Groot Gouda, woensdag 26 september 1945

Zorg voor weggevoerden tijdens de bezetting Toen in 1942 de eerste Gouwenaars werden weggevoerd als gijzelaars vatten de echtgenooten het plan op om hun mannen aanvullende levensmiddelen te zenden Toen het aantal weggevoerden grooter Xwerd doordat ook de politieke gevangenen en krijgsgevangenen werden gedeporteerd kwam er al spoedig een comité tot stand aat begreep dat ook voor deze slachtoffers iets moest worden gedaan Mevrouw A H Huisman v Aalst werd de ziel van dit comité dat bonnen ophaalde de medewerking van bakkers slagers en kruideniers inriep en ook verkreeg en grossiers in tabaksartikelen eveneens tot medewerking wist te brengen Mevr Huisman zorgde er met haar staf voor dat er elke maand via de familie pf een centraal punt een pakket naar de weggevoerden kon worden gezonden Het comité moest natuurlijk clandestien werken en deswege kon ook nimmer een oproep geplaatst worden Voor geld In het verborgene kwam er echter naast vele gaven in natura een totaal bedrag van ƒ 2438 38 binnen dat geheel voor den aankoop van versnaperingen en levensmiddelen bestemd werd Ook de illegale organisatie Natura gaf haar gewaardeerde steun waarvoor het comité uiterst dankbaar was Met de feestdagen zooals Paschen of Kerstmis kon dik Openstelling Stedelijke Librye De Conservator deelt mede dat de Stedelijke Librye de oude wetenschappelijke en historische bibliotheek der Gemeente Gouda Oosthaven 9 na grondige schoonmaak weder toegankelijk is en wel des Woensdags en s Zaterdags van 2 4 uur Er komt schot in Door den P O D te Gouda zijn thans rond 100 gevallen afgehandeld Het betreft hier 40 gevallen voor het Bijzonder Gerechtshof en 60 voor het in te stellen Tribunaal Deze zaken zijn nu voor berechting gereed en de dossiers zijn aan de betreffende instanties toegezonden Twee gevallen n l die van Laurier den verrader van den Heer Hoonhout en Maartje van Eijk die onder andere de huiszoeking bij den Heer Langeraar arrangeerde stonden reeds op de rol doch zijn voor onbepaalden tijd uitgesteld Het zal onzen lezers genoegen doen te vernemen dat ook de verraders van den Heer de Korte te weten Noll en Mej Kamstra onder de te berechten gevallen zijn BURGERLIJKE STAND GEBOREN 21 Sept Lucas F zoon van F Sietsma en H J Stubbe IJssellaan 123 Willem H zoon van W de Groot en H Liezenga Gouwe 111 24 Sept Anthonius C zoon van E M E Ehlert en J M Chr Loef Nieuwe Haven 296 OVERLEDEN 21 Sept J de Bruin oud 87 jaren weduwe van J D de Vos 22 Sept M Holthuijsen oud 5 weken De postwissel Mej R dacht een buitenkansje te hebben toen Tante Pos de vergissing beging door haar een postwissel te doen toekomen groot ƒ 55 die niet aan haar geadresseerd was Dat de postbesteller per abuis verkeerd bezorgde was niet in den haak Erger was het dat zij haar handteekening eronder plaatste wat haar een paar dagen voorarrest een hoop last en een proces verbaal kostte DISTRICT S NIEUWS WADDINXVEEN Burgerlijke Stand Aangiften van 20 t m 26 September 1945 GEBOREN Hendrik B z van H v d Bor en K de liruln GEHUWD M Versluia en M H Sol A R M Zuure en M M van Vliet OVERLEDEN L de Vries 41 wed van B Dijkstra W Wijtsma 31 j echtg van N Overstcege Opbrengst c llecten voor 1940 45 Aan de kas van de Stichting 19 lO 45 kon als resultaat van aihler gehouden collecien o a tijdens de allegorischen optocht op 30 Augustus j l en in verschillende bijeenkomsten warden afgedragen epn bedrag van f 7 795 97 Geen Duitschers in te annexeeren gebied Voor zoover het te vereeoigen is met de exploitatie van hei te annexeeren gebied moet worden gestrcpfd naar een volledige ontruiming door de Duitsche bevolking omdat ook de qreosbevolking zeer sterke Nat Soc neigingen hdd wat op den duur een gevaar zou vormen voor de politieke meeninpsvorming in ons land wijls iets extra s worden gegeven zooals stroopwafels of bonbons De dames Huisman Goedewaagen Baale en van Kranenburg verzorgden het moeilijke werk van de verdeeling met groote toewijding De suikerdames zorgden voor den maandelij kschen aanvoer terwijl een groep jongelui die bij de bezettende macht niet zoo in de gaten liep den afvoer verzorgde Er werd streng toegezien van hoogerhand dat weten de ouders van een in