstjes had een geweldig succes Maarten Kapteyn droeg voor Een passend bescheiden gebaar dat een voortreffelijke uitspraak accentueerde was het hoofdkenmerk van den voordrachtkunstenaar Maarten Kapteyn die Donderdag j l een avond hield in den Nieuwen Schouwburg Er viel veel te genieten Na enkele balladen waarbij vooral Ballade du jeun Marin van A den Doolaard sterk den aandacht trok kwam Het lachen van Andrcjew Dit proza dat evenafe De wijze van Uefde en dood van Rilke dat na de pauze op het pro In beide schetsen had Siem Nieuwenhuizen Mevr Nieuwenhuizen tot tegenspeelster die bovendien als Colleen Poldi in haar rol van enfant terrible op vrijmoedige wijze verschrikkelijke dingen zei Verder waren er Carry Deniese met dansfantasiëen en Nibergo Holland s jongste goochelaar Hij toonde o a hoje hij op zeer persoonlijke wijze zijn sigarettenrantsoen aan weet te vullen Een van de beste momenten van den avond was ongetwijfeld het optreden van Jos Wint die met zijn voortreffelijke imitaties dan ook terecht veel succes oogstte De noodzaak van gebiedsuitbreiding NEDERLAND STAAT VOOR DE KEUZE Verlaging van het welvaartspeil of gebiedsi itbreiding Gisteravond behaiadelde Dr Ir Bakker Schut in een goedgevulde Concordia zaal het probleem Hran de gebiedsuitbreiding Deze vergadering werd geopend door den voorzitter van het Goudsche comité If M van Heijnlngen Nanninga die er op wees dat Min Van Kleffens herhaalde malen verklaard had zich het recht voor te behouden om gebiedsuitbreiding te eischen Daartoe is echter noodig dat het Ned volk bij ontstentenis van een p arlement zelf de beslissing neemt Het doel van het comité is dan ook het probleem van de gebiedsuitbreiding tn discussie te brengen Het betoog van Dr Ir Bakker Schut komt hierop neer Nederland heeft tengevohe van de Duitsche oorlogsmethoden een schade geleden van 23 milliard gulden Hierdoor zijn wij op economisch gebied in moeilijkheden geraakt Tengevolge v n zijn rijkdom kon Nederland zich voor den oorlog een groote massa werkeloozen permlteeren Thans staan wij tengevolge van onze groote dichtheid van bevolking voor de keuze omlaag met het welvaartspeil waardoor de uitgaven van onze volkshnishouding dalen of een spuien van de overvloedige bevolking Emigratie op groote schaal naar landen buiten Europa is vrijwel bnmogelijk Canada neemt geen emi granten meer op Misschien zou in Australië een mogelijkheid bestaan doch dit is slechts een vraag Er zit voor ons land practisch niets ander op o eentge compeutatie te krijgen van de geleden schade en voor den economlschen wederopbouw dan uitbreiding van gebied Dit zou de credietwaardigheid van ona land welke op het oogenblik niet Het muzikale deel werd verzorgd door de Swing Hitters met zang van Lenny Bautz Zij waren inderdaad in staat om Swinghef hebbers met hun melodieën te treffen hoewel velen ongetwijfeld b v Home on the range liever op de ouder wetsché manier hooren spelen Tenslotte was er Dick Kohier die als conferencier en met zijn eigenwijze liedjes op eigen wijs verdienstelijk werk leverde From D day to Paris In hooge mate interessant is het om thans eens te kunnen zien wat er zich aan de kust van Normandlë heeft afgespeeld in die dagen van juni verleden jaar En daarvan geeft ons de film From D day to Pari een goeden Indruk Wij zien de kunsthavens en den geweldigen aanvoer van troepen en materiaal Groote transportvloten steken het Kanaal over Bekende namen all Caen St Lo Avranches en zoovele andere plaatsen verschijnen wederom voor ons en wij zien de gevechten die zich hier afspeelden Met een ptachtlgen indruk van de bevrijding van Parijs waaraan de bevolking zelf zoo hart mee heeft gewerkt eindigt deze fllm Het voorprogramma biedt voor het eerst weer een journaal van Poly oon waarin o m de intocht van Montgomery in Adam en de verjaardag van Prinses Margriet te zien ti n Kottwe drukte is de Nederlandsche titel van de Engelscbe film I see ice waarin George Formby de hoofdrol vervult en Van de eene dwaze situatie letterlijk en figuurlijk in de andere valt Als fotograaf bediende wordt hij op een zakenreis met zijn patroon ontslagen maar maakt gelijktijdig kennis met een kunst rijdster die hen een baantje als tooneelknecht aanbiedt Dit zeer tot ongenoegen van haar partner die er meer dan een zakelijk onderhoud inz iet Na al deze belevenissen waar zelfs de politie niet buiten blijft worden de situaties voor Formby steeds Ingewikkelen der Hij begeeft zich op glad ijs wat natuur lijk niet zonder ongelukken afloopt en tevens het kunstrijders duo hun baantje kost waarbij zij het nogal van de zonnige kant opnemen Bright George Formby heeft echter weer nieuwe mqflelijkheden ontdekt daar hij in zijn butter fly een fototoestelletje heeft gemonteerd Het gelukt hem een foto te maken van een persoonlijkheid die beslist niet gefotografeerd wil worden Zijn nieuwe vriendin brengt hem In contact met een groot krantenbedrjjf en tevens buiten haar toedoen op het politiebureau waar hij zich met zijn banjo best weet te vermaken Na ontslagen te z n krijgt hij opdracht eenige opnamen te nemen van een ijsballet en hocky wedstrijd waar hem het ongeluk treft als scheidsrechter te moeten fungeeren Alles loopt goed af en het gebruikelijke Happy Ending ontbreekt hier B kniet Voor diegenen die eens echt willen lachen is een bezaek aan den Schouwburg W moeite waard 1 Radioprogramma ZATERDAG 6 Persbeschouwingrn 6 15 De Ster van den dag 6 30 Ons Rijk over Zee Mr W J v Balen 7 Nieuwsberichten 7 15 Marschmuzlek 7 30 Progr voor de Ned Strijdkrachten 8 Nederl Herrijst Pater H deGreeve 8 15 Cabaret Benny Vreden 9 Sportpraatje 9 30 Ben Silbermanh met zijn Novelty 10 Nieuwsberichten Serenaders 10 15 Avondwijding 10 30 Dansmuziek De golflengte wordt gewijzigd Hedenavond van 9 tot 11 uur zal de zender Herrijzend Nederland ook te beluisteren zijn op de golflente 415 meter Het geldt hier een proefneming Vanaf Maandag a s zal men echter alleen op de 415 meter kunnen luisteren terwijl de 301 5 meter dan alleen s avonds in den aether zal zijn voor het houden van proefnemingen ZONDAG 8 Opening 8 15 Nleuwsber programmaoverz 8 15 8 45 Gewijde muziek 8 45 9 00 Van man tot man Een woordv bezinning v d Ned strijd 1 krachten door Pater Goosens 9 00 Nieuwsberichten 9 15 9 30 Marek Weber A la Vlennolse 9 30 9 33 Waterstanden 9 33 10 30 Klassiek concert 10 30 12 00 Kerkdienst in de koepelkerk te Amsterdam voorg Ds Buskes J12 00 12 15Uttz voor Nederlanders 1 d vreemde Pater W Lahaii 12 15 12 30 Orgelplaatj