Groot Gouda, maandag 24 september 1945

Wist U dat alle ex kriigsgevangenen elke week in het gebouw Ons Huis Gouvernestraat Rotterdam een rantsoen van 40 cigarettcn kunnen halen da de Regeering destijds van uit Londen heeft bevolen dat militairen zich niet mochten melden voor krijgsgevangenschap dat sommigen er zich niet aan gestoord hebben en toch gegaan zijn waarbij zij automatisch weer in het genot kwamen van hun militaire wedde dat anderen gedaan hebben wat gedaan moest worden zich niet meldden en onderdoken met alle zorgen van dien dat een dier onderduikers zich gemeld heeft te Rotterdam bij het genoemde adres van meening dat de categorie van militairen die de bevelen der Regeering gehoorzaamde niet achter behoeft te staan bij hen die zich wel vrijwillig meldden voor krijgsgevangenschap dat hij ten antwoord kreeg niet in aanmerking te komen voor de clgaretten noch voor de andere surfirises bestemd voor de ex krijgsgevangenen Wij weten dat er daar iets scheef ziti Uit Mededeelingen van C B L O Deze week zal het schip Macoma van Curacao vertrekken met veertienduizend voedselpakketten voor Nederland aanboord De toestand in Batavia is lespannen doch niet critiek Op 4 Oct a s zullen de geall het bestuur van de Japanners op Java overnemen Menzies de leider van de oppositie in Australië heelt aangedrongen op een nauwe militaire samenwerking met Nederland en Ned Indië De Syrische regeering zou van plan zijn alle Fransche scholen in Syrië te sluiten Missionarissen koeren terng 23 Nederlandsche Missionarissen van de Congregatie van het H Hart zullen 24 Sept a s per schip uit Brisbane vertrekken om terug te keeren naar hun standplaatsen op de Philippijnen Zij zijn de eerste bevrijde geïnterneerden die uit Alistralië zullen terugkeeren Na de bevrijding uit een Japansch kamp in Manilla hebben zij eenige maanden in Australië vertoefd tot herstel van krachten Hirohito afgetreden Volgens een te Amerika ontvangen bericht van radio Tsjoenklng zou Keizer Hirohito zijn afgetreden Aan dit bericht wordt toegevoegd dat de keizer zal wortien opgevolgd door den kroonprins Radioprogramma van hedenavond 6 u Persbeschouwingen 6 15 u Ster van den dag 6 30 u Uitzending voor de rijpere jeugd 7 u Nieuwsberichten 7 15 u Het quintet van de Hot dub de France met Django Reinhardt 7 30 u Programma voor de Ned Strijdkr 8 u Nederland herrijst Spreker de Fox 8 30 u Een programma van Zuid Afri kaansche Hawaiian en Krontjong plaatjes 9 u De item onzer bondgenooten Een geallieerd officier spreekt 9 15 u Klanken uit alle landen 10 u Nieuwsberichten 10 15 u Avondwijding Ds A van Ruter 10 30 u Dansmuziek Groot Transport naar Indië Binnenkort zal er wederom een groot tranport vanuit Nederland naar Ned Indie vertrekken Zij die met dit transport mede zullen gaan zullen telegrafisch worden opgeroepen In verband hiermede maakt het hoofd Sectie XIV Indische Zaken van M G Binnenhof 7 te Den Haag bekend dat vanaf Maandag 24 September tot en met 6 Oct de Afd Inlichtingen gesloten zal zijn Het publiek wordt derhalve dringend verzocht in bovengenoemde periode geen kostbaren tijd van het personeel in beslag te nemen Het voorgaande geldt ook voor inlichtingen het Ned Indische Vrouwencorps betreffende Ministers voor de Radio De Minister van Landbouw Visscherijen Voedselvoorziening zal