Duitschland vertoe venden krijgsgevangene en Mevr Huisman zich nog wel te herinneren Toen Mevr Huisman n l door een ijverigen marechaussee gesignaleerd werd volgde er een bezoek van Renner en Oudenaarden Alles liep echter goed af al moest soms de geheele administratie de kachel in Thans is er een comité gevormd uit de gijzelaars krijgsgevangenen en politieke gevangenen uit Gouda dat op Vrijdag 28 dezer aan Mevr Huisman en haar staf dank zal betuigen voor het vele dat door d eze dames verricht is AUerwege heeft het comité grooten bijval onfmoet en het stelt zich voor door een stoffelijk blijk uiting te geven aan de dankbaarheid dergenen die door dien arbeid van deze dames in den tijd van hun ballingschap het bewijs van Gouda s medeleven hebben kunnen ondervinden BU ITENLAND Egyptes standpunt ten aanzien vaa Engeland De Egyptische eerste minister Mahmoed Farmy Nokrasji Pasja heeft een verklaring afgelegd die vooral betrekking had op Engeland en weer in het bijzonder op de door Egypte verlangde verwijdering der Britsche troepen van Egyptisch grondgebied Egypte wenscht voorts vereenlging met den Soedan Baflelach Amerikaansche olie overeenkomst voor het Midden Oosten Een dreigende botsing van Britsche en Amerlkaansche oliebelangen in het middenoosten is naar Reuters diplomatieke correspondent meldt voorkomen door het bericht dat zoojuist in Londen een herziene olieovereenkomst tusschen Engeland en de Ver eenigde Staten is onderteekend Hoewel omtrent den inhoud van de overeenkomst door de genoemde ministers geen nadere mededeelingen werden gedaan kan worden aangenomen dat de gesloten overeenkomst bepaald dat beide partijen op voet van gelijkheid toegang zullen hebben tot de olievoorraden van het midden oosten Japanners de slechtste mathematici ter wereld De Japanners zijn de slechtste en meest absurde mathematici ter wereld verklaren de krijgsgevangenen Om een groep gevangenen te tellen was het de gewone procedure dat zij het aantal beenen telden en dit dan door twee deelden De rekening klopte bij een tweede telling nooit Toen de Japanners eens vermoedden dat er twee krijgsgevangenen uit het kamp gevlucht waren telden en hertelden zij herhaaldelijk waarbij ze nu eens tot een hooger dan weer tot een lager cijfer kwamen doch nimmer twee maal den zelfden uitslag verkregen Zelfs nadat de twee gevangenen waren teruggekeerd waren de wachten nog niet in staat tot een behoorlijk kloppende telling BINNENLAND lersch vee voor Nederland De Prins Willem van Oranje uit Rotterdam wordt uitgerust voor transport van vee voor Nederland Vermoedelijk worden tweehonderd stuks gezonden die alle in prima conditie zijn om direct na aankomst in Nederland geslacht te worden Dit transport is georganiseerd door den Nederland schen Consul Generaal alhier in het lersche departement Buitenlandsche Zaken Het vee is aangekocht door ambtenaren van het lersche Departement van Landbouw De Amsterdamsche Tram gaat langer rijden Met ingang van Woensdag 26 September a s zullen de trams en autobussen uitsluitend op werkdagen rijden van 6 30 10 uur en vin 14 30 18 uur des Zaterdags van 6 3014 uur De Airborns danken de verkenners üe Amerlkaansche parachutisten die op Nijmegen s bevrijdingsdag zoo hartelijk door de bevolking der Karel stad zijn gefêteerd hebben in een buitengewoon aainltge attentie hun dankbaarheid geuit aan de Nijmeegsche bov scouts die zich van hun taak van orde commissarlssrn zoo keurig gekweten hebben De jeugdige generaal Gavin heeft n l aan den burgemeester een duizendtal insignes gezonden zooals de airborns die op hun veld muts gedragen en daarbij aan de padvinders het recht verleenen die onderscheidingsteekens op hun uniformen te hechten In een begeleidend schrijven betui en de manschappen op hartelijke wijze hun waardeering voor de Nijmeegsche jongens Verbeteringen in land en tuinbouw op komst Kunstmest wordt verstrekt De minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening Ir S L Mansholt heeft gisteravond een radiorede gehouden ter inleiding van een nieuwe reeks causerieën over land en tuinbouw die voortaan elke week zullen worden uitgezonden De minister herinnerde aan het feit dat 180 000 ha In Nederland geïnundeerd zijn geweest