Groot Gouda, dinsdag 18 september 1945

De tqdelqke Gemeenteradea In de wijze vafi verkieziogen van de tijdelijke gemeenteraden is een zetr belangrijke verandering gekomen Bij besluit van den Min van Binaenl Zaken is n l Ingetrokken het Min Besluit van 17 April 1945 waarbij de wijze van verkiezingen op den voet van het bij de vroegere verkiezingen gebruikelijke lljstenstelsel was geregeld Thans is voor dl verkiezingen van de tijdelijke gemeenteraden het z g personen stelsel ingevoerd het Engelsche Hare Clark ysteem in vroegere jaren reeds b verkiezingen van de Eerste Kamer toegepast De leden van het kiescollege kunnen opgaven van candidaten indienen Elke opgave mag ten hoogste drie namen vermelden en moet door ten minste drie leden worden oaderteekend Oe burgemeester stelt aan de hand van deze opgaven één alphabetisch gerangschikte candidatenlijst samen De berekening van den uitslag berust niet meer bij den burgemeester doch bij een daSr voor door den Comm van de Koningin afzonderlijk te benoemen stembureau Nadere bijzonderheden zullen wij zoo spoedig mogelijk bekend maken Wie kan inlichtingen geven De Kapitein van het Amer Leger E S Middleton II wordt sinds verleden jaar September vermist De vader van dezen kapitein verzoekt thans een ieder die inlichtingen zou kunnen verschaffen omtrent zijn zoon zich tot den burgemeester te willen wenden Del nadere bijzonderheden kunt U lezen op hett uitvoerige bericht dat aan het raam van ons bureau is opgehangen Bsperantisten ontvangen pakketten De afd van Esperaotisten alhier Konkorde Antauen ontving verleden week twee kisten levensmiddelen van de Deensche Esperan tisten t r verdeellng onder haar leden Dat de Gouwenaren hun Deensche vrienden hartelijk danken voor deze attentie spreekt wel vanzelf Br ig weer Maizenal Vertrouwde namen nit het verleden komen weer terug Er is weer echte vóór oórlogsche Honig s Maizcna ia de winkels verkrijgbaar Sinds de eerste schepen mais Koqg aan de Zaan hebben bereikt zijn de Honig i Fabrieken druk bezig deze grondstof te verwerken Een dubbel geluk voor de huisvrouwen want wie is beter dan Honig in Staat uit het edele graan de zuivere smakelijke en voedzame Matzena te fabriceeren Ingezonden mededeeling Burgerlijke Stand GEBOREN I f5 Sept Hendrik J zoon van J L Hornis en W Lakerveld P C Botbstraat 19 Anna E Th dochter van Th L Daanen en G Wieleman Markt 45 Cornelia W dochter van L de Vroom en A Sch arleman Kuiperstraat 29 16 Sept Adrianus zoon van M van EenigeenA P SchuijleSiburch Groenendaal 102 17 Sept Johanna W dochter van H Th van den End en E W Slingerland Lazaruskade 6 Marinus P zoon van G Trouwborst en J van der Velden Koekkoek straat 32 OVERLEDEN 1 14 Sept E Gljsberts 80 j weduwe van L J Jaspers J A van Zanten 3 m 16 Sept Verhage 79 j geh met F Simmers DISTRICTS NIEUWS WADDINXVEBN Gedenkteeken voor A Pille Op den Verbindingsweg ter hoogte van het station Gouda waar op 30 September 1944 Antonie Pille in den strijd tegen den bezetter zijn leven liet hebben zijn vrienden en mede strijders te zijner gedachtenis een gedenkteeken opgericht Bouwvergunningen Aan H M Doeleman alhier is vergunning verleend tot het verfraaien van den voorgevel van het perceel Oranjelaan 32 door het aanbrengen van een etalageraam Door de Meubelfabriek A Mulder alhier zal een uitneembare schaur worden gebouwd op het fabrieksterrein aan den Henegouwer weg Geld saneering In deze femsente zal de geld omwisseling plaats hebben in het uitreiklokaal van den distributtedienst t Centrum Nesse en wel voor diegenen wiens geslachtsnaam begint