Groot Gouda, zaterdag 15 september 1945

r if 1 Na altrcikia0 Brandstoffenkaarten Zij die meenen in aanmerking te komen voor een brandstoffenkaart T 509 en deze nog niet in hun bezit hebben kunnen zich ter verkrijging daarvan alsnog tot den distributiedienst wenden Behandeling van deze aanvragen zal geschieden aan loket 6 voor hen wier geslachtsnaam begint met één der letters A B C D op Maandag 17 Sept 45 E F G H I J Dinsdag 18 K L M N O Woensdag 19 P Q R S T U Donderdag 20 V W X IJ Z Vrijdag 21 Medegebracht dienen te worden de tweede distributiestamkaarten van alle gezinsleden alsmede de eerste oude stamkaarten van man en vrouw Aan diegenen die in het bexit zijn van een noodstamkaart kan nog geen brandstoffenkaart worden uitgereikt Mededeelingen omtrent deze gevallen volgen door de vertraging Is ontstaan in te halen zal thani in de districten 1 en 2 rom gelijktijdig de bonuitgifte geschieden Tot district 1 en 2 rom behoorende provincies ZuidHolland en Utrecht alsmede de gemeenten Haarlem Heemstede Velsen Bloemendaal De uit te reiken schoenenbonnen hebben het formaat v n een rantsoenbon terwijl de soort schoenen welke gevraagd is daarop vermeld staat In de districten 1 en 2 rom zullen tot 5 October a s bonnen worden uitgereikt welke uiterlijk 8 October a bij een handelaar moet worden ingeleverd Deze zal zoo mogelijk schoenen uit voorraad leveren Is dit niet mogelijk dan zal hij den bon in ontvangst nemen tegen afgifte van een ontvangitbewiji waarop vermeld moet worden naam adres en woonplaats van den klant de soort schoenenbon en de maat der schoenen en de datum van afgifte Tegen inlevering van dit ontvangstbewijs kunnen de schoenen bij den winkelier afgehaald worden zoodra deze de schoenen ontvangen heeft Hiermede zullen in het algemeen 2 a 3 weken gemoeid zijn Het indienen van aanvragen voorschoenenbonnen kan met ingang van heden in alle provincies benoorden de groote rivieren wederom geschieden op de door de plaatselijke disirlbutiediensten nader bekend te maken datum en plaats Zij die een aanvraag 1 voor schoenen bij de distributiediensten in behandeling hebben behoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen aangezien deze aanvragen thans door de distributiediensten in behandeling kunnen worden genomen In de eerste plaats komen voor het indienen van aanvragen in aanmerking zij die een medisch attest overleggen waarbij met gewone schoenen kan worden volstaan vervolgens z die geen bruikbare schoenen meer bezitten Het aantal nog te behandelen aanvraagformulieren is echter nog groot en het aantal te verdeelen schoenen in verhouding daarmede nog gering zoodat aanvragen In volgorde van Indiening binnen het raam van elke catagorie zullen worden geholpen Aanvragen voor WERKSCHOENEN en BEROEPSSCHOENEN kunnen van heden af eveneens in alle provincies benoorden de groote rivieren worden ingediend Bonuitgifte zal in al deze provincies op beperkte schaal geschieden Indien de aanvraag wordt mgewilligd zullen de bonnen vóór 5 October a s worden uitgereikt Ook deze bonnen moeten uiterl 8 Oct d a v bij 12 30 12 45 BiMchoppelflk schrijven zooals dit vanochtend in alle R K kerken is voorgelezen 45 13 00 Vocaal concert OQ 13 15 Nieuwsber en progr ovetz j3j5 13 30Eddy Leberron met zijn orkest 13 30 14 00 Cantabile sextet I OO H lODc Spoorwegen spreken j 10 14 30 Los secco Gitanos j 30 16 30 Concertgebouw orkest Amsterdam in