Groot Gouda, maandag 17 september 1945

ö GROOT GOLDA AD ASTCA PEPASPo ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA A OMSTPEKEN Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda TeL 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 1 Oct Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rljksen Drukker Drukkeri Verzi Gouda NUMMER 28 MAANDAG 17 SEPTEMBER 1945 1 IJ I En hoe gedroegen onze Goudsche spoor tén jddr Q6l6ClCn Iwegmannen zich Alle 200 man dokenon er Zij verdwenen spoorloos Sommigen hadden STADSNIEUWS Gerepatriëerden en de geldzuivering De diitributiedienst deelt ons mede dat gerepatriëerden en krijgsgevangene die nog niet in het bezit zijn van een stamkaart of noodstamkaart niet in het gedrang zuilen komen bij de aanstaande inwisseling van f 10 oud ia nieuw geld Er zal zorg worden gedrafea dat deze stamkaartloozen ten spoedigste in het bezit worden gesteld van een stamkaart met inleg vet Geadviseerd wordt zich te dien einde met het distributiebiueau in verbinding te stellen De herdenkingsborden De hcrdenkingiborden welke aan de schoolkinderen zullen worden uitgereikt zijn aan en niet door de Commissie voor Oranjeen Andere Openbare Feesten beschikbaar gesteld om uitgereikt te worden De kracht van sterke drank Van de Fa IJ aan de Vest is 25 liter genever gestolen tijdens het transport van Delft naar Gouda Niet voor niets heet het sterke drank al was het alleen al om de aantrekkingskracht die er van uitgaat De mijnen vragen arbeiders Verleden week plaatsten wij eea advertentie in onzo kolommen van het Arbeidsbureau waarin ongehuwde arbeiders gevraagd werden voor de Limburgsche mijnen De animo schijnt echter niet groot te zijn want slechts 12 personen kwamen zich aanmelden Het schijnt niet zoozeer uit arbeidsschuwheid te zijn dan wel een afkeer van het soort arbeid dat de aanmelding zoo gering deed zijn Toch moeten de jongeren die hiervoor in aaomerking zouden kunnen komen en die thans niets om handen hebben bedeijiken dat het hier en waarlijk nationaal belang geldt De productie van de mijnen moet omhoog Laten wij daaroa de lieverkoekjes eens opzij zetten en bedenken 4at het onzen plicht is om ook hier de handen uit de mouwen te steken in het belang van de kolenvoorziening van Nederland Gemeente archief De Gemeente Afthlvaris maakt bekend dat met ingang van 20 September a s het Gemeente Archief weder voor het publiek toegankelijk zal zijn op Donderdag Vrijdag en Zaterdag van 9 12 en van 1 30 5 uur Max V Praags Cabaret TerwijF in den Schouwburg een avond van kunst met een groote K viel te beleven was in Thalia Theater de kleine K vertegenwoordigd door het ensemble van Max van Praag In een programma dat wel iets te veel gaf toonden een kleine groep artisten die gedurende de oorlogsjaren niet konden optreden dat zij desondanks de kunst nog niet verleerd waren Er waren zeker geslaagde scenes bij Het gemiddelde pijl van het gebodene kon echter niet boven het gewone uitkomen De schetsjes werden vaak te veel uitgesponnen terwijl een clou veelal ontbrak Harry Pos werd ons als de Hollandsche Jozef Schmid voorgezet en we kunnen niet zeggen dat hij ons voldeed evenmin als de Fransche liedjes van Eddy Cabbage Dit terrein is te vaak betreden en door prima krachten waardoor het uiterst gevaarlijk wordt zich op dit gebied te wagen zonder te ontkomen aan een vergelijking met wat reeds eerder geboden werd De optredenden mochten wel veel bijval oogsten Hopenlijk zal Max van Praag erin