Groot Gouda, woensdag 26 september 1945

De Opzet van Oog en Oor Het is de bedoeling dat in iedere provincie een Districtsbureau wordt gevestigd dat tot taak heett alle klachten vragen en nieuwe ideeèn van de bevolking op te vangen en na te gaan Van alle klachten wordt aanteekening gehouden Deze gang van zaken is van bijzonder belang in verband met talrijke klachten over het gedrag van verschillende ambtenaren De beruchte bureaucratie schijnt over een taai leven te beschikken Van min ot meer ofiicieele zijde is zelfs aan den Regeeringsvoorlichtingsdienst de suggestie gedaan een campagne tegen de bureaucratie op te zetten Agentschappen en Correspondenten Onder het Districtsbureau ressorteeren Agentschappen ij worden in alle plaatsen boven de 15 000 inwoners gevestigd In kleinere plaatsen komen correspondenten Deze correspondenten zullen voor de bevolkmg ter plaatse een verbindingsschakel vormen Zij zullen uitgebreide gegevens en adressendossiers ter beschikking Icrijgen Ue leiders der agentsclfeppen zal worden gehonoreerd Deze agentschappen werken bovendien met plaatselijke werkcommissies Nadrukkelijk zij nog vastgesteld dat alle Propaganda zoowel aan opzet als aan werkmethode van Oog en Oor vreemd is en zal moeten blijven Met belangstelling zien wij de ontwikkeling van dit nieuwe instituut tegemoet Zout voor de inmaak Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad deelt mede Hét extra zoutrantsoen van 250 gram dat voor de inmaak gedistribueerd wordt is het beste besteed wanneer men het voor zure snijboonen of zuurkool gebruikt Bij deze inmaakmethode waarvoor niet veel zout noodig is gaan slechts weinig voedingsstoffen verloren in tegenstelling met den inmaak in veel zout Wciarbij een groot verlies aan voedingsstoffen optreedt doordat deze in de pekel en in het afkookwater overgaan Zure snijboonen 20 kg snijboonen 250 gram zout de hoeveelheid van een bon 1 kopje karnemelk 100 a 150 gram suiker De boonen afhalen wasschen fijnsnipperen en met het zout en de suiker zoo lang kneden tot pekel gevormd wordt De boonen overdoen in een Keulschen pot stevig aandrukken en zoo nu en dan een scheutje karnemelk toevoegen een schoonen doek erop leggen en langs de kanten instoppen een plankje en een steen erop plaatsen en voor het stof een doek bord ot deksel op den pot leggen Uen pot de eerste 14 dagen op een vrij warme plaats b v in de keuken UI buiten aan den zonkant wegzetten Hem daarna op een koele vorstvnje plaats bewaren Na 14 dagen de kimlaag schimmel die zich op de pekel boven het doekje gevormd heeft verwijderen Steen plankje en doek schoonwasschen en weer op de snijboonen leggen en deze bewerking herhalen wanneer dit noodig blijkt Wanneer de groente niet meer onder het vocht staat dan een lichte zoutoplossing 2 gram zout per liter toevoegen tot ze onder staat Na 6 a 8 weken is deze inmaak goed Hij kan ongeveer 7 maanden bewaard worden Het verdient aanbeveling bij het gebruik de groente niet langer dan 15 minuten te koken Zuurkool 12 kg witte kool 8 kg savoye kool 250 gram zout de hoeveelheid van 1 bon zoo mogelijk 10 peperkorrels en 5 jeneverbessen 1 kopje karnemelk De kooien schoonmaken en van een paar de buitenste bladeren apart houden De kool zeer fijn snijden of schaven De heele hoeveelheid met het zout en de karnemelk vermengen en zoolang kneden tot er schuim komt en er pekel is De bodem van het zuurkoolvat of den inmaakpot met de heele bladeren bedekken de kool in den pot over doen en stevig aandrukken KORTE BERICHTEN De Belgisch Spaansche onderhandelingen over de uitlevering van den Rexistenleider Leon Degrelle aan België zouden hervat worden nu is vastgesteld dat hij niet zooals aanvankelijk als oorlogsmisdadigerzal worden beschouwd doch als gewoon misdadiger in welke hoedanigheid hij kanworden uitgeleverd Generaal de Gaulle heeft van President Truman een Douglas C 54 Skymaster ten geschenke gekregen De danseres encamacion Lopez internationaal bekend als Argentinita is teNewYork na het ondergaan van tweezware operaties o verleden De Philippijnsche verraders