Groot Gouda, maandag 17 september 1945

DISTRICTS NIEUWS WADDINXVBBN Ter kennismaking Deze week zal GROOT GOUDA In vele gezinnen in onze gemeente ter kennis aaking gratis worden bezorgd Het plaatselijk niemws en officiëelemededeelingenonze gemeente betrefiFende zullen hierin in den vervolge worden opgenomen Hierdoor wordt tegemoet gekomen in de behoefte van vele inwoners dezer gemeente die toch naast het wereldnieuws ook gaarne met het plaatselijk nieuws 6p de hoogte blijven Voor de winkeliers en andere belanghebbenden wordt hierdoor tevens een gelegenheid geboden doeltreffend te adverteeren Een ieder kan nu dageUjks kennis nemen o a van belangrijk distributieniews en offi ciëele berickten terwijl teverls een contact ontstaat met de stad en andere omliggende gemeenten In bijzondere mate geldt dit wel voor de bewoners in de randgebieden van onze uitgestrekte gemeente zOoals b v Bloemen daal en de Bodegraafsche Straatweg die maar al te vaak door de te geringe publi catle mogelijkheid van belangrijke overheids medeelingen verstoken blijven Dit blad zal voortaan deze leemte overbruggen Geeft U daarom op als abonné bij den bezorger of aan het bureau van dit blad Inenting tegen pokken Gelegenheid tot kosteloze inenting tegen pokken is mogelijk op Dinsdag 25 Sept a s tusschen 8 en 9 uur bij E M L Hemmlnga arts alhier De ouders worden eraan herinnert dat zij verplicht zijn het onder hun ouderlijke macht of voogdij staande kind voor het bereiken van den leeftijd van één jaar te laten inenten tegen pokken danwei op een daartoe ter gemeentesecretarie verkrijgbaar formulier te verklaren waarom zij het kind niet laten Inenten De inenting moest wegens gebrek aaa entstof eenigen tijd worden gestaakt doch thans zijn deze moeiiykheden gelukkig weer opgeheven Aanplanting Naar ons ter oore komt heeft de Burgemeester zich door deskundigen doen voorlichten over de mogelijkheid tot aanplanting van hoornen en heesters Getracht zal worden onze groen arme gemeente wat op te fleuren door in de naaste toekomst op verschilleade plaatsen beplantingen langs de wegen aan te brengen Rijwieldief gepakt Achter de R K aan de Zuidkade werd dezer dagen een rijwiel gestolenV De politie is er in geslaagd den verrfacntc aan te houden Het rijwiel is aan den eigenaar terug gegeven Geen rijvergnnning De politie heeft twee motorrijwielen in beklag genomen daar de betrokkenen niet in ket bezit waren van een rijvergnnning Verkeersovertredingen Verschillende personen werden verballseerd wegens het berijden van wegen welke voor wielr ders zijn gesloten verklaard Men zij dus gewaarschuwd Een koopman uit Reeuwijk werd bekeurd voor overtreding der Trekhondenwet BINNENLAND Girodienst en Geldznivering Ten einde misverstand te voorkomen wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd dat stortingen bij de Postchèque en Giro dienst tot en met 25 Sept a s mogelQk blijven Voor opdrachten tot overschrijving of uitbetaling is de dienst echter gesloten Verder zullen postchèques waarvan de adviezen reeds bij de uitbetalingskaatoren berusten tot en met 25 Sept door die kantoren worden uitbetaald Een Herderlijk Schrijven Gisteren werd in de R K kerken een herderlijken brief voorgelezen van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland In dit schrijven wordt gewezen op het zorgwekkende geestelijke en moreele verval dat thans allerwege merkbaar is Alleen door coördinatie van alle bestaande hulpkrachten in ons Vaderland kan de geestelijke vernieuwing van ons volk tot stand komen Het broodrantsoen Binnen niet al te langen tijd zal de brood rantsoeneerlng kunnen worden opgeheven daar de aanvoer van broodgraan ruim voldoende is Het tijdstip waarop tot opheffing van de rantsoeneering j al worden overgegaan is nog niet bekend daar men eerst de huidige gunstige situatie wil