morgen 25 September des avonds om 9 uur voor de radio een rede uitspreken over de moeilijkheden in den Landbouw Deze rede van Min Mansholt Is bedoeld als Inleiding op een nieuwe serie radiocauserieën in de rubriek ten behoeve van den landbouw 3000 Nederlandsche kinderen gestorven in kamp bq Batavia sinds Mei j l Drieduizend Nederlandsche kinderen zouden sedert Mei j l zijn gestorven in een Japansch interneeringskamp bi Batavia Dit werd verteld door Mevrouw Reyns die met twee kinderen per vliegtuig te Brisbane arriveerde na op 21 Sept uit dit interneeringskamp bevrijd te zijn Zij vertelde dat vele kinderen moesten helpen bij het delven van graven voor hun kameraadjes Kinderen van tien jaar moesten hetzelfde werk verrichten als volwassenen Prins Bernhard eervol ontslagen Bij K B is Lt Gen Z K H Prins Bernhard eervol ontheven uit zijn functie van bevelhebber der Ned Strijdkrachten en tegelijkertijd benoemd tot Inspecteur Generaal der Koninklijke Landmacht H M heeft aan Z K H Prins Bernhard voor zijn zeer gewichtige en belangrijke diensten in functie van bevelhebber aan den lande bewezen Haar dank betuigd Officiëdc Publicaties Inlevering van brandstoffenbonBcn nogmaals opengesteld Gezinnen in de provincies Noord en Zuidholland en Utrecht die Dij dealgemeeene uitreiking van brandstoffenkaarten welke onlangs plaats had geen kaart ontvingen geëvacueerden bezitters van nood distributlestamkaarten nieuwe gezinnen enz kunnen op door den distributiedientt nader bekend te maken tijden alsnog een aanvraagformulier hiervoor indienen In verband hiermede wordt van 24 Sept a s af tot nader order nogmaals gelegenheid gegeven de bonnen 3 B V 44 B V 45 B V en 46 B V bij den brandstoffenhandel in te leverent Ook zij die reeds eerder een brandstoffenkaart ontvingen doch de hiervoor genoemde bonnen niet binnen den destijds vastgestelden termijn konden inleverenkunnen dit alsnog doen De handel van schapen en lammeren Met ingang van 17 September 1945 zijn de schapenmarkten weer opengesteld Van dien datum af is het vervoer van schapen en lammeren ec ter slechts toegestaan indien dit door een geleidebiljet is gedekt Deze geleidebiljetten kunnen bif verkoop der dieren alleen tegen afgifte van een aankoopvergunning worden afgegeven Aankoopvergunningen en geleidebiljetten voor het vervoer naar een anderen veehouder of naar een markt worden door den P B H afgegeven terwijl de geleldeblljetten voor den afvoer van de markt door de marktadministratie worden verstrekt De voorhanden zijnde schapen moeten evenals elke transactie nauwkeurig in het veeboekje 19451946 resp handelaarsboekje worden aangeteekend volgens de oude voorschriften Degenen die niet over een veeboekje beschikken en dientengevolge niet gerechtigd zijn schapen of lammeren te houden moeten voorzoover zij in het bezit zijn van schapen en of lammeren deze dieren voor 15 Oct 1945 aan houders van een aankoopvergunning verkoopen Onze knnstschattcB terag naar Nederland Alle kunstschatten antitjuiteiten en bibliotheken welke gedurende de vijandelijke bezetting in vijandelijk bezit zijn geraakt die nen te worden aangegeven ingevolgd Ver ordening van het Militair Gezag van 24 Juli 1945 no 133 Tot aangifte is verpllcfit een ieder die gedurende de vijandelijke bezetting het genoemde op eenige wijze al dan niet