Groot Gouda, dinsdag 18 september 1945

PER ASPEEA AD ASTBA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTTMEN SS AdmiBlstratit M van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 309 AboBn p w 25 et Losse numm lOct Redactie L A v d Steenhoven Mr A A Riksen Drukker DrukkerijVeriijl Gouda DINSDAG 18 SEPTEMBER 1945 NUMMER 29 Uitreiking geldkaarlen A en omwisseling Bankbiljetten In de periode van 19 tot en met 25 Sept Algemeene bepalingen 1945 zullen door den distributiedietst Gouda geldkaarten A worden uitgereikt en zal gelegenheid worden gegeven tot omwisseling van hankbiiletten iv Wat is er in Gou a te doen Thalia Theater tot en met Woensdafl FromD Day to Paris Schouwburg Bioscoop tot en met Dinsdag Kouwe Drukte Woensdag 19 Sept Nieuwe Schouwburg 2 30 uur Groot Kinderfeest Idem 8 uur Kühn s Variété Gezelschap Idem 7 Reunie bovenzaal cursus Di Borger Onderw De Mensch van Morgen Idem 7 30 uur in het Veemarktrestaurant Ledenverg van de Ned Chr Vrouwenbond Donderdag 20 Sept Thalia Theater 8 uur Baron Kneut met Siem Nieuwenhuijzen Idem Nieuwe Schouwburg 8 u Tooneelvereen T O G De Familie Dictator WAT GEBEURDE ER 18 September 1944 Valkenswaard en Aalst bevrijd De Sicgfriedllnie bij Trier doorbroken 1943 De Russen bevrijden Briansk Jalta Berdjansk en Noworossisk Lea op de Japanners veroverd 1941 De U S A leenen 100 000 000 dollars aan Rusland 1940 Italianen bezetten Sidl el Barrani U S A geven vliegende vesti nfen terug aan de fabriek opdat deze hen aan Engeland kan leveren 1939 Duitsche en Russische troepen ontmoeten elkaar te Brest Litovsk De Poolsche regeering naar Roemenie NED VOLKSBEWEGING Openbare vergadering op Vrijdag 21 September t 20 nr in het gebouw Cobcordia aan de Wcathaven 27 te Gouda Sprekers Ds D ter Steege Onderw i Het Personalisme der N V B Kapitein Dr H Brugmans Onderw Het Socialisme der N V B Komt allea 1 Toegangsprijs f 0 35 Van mlfn en dijn S uit Nieuwerkerk a d IJssel die zijn bodewagen enkele oogenblikken in de Wijdstraat onbeheerd liet staan miste bij zijn terugkeer een horloge De politie kreeg de zaak in handen doch kon tot nu toe den dader niet opsporen Een knecht van den expediteur H die belast was met het ophalen van meubilair van een geïnterneerde uit de Bothastraat kon de verleiding niet weerstaan om zich eea paar damesschoenen toe te eigenen Hij verstopte ze bij het v Iterson ziekenhuis doch werd door voorbijgangers opgemerkt Dezen waarschuwden de politie die den knecht K arresteerde Deze heeft inmiddels bekend zich aan den diefstal schuldig te hebben gemaakt B uit Voorburg die meende dat er bij het station toch geen controle was na het bombardement in November ging aldaar eens een kijkje nemen en nam tegelijkertijd maar wat gereedschap mee zooals 15 boren een micrometer en 19 bougies Kortom een totale waarde van f 2500 Tezamen met S uit de Jan Luykenstraat stal hij nog 8 accu s De politie mochtb het genoegen smaken om alles te achterhalen en de beide daders in te rekenen Zóó zien de nieuwe ziherbons van een gulden er uit van bankbiljetten IV Geldkaarten A Onder overlegging van de tweede distribtttiestamkaart van het hoofd van het gezin of het plaatsvervangend hoofd van het gezin en de brandstoffenkaart TTSiJft f l tegen inlevering van bon 51 van genoeffl brandstoffenkaart een geldkaart A worden uitgereikt Omwisseling BankbiUetten Per gezinslid kan tien gulden aan bankpapier worden omgewisseld tegen nieuwe muntbiljetten van f 1 en f 2 50 De inlevering dient met gepast geld te geschieden gedeelten van tien gulden per gezinslid kunnen niet worden omgewisseld Voor omwisseling komen slechts In aanmerking bankbiljetten van f 10 f 20 f 25 en f 50 inlevering van muntbiljetten van f 1 f 2 50 en f5 is niet geoorloofd Op den daarvoor bepaalden dag dient ééa der gezinsleden die den leeftijd van