Groot Gouda, dinsdag 25 september 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i Redactie L A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 35 DINSDAG 25 SEPTEMBER 1945 Administratie M ƒ van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3098 Abonn p v 25ct Lossenumm Oct Hoe zullen wij lodië terugviodeo 1 Trachten Indische Nationalisten aan de macht te komen pact in vele itringen op bitteren r 7 n u enheto De laatste dagen bereiken ons minder gunstige berichten over de politieke toestand op lava dat naar wij hopen spoedig zal worden bezet Een Indisch nationalist Soekarno geheeten schijnt zijn kans te willen aangrijpen om de macht in handen te nemen nu de geallieerden nog niet op ava zijn aangekomen Soekarno en Mohammed Hatta hebben zich in een gesteacild pamflet opgeworpen ais de regeering van de Republiek Indonesië Gisteren bereikte ons het volgende bericht over den toestand in Batavia Er is een rustige nacht gevolgd op de geringe wanordelijkheden der vorige dagen en het leek of de Indonesische Nationalisten thans voldaan waren Nishida het hoofd van de Japansche geheime politie heeft aan de journalistes gemeld dat hoewel de politie de bijeenkomst aiet had kunnen verhinderen zij nu alles weer onder controle had en dat alle rust was weergekeerd Toen hem gevraagd werd waarom de Japanners niet de gewapende Indonesiërs arresteerden wel een verbod van wapens dragen was uitgevaardigd antwoordde Nishida een Japansch soldaat gaat bij het zien van gewapende personen oamiddellijk ot actie over Toen de correspondent van A N P Aaeta vroeg waarom de Japansche soldaten Soekarno niet gearresteerd hadden toen deze gewapend verscheen antwoordde Nishida dat Soekarno beloofd had ongewapend verder te gaan maar dat hij zijn woord niet gehouden had Nishida toonde echter den journalisten zeven nationalistische fanatici die door de politie gearresteerd waren Onder hén bevonden ztch Dr Mohammed Yamin Voorts heeft de Japansche geheime politie Indoncaiërs willen transporten naar Indië boycotten De Havenarbeiders In Sydny hebben gedreigd de Nederlandsche schepen Vansvoil Japara Generaal van Speyk en Papras die kleeren voedsel en medicamenten naar Java moeten brengen niet te zullen laden De Indonesiërs alhier hebben de havenarbeiders verzocht het laden der schepen te boycotten omdat ztj vreezen dat de lading gebezigd zal worden om de zoojuist gekozen volksregeering in Ned Indië te onderdrukken Het bestuur van den Vakbond van Havenarbeiders zal een bijzondere vergadering beleggen om den nieuwen toestand te bespreke Tot dusverre is geen laad verbod uitgesproken maar er wordt op het oogenblik in Sydney geen enkel schip geladen of gelost vanwege de algemeene staking van havenarbeiders in verband met een ander geschil Ook te Brisbane is de Indonesische bemanning van drie Nederlandsche schepen in staking gegaan vanwege het feit dat naar de stakers beweren er materiaal geladen wordt dat gebezigd zou worden ter onderdrukking van het inheemsche Indonesische bestunr dat is ingesteld De afdeeling Brisbane van de Waterside Workers Federation heeft besloten de actie der Indonesische bemanning te steunen Ontevredenheid in Londen Naar verluidt zal een overeenkomst tusschen Rusland en de voorloopige Hongaarsche Regeering omtrent een 5jarenplanvan economische samenwerking tot standzijn gekomen De correspondent van de Sunday Times schrijft dat de regesringen van Engeland en de V S de verwikkelingen welke doer dit pact zijn geschapen in overweging hebben genomen Hij voegt eraantoe dat noch Londen noch