Groot Gouda, zaterdag 15 september 1945

X Kühn s Variété Gezelschap presenteert op WOENSDAG 19 SEPTEMBER in den Nieuwen Schouwburg te Gouda een schitterend programma met medewerking van John Kelly de gevierde Conferencier Schets de Slaapwandelaarster KINGLI en MARTIP i Ï J Komisch 0Bnsi nsact Tardona a Lochtaenaaiie Plaatsbespreken op Dinsdag 18 Sept van 10 12 aan den Schouwburg GEVRAAGD CHEF BANKETBAKKER STEENLAND s Brood en Banketbakkerijen Aanmelden Nieuwe Haven 1 SCHEI en NATUURKUNDELESSEN voor H B S Gymnasium enz A G V d BERG Burgemeester Martenssingel 63 t Internationale Handelsmaatschappij vraagt Gecodeerde Gezelschapsspelen INHAMY Maastricht BBWiNDVOBRING Allen die gelden te vorderen Rebben van verschuldigd zijn aan of goederen onder hun berusting hebben van Loe Schenkof Henriëtte Schenk gewoond hebbende Gouwe 123 Gouda worden verzocht zich voor 14 October 1945 te wenden tot ondergeteekende De bewindvoerder Mr A A J RIJKSEN Gouda 13 September 1945 Oabethstraat 43 BEWINDVOERING Allen die gelden te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of goederen onder hun berusting hebben van Ernst Baum gewoond hebbende Sophia v d Goudestr 39 Gouda worden verzocht zich vóór 1 4 Ociober 1944 te wenden tot ondergeteekende De bewindvoerder Mr A J J RIJKSEN Gouda 13 September 1945 Crabcthstraat 43 BBWINDVOBRING Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zi n aan dan wel pretenties hebben ten laste van Gustav Hirsch gewoond hebbende aan de Hoogstraat no 1 te Gouda dienen hiervan vóór 1 October 1945 opgave te doen ten kantore van den bewindvoerder Mr I van Doorninck Regentesseplantsoen no 28 De bewindvoerder t Mr J I VAN DOORNINCK BBWINDVOBRING Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van Werner Hirsch gewoond hebbende aan de Joubertstraat no 201 te Gouda dienen hiervan vóór 1 October 1945 opgave te doen ten kantore van den bewindvoerder Mr J 1 van Doorninck Regentesseplantsoen no 28 De bewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK BEWINDVOERING IKENBERG Allen diegelden te vorderen hebben ▼ an verscliuldigd zijn aan of goederen onder zich hebben van Isaac Ikenberg en diens echtgenoote Emma Herz Kar Erich Ikenberg en Rosa Sara Ikenberg wed van Ernst Löwenstein allen laatstelijk wonende te Gouda Krugerlaan no 21 of van een hunner dan wel aanwijzingen of inlichtingen daaromtrent kunnen verstrekken worden verzocht zich ten spoedigste te wenden tot den bewindvoerder B 1 N AKKERSDIJK Gouwe 152 154 te Gouda Vereeniging van Vrijzinnig Nederl Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 16 Sept 10 3Q u GODSDIENSTOEFENING Ds P V d VEER Amsterdam LIFTEN Wil de Chauffeur van de roode auto die 10 September mt n vrouw meenam van Utrecht naar Gouda en daar omatreeki balf twee aankwam zijn adrcibekendmaken aangezien ai n vrouw baar mantel in de wagen liet liggen Brieven te richten aan A C V EIJL Schoolstr 104 Vooriehoten KAMERS Heer zoekt in Gouda gem kamer s met of z pension Brieven met adres prijs datum en omschrijving nr 3244 bureau van dit blad Hoffmansstichting Volksgaarkeuken Keizeratraat 6 vraagt eén flinke werkster voor de geheele week en een nooiliiolp ksokeniiiiisji wegèna ziekte GEVRAAGD NET MEISJE van 8 2 uur V g g v Mevr Lunenburg Jonbertstr 42 De ondergeteekenden beheerders van de bij hun naam vermelde vermogens roepen allen op die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of onder