slagen het peil van het programma op te voeren Het zal het succes zeker ten goede komen Helder als de dag van gisteren ligt ons alles in den geest wat zich vorig jaar op 17 September afspeelde Het was toen Zondag Zwaar dreunend boven de wolken trokken de eskaders transport en zweeftoe stellen over onze hoofden Veel beteekenend knikten de wandelaars op straat elkaar toe Welke Duitsche stad zal er nu weer in puin worden gelegd Groot was de sensatie van de radio luistcraari die in plaats van de gebruikelijke Amerikaansche uitzending van kwart voor vijf de medcdeeling hoorden dat de B B C wegeps buitengewoon belangrijke operaties dit kwartier voor haar rekening nam Daar kwam het los Groote lucht landlngs operaties tusschen en tea Zuiden van de groote rivieren de grootste van alle tijden Plaatsen warden niet genoemd De spanning was bijna ondragelijk Toen de mededeeling van den Minister president Spoorwegmannen itakea En onmiddellijk gehoorzaamden zij vrijwel allen En wQ allen begrepen de enorme waarde van dezen daad De seinlichten werden s avonds niet eer ontstoketi Weldra lag er op de anders glimmende en glinsterende spoorrails een laag roest en toen er na eenige dagen de eerste Duitsche trein door Gouda kwam lachte een ieder Stapvoets sjokte leze tre4n over de rails De een heeft het de ander had I et Mevr H die op de Kleiweg woont deed aangifte van de vermissing van eenige lepels en vorken kleedingstukken een bedsprei en vier gouden tientjes Wie deze kostbaarheden met zich nam is niet bekend De éénklapsactie K van de Westhaven kwam als inzamelaar voor Ned Volksherstel ook aankloppen bij P die in het Groenendaal woont Daar P wel aan N V H wilde geven maar niet aan K ontstond er een woordenwisseling die eindigde met een klap op den neus van P Daar deze K P actie niet legaal was maakta de politie proces verbaal op De treinverbinding met Alphen Met ingang van Maandag 17 Sept word de trein welke oorspronkelijk om 8 uur in Gouda uit Alphen aankwam vervroegd De dienstregeling wordt nu Alphen v 7 11 Boskoop ▼ 7 19 Waddinxveen v 7 26 Gouda a 7 35 Twee nieuwe treinen worden ingelegd en wel Alphe V 8 20 Gouda v 7 45 Boskoop V 8 29 Waddinxveen v 7 55 Waddinxveen v 8 37 Boskoap v 8 03 Gouda a 8 46 Alphen a 8 11 Bovendien wordt d trein welke om 8 50 it Gouda vertrekt met 5 min verlaat zoodat deze nu óm 8 55 uit Gouda aaar Alphen vertrekt Alle tusschen gelegen vertrektijden worden natuurlijk eveneens 5 min verlaat Dexetreinen rijdenuitslultend op werkdagen Een groot sncces Opvoerinf ▼ de KrogerlBBB Kiadcr RcvM Dat kinderen behalve baldadigheid en kattekwaad ook iets oeds kunnen verrichten heeft ons Zaterdag j l de opvoering van de kinderrevue Holland InAë laten zien Een dergelijk goed gespeeldeen goed geënceneerde kinderrevue zagen wij niet dikwijls op de Goudsche planken en eenieder die deze revue heeft zien spelen zal de opvoering altijd in herrinnering blijven De heer Berretty en de zijnen hebben dan ook eer van hun werk De zangnummertjes werden perfect uitgevoerd en het gebruikelijke onverstaanbaar worden van de tekst kwam niet voor Eenige nummers vielen ons bijzonder op Het waren het Boerendansje uitgevoerd door een dertigtal kleuters van een jaar of vijf de uitbeelding van het Oogstlied en het LentcHed met medewerking van het Krugerballet Vcoral uit de opvoering hiervan toonde zich de fijne en geduldige hand van een goed regisseur Het neïmproviseerde blaasorkest met den humoristischen pianist oogstte veel