Washingtonvan te voren op de hoogte waren gesteld omtrent deze overeenkomst waardoor Rusland gelijkwaardig partner zou worden in een monopolistische staatscontrole en explotntie van groote Industrieën natuurlijke ïiulpbronnen landbouw en transportwezenIn Hongarije De correspondent van de Observer zegt dat berichten uit Boedapest er op wijzen dat door de aankondiging van deze overeenkomst de politieke crisis inHongarije is geschaad en dat de ratificatievan ket oact in vele kringen op met trots den journalisten verroeste messen en sabels van allerlei grootte en vorm getoond alsmede bamboesperen stokken geweren en zelfs een voorlaadgeweer waar zij beslag op gelegd had De Jappen bezitten vele pantserwagens waaronder op de Amerikanen buitgemaakte verkenningswagens waarvan slechts een enkele voldoende zou zijn om elke soort wanordelijkheid den kop in te drukken Nishida weet volgens zijn zeggen niets van de beruchte terroristische organisatie Kipas Hitam de zwarte waaier Geen enkele Europeaan al dan niet gewapend ondervindt overlast Feitelijk zijn het de Japanners zelf geweest die omdat zij werden aangevallen de kwestie van strengere bewaking te berde hebben gebracht en oorzaak zijn van de verhoogde patrouilleactiviteit Deze veroorzaakt vooral om en bij ons hoofdkwartier groote last door het voortdurend salueeren Men vraagt zich af of de Jappen ons hier beschermen of wij hen Volgens een niet bevestigd bericht zouden de hoogst geplaatste persoonlijkheden der Kempei van Java gevlucht zijn Volgens een ander bericht uit dezelfde bron zouden allen op weg naar Japan gedood zijn toen hun schip doer de geallieerden in den grond werd geboord De vereeniging Tonari Boemi die hier In het centrum en de voorsteden gedurende den oorlog moest waken tegen wanordelijkheden was samengesteld uit allerlei elementen der bevolking en Japanners Zij werd geleidelijk aan belast met de distributie van voedingsmiddelen Zij heeft geleid tot een samenwerking tusschen de districts hoofden die elkaar aanvankelijk heftig bestreden lossing van de kwestie der controle op den Donau welke op de agenda van de Londensche conferentie staat niet vergemakkelijkt zal worden door dit jongste voorbeeld van Ruslands neiging om zijn eigen weg te gaan in aangelegenheden welke het naar eigen beweging zal behandelen in samenwerking met zijn bondgenooten uit den oorlog De Geldsaneering In verband met het feit dat er verscheidene onjuiste berichten zijn gepubliceerd vestigt de Minister van Financiën er nogmaals de aandacht op dat alleen anderen dan natuurlijke personen dus stichtingen N V s erkende vereenigingen etc hun papieren geld door een gevolmachtigde zonder geldkaart en dus ook zonder het maximum van ƒ 300 per geldkaart in de inleveringsweek kan aanbieden Firma s en Vennootschappen onder firma hebben geen rechtspersoonlijkheid en de firmanten kunnen dus alleen op hun eigen geldkaart banken muntbiljetten inleveren tot een maximum bedrag van ƒ 300 per geldicciart KORTE BERICHTEN Wanneer de plannen hiervoor gereed zijn zal de afstand tusschen New York en Londen met viermotorige Lockheedtoestellen worden gevlogen Mosquitoi onderhouden thans een dagelijkschen vllegdlenst tusschen Londen en Weenen Drie vliegende reuze forten hebben een nonstopvlucht van 5995 mijl gemaakt van Japan naar Chicago Bij Singapore is een Japansch concentratiekamp ontdekt waar tieaduizenden Javanen waren ondergebracht De ergerlijkste toestanden deden zich hier voor Een Brltsch vlagofficier heeft verklaard dat het jaren zal duren alvorens de Indische