en collaborateurs zullen door inheemsche volksrechtbanken worden berecht zonder Amerikaansche bemoeienis Generaal Eisenhouwer heeft vijf grooteindustriëele ondernemingen beschikbaar gesteld voor hersteldoeleinden ten behoeve vande vereenigde volkeren DE TWEEDE KAMER BIJEEN De dag van heden kan men als een bijzonde beschouwen in de geschiedenis van ons volk Een van de beide takken der volksvertegenwoordiging de Tweede Kamer kwam weder voor het eerst na de bevrijding bijeen Het was thans niet de door de Grondwet voorgeschreven Kamer van honderd maar de oude niet aangevulde Kamer die vele leege banken te zien gaf door bedanken of overlijden van leden en verwijdering van landverraders en nog een ander element dat onzuiver werd bevonden De beide Kamers zullen spoedig worden aangevuld wanneer het wetsontwerp houdende regelen omtrent de voorloopige Staten Generaal wet zal zijn geworden Toen de Voorzitter Mr J R H van Schaik den Voorzitterszetel innam was mede het geheele Kabinet tegenwoordig De Voorzitter hield de volgende rede Geachte medeleden Na de lange bange jaren van scheiding verheugt het mij de vertegenwoordiging van het Nederlandsche volk weder te hebben kunnen bijeenroepen Vele leden zijn ons sindsdien ontvallen waarvan verscheidene door den dood Laten wij hen die als goede Nederlanders met ons hebben samengewerkt en die meerendeels gedurende tal van jaren hun werkkracht en talenten vol toewijding hebben gegeven aan de behartiging van s lands welzijn met dankbaarheid blijven gedenken De laatste maal was de Kamer in vergadering bijeen enkele uren nadat op dien rampzaligen lOden Mei van het jaar 1940 de vijand onder bedriegelijke voorwendsels ons land was binnengedrongen Ondanks de dapperheid waarmede onze strijdkrachten op de meest eervolle wijze hunne plicht jegens het Vaderland hebben vervuld hebben zij ten slotte voor de overmacht moeten wijken en is onze bodem helaas na korten tijd overweldigd Sindsdien heeft ons volk eene harde en mededoogenlooze bezetting te verduren gehad Bene bezetting die voor geen methodes hoe geraffineerd wreed en misdadig ook bleek terug te deinzen teneinde het volk ook tot geestelijke onderwerping te brengen Bij die ijdel gebleken pogingen om ons tot verraad aan eigen zaak te bewegen werd bij voorkeur gebruik gemaakt van de hand en spandiensten van dat kleine gedeelte der bevolking dat zich daardoor van de diepe en blijvende verachting van allen die het hart op de goede plaats dragen heeft verzekerd Na zijn rede nam de minister president Prof Ir Schermerhorn het woord Hij noemde het een historisch oogenblik dit moment waarop een symbolische daad verricht werd en tevens een belangrijke stap werd gedaan om ons volk uit den chaos naar regelmatige toestanden te leiden zooals die in de constitutie besloten liggen Wij staan voor de taak van wederopbouw en recpnstructie voor den strijd tegen den chaos welke zoowel in ons Volksleven als buiten onze landsgrenzen heerscht aldus de minister Op dit oogenbhk voltrekt zich ook de bevrijding der gebiedsdeelen overzee Wat huiverig denk ik eraan zeide de minister dat daar dezelfde geestelijke ontwrichting zal heerschen die zich hier heeft doen gevoelen Hierna werd de vergadering afgebroken wegens de benoeming van Voorzitters der afdeelingen Tot Voorzitter der Commissie van Rapporteurs over het wetsontwerp houdende regelen omtrent de voorloopige StatenGeneraal is benoemd de heer Schouten De Voorzitter deelde ten slotje mede dat het in zijn voornemen ligt indien tijdig eindverslag over het wetsontwerp zal zijn uitgebracht de Kamer weder bijeen te roepen tegen Dinsdag 9 Oct te 1 uur De vergadering was hiermede afgeloopen DE REGEERING WIL WETEN WAT ER LEEFT Afdeeling Oog en Oor van den rcgecringsvoorlichtingsdienst Het laatste nummer van Commentaar het blad van den regeeringsvoorlichtingsdienst bevatte een artikel waarin de opnchtmg van de afdeeling Oog en Oor bekend v erd gemaakt Ue regeering staat op het moderne standpunt dat in een democratische staat een regeering meer nOodig heeft dan alleen een