en ten deele nog onder water staan 50 000 ha zijn opgeruimd voor aanleg van mijnenvelden versterkingen en vliegvelden Duizenden boerderijen zijn vernield 150 000 ha konden niet of niet voldoende worden bebouwd H t behoort tot de werkzaamheden van den dienst landbouwherstel de ontstane schade te regelen en af te wikkelen directe hulp te verschaffen aan de getroffen bedrijven en steun en leiding te geven bij het weer in cultuur brengen van het geïnundeerde gebied Hierbij zal tevens de gelegenheid aangegrepen kunnen worden d m v ruilverkavelingen herontginning en ontwatering on gewenschte toestanden uit den weg te ruimen De Rijkslandbouwvoorlichtlngsdienst de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdiensten het landbouwonderwijs van de directie van den landbouw zullen In de toekomst evenals voorheen nuttig kunnen werken Het gaat immers om boeren en tuinders die hun vak goed verstaan en producten aan den markt willen brengen die geëxporteerd kunnen worden Want Nederland is niet denkbaar zonder Hinken agrarischen export Er zal dan ook aan de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit uitbreiding gegeven worden Boeren tuinders en veehouders zullen vooral naar een rationeel bedrijfsbeheer dienen te streven Vakbekwaamheid speelt hierbij een groote rol Er wordt gedacht aan cursussen en Instellingen waar landarbeiders hun vak goed kunnen leeren Tenslotte deelde de minister o m nog mede dat de noodlge stappen zijn genomen om vóór 1946 een hoeveelheid kunstmest aan den landbouw te verschaffen overeenkomende met het halve verbruik van normale jaren De minister zal waken tegen uitbreiding van het ambtelijk apparaat Thans wordt nog veel door de overheid gedaan wat evengoed verricht kan worden door de be drljfsgenooten fn organisch verband Een landbouworganisatie met verordenende bevoegdheid wordt op het oogenblik zoo sterk verlangd dat het welslagen er van met zekerheid mag worden aangenomen De Nederlandsch Indische regeering begin October naar Batavia Van gezaghebbende zijde verwacht men met stelligheid dat de eerste geallieerde troepen op 4 October te Batavia zullen landen Vermoedelijk zullen de geiUleerde troepen op 14 October bij Soerabaja aan land gaan Ook Padang Sumatra s westkust en Medan Sumatra s oostkust zullen in de eerste helft van October worden bezet Verwacht mag worden dat Lultenant Gouveneur Generaal van Nederlandsch lndië Dr H J van Mook begin October uit Brisbane zal vertrekken en gelijktijdig met de geallieerde troepen In Batavia aan land zal gaan Voorts wordt gemeld datdc buitenqewe5ten Makassar en Timor zijn bezeten vermoedelijk ook Ambon en Menado Deze berichten zijn van het uiterste belang wanneer men ze beschouwt in het licht van de recente mededeelingen over den politleken toestand op Java Spoedig herstel van de 1 chtverbicding met Indië Naar de Ind redacteur van A N P aneta verneemt hebben de onderhandelingen In Amerika van den directeur der K L M den heer Plesman er toe geleid dat Nederland binnenkort weer over vliegtuigen zal beschikken waarmede de luchtlijn Amsterdam Batavia zal worden geopend Een historische dag Vandaag Is het juist 9 jaar geleden dat de Nederlandsche Regeering onder den druk der omstandigheden besloot den gouden standaard los te laten En vandaag Is het loopende bankpapler ongeldig verklaard De huidige maatregel zal in de geschiedenis wel van grooter belang blijken te zijn dan hetgeen toen gebeurde De schade in Arnhem Het blijkt thans dat in Arnhem slechts 156 panden onbeschadigd gebleven zijn 3518 hulzen zijn geheel verwoest Een veel groater aantal is min of meer ernstig beschadigd Van de 935 bedden in de ziekenhuizen zijn er slechts 395 over Ondanks dat hadden zich op 1 Sept al weer 89 000 Arnhemmers in hun stad gevestigd Nieuw gat in de Nollendijk In de Nollendijk bij Vllsslngen Is gisteren door het slechte weer een nieuw gat geslagen Men hoopt deze tegenslag echter spoedig te boven te komen Zakenlieden naar Indië Dezer dagen zullen een aantal figuren uit het Nederiandsch Indische oedrij sleven naar het Oosten vertrekken Bij de uitzending van personeel onder super commando voorloopig van de N l C A heeft men van hoogerhand een groot aantal categorieën