de pauze grepen oit de wereldliteratuur 16 30 17 00 Novelty Serenaders 17 00 18 00 Diependaalsche Kerk in Hilversum Ds B 1 Litaet Perebolte 18 00 18 03 Waterstanden jg03 18 30 Benny Goodmen en zijn orkest 18 30 19 00 Muziek van de week 19 00 19 15 Nieuwsberichten 1 19 15 19 30 Orgelsoli 19 30 20 00 Programma voor de Ned atrljakrachten 2000 20 15 Herrijzend Nederland Mr O C V Eek De toestand der Twentsche Industrie 20 15 20 30 Brieven uit Londen 20 30 21 15 4 composities GiacomoPucdni 21 15 21 30 Het woord in het duister Jan Vermeulen over illegale letterkundige tijdschriften 21 30 22 00 Muzikale biografie 22 00 22 15 Nieuwsberichten 22 15 22 35 Avondwijding Pater W Lahaix 22 35 Wilhelmus dansmuziek DISTRIBUTIE NIEUWS Officicdc Publicaties Melk Op bon D 675 van de Noodkaart VI D geldig verklaard voor de wee c van 16 t m 22 September a s voor hetkoopenvan 2 liter gestandaardiseerde melk zal in den distributiekring Gouda tevens 1 liter karnemelk verkrijgbaar worden gesteld Tengevolge van een door verschillende oorzaken ontstane achters and in den aanvoer van aardappelen zal er zooals men Uit de bonnenlijst van gisteren heeft kunnen opmaken voor personen boven 4 jaar het aardappelrantsoen met één kilogram worden verminderd De geldigheidsduur der nieuwe aardappelbonnen is met één week verlengd Voor de week van 23 t m 29 Sept a s zal voor personen van 4 jaar en ouder nog een kilogram worden aangewezen Voor personen vaq 15 fm 20 jaar wordt voor die week bovendien de normale toeslagbon voor één kilogram aangewezen Als compensatie voor het verminderde aardappelraatsoen is voor de periode van 16 t m 29 Sept 800 gram brood beschikbaar gesteld hetwelk verkrijgbaar zal zijn op de bonnen a b en c 697 der 6e Noodkaart Distributie van Schoenen De distributie van z gy straatschoeisel kan thans op beperkte schaal worden hervat De tn voering van dit soort schoenen volgens het nietiwe systeem heeft door verschillende omstandigheden van technische aard vertraging ondervonden Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de distributie achtereenvolgens distrirt gewijs te doen plaats hebben die zoo mogelijk schoenen uit leveren of den bon in ontvangst nemen tegen afgifte van een ontrvangstbewijs zooals boven is aangegeven In verband met deze hervatting van de schoenendistributie zijn alle nog in omloop zijnde oude schoenenbpnnen waarop nog geen schoenen zijn afgeleverd met ingang van heden ongeldig verklaard Wie derhalve nog in het bezit is van een schoenenbon waarop hij nog geen schoenen heeft kunnen koopen zal dus eventueel een nieuwe aanvraag bij den plaatselijken dis 1 doo Om den achterstand in de bonuitgifte die Itrbutiedienst moeten indienen Mededeelingen voor den handel Detaillisten op den voor hun codenummer geldenden dag Zout In te leveren consumentenbonnen 607 restant 536 te verstrek ten toewijzingen 158 159 Chocolade D 654 C 665 D 670 C687 restant B 566 C 17 geen toewijzingen Peulvruchten A B C 658 restant A 570 te verstr toew 160 161 Suiker 603 604 D 653 restant A 571 B 564 B 565 te verstr toew 162 Bloem 600 restant 528 te verstr toew Rijst b 652 E 14 fMtant B 563 E 13 te Verstr toew 168 1 Gort 601 restant 529 530 te verstr toew Boter A B C 661 D 655 D 656 r rt A 572 B 567 B 568 te verstr toew 170 Margarine A B C 662 663 D 657 restant A 573 574 575 B 570 te verstr toew 171 Vet A B C 664 restant 509 te verstr toew 172 Kaas 