hun berusting hebben behoorende tot deze vermogens daw van vóór 1 October 1945 aan hen opgave te doen Mr H P C M de Witt Wynen beheerder van J P Schadee Hoefman Krugerlaan 55 Gouda Mr C Jonker beheerder van W H Röper en Mevr J M Röper van der Straaten Burgemeester Martenssingel 49 Gouda W E Vah ren horst Krugerlaan 104 Gouda ook handelende onder de namen Transholland ia en Transbelga C G A Montagne Noordstraat 61 Bodegraven te Gouda handelende onder den naam Kunstaardewerkfabriek Ina Centraal Tehuis van Israëlieten in Nederland Oostbaven 31 Gouda Mr J W Rutgers beheerder van Jac Vlag Sr Bleekerssmgel 26 Gouda Gouda Oosthaven 5 f 5 September 1945 HELPT DE GELDVEDNIEUWINè SLAGEN Ook U ktmt daaraan medewerken tot het welzijn van ons land en in Uw eigen belang I 1 BCENGT ZOOVEEL MOGELIJK CON TANT GELD VOOD 26 SEPTEMBER NAAB GIDO BANKEN SPAAKBAN KEN ENZ Dit beperkt en bespoedigt de a s inlevering van het geld bij de inleveringkantoren In de inleveringsweck moogt U als particulier niet meer aanbieden dan f 300 na die week wordt inlevering onmogelijk 9 KOMT PDECIES OP DEN AANGEWEZEN DAG BIJ DE INLEVERINGSKANTOPEN Alleen op den dag voor Uw letter aangewezen zult U geholpen worden Zijt ge in de week van 26 September tot en met 2 October bulten Uw woon plaats zorgt dan dat een ander namens U Uw geld inlevert Handelt evenzoo in geval van ziekte 3 ZORGT DAT U GEEN GELD VERGEET Na 2 October is inlevering n et meer mogelijk Denkt dus om Uw spaarpot vereenigingskas nood envelop van Uw werkgever collectebus enz Heeft U indertijd geld verstopt Zoekt het tijdig op I A SCHENKT GEEN AANDACHT AAN GERUCHTEN OVER VERBEURD VERKLARING V Al zal het teveel aan geld worden geblokkeerd dit beteekent allerminst dat hetgeen U te goeder trouw bezit zal worden onteigend CHEBT VERTROUWEN IN DE BE STEMMING Wat op den duur niet wordt vrijgegeven of wat niet voor belasting noodig is zal Uw spaargeld vermeerderen Wanneer ieder medewerkt zal de vernieuwing van het geld des te vlotter verloopen Ook voor U I Publicatie van het Ministerie van Financiën DAMES Laat thans Uw vilthoed weer vervormen bij Malson Van EIjck Groenendaal12 Gouda waardebon van f 25 1 waardebon van f 10 1 waardebon van f 5 Toor degenen die ons de beate RECLAMECAMPAGNE aangeeft Brieven te richten aan Lcderhandcl De Olifant Stoofatecg 14 Gonda De Olifant zorgt dat Uw schoenen langer meegaan ACCOUNTANTSKANTOOR J J DEMAND LID v H NED INST v ACC ACCOUNTANTSKANTOOR L O RUTTEN SOUOA TEL 3830 GRAAF FLORISWEG SB Dinsdag Woensdag en Dor derdag 16 20 September 3 daa9sche Conferentie Zangkoor s middags 3 uur Gebouw Zeugestraat 38 s avonds 7 30 uur i Kleine Kerk Peperstr Onderwerp De Gemeeate ala Baken in 2 e Spreken Dl ENTER Sr van Rotterdam Di v PETEGEM van Hllvenam Dl VERBOOM van Utrecht Leider Di H C LEEP Zitplaatsen vrQ Dt Vrije Evaaq Gemeente Gerry Telephaat Jippi Sprekende pop Swipi Clown snelteekeenaar Thahiti Hawaiian Two Garry s Illisionistcf Gerly Accordeon Duo RUILEN z o a n peau dt taèdetchotnen beige met hooge hak maat 35 voor z g a n ichoeaeD maat 36 St Jobttraat 3 wlDteimantcl maat 0 voor m 44 Wintermaatelpak m 40 voor zomermantcl o pakje m 40 Van Leeuwen Voretmanitraat 20 z t a n kinderwagen voor een wandelwagentje J P Heyeitraat 14 verloren een Vrtiheidsarmbandje Tegen bel J9 fS 9 Wi Yj ï4 Kade 67 hooge jongeaHchoencn m 3t 1 g a voor dametKh breed model n 38 evencenal g i en hooge ongenich