mond om tot het volk te kunnen spreken Zij heeft ook een goeden neus noodig om reeds op een afstand te kunnen ruiken wat er in het volk leeft aan wenschen klachten grieven en moeilijkheden De Regeeringsvoorlichtingsdienst heeft daarom een afdeeling geschapen die met dit 50Qrt werk is belast en haar Oog en Oor gedoopt In de meest letterlijken zin kan men zich met alle vragen verlangens en moeilijkheden wenden tot Oog en Oor Alleen itiet politiek en godsdienst laat Oog en Oor zich niet in Ook klachten en grieven op welk gebied dan ook ook tegen de regeering en haar beleid ja en dat ook vooral graag zullen zeer willig het oor van Oog en Oor vinden ZE KREEG EEH GOEDEH TIP Nargeni word je me r prettig bediend zuchtte ze Toen heeft haar riendin haar op de U N I E winkels gewezen En nu ilaat ze blij verrast op straat en weet zich voor het eerily weer als klant behandelJ QE © HtT IS PRETTIG WINKELEN BIJ DE OFFICIEELE PUBLICATIE Commissie Fentcner van Vlissingcn Door den Minister van Handel en Nijverheir is een commissie ingesteld welke tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gedragingen gedurende de vijandelijke bezetting van de navolgende personen Dr H M Hirschfeld Secretaris Generaal van de voormalige departementenvan Handel Nijverheid en Scheepvaarten van Landbouw en Visscherij Mr H L Woltersom laatstelijk Voorzitter van den Raad voor het Bedrijfsleven H G Hey Directeur van het Rijksbureau voor Textiel Algemeen Gemachtigde voor de inbeslaggenomen goederend Mr B J M van Spaendonck Directeurvan het Rijksbureau voor Textiel De Commisise is als volgt samengesteld Dr F H Fentener van Vlissingen Voorzitter Ir J W Albarda Mr Dr J Donner Mr G van Hall en L Neher leden Als Secretaris van deze Commissie fungeert Mr J Ie Poole Binnenhof 3 s Gravenhage Inlichtingen welke voor het onderzoek der Commissie van belang zijn kunnen tot 7 October 1945 schriftelijk zoo mogelijk in zevenvoud bij den Secjetaris worden ingediend Sigarettenprijzen worden verlaagd Met ingang van 1 October a s zullen de prijzen van sigaretten van Nederlandsch fabrikant door vermindering van de accijnzen van 75 cent op gemiddeld 60 cent per pakje van twintig stuks worden teruggebracht Het is niet mogelijk de prijzen van de geimporteerde sigaretten welke overigens slechts enkele malen in de distributie gebracht zullen worden te verlagen In verband hiermede wordt er op gewezen dat de prijs van ƒ 1 20 per twintig stuks vrijwel overeenstemt met de in Engeland geldende prijzen In talrijke landen zijn de sigarettenprijzen aanmerkelijk hooger dan de prijzen van voor den oorlog als gevolg van de stijging van de prij van de ruwe tabak Verplaatsing Grondkamer Met ingang van 17 September 1945 is de Grondkamer voor Zuid Holland verplaatst van Hotel Kuys Witsenburg Rijswijk Z H naar Bezuidcnhout 23 s Gravenhage Spreekuur wordt gehouden eiken Dinsdag des morgens tusichen 10 en 12 uur Zuiveriag uitgeverij boekhandel etc Ingesteld is een zuiveringsraad voor de uitgeverij behalve de uitgeverij van dag en nieuwsbladen tijdschriften en weekbladen den boekhandel leesbibliotheken en kiosken Klachten tegen ondernemers in deze bedrijven wegens handelingen in strijd met de nationale belangen gedurende den bezettingstijd kunnen worden gericht tot het secretariaat van dezen zuiveringsraad dat gevestigd is bij mr F P J Peiquin Parkstraat 37a s Gravenhage Klachten tegen uitgevers van dag en nieuwsbladen tijdsrhriflen en weekbladen moet n worden gericht tot de commissie voor de perszuivering die dezer dagen wordt ingesteld door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken Suiker voor bijenhouders Het Bedrijfschap v Pluimvee en Eieren maakt bekend dat binnenkort een distributie van suiker ten behoeve van bijenhouders zal plaatsvinden Waarschijnlijk zal een hoeveelheid van 5 kg per volk kunnen worden toegewezen Aanvragen tot het verkrijgen van deze suiker dienen te worden gericht tot Het Bijenhuls te Wagcningen of de honlngzeemerlj Het Zuiden te Boxtel De mogelijkheid bestaat dat een of meer bijenvolken ter beschikking