606 restant 533 te verstr toew 173 174 Eieren rantsoenbonnen D 663 E 15 oude Het Departement van Justitie maakt bekend dat bij K B van 13 Aug 1945 Stbl F 137 is bepaald dat ieder die een Joodsch kind of een vondeling of een ander oorlogcpleegkind bij zich heeft genomen of verzorgt daarvan vóór 23 September 1945 aangifte moet doen bij de commissie voor oorlogspleegkinderen of ter gemeente secretarie Dit geldt ook indien het kind als eigen kind of onder een anderen valschen naam is ingeschreven Het niet nakomen van deze verplichting wordt beschouwd als een misdrijf en gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren InleveriBQBterniijn scheermeijeabon R 16 vetlengd Daar de nieuwe tabakskaart voor de Zuidelijke provincies eerst 15 Sept a s uitgereikt kunnen zijn wordt de inleveringstermijn van bon R 16 van de tabakskaart voorhet verkrijgen van scheermesjes verlengd tot 20 Sept a s Waaneer de scheermesjes verkrijgbaar zullen zijn wordt nog naderbekend gemaakt ♦ Zeepvetvangende waschaiiddelen In de Staatscrt d d 12 Sept 45 is opgenomen een beschikking van den Minister v Nijverheid waarbij de beschik oewijzingen Lucifers A 665 geen restant te verstr VlSwaren 609 610 oude toewijzingen Eipoeder 602 restant 532 geen toewijzingen Tabak 49 te verstr toew 181 Rakkers uitsluitend op Donderdag A B C 650655 D 650 651 B 665 D 14 A B C 656 657 A B C 673 678 A B C 680 681 B 687 D 665 666 D 16 te verstr toew 163 1 5 Amer bloem 164 4 5 Inl bloem 165 reductie 158 159 zout Melkhandelaren uitsluitend op Woensdag Melk 612 D 661 662 B 670 C 670 rest 608 b 658 660 B 666 C 666 te verstr Sbgers uitsluitend op Maandag Vleesch 609 610 te verstr toew vleeschzegcls e bonnen moeten uiten 0 v cf Handel en i t n nart ment I d hand word d = l S C voorraad Ivan Handel Nijverheid en Scheepvaart van 24 Aug 44 betreffende het verbod van verkoop en aflevering van zeepvervangende waschmiddelen wordt ingetrokken Tengevolge daarvan kan met ingang van heden het verkoopei en afleveren door grossiers en detaillisten alsmede h t koopen en in ontvangstnemen va zeepvervangende waschmiddelen door detaillisten en publiek geschieden zonder afgifte of in ontvangstname van distributi bons of toevigzingen De productie van zeepvervangende wasch en reinigingsmiddelen door fabrikanten blijft voorshand verboden Aardappelhandelaren uitsluitend opDl dag Aardappelen 613 B 672 A B C 671 625 B 691 A B C 690 restant 61 IB 668 ABC 667 te verstr toew 17Ö 1 löu Grossiers in zuidvruchten moeten de van detaillisten ontvangen coupures op Maandag 17 en Dinsdag 18 September a s inleveren Zij ontvangen dan Ie een coupure G 04 voor het totaal aantal ingeleverde rantsoenen van coupures 157 2 Een cououre G 05 voor het aantal ingeleverde ï oenen van coupures 157 plus 10 pet Biscuits Detaillisten die nog biscuits voorradig hebben en deze op de bioodbonnen hebben verkocht dientn deze broodbonnen ter verrekening van hun voorschot op den voor han codenummer geldenden dag bil den distributiedienst in te leveren De coupures 157 t m 181 zijn met ingang van Maandag 24 Sept 1945 geldig voor den detaillist en blijven t tn 6 Cc 194J geldig De coupures 175 176 voor melk ljn slechts geldig t m 29 Sept a s De coupures 163 164 voor brood z n onmiddellijk geldig Bovengenoemde coupure kunnen door den grossier t m 20 October 1945 worden gebruikt voor herbevoorrading Meubelfabriek in de prov Utrecht zoeki