m 32 z g a n voor meiijeiich m 38 Vlamingstraat 5 z g a a roodbr dameuch 3 4 hak m 3t voor dameuÉi m 39 Ileftt platte hak Nobel Tuinitraat 73 damci moliirea m 40 ea daraei regeajai v beerencolberl blauw Conit Huijgenik 55 hooge ongenisch m 37 38 voorfongenMch m 40 Lange van Wijngaardeatraat kladerach m 26 voor kladericb m 22 23 Dameeichoenen m 30 voor iqeleieuch m 38 IjMellaan 92 ongeaHchoenen maat SO voer m 32 1 g a mt 27 voor m 36 Karaktatatraat 46 kinderwagen voor gramophoon met platea Goejanverwelledllk 44 lichte zMden damci rcgeamantel z g a n voor hooge bruine icboeoen maat 38 39 Pluweelcnilngel 103 een aleuwe rcgeerlngibultenband 38 z 11 voot leeren notorvest of keSergramolooD Brieven no 2956 bureau van dit bla geheel nlen e heerenichoenen m 44 voor m 45 de Keizer St Joiephitraat 80 nieawe bruine laarzen m 46 en nieuwe werkschoenen m 44 tegen nieuwe lage sch n 42 Vaa Middellantstraat 10 waterdichte regenpijpen met rilssluiting voor old SaUh salontafeltje Mariensstraat 9 heerenachoenen m 43 nieuw v damessch kt m 40 pi hak Van der jagt Gouwe 99 eleciro Hawaian goltaar voor een slaggnitaar Gouwe 159 kindarschaenen m 32 voor mels esich m 37 Krugerlaan 104 310 C M witte zijde voor I M br gebloemd goed of cea i g s z Japan m 46 en 5 M witt xQdc TOot baby wol Heereastraat KI dyn luidspreker voor heeraaschoenen maal 4142 Naalerstraat 29 kinderschoenen m 34 voor m 36 o 41 W Anker Stolwljkersluis B 274 damesschoenen m 40 voor damessch m 3S met lage hak Heerensch m 42 v Jongensschoenen m 33 G de Vot Waaiersl D93 groote linnenkast 178 z 112 x 47 cM voor een tweepersoons ledikant Eventueel ook te koop gevraagd Zwarteweg 8 damesjurk m 40 damessch m 39i pl hak of nieuwe huishoudel artikelen voor kinderwagen liefst opvouwbaar Heeranstcaat 10 zwarte leeren dameslaarzen maat 40 voor heerenl m 45 Stei nkade 3 liefst oa 6 uur nelsjesschoeaen m 22 vooi 34 De Beun Goejanverwelledljk 59 huisorgel eikenhout voor een radio Event gaaegen b te bet Br no 3117 bur v d bl v4f wijde weck ringen voor vijf smalle dito Willens Tninatraal 71a wat eigenteelttabak voor werksch m 41 of 42 A Bosman Goudscbe Rijweg 98 Boskoop wintermaatel voor kind van 9 jaar tegtn id voar klad van 6 jaar Kaïtensiagel 93 zwarte wollen damesmantel m 44 voor meisjcsaantel 14 j Welh Ventcweg H 3 alcnw fransch model bontjasje tegen 1 g 9t z jongenssch m 28 Bcvr St Joiephitraat 41 tnsschen é en 7 tf nr lederen geheel nieuwe bruine dameaachoenca 3 4 hak m 36 voor nieuwe damessch m 38 ToUeastraat 54 damesschoenen br z g a a m 39 groot v linnengoed lakens thee of badhaaddoeken Nonneawater 1 huisk ameublement nieuw vooroorl tegen een modern goed spelend radio toestel met Ufeltje Brieven no 3192 bur vaadltblsd zwarte damesschoeaen m 37 voor m 38 liefst met platte hak en blauwe damessch m 36 hooge hak voor m 37 lage hak Dogtereq 4 IJssellaao 127 drie paar wollca kinderkousen leeft 12 13 voor t n paar zijden dameskouien St Josephstraat 90 zwarte kinderschoenen m 29 tegen heereu ick m 26 eravin Beatrizstr 10 na 6 uur wollen damestrultje geel voar swiagrok m 44 donkerbl of grijs Tollcnsstraat 13 voetbalschoenen maat 41 voor padvindersblause en hoed Zwartcweg 62 vierdeelig konijnenhok voor overall Meijer Bodegraafsjihe Straatweg 76klnderschoeatjea m 31 voor ondergoed Brieven no 3277 bureau van dit blad drie paar schoenen m 23 hooge en lage voor schoenen m 25 of 26 Steanbergen Zoutmanstraat 8