bijval Het Indisch gedeelte van het programma verplaatste ons dank zi de Weeding het decor en de belichting geheel een eigen dnikadres anderen werden gehol pen door de L O Persoonsbewijzen werden veranderd Levensmiddelenkaarten werden uitgereikt en wat de uitbetaling van de looncn betrof waren er tot 17 October geen zorgen want elke spoorwegman was in het bezit van een maand evacuatie geld Spoedig daarna kwam de spoorwegcollecte en iedere Gouwenaar droeg bij wat hij kon Daarna kwamen de regelmatige geldzendingen van het N S I en de heer G J Beunk distribueerde maandelijks ongeveer f 40 000 onder de spoorwegmannen Natuurlijk werd van elke uitbetaling aanteektning gemaakt De Duitschers hebbe weinig vat gehad op onze ondergedoken Goudsche spoorwegmannen Slechts eenmaal gelukte het hen er een te pikken Prompt werd hij aan de spoorlijn aan het werk gezet Doek zij hadden er niet veel plezier van s Middags moest de man gaan schaften en kwam niet meer terug Slechts een halven dag hadden de moffen van hea geprofiteerd Vanaf deze plaats brengen wij hulde aan onze Goudsche Spoorwegmannen die alles in de waagschaal stelden om hun bijdrage te leveren aan het groote nationale belang I de Nederlandsche spoorwegstaking in de sfeer van ons geliefd Insulinde De totaal uitverkochte zaal heeft buitengewoon genoten van dit schitterend opgevoerde kinderspel Zij zijn er dan ook van overtuigd dat de tweede opvoering welke Op 29 September a s zal worden gegeven een volle zaal zal trekken Eenieder dié van deze revue heeft horen spreken zal haar ook willen zien Met hoeveel enthousiasme de jeugd van de Krugerlaan heeft gerepeteerd blijkt wel uit een mededeeling welke de voorziter van de buurtvereeniging de heer Am Boer ons deed Een van de kleine medespelers werd een vacaatie van een dag of tien in Maastricht aangeboden Hij accepteerde deze niet want er moes worden gerepeteerd en dat ging voor De Stichting 1940 45 heeft bij de opvoering wel gevaren Zij ontving een recette van f 922 65 De L O die de opvoering heeft bekostigd heeft bovendien aan elk der medespelers een gedenkbord aangeboden Gift voor de Stichting De Gebroeders de Vroom die tijdens de feestweek een zweefmolen op de Nieuwe Markt hebben geëxploiteerd hebben den Burgemeester f 100 ter beschikking gesteld met verzoek daaraan een bestemming te geven De Burgemeester Heeft dit bedrag ter beschikking gesteld van de Stichting 1940 1945 welke Stichting in genoemde week een beroep op de burfjerij heeft gedaan Nlenwe functie voor dén heer D J Chr Peters Naar wij vernemen zal de heer D J Chr Peters die tot nu toe de functie van Hpofd agcnt Rechercheur bekleedde bij de Goudsche politie met ingang van Woensdag a s vergaan naar het Bureau voor Nat Veiligheid Hij zal daar optreden als Case Officer De Bunkerbouwers Het hoofd der afdeeling aannemers bouwers en aanverwante bedrijven van het bureau voor vooronderzoek collaboratie deelde aan een redacteur va het A N P eenige bijzonderheden mede omtrent het onderzoek naar de collaboratie van de zoogenaamde Bunkerbouwers 3000 belangrijke zaken zijn thans In onderzoek Ongeveer 15 0 bunker bouwers hebben in Nederland den vijand geholpen waarvan er alleen al in het district Amsterdam 400 zijn 200 van deze lieden hebben zich gemeld na een oproep bij de overige 200 zijn een aantal N S B ers dat reeds geïnterneerd is terwijl de niet N S B ers deels Gevangen deels voortvluchtig zijn Bij onderzoek is gebleken dat In de periode 1940 41 op