voor haar machinale afdeeUng een linke voorman Levensposilie Vereischlen zijn diploma leekenonderwijs bekend met uiüijnen alle houlmachines kunnende bedienen goede om ant mei personeel Cand moet bereid zijn deel Ie nemen pan een psycholoeisch onderzoek bij de NEDh LANDSCHE STICHTING VOOP PSYCHOTECHNIEK te Utrecht Brieven met uitvoerige inlichtingen eigenhandig geschreven en voorzien van 2 i ieuwe scherpe foto s binnen een week te chten aan ADVEBTENTIEBUDEAU v h ALTA teUTKECHl onder vermelding op het couvert nr N 6796 Keutrale Middenstandscursus verband et de groote belangstelling zal een 2e GROEP gevormd worden voor opleiding voor het Midden tand exame voorjaar 1947 Voor deze groep kunnen nog een beperkt aantal inschrijvingen aangenomen worden Aanvang 1 Oct a s Alle leerboeken gratis in bruikleen G J DE MOL Lc thmaetstraat 25 Gouda Het is Uw eigenbelang thans Uw niet strikt noodige geldmiddelen te storten op een bankrekening Aldus de Minister van Financien op 6 dezer Opent cn rekening büT Cocdewaagcn Zonen Bankiers en AssuranticbezorBera Gouda Marfcf 38 Mi ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter n Zusie ANN ELI ES JE God nam haar aan als zijn kind n zij ontving bij het H Doopsel de namen ANNA ELIZABETH THEODORA TH L DAANEN G J DAANENWieleman RIA Gouda 15 September 1945 Markt 45 VERLOOFD JETTY DORTLAND R M GALLAS ar cand 20 September 1945 Gouda Turfmarkt 20 Leiden Boommarkt 4a Zevenhuizen Z H Geen ontvangdag Ondertrouwd DIK H VAN DER HORST en JEANNE E VAN GOOR Huwelijksvoltrekking 20 Sept a s om 2 30 uur Kerkelijke iniegening om drie uut i de St f otkerk door den Weleerw Heer L A C v n Uchelen vafl Annterdam GelegcDheidi tot felidteeren na a op van den dieait j Krugerlaan 34 Goudat oabert tr t 132 Flinke ieermeisjes voorlicht naaiwerk gevraagd Konaaa n Daaaenreparatle STBIJNKADB 34 Op 19 Sept a s hoopt mijn lieve Man en onze Vader Behuwd en Grootvader KLAAS V NETTEN den dag te herdenken dat hij voor 40 jaar in dienst trad bij de Kon Stearine Kaarsenfabriek te Gouda Tollensstraat 136 f Tot onze diepe droefheid overleed heden na voorzien te zijn van de H H Sacramenten der stervenden onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw ELISABETH GIJSBERTS Weduwe van den Heer LAMBERTUS JOHANNES JASPERS in den ouderdom van ru m 80 jaar E 1 Jaspers M Jaspers van Es A E M V van Rijn Jaspers E A M Jaspers A F Jaspers A Jaspers Planken T E M Jaspers J Jaspers van derWilUk J M E Jaspers en Kleinkinderen Gouda 14 September 1945 Bleekeiisingel 57 Roienkran gebed Vnidegavond half 8 Zaterdagen Zondagavond na het Lot in d kerk aan den Kleiweg D Ji H Uitvaartdieniten xullen gehouden worden in de Parochiekwk van O L Vr Hemelvaart aan den Kleiweg op Maa dag 17 September te 6 30 ur T30 en 8 15 uur de tille H H Mi seo ea tt 10 uur de plechtige H Mta van Requiem waarna de begrafenis van uit de kerk in hel familiegraf op het K Bi Kerkhof I Den 29en September a s hopen I onze geliefde Ouders P VAN EEUWEN en ï M v EEUWEN Goudawaard l 3 den dag van hun 25 jarig Hu 3 2 weiijk te herdenken Dat zij nog 8 lang mogen gespaard blijven is ï R de wensch van hun dankbare kinderen Waddinxveen Zuidkade 3 ADRIE en RIE 15 Sept 1945 leerling viirlioopster gevraagd voor Manufacturcnwinkd A KRIMPENFORT Boschweg 46Gouda r EXTRA BERICHT From D Day ï i t to Paris Thalia Theater geeft Zondag 4 voorstellinsen Aanvang 3 uur 5 uur 7 uur 9A5 uut Ly