met een van de letters A t m K op Woensdag 19 September en L t ra Z op Donderdag 20 September beide dagen van 9 00 tot 12 30 uur en van 13 30 tot 17 00 uur Schoenen op komst Voor den distributie kring Boskoop zullen deze periode 2500 paren schoenen beschikbaar worden gesteld Zij die destijds een aanvraag hebben ingediend zullen het eerst asm de beurt komen Correspondentie adres Berichten en advertenties voor Groot Gouda kunnen bezorgd worden bij B A Rooselaar Prins Hendrikstr 4 Waddlnxveen DISTRIBUTIE NIEUWS Het centraal distributiekantoor deelt mede dat als rantsoenbonnen voor fruit gebruikt zullen worden de rantsoenbonnen gemerkt een rantsoen artikel d Men moet met deze bonnen handelen zooals met de rantsoenbonnen voor groente waarvan een strook is verwijderd De rantsoenbonnen van artikel d zijn met onmiddellijken ingang geldig Zuivering geldwezen Tot zuivering van het geldwezen is het noodzakelijk dat zoo spoedig mogelijk na 2 October de weekloonen voor de twee wekelijksche periode van 24 September t m 6 October alsmede de maandsalarissen over September in nieuw geld worden uitbetaald Maatregelen worden getroffen om deze maatregel mogelijk te maken In gevallen waarin de maandsalarissen over September reeds voor het bekend worden van de plannen Radioprogramma van hedenavond 6 00 u 6 15 u 6 30 u 7 00 u 7 15 u 7 30 u 8 00 u 8 15 u 8 30 u 9 00 u 9 15 u 9 30 u 10 00 u 10 15 u 10 30 u Persbeschonwingen De Ster van den dag Serge Rachmaninof Engelsche les Nieuwsberichten Pils en Tabet en Jos Baker zingen Programma v d Ned Strljdkrac iten Nederland Herrijst Maj J de SWart Vragenkwartier door L de Jong Everard v Royen fluit en Gusta v Royen claveclmbel Cultuur hlstorische rubriek Dr C J J Brandt Canadeesche doedelzakken Operette Programma Nieuwsberichten Avondwijding s Ds A L Broer Dansmuziek van geldzuivering zijn overschreven op een bankrekening van een werknemer moet deze overschrijving ongedaan worden gemaakt daar de werknemer anders de beschikking krijgt over een geblokkeerd te goed De werknemer dient in dit geval aan den werkgever een cheque ter hand te stellen tot het bedrag vati het hem tegoed gekregen salaris De werkgever die zijn geld dus terugontvangt dient vervolgens na afloop van de inleveringsweek in nieuw geld te betalen Wanneer hel bedoelde maandsalaris is gestort op een postgiro rekening van den werknemer moet deze een ongedateerd girooverschrljvingsbtljet tot een bedrag van zijn salaris aan zijn werkgever overhandigen De werkgever zal zoodra er weer giroverkeer mogelijk is het formulier moet dateeren aan de postchcque en glro dlenst moeten zenden om terugstorting van het te vroeg betaalde salaris te verkrijgen Inmiddels moet de werkgever zoo spoedig mogelijk na 2 October geschieden per postwlssel Postwlssels die met nieuw geld z n voldaan worden aan de belanghebbenden met nieuw qeld uitgekeerd i De ondergeteekende adres aiïes in bhkletters s v p wenscht lid te worden van hèt Nederlandsche Roede Kruis cegen een jaarlijksche contributie van f mtnmum comrthutie F 1 per jaar Over het bedrag kan gedisponeerd worden Ik stort op giro 22120 Ik betaal per postwisscl doorhalen u t U mei verlangt Handteekemng js J2ai$8jiSA Wmhd toen bij de concentratie van bakkerijen in 1945 het grootste aandeel m debroodvoorriening an Gouda en omgeving werd opgedragen aan ba fckerij Stecniand Daarvoor moest men juist Steenlrnd kiezen omdat dit de doelmatigste modernste en meest hygiënische bakkerij is in de geheele omgeving Zulk een inrichting waarborgt de beite voorziening ondanks ongunstige