achttien jaar heeft bereikt zich met de inlegvellen GA GB GC GD en GE 508 van alle gezinsleden en het om te wisselen bankpapier zich bij den distributiedienst te vervoegen Bij de omwisseling der bankbilietten verwijdert de distributiedienst bon 25 van de hicrvoorgenoemde inlegvellen en neemt deze in Beschikt een gezin niet over voldoende bankbiljetten om voor alle gezinsleden de omwisseling te doen plaats hebben dan dienen slechts zooveel inlegvellen te worden mede gebracht als noodig ii voor de omwisseling van de beschikbare bankbiljetten De uitbetaling Van de nieuw muntbiljetten geschiedt aan houders van brandstoffenkaarten in biljetten van één gulden aan de overige gezinsleden in biljetten van 2Vj gulden Uitreiking en omwisseling De uitreiking van geldkaarten A en de omwisseling van bankbiljetten zal voor de gemeente Gouda plaats vinden in het Gym nastieklokaal der R K scholen aan de Peperstraat en wel voor hen wier geslachtsnaam behoort tot een der namen beide namen inbegrepen Aafjes Ditmarsch op Woensdag 19 Sept 45 Dockum Hoying op Donderdag 20 Sept 45 Huber Louws op Vrijdag 21Sept 45 Lubbe v d Schouw Zaterdag 22 Sept 45 Schrader Vijver op Maandag 24Sept 45 V d Waag Zijst op Dinsdag 25 Sept 45 alle dagen van 9 12 uur v m en van 12 30 2 uur n m Giften voor de Stichting 1940 45 Onder dankzegging maakt de Stichting 19401945 melding van het feit dat de buurtvereeniging Juliana Bernhard joubertstraat een bedrag van f 125 75 heeft afgedragen De Fa v d Want en Barras maakte de boetepot van haar kunstaardewerkfabriek Regina over in totaal f 182 16 Nederlandsclie krqgsgevangcnen in Japansche kampen Het Nedcrlandsche Roode Kruis ontving vóór de Japansche capitulatie een lijst van Nedcrlandsche krijgsgevangenen Deze lijst ligt op ons bureau en op dat van het plaatselijke Roode Kruis ter inzage De Clttbkampioensckappen van Achilles Zaterdag en Zondag j l werden door de athletiek ver Achilles wedstrijden gehouden om het clubkampioenschap waarvan de voornaamste uitslagen luiden i Zeskamp Dames 1 Mej P v Hofwegen 811 pnt 2 mej D Bakker den Ouden 840 pnt 3 mej M de Haan 828 ptn 4 mej H M Vreeswijk 437 pnt 5 mej N HeyTent 433 pnt Heeren Tienkamp A 1 H Vervoort 3598 pnt 2 P Schouten 3247 ptn 3 M J Schouten 2936 ptn 4 W anknegt 2735 pnt Heeren Tienkamp B 1 M C Bakker 2600 pnt 2 J Stoute 2501 ptn 3 Verboom 2058 ptn 4 J de Jong 1998 ptn 5 M J v Eeuwen 1873 ptn 6 B Vreesw k 1859p 7 C v Hofwegen 1682 pnt i P den Ouden 1303 ptn Voor een goede gang van zaken ishet noodzakelijk dat men zich stipt houdt aan bovenvermeld schema waarbij nog wordt opgemerkt dat de openstellingsuren afwijken van de openstelling van den distributiedienst voor het publiek Zij die niet voldoen aaa de voorwaarden hierboven genoemd onder geldkaartenA en omwisseling bankbiljetten komenniet voor een Geldkaart A of voor omwisseling van bankbiljetten in aanmerking LOSSE bonnen hetzij van de brandstoffenkaart T 509 en of van de genoemde inlegvellen worden NIET aangenomen Reclames In het bijzonder wat betrefthet onder 2 en 3 genoemde worden niet in behandeling genomen In verband met de daaraan verbonden moeilijkheden kan op verzoeken om collectieve uitreiking en of omwisseling niet worden ingegaan Gezinshoofden of alleenwonende personen aan wie een brandstoffe kaart T 509 niet is uitgereikt en die in verband daarmede bon 51 van die kaart niet kunnen inleveren ter verkrijging van een geldkaartA kunnen een geldkaart B aanvragen Zij dienen hiervoor aan het postkantoor een aanvraagformulier voor een geldkaart B af te halen dws niet bij den distributiedienst Dit aanvraagformulier moeten zij vervolgens uiterlijk op Zaterdag 22 Sept 1945 ingevuld en onderteekead en onder overlegging van hun tweede distributiestamkaart indienen bij de Instelling waar zij hun geld willen plaatsen Zij ontvangen