stabiliseeren Tronwlnstige Canadeezen Bij de Canadeesche legerautoriteiten zijn reeds duizenden aanvragen om te mogen trouwen binnengekomen In Nederland is tot dusverre sleckts in 175 gevallen toestemming verleend Het totaal aantal huwelijken in Noord West Europa sinds de invasie bedraagt 241 Tulpen voor de Ver Staten Nederland heeft aan het Dep v Oorlog van de V S 110 000 tulpenbollen geschonken IDeze bollen zullen worden gebruikt voor versiering van de nationale kerkhoven in Arlington Baltimore en Long Island waar Amerikaaasche oorlogsslachtoffers begraven liggen Voor andere kerkhoven heeft Nederland een gelijk aantal kollen toegezegd welke volgend jaar geleverd znllen worden Telegrammen naar de Ver Staten Naar P T T mededeelt jcunnen dringende telegrammen naar de Ver Staten en hun bezittingen niet worden toegelaten Wel kunnen dringende perstelegrammen worden aangenomen tegen het tarief van volbetaalde particuliere telegrammen K L M internaat Soesterberg Zaterdag 15 September 1945 werd het K L M internaat te Soesterberg geopend CDp dit internaat dat onder leiding staat vanden K L M radio telegrafist P Oolgaard zullen ongeveer 120 jongelui worden opgeleid voor de diverse takken van het K L M bedrijf De opleiding zal drie mnd duren Geen zendingen onder rembours Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de Nederlandsche Spoorwegen tot nader order geen zendingen onder rembours zulhn aannemen Alleen franco zendingen zijn nog toegelaten Ook voorschotten in eentgerlei anderen vorm zullen niet worden gegeven Deze maatregel ii noodlg om ontduiking in verband met de geldsaneering tegen te gaan Resolutie constitneerende vergadering N V B De constitneerende vergadering van den N V B van 13 en 14 Sept 1945 zich be radende op haar taak ten aanzien van de komende verltiezingen voor de vertegenwoordigende organen stelt haar houding als volgt I vast Radioprogramma van hedenavond 6 00 u Persbeschoowingen 6 15 u De Ster van den dag 6 30 u Programma voor de rijpere jeugd 7 00 u Nieuwsberichten 7 15 u Bing Crosby en Dina Shaw zingen 7 30 u Programma v d Ned Strijdkrachten 8 00 u Nederland Herrijst De spoorwegstaking 8 30 u Russische balletmuziek 9 00 n De stem onzer bondgenooten 9 30 u Hedeqdaagsche muziek 10 00 u Nieuwsberichten 10 15 u Avondwijdingi Ds Poldervaart 10 30 u Dansmuz ek Zij zet zichzelf niet om in een politieke partij omdat zij nadrukkelijk ha r wezenlijke sodaalpaedagogische taak wenschtte vervullen Zij acht stichting noodzakelijk van een breede volkspartij met persanalistisch socia listlsche doelstelling en roept alle partijen en groepeeringen die instemmen met dit doel op de voorbereiding tot zulk een partij terhand te nemen De N V B zelve acht het haar plicht hierbij bemiddeling aan te bieden De N V B erkent dat het onder 2 gestelde doel niet terstond bereikbaar is Zij dringt er daarom met klem bij die politieke partijen die geroepen zijn een politiek van herstel en vernieuwing in personalistischen geest te voeren op aan met een concreet gemeenschappelijk verkiezingsprogram en een gemeenschappelijke candidatenlijst uit te komen waarop ook al dan niet de politiek georganiseerde leden der N V B een plaats vinden opdat zonder politieke partijstrijd een zoo breed mogelijk steunvlak in het volkvoor deze politiek wordt gevormd Mochten de politieke partijen die voor deze samenwerking het eerst in aanmerkingkomen haar nochtans afwijzen dan acht de N V B het onvermijdelijk en i oodzakelijk dat in de aldus geschapen noodsitViatie buiten de N V B doch op grondslag van haar program een comité voor de komende ver kiezingen zal worden gevormd om aan den in breeJe kringen levenden wil tot politiekevernieuwing ook van het partijwezen een voprloopige gestalte te geven Voetbalwedstriid Alphen Olympia om den Nederlandachen Voetbalbeker