omstandigheden BROOD EN BANKET BAKKERIJEN GOUDA L32 e Met is Uw eigenbelang thans Uw niet strikt noodige geldmiddelen te storten op een bankrekening Aldus de Minister van Financiën op 6 dezer Opent een rekening biJT Goedewaagen Zonen Bankiert en Atsnranticbczorgcra Gouda Markt 38 Verloofd ALI NOORDEGRAAF en JAN SCHEP 19 September Wijdstraat 22a Gouda Den Brielstraat 8 Utrecht Geen ontvangdag Getrouwd Lieut W F MURPHY en R C A ADA VAN WESTENDORP Hamilfon Ontario Canada Moordrecht Moordrecht 11 September 1945 De Heer en Mevrouw MURPHY VAN WESTENDORP dukeo hirtelqk voor alle bewezen vaa belaDgitclIing bij hun kuwclijk ondervonden Heden verloren wij door een tragisch ongeval ons lief Zoontje Broertje en Kleinzoontje Cornells Vermaas in den jeugdigen leeftgd van 5 jaar en 8 maanden A J Vermaas H J Vermaas Polkers Rie Theo Gouda 16 September 1945 Burgvlietkade 17 De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 20 September a s te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda BURGEMEESTER EN WETH VAN REEUWIJK roepen sollicitanten op naar de vacante betrekking van ONDERWIJZERES aan de O L S A Dorp 3 leerkrachten In functietreding zoo spoedig mogelijk Stnkken binnen een week na verschijning van dit blad Avond Nijverheidsschool Graaf Florisweg 38 Gouda GEVRAAGD voor de afdeeling Pottendraaier een LEERAAR handdraaien vormenmaken en modelleeren Sollicitaties vóór 21 September a s bij den Directeur De Heer en Mevrouw VAN DIJK Brem betuigen langs dezen weg faun hartelqken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden GEMEENTE REEUWIJK Aan de O L S A Dorp wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een tijdelijk onderwijzer es Brieven aan den Burgemeester Aangeboden per 1 November voor twee Heeren P G SLAAPKAMER met pensian Brieven onder no 3283 bureau van dit blad GEVRAAGD gevorderd leerling of een halfwas Automonteur Garage Fa W den Haag en Za Gouwe 64 GEVRAAGD Dienstmeisje voor dag en nacht Goed kunnende werken en koken Mevr WILBERTS v Beveminghlaan 16 Gauda INSCHRIJVING VAN LEBKLINGEN voor de c r Adipirant Bouwkundig opzichter Adapirant Monteur V E V Monteur V E V Landmachinist Pottendraaier Schilder Auto hersteller A vond Nij verheidsschool Graaf Éloriaweg 38 Gouda De cursus van Ds J Borger begint NIET cm 8 uur zooals abusievelijk vermeld is maar om 7 uur In de Reunie Echtpaar zonder kinderen zoekt gemeobüeerde on gemeubileerde of gaitoffeerde Zit en Slaapkamer met gebruik van keuken Br onder no 2690 bur v d blad Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe PIANO Brieven onder no 2698 Bureau van dit blad Eei jongen gevraagd Kweekerij G MOLEMAN Graaf Florisweg 73 Woningrnil Wie ruilt woning Bilderdljklaan 23 Hilversum voor overeenkomstige woning in Gouda Brieven aan A VISSER Bilderdljklaan 23 Hilvei sum MEVROUW MOGENDORFF V Swietcastraat 3 vraagt een meisje voor heele of halve dagea Aangeboden Zit en Slaapkamer met gebruik van badkamer zonder pension aan Dame alleen Brieven onder no 3024 Bureau v d bl Te koop of te huur gevraagd GARAGE W VAN BENTEN Nieuwe Markt 26 Gouda Voer direct gevraagd MEISJE voor halve dagen Mevr SCHUTTELAAR Fluweeleasingel 38 Een dienstmeisje gevraagd voor halve dagen C J MOLEMAN Graaf Florisweg 73 Ondergeleakenda itelt zich voor een VOORBEREIDINGS EN REPETITIE CURSUS te geven voor Studenten aan da lechn Hoogeschool en aan Rijksunivarsiteit in Analyse BaschrIJvaiula n Analystiseha Meetkunde Belangstellenden worden tpt een bespreking itftgenoodigd op Woensdagavond 19 Sept te 7 uur Graaf Florisweg 64 P v d Hout V a V g TgJ r