dan van die instelling hun geldkaart B Personen die niet zijn hoofd van een gciin doch den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en zelfstandig een inkomen genieten van meer dan f 100 per maand kunnen indien zij hun geld niet op de rekening van het gezinshoofd doch op een afzonderlijke rekening wenschen te torten op boven omschreven wijze In het bezit komen van een geldkaart B De onder omwisseling bankbiljetten Termelde regelen ondergaan hierdoor geenerlei wijziging 7 Schippers uit het zuiden van het land kunnen zich met hun bevrachtingsboekjes en de In hun bezit zijnde distributiebescheiden op een der vorenvermelde dagen en tijden om inlichtingen wenden aan het daartoe bestemde loket Spoorwegstaking herdacht Gisteravond werd in de taal Concordia het feit herdacht dat vóór een jaar op bevel van de regcering in Londen de spoorwegstaking uitbrak De stationschef de heer Bakker opende den avond waarin hl in een overzicht he verzetswerk van de verschillende personen die hieraan meegewerkt hebben schetste Allereerst noemde spreker den heer Kwinkelenbcrg die het verzetswerk in Gouda or aniseerde De heer Scharloo vertegenwoordiger van het N S F hier ter slede verzorgde de financiêele zijde terw l de heer Beunk ale verbindingsman tusschen de verschillende organisaties optrad De heerea Schat en Zóó zien de nieuwe ziherbons van een rijksdaalder er uit Blommendaal zorgden dat de P B s werden veranderd en dat de kaarten uit het ge meentearchief onderdoken Nog vele anderen hebben gezorgd dat de spoorwegstaking zoo prachtig is geslaagd De heer Landskroon algemeen Inspecteur der Nederlandsche Spoorwegen sprak de herdenkingsrede uit waarin hij memoreerde de moeilijkheden waarmede ook de N S te kampen hadden gehad Het werken tijdens de bezetting stuitte tegen de borst Spreker bracht hulde aan het verzet der spoormannen dat wel bleek uit het kleine aantal spoorwegmenschen die in Duitschland zijn gaan werken Veertig proeent kwam voor deportatie in aanmerking wat plm 10 000 man omvatte slechts 1500 man is daar tewerk gesteld Practisch een enkeling was verbonden aan het N A F Vervolgens bracht d heer Landskroon hulde aan de mannen die de spoorwegstaking hadden georganiseerd Hij vertelde iets van het ondergrondsche werk dat de spoorwegmannen hadden verricht o a werden regelmatig de plaatsen doorgegeven waar de Duitsche munitiatrelnen zich bevonden In het huis van Ir Hupkes werd ondanks het feit dat boven onder en opzij moffen zaten regelmatig vergaderd Hierna werd de rede van Zijne Exc Ir T S G J M van Schaick Minister van Verkeer en Energie die gistermiddag was uitgesproken en des avonds nogmaals werd uitgezonden beluisterd De Minister bracht de oorlogsjaren in herinnering waarin veel gevergd Is van de spoorwegmenschen Toen de tijd van het openlijk verzet aanbrak heeft het geheele personeel als één man het bevel tot staken opgevolgd Zij hebben daarmede vrijwillig een zware last op hun schouders genomen met alle gevaren daaraan verbonden Tenslotte dankte hij het spoorwegpersoneel waarop hij zeide trotsch te zijn voor het vele dat zij in het belang van het vaderland deden Hierna aam Ir Hupkes Directeur der Ned Spoorwegen het woord die de gevallen spoorwegmenschen memoreerde en eenige oogenblikken stilte verzocht Ook hij dankte het personeel voor het vele goede wat zij voor het vaderland hadden gedaan Een kamerorkestje met medewerking van de dames Scholten en de heer Reemeijer verzorgden dezen aoo stemmingsvollcn avond met een muzikale omlijsting die werd besloten met het zingen van het Wilhelmus t e Victory Waltz komt De eerste nieuwe Engelsche dans die in ons land wordt geïntroduceerd ia de Victory Waltz Dinsdag 18 Sept zalmen deze nieuwe dans kunnen zien in het Dansinstituut van den heer W Kok Turfmarkt 120 om ongeveer half tien