wateren schoon zullen zijn van mijnen De Heer P A Kerstens oud minister van Koloniën zal binnenkort naar het verre Oosten vertrekken De straatcollecte die Zaterdag ia de Hoofdstad is gehouden ten bate van het Ned Roode Kruis heeft niet minder dan anderhalve ton opgebracht Hierbij is niet inbegrepen de 10 pet van de recette van de beide kermissen de 5 pet van de recette van een de revue in AFSCHEID Daar gaan ze dan de vieze vettige ge schcurde zilverbons de tientjes vijf en twintlgjts en wat dies meer zij Vanavond kunnen wij ze voor het laatst voor ons uitspreiden op tafel en nog eenmaal de handteekening van Rost van Tonningen bekijken Hij toch was de man die onze financiën radicaal In het honderd stuurde en met zijn papiermolenproducten verdwijnt ook zijn naam weer van de bankbiljetten Zoo wordt ook het papiergeld gezuiverd van de blaam die hij er op geworpen heeft Bij velen heeft de gedachte postgevat dat het geld nu toch niets meer waard is en men van zijn ingeleverde biljetten nooit terug zal zien Dat is natuurlijk een foutieve opvatting voor zoover het de bona fide bezitters betreft Speciaal de verloofden zijn per radio door den Patriot gerustgesteld Bij de deblokkeering zal hun alle medewerking worden verleend waar het de inrichting van hun toekomstige wening betreft Voor zwarte Piet gaat deze regel wel op En deze heeren hebben zich er de laatste week wel naar gedragen ook OpdeAmsterdamsche kermis kwam het voor dat jongelui in de autobaan plaats namen en met f 10 tegelijk betaalden Was dat opgereden dan vojgde een nieuw blljetje Ook andere staaltjes zijn bekend geraakt en het is niet noodig ze hier nogmaals op te rakelen Nu is het uit En vol verwachting klopt thans inderdaad ons hart Wat zal er nu gebeuren Zullen de arbeidsschuwen nu inderdaad naar werk gaan zoeken Zullen de achtergehouden voorraden inderdaad los komen ten bate van de getroffen gebieden Het valt nog niet met zekerheid te zeggen Wel kan men goed vertrouwen hebben dat de door Min Lieftinck genomen maatregelen ook op deze gebieden van Ingrijpende beteekenis zullen zijn Nieuw geld zal nu zijn intrede doen in de Nederlandsche portemonnaies Hepenlijk wordt er tevens een nieuwe geest vaardig over de bezitters En met deze ietwat philosopkische beschouwing willen wij dan het oude onzuivere bankpapier een laatst vaarwel toeroepen STADSNIEUWS Geen waarschnwingen meer Zaterdag j l heeft de politie de laatste waarschuwingen gegeven aan hen die op de bekende dagen hun Kleiwegje loopen en daarbij tevens van den openbaren weg gebruik maakten Het zal In het vervolg geedkooper zijn wat minder haast te maken en den op enbaren weg niet meer als wandelpad te gebruiken Nieuwe Lijst van Bevrijde Nederlanders Van A N P Aneta ontvingen wij een nieuwe lijst Tan bevrijde Nederlanders in het verre Oosten welke ter inzage op on s bureau ligt De Heer J H J M Chappin die na de bevrijding als team leider van het Nederlandsche RoodeKruls Hulpkorps in Gouda arriveerde en van hier naar Venio vertrok is benoemd tot Provinciaal Hoofdgemachtigde voor Limburg van N V H H A R K Oh oh wat jammer Op de Veerstal kwam een vrachtauto met aanhangwagen In botsing met een stilstaande driewieler van een melkboer die een passeerende legerwagen den weg wees Door het weigeren van de remmen kon den bestuurder S uit Zalt Bommel niet tijdig genoeg de vrachtauto tot stilstand brengen zoodat een aanrijding onvermijdelijk was De bakfietsbestuurder Z uit da Gansstraat kreeg schaafwonden aan beide beenen de bakfiets die O wonende in de Karekietstraat toebehoorde