zullen moeten worden gesteld van bijenhouders in de getroffen gebieden Mariene Dietrich de Amerikaansche filmspeelster van Duitsche afkomst is voor het eerst sedert 1931 in Berlijn teruggekeerd zoo meldt La Lanteme Radioprogramma van hedenavond 6 00 u 6 15 u 6 30 u Persbeschou wingen De Ster van den Dag Reginald Foresythe Het Rijk over Zee W S Bitter spreekt over Op Java te veel elders te weinig 6 45 u 7 00 u 7 15 u 7 30 u 8 00 u 8 15 u 8 30 u 9 00 u 9 15 u 10 00 u 10 15 u Tony Schifferstein speelt oude bekende melodieën Nieuwsberichten De Lecuona Cuban Boys Progr voor de Ned Strijdkrachten Nederland Herrijst Het Nationaal Instituut Brief uit Londen H Huizlnga Saluut aan Nederland progr aangeboden door de dan strijdkrachten in Nederland Min Lleftinck belicht de verdere perspectieven van de geldïuivering Gcd uit de Opera Rigoletto van Verdi Nieuwsberichten Avondwijding Ds T Boendermaker 10 30 u Dansmuziek De Regeering over de Indische Nationalistao Soekarno het hoofd van de Indische Nationalisten heeft thans een Kabinet van 17 leden samengesteld Hij verklaarde in een gehouden rede te zullen streven naar een vrij Indonesië dat niet langer afhankelijk van Nederland zal zijn De vorming van nieuwe politieke partijen in Indië stelt hij voorloopig niet op prijs Naar aanleiding hiervan heeft de Regeering verklaart dat de Ind Nat gedurende de Japansche bezetting met de Japanners hebben samengewerkt en een onverantwoordelijke actief hebben gevoerd onder de Indonisische opvarenden van de Ned koopvaardijvloot De Ned strijdkrachten en vooral de vloot hebben zich opgeofferd in den strijd tegen Japan ook in het belang van Australië Nu na de bevrijding hebben Ned hospitaalschepen meegewerkt aan de repatrieerlng van krijgsgevangenen en geïn terneerden naar Australië De Australische havenarbeiders mogen dit alles wel terdege overdenken voor zij doorgaan met hun onverantwoordelijke stakingen Zij weigeren thans Ned schepen te laden die hulp aan Indië gaan brengen onder het voorwendsel dat de vrije wilsvorming in Indië gebroken zal worden door Nederland Door deze actie komt echter de dringende hulpverleening ernstig in gevaar Agence France Presse bericht dat volgens den correspondent van de NewsChronitle te Boedapest de regeering vande Vereenigde Staten aan de Hongaarscheregeering zou hebben doen weten dat zijbereid is de diplomatieke betrekkingen metde huidige regeering te Boedapest te herstellen mits deze laatste de democratischevrijheden zal waarborgen In tegenstelling tot hetgeen de Vereenigde Staten hebben gedaan zal Groot Brittanpië de Hongaarsche regeering in detoekomst niet erkennen Een woordvoerder van de ArabischeLiga heeft verklaard dat Tripolis thans rijpis voor de onafhankelijkheid De Arabierenstaan gereed om aan alle Britsche Franscheen Itallaansche elschen weerstand te bieden Indien noodig met geweld De Arab leiders aldus de zegsman zijn het eens over dennoodzaak van het terugnemen van allevreemde troepen uit het midden Oosten De Noorschelandverradersleider Quisling is in verband met het tegen hem uitgesprokenvonnis in hooger beroep gegaan Hij heefter bezwaar tegen dat hij op grond van hetmilitaire recht veroordeeld is Volgens de laatste gegevens hebben de communisten in Parijs 28 zetels verkregen waartegenover de socialisten 12 en de Gaullistische Republikelnsche partij 14 Te New York Is een staking uitgebroken onder de liftbedlenden in de wolkenkrabbers In den Amerlkaanschen Senaat is eenaanval gedaan op de bezettlngspolltiek van generaal Mac Arthur Nlcolal Novikov waarnemend ambassadeur van de Sovjet Unie te Washington heeft bepleit dat Pranco als oorlogsmisdadiger moet terecht staan zulks op grondvan zijn aggrcssieve handelingen jegens deSovjetUnie Op grond van het feit dat de dirigent van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Eduard Phlllpse niet voldoende blijk heeft gegeven van zijn verantwoordelijkheid tijdens de bezetting is het hem tot 8 Mei 1948 verboden in het openbaar te dirigeeren Soekarno zou op Java een regeeringhebben gevormd van 17 leden