vrijwillig heeft afgestaan aan een vijandelijken staat vijandelijk onderdaan of een persoon wonende verblijfhoudende of zich bevindende in vij andelijk gebied alsmede een ieder die daarbij betrokken is geweest of daarover dan wel omtrent het vervoer of de bewaring inlichtingen kan verschaffen Aangifte formulieren gratis verkrijgbaar bij de stichting Nederlands kunstbezit Amsterdam Heerengracht 458 tel 33133 en den Haag Korte Vijverberg 7 tel 113444 Met de verplichting tot aangifte wordt geen enkel fiscaal doel nagestreefd Zij beoogt alleen een volledige documentatie voor het terugvorderen van het aan Nederland onttrokken kunstbezit Deze gegevens staan uitsluitend ter beschikking van de stichting Nederlands kunstbezit Zakenreizen In verband met het overstelpend aantal aanVragen voor reizen naar het buitenland zal ter verwerking hiervan het Bureau Zakenreizen van het Ministerie van Handel en Nijverheid voor het publiek gesloten zijn van 24 September tot 1 October Rietmeubelen en aanverwante artikelen Vervaardigers van rietmeubelen en aanverwante artikelen moeten monsters van deze artikelen ter vaststelling van prijs en codenummer inzenden aan de rijksrietvlechtschool te Noordwolde dus niet naar Deventer Tilburg of Heerengracht 136 Amsterdam Monsters van uit riet vervaardigde speelgoederen dienen echter te worden ingezonden aan het Bureau Hout en Houtproducten van het Directoraat Generaal van de prijzen Heerengracht 136 Amsterdam Wie voor texticlgoedercn in aanmerking komen Voor textielpunten aan te vragen bij de distributiediensten komen in aanmerking Oorlogsslachtoffers en zij die met oorlogsslachtoffers gelijk te stellen zijn Verder zij doch alleen bij uiterste noodzaak Aanstaande moeders allen die in een ziekenhuis moeten worden opgenomen of bedlegerig zijn personen die door brand of diefstal getroffen zijn ontslagen gevangenen ontslagen If den van de IreneBrigade personen die uit hun kleeren gegroeid zijn Lijders aan een rheumatische ziekte en zieken moeten bij aanvraag bij de distributiediensten dengdelljke bewijsstukken overleggen Werkklttding Hiervoor komen in aanmerking arbeiders in de zware industrie betrokken bij den wederopbouw bedrijven moeten aanvragen indienen Volgt den raad van onzen Minister op Stort Uw overtollig e geldmiddelen op een bankrekening De Nederl Middenstandsbank N V Kantoor Gouda Staat hiervoor te Uwer beschikking Mde schoencH in hUuwc Uteucen KORT verft ze voor U onder garantie KORT 8 Schoenenmagazijn Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon JAN W DE WIT S DE WIT Verkaik Gouda 20 Sept 1945 Turfmarkt 28 Tijdelijk St Jozef Paviljoen Gevraagd t HttlpindeHuishottdiog met huiselijk verkeer bij bejaarde dame in landhuis te Heemstede Brieven Dr DEN HOED Bergweg 253 Rotterdam Te koop gevraagd KLEIN ZILVEREN VAASJE tegen zilvergeld en bruine molièreschoenen heeren m 41 JANSSEN 2 e ugestraat 86 Nette Juffrouw biedt zich aan als Huishoudster of in klein gezin zonder kinderen Brieven onder no 3500 bureau vim dit blad Dagmeisje gevraagd Mevrouw MULDER Krugerlaan 123 Wil degene die Dinsdagavond j l uit Concordia mijn Zwarte Paraplaie uit de gang meenam deze bij mij terug bezorgen aangezien ik zeer gedupeerd ben VARKENSMARKT 11 TE KOOP GEVRAAGD Avondjapon maat 42 44 of 46 ook genegen te ruilen voor kinderkleedlDjj