Op Z ndag 23 September vaart een specials boot voor spelers en supporters Ver refc 1130 uur vanaf Bolwerk Retour f 1 50 Opgave voor deelneming uiterlijk DONDERDAG 20 SEPTEMBER bij C I Hoogeveea Kattenjingel 70 W Kwlnkelenberg Sophiastraat 82 W Oskam Gr Beatrixstraat 9 ACCOUNTANTSKANTOOR J J DEMAND LID v H NED INST v ACC ACCOUNTANTSKANTOOR L O RUTTEN Hierlangs afknippen INTEEKEN FORMULIER Ondergtteekende i Naam in blokletters Adres Gemeente Waddinxveen geeft zich hierdoor op alt week abonné op het blad Groot Gouda ingaande 24 Sept a s Het abonnementsgeld aan den bezorger te betalen Onderteekening Heden werd door een droevig ongeval tot onze diepe smart van onze zijde weggenomen ons innig geliefd Zoontje Broertje KlelBZOontje en Neefje ARIE in den jeugdigen leeftijd van 8 jaar P MOLENAAR H MOLENAARBoere LEO en Familie Gouda 15 September 1945 Bnrgvlletkade M Deteraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 19 September a s te 2 uur van het woonhuis te 2 45 op de algemeene begraafplaats te Gouda Hiersede betuigen wij onten hartelijken dank aan allen voor de belangstelling in het bijzonder aan den huisarts Dr H REEDIJK de Doktoren en de Zusters van het Van Iterson Ziekenhuis voor de goede behandeling bij de ziekte en het overlijden bewezen aan onze Innig geliefde Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder NEELTJE STOLK Geboren NOORDËGRAAF Uit allee naam p STOLK Metdezezegfen wij allen hartelijk dank voor de belangstelling bij ons SOjarig huwelijksfeest ondervondea Fam A VAN DEN HONDEL Nieuwe Markt 40 Gouda Allen die gelden schuldig zijn aan of goederen onder bnn berusting hebben van dan wel iets te vorderen hebben van den Heer HIRSCHBERG gewoond hebbende Oosthaven 31 te Gouda gelieven hiervan zoo spoedig mogelijk opgave te doen bij den nderstaanden bewindvoerder De bewindvoerder Mr W RUTGERS Oosthaven 51 Gouda 14 Septe mber 1945 Gevraagd een dagmeisje P A BOER A Dekcnstr 3 Aanmelden na 7 uur LEERLINGEN RIJKS H B S Bij voldoende daeiname vorming van e n Huiswerkcursus voor leerlingen der 1 e en 2e kl R H B S Inlichtingen bij S JARING kanaalstraat 30 en J D DE JONG Burgvlietkade 7 THALIA As DONDERDAGAVOND 8 UUR Neerlands groote Revue komiek SIEM NIEUWENHUIJZEN in het alles overweldigende lachsucces BARON KNEUT Groote revue scènes in 3 acten 2éd heefi U nog Moii geiacken Toegangsprijs f 2 50 Plaatsbespreken en kaartverkoop op Woensdag a s van 11 uuraan de zaal 77 li U U óók ftdma f tuil Dan met BON 639 naar WILLEM KREMP Wij bezorgen gratis door de geheele stad WILLEM KREMP Fruithandel Gouda Telefoon 2881 Lange Noodgodstraat 27 GEVRAAGD Gemeubileerde Zit en Slaapkamer of Zit Slaapkamer zonder pension Brieven onder no 3271 Bureau van dit blad Ten huize van den heer W SAMSOM B Visserpark 16 Alphen a d Rijn is plaats voor TWEE DIENSTBODEN belden alleen voor den dag of een van beiden voor dag en nacht Te koop of te huar gevraagd een motorcarrier met goede banden Brieven onder no 3279 bureau van dit blad Dame alleen met inboedel vraagt bovenhuiife étage off kamer D Maree Hoogstraat 21 De Goudsche Gaper Markt 6 GRAAF FLORISVEO SS m keukcn gebruik in Gouda of omg Br onder no 31 Fa H ten Hoet Nijmegen Ervaren Typiate jaren lang als secretaresse werkzaam geweest zoekt betrekking zoo mogelijk voor de middaguren ook tijdelijk Brieven go 3022 b ur v d blad Gevraagd een HUISHOUDSTER in moederloos gezin met 2 kinderen 8 en 18 j oud niet boven 40 jaar Brieven no 3317 bur v d blad Neutrale Mfddenstandscurius In verband toet de groote belangstelling zal een 2e groep gevormd worden voor opleiding voor het Middenatanda cxamen voorjaar 1947 Voor deze groep kunnen nog een beperkt aantal inschrijvingen aangenomen worden Aanvang 1 October a s Alle leerboeken gratis in bruikleen G J DE MOL GOUDA TEL S636 Lethmactatraat 25 Gonda