de voor deWehrmacht uitgevoerde werken winsten werden gemaakt van 100 en 200 pet Daar dit zelfs voor de Duitschers te bar was werd een geregelde Duitsche controle op de boekhoudingen inaesteld Desondanks kan worden aangenomen dat in de jaren 1942 44 toch nog een gemiddelde winst van 35 pet werd Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater tot en met Woensdaf i From D ay to Paris Sch 8uwburg Bio coop tot en met Dinsdag Kouwe Drukte N Maandag 17 Sept Concordia 8 uur Herdenking spoorwegstaking door spoorwegpersoneel Woensdag 19 Sept Nieuwe Schouwburg i 2 3Ö uur Groot Kinderfeest Idem 8 uur Kühns Variété Gezelschap Idem Reunie bovenzaal cursus Di J Borger Onderwerp De mensch van morgen Ledenvergadering van de Ned Chr Vrouwenbond 7 30 iiur in het Veemarktrestaurant Donderdag 20 Sept Thalia Theater 8 uur Baron Kneut met Siem Nieuwenhuljxen WAT CEBEUR E ER 16 September 1941 Het vermogen van de leden van het Huis van Oranje wordt verbeurd verklaard 1939 Fransche troepen bezetten Perl Duitschers rukken op in Polen Warsahaw ontvangt een ultimatum open steden worden meedoogenloos gebombardeerd 17 September 1944 Luchtlandingen bij Arnhem Nijmegen en Eindhoven De Ned regeering roept de spoorwegstaking uit 1942 Straatgevechten in Stalingrad Timosjenko s ontlastingsoffensief dreigt vanuit de verte 1941 Namen en afbeeldingen van de levende leden van het Huls van Oranje mogen niet meer gebezigd worden 1940 Russische troepen rukken zonder oorlogsverklaring Polen binnen Het Britsche vliegtuigmoederschip Courageous door duikboot totzinken gebracht Wedstrijd met een goed doel Gisteren werd de wedstrijd GoudaOver maas gespeeld die met 4 2 door de Gouwenaren werd gewonnen De opbrengst van deze wedstrijd ongeveer f 400 kws m ten goede aan het Hulpfonds van de NIV B voor getroffen vereenlglngen Tragisch ongeTal p de spoorbaan Zaterdagmiddag omstreeks 2 uur speelden de 5 jarigc C Vernaas en de 8 jarige A Molenaar wonende op de Burgvlietkade op de spoorbaan Toen er een goederentre naar Utrecht langs kwam bleven de klnde ren toch op de baan Door het lawaai van den trein merkten zij niet dat er uit Utrecht een personentrein naderde Ondanks krachtig remmen en fluiten kon de machinist niet voorkomen dat belde kinderen onder den trein kwamen en vrijwel op slag gedood werden Laat dit tragische ongeluk een laatste ernstige waarschuwing zijn voor allen 4ie og steeds de spoorbaan als sptelterjein gebruiken gemaakt op werken voor de bezetters De winst werd meestal kunstmatig gedrukt door de bedrijfskosten en de privé ultgaven van den ondernemer op te voeren Deze laaUte pose welke gewoonlijk ook als bedrijfs onkosten werd geboekt bedroeg niet zelden f 500 tot f 1000 per weck Minsten 20 pet van de winst kwam aan den ondernemer terwijl deze bovendien nog winsten trok uit zijn zwarte praktijken Vele bunkerbouwers hebben een financiëele carrière gemaakt waar men verstomd van staat Een geval is bekend van een bunkerbouwer die millioenen verdiend heeft en voor den oorlog f 10 van een vriend lesnde terng te betalen in vier termijnen van f2 50 In een klein kasboekje van een dezer lieden stenden de volgende posten vermeld drank f 200 spek en eieren f 300 brood f 75 enz Zoo zouden wij kunnen doorgaan E6n topprestatie leverde de bunkerbouwer die het klaarspeelde in een maand tljds bij een werkja waaraan 150 arbeiders werkten f 1 650 000 te verdienen Bij zijn arrestatie bezat hij f 3 000 000 belegd in effecten hulzen en schilderijen