Br no 2832 b v d bl Vanaf WOENSDAG 26 SEPT kan in beperkte mate kiccding om te itoomcn worden aang enomen Uitsluitend prima behandeling DE PELIKAAN Stoomerij en Ververij GOUDA sinds 1907 Kantoor AMERIKA 21 Telefoon 3066 en 3076 Ter overname aangeboden Loodgietersbedrijf annex Koper slager ij Brieven HER WIJ ER Kamperfoeliestraat 5 7 Den Haag Nette DIENSTBODE gevraagd Bonnen nlttnpodig mede te brengen Tevens gevraagd nette Slagerbediende LESSEN Fa C KAARS Westhaven 36 Gouda 8588 Examen opleiding Conversatie M SCHIPPER Leeraar V T H Spaansch Cronjéstraat S6 Gouda Heer zakenman zoekt goed pension geen beroeps liefst in klein net gezin liefst centrum stad zoonoodig huiselijk verkeer Brieven onder no 0330 bureau van dit blad WoningruiL Wie ruilt mooie woning in Woerden v dito in Gouda Brieven onder no 2854 bureau van dit blad THUISWERK gezocht door een man Brieven no 210 bureau v d blad WONINGRUIL Wie is genegen ruim bovenhuis in het centrum van Utrecht huurprijs f 4 50 te rollen voor ruim benedenhuis te Gouda Brieven te richten aan OOSTROM Sumatrastraat 24bis Utrecht Kleiweg 9 GEVRAAGD nette jongen Leeftijd 17 è 18 jaar Aanmelden Fa A VAN DIJK Lage Gouwe 120 Te koop prim Zeilboot KLEIWEG 7 GOUDA GEVRAAGD Naaisters en Leerling naaisters N V BRINKMANN Aanmelden Kantoor Peperstraat 11 Een nette dienstbode voor dag of d g en nacht gevraagd door Mevh SCHUTTELAAR Nieuwe Veerstal 7 Z l P ifW RUILEN s goede longcnisch m 30 voor jongenucb m 32 jongeoich m 32 1 g voor nieuwe klompeo zelfde maat Reijerkerk Grav Jacobastr Il een goed onderh tourfleti zonder banden voor een koffergramophoon zonder platen Rheinvia Feithitraat U donkerblauwe ychotnen met sieehak m 41 voor ichoenen met platte hak m il St Joicphitraat 54 Jongcnnchocnen m 33 voor dameuch m 38 Vcncfaoor Rilglrttraat 29 Jongensicboencn m 33 voor meiileHcli m 31 VoofwiUens 125 klnderichoenen m 32 voor melijeiKh m 37 Krugerlaan 104 1 pr zwarte kindericb m 29 tegen booge ich m 24 Grav Bcatrlzitr 10 na 6 uur meUjeiwintermaatel met hoedje ongev 6 j voor 1 g z driepit petrolcumitel Burgcm Martenuingel 18 lang beige fongeaibroek e oude kwal leeft 5 è 6 j voor dameijapon m 48 en meiajeiconet nieuw voor mtiajesjurk leeft 14 f Vlamingttraat 5 meiijench m 32 voor een wollen badpak leeft 16 i Du Toitstraat 9 longeauch m 32 z g a n voor dameuch m 37 met booge hak Steijnkadc 2 Jongenawlnter a ongev 1 voor twee heeren laboratoriumjaiten 1 pr Heerenich z g a n m 42 voor damencb met pi hak m 38 Kindcrich m 32 voor m 34 Bothaitraat 10 klnderichoenen z g a n maat 24 voor 27 en maat 26 voor 28 Nieuwe Haven 47 Zw dameimaatel m 43 voor joageDfjaije leeft ongev 6 jaar of dameijapon m 44 Van Et van Strljeoitraat 6 Zw pumpi m 37 voor moliirea maat 39 Te bevragen Kleiweg 8 groote haard voor een kleinere Brieven no 3375 bureau van dit blad bruine damesmollèrei voor tbeeiervics of groot wandklecd Br no 3391 bur v d bl Schr fmachine z g a n voor een radio Kleiweg 80 Scboentjei maat 24 voor 26 of 27 teveni z g a n kaplaarijet m 24 voor m 27 of 28 Ridder van CatiAeg 214 Kinderich m 35 voor m 39 Noorderitr 11 nieuwe voetbaUch m 43 voor goede hoofle choenen m 43 Achter de Vlacbmarkt 40 Wie milt tweeperi ledikant voor eenper ledikant Adrea Voritmaoatraat 45 Jongena werkach maat 38 voor meiajeuck 34 Adrea Voaaiuaatraat 40