onderscheiden Een groot deel daarvan gaat per schip naar den Indlschen Archipel anileren die sleutelposities bekleeden en de Nsd Indische regeering van advies zullen dienen zullen per vliegtuig naar Indië gaan althans worden hiertoe pogingen in het werk gesteld en gezien de ietwat gunstiger vervoerssituatie bestaat alle hoop dat deze zullen gelukken Onder deze personen die om der wille hunner gewichtige functies prioriteit wordt verleend voor een snelle reis is een groep van rond twintig personen die het Indi che bedrijfsleven representeeren Zoo gaan er menschen voor de rubber iemand voor het bankwezen alsook personen voor de scheepvaart het electrlciteltswezen de suiker en andere cultures Deze personen die in het herstel van het Indische bedrijfsleven een belangrijke rol zullen spelen zullen tevens de overheid hun adviezen doen toekomen Een deel van de personen met prioriteit voor luchtvervoer is reeds naar Londen gevlogen In totaal zullen op deze wijze een groep van 130 menschen op de snelste wijze naar Indië worden gebracht Het grootste deel is al naar Engeland gevlogen een gedeelte daarvan is reeds uit Engeland vertrokken De zuivering in Zuid Holland In de Prov Z Holland zijn thans 2303 ambtenaren geschorst en 404 gestaakt De zuivering onder het overheidspersoneel is daarmede in deze provincie vrijwel voltooid Giften als bedrijfsonkosten Binnenkort zal een Koninklijk Besluit tot stand komen waarin zal worden vastgesteld dat giften gedaan door rechtspersonen die onderworpen zijn aan de Vennootbelasting 1912 zooals N V s Coöperatieve vereenl gtngen Stichtingen enz zullen woiden beschouwd als bedrijfsonkosten Hieronder vallen dus uitgaven ten algemeene nutte en die voor liefdadlfe kerkeliJKe en dergelijke doeleinden Giften aan Ned Volksherstel kunnen roet Ingang van het jaar 1945 In alle gevallen als bedrijfsonkosten worden aangemerkt In de tweede plaats Is thans goedgekeurd dat qiften kunnen worden overgeschreven vanaf geblokkeerde bankrekeningen De gever dient hiertoe een acte van overdracht In triplo In te vullen Een exemplaar van deze ingevulde acte moet worden gezonden aan de bank waarbij de geblokkeerde rekening wordt aangehouden Ten slotte kunnen wl nog mededeelen dat door N V H met het Ministerie van Financiën besprekingen worden geveerd teneinde de geblokkeerde rekeningen van N V H te ontdooien Briefpostvcrkeer weer normaal De P T T deelt mede dat met Ingang van 1 October a s alle bestaande tijdelijke gewichtsbeperkingen in het binnenlandsch briefpostvcrkeer zijn opgeheven zoodat men van dien datum af weer alle briefpost zal kunnen verzenden op de vroegere voor waarden en tarieven Zondags roeer treinen Vanaf Zondag 7 October zullen in het Westen des lands d i boven de groote rivieren en ten Westen van de IJssel een aantal treinen woiden Ingélascht De dienstregeling die nog nader zal worden bekend gemaakt zal ongeveer zoo zijn als die op werkdagen Op de volgende trajecten zullen evenwel des Zondags nog geen treinen loopen Den Helder Alkmaar Alkmaar Enkhulzcn en Zaandam Hoorn Export propaganda in het buitenland Bij de zich allengs vertoonende kwanti tlef sterke behoefte aan meerdere actie voor de productiemogelijkheden van ons vaderland speciaal In den grooten opbouw wordt van bevoegde zijde overwogen een gezamenlijke export propaganda in het buitenland te doen plaats vinden Een en ander kreeg de aandacht van den export propa ganda manager R A F en deze deed het voorstel om over enkele weken een serie annonces als vorm van publiciteit in New Yorksche bladen te doen verschijnen Zulks door gezamenlijk optreden van belanghebbende ondernemingen Men kan zich wenden tot de Section Publicity N LS Netherlands Intelligence Service Anton de Haenstraat 118 Den Haag waarbij eenigen spoed wenschelijk is Luchtdienst Amsterdam Parijs De P T T deelt mede dat in verband met het feit dat met ingang van 24 September j l op Maandag Woensdag en Vrijdag een luchtdienst zal worden onderhouden tusschen Amsterdam en Parijs Brieven en briefkaarten voor Frankrijk zullen van dien datum af per luchtpost worden verzonden zonder daarvoor luchtrecht verschuldigd is terwijl voor drukwerken enz een luchtrecht is vastgesteld van 5 cent per 20 gram