was ernstig beschadigd terwijl 65 liter melk 30 liter karnemelk enj 6V2 liter yoghurt verloren ging Centrale van Bunrtvereenigingen Dezer dagen is aan alle buurtvereenigiagen een circulaire verzonden waarin een zoodanige wijziging in de organisatorische o Ofit der Centrale wordt aangekondigd dat alle vereenigingen medezeggenschap verkrijgen in het beleid der Centrale In verband daarmee worden alle vereenigingen dringend verzocht op hun eerstvolgende districts vergaderlng vertegenwoordigd te zijn Reeds bestaande of in oprichting zijnde buurtvereenigingen die bovenbedoelde circulaire niet hebben ontvamgen gslieve hiervan kennis te geven aan den Secretaria der Centrale J Th Imholz Coornhertstraat 7 alhier WcuUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I Licht tot half bewolkt Vannacht nog buiig in de kuststrook Morgenochtend plaatselijk mist Overdag licht tot half bewolkt koud Matige wind Wat is er in Gouda te doen Woensdag 26 September Vrije Evang gemeente 3 uur n m Gebedsuur Thalia Theater I Vrijdag l m Woensdag Pépé Ie Moko Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag De Vloot waarop wij dienen Réunie Vrijdag t m Donderdag Je kunt het toch niet meenemen Vanaf Vrijdag op de Markt Circus Renz BELANGRIJK Morgenavond zal de minister v Financiën voor de radie spreken over de deblokkeering van het geld Max Blokzijl is ter dood veroordeeld De Blocq van Scheltinga kreeg levenslang Stichting 1940 1945 Op den avond welke in Concordia werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van den Heer Aantjes werd op diens initiatief een collecte gehouden ten bate van de Stichting 1940 1945 De opbrengst bedroeg f 181 36 Nienwe voetbalvereeniging Op de gisteravond gehouden vergadering vaii de voetbalvereeniging Victorie W st onderafd van de buurt ver van gelijken naam is besloten de uit haar leden bestMnde voetbalclub officieel op te richten All naam werd gekozen Victorie Wedstrijdsecretaris is de heer Eikenboom Kon Wilhclminaweg 219 Gonwenaar in Rangoon bevr d Mevrouw L A v d Bos Kroederi beeft heden bericht ontvangen dat haar broer de heer H J Krocders in Rangoon bevrijd is De heer Kroeders heeft als onderoiBcler schrljver aan boord van de Tromp gevaren en als zoodanig deelgenomen aan den slag in de Javazee Dat dit bericht door vele vrienden en kennissen met vreugde begroet zal worden behoeft wel geen betoog Kroger laan Kinderre vne De opvoering van de Krugerlaan Kinder revue Holland Indië die oorspronkelijk was vastgesteld op 29 September a s istotnader order uitgesteld daar de Schouwburg op dien datum niet beschikbaar is Wij komen hierop nog nader terug Geldinlcvering Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter openbare kennis dat de inlevering van halten omloop te stellen bank en muntbiljetten en zilverbons behalve bij de reeds gepubliceerde kantoren ook kan geschieden bij den Ontvanger der Rijksbelastingen en bij den Ontvanger der Registraties Karnemelk sloot 20 Gouda 25 September 1945 Burgemeester en Wethouders voornoemd Jamei Van As Secretaris Lo S Wat moet U morgen doen Als Uw naam ligt tusschen AAPJES en DITMARSCHmoet U tusschen 9 en 17 uur bij een derdaartoe aangewezen bankinstellingen Uw reiteerende bank en muntbiljetten ea zilverbons inleveren U moet meebrengen de geldkaart en bijbthoorcnde distributie stamkaart Maximaal mag per geldkaart f 300 worden Ingeleverd Levert U minder dan f 100 4n dan wOrdt door het inleverkantoor het vakje geldkaart A I resp geldkaart B I van de geldkaart verwijderd Komt vooral op den voor Uw naam bestemden dag