Groot Gouda, donderdag 27 september 1945

DISTRICTS NIEUWS STADSNlEUWt WADDINXVEBN De Kiompendistribntie De gemeentelijke klompeïidlstrlbutir verloopt nog niet naar Ieders wensch Vele zijn de nuttelooze verzoeken die dagelijks ter secretarie worden gedaan wanhopige moeders die ermede dreigen hun kinderen thuis te znllen houden omdat zij niets aan de voeten hebben om naar school te gaan an tuinders landarbeiders grondwerkers fabrieksarbeiders die niet meer naar hun werk kunnen wegens gebrek aan behoorlijk schoeisel De nood bij al deze menschen is hoog en bij vele anderen die niet komen klagen doch hun beurt afwachten dikwijls nog hooger Daar vele aanvragen van de genoemde categorieën nog niet konden worden geholpen spreekt het vanzelf dat aanvragen voor klompen om de wasch te doen of om op de volkstuin te werken voorloopig niet kunnen worden behandeld Dat de beoorskeling der aanvragen onder deze omstandigheden voor het gemeentepersoneel een zeer moeilijke en ondankbare taak is ligt voor de hand Immers in de eerste plaats dient rekening te worden gehouden met de aanwezige maten der klompen zoodat het voorkomt dat dringende gevallen moeten worden gepasseerd terwijl van een andere maat alle redelijke aanvragen kunnen worden toegewezen ja zelfs voor de zeer kleine maten geen aanvragen aanwezig zijn Dat in werkelijkheid voor vele ouders een paar kleine kinderklompen zeer welkom zou zijn is te begrijpen een en ander Is een gevolg van de beperking van het aantal aanvragen dat per gezin kon worden gedaan en waarbfl men de schooljeugd of vader den voorrang gaf In verband hiermede kan in dringende gevallen een extra aanvraag voor zeer kleine kin derklom pen ter secretarie worden In f ediend Wat betreft de schoolkinderen hiervoor zijn de berichten omtrent de schoenendistributie iets gunstiger Hopenlijk zullen zij op die manier kunnen worden geholpen Verwacht wordt echter dat nu de geldsaneering ten feit Is ook den klompenhandel wat ruimer wordt De handelaren zullen dan ook vermoedelijk weer spoedig een zending aankrijgen waarmede dan in de eerste plaats de dringende aanvragen van Juli j l zullen worden geholpen BINNENLAND Installatie vanJfeden van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers Gisteren vond in de Raadzaal de plechtige install tie plaats van een groot aantal leden vdn de U V V Het bestuur van deze sociale instellini dat bestaat uit de dames Mevr M Jamesvan der Hoep eicrevoorzitstcr Mevr M van Elk t Hoof voorzitster Mevr J H van Wijk Kouwenhoven secr Mevr A Bicknèse Roelofse penningmeesteresse Mevr A T Elzinga Posthumüs hoofd Huishoudelijke Dienst Mevr A Huls manvan Aalst en Mej C van Reenen hootden van den Socialen Dienst en Mevr T EykmanFebcr hoofd van den Koeriersdieast was hierbil aanwezifl Alvorens Burgemeester James tot de installatie overging hield hij een toespraak waarin hij de plaats van de U V V in de Goudsche gemeenschap schetste Het geestelijke en sociale aspect van Gouda wordt nofl niet behecrscht door de U V V Misschien is dit gedeeltelijk te wijten aan het dienende karakter dat deze Instelling heeft of aan het feit dat zij haar licht te veel onder den korenmaat doet schijnen De UV V Is geen aanhangsel van een of ander organisatie doch een zelfstandige instelling die prachtig werk heeft verricht Uit het vele werk dat verricht is memoreerde de burgemeester de assistentie bij het metenen wegen van kinderen voor de kinderuitzending het inzamelen vaa kinderkleeding de werkzaamheden van het Comité voor kindcruitzending het collecteeren bij deEmmabloemcollecte het begeleiden van kinderen de vacantieontspanning voor de jeugd en het geven van hulp in gezinnen waar dit Stt was het floede stille wsociale wefk bij uitoemendheld De U V V tfT voorganger In de V V H welke in de MeidageS van 194 zulk prachtig werk verdichtte en m ons toch al o Go da Boa 17 000 menschen onderdak bracht of van voedsel vo zag In de afgeloopen jaren en in het bijzonder in den laatsten winter naven de vrouwen hun steun aan het illef ale werk en met de manne hebben zij de gemeenschap op prachtige wijze gediend Zij Vethooging van het welvaartspeil Ik herhaal als men de bankbiljej tenpers niet wil is tr onder de omstandigheden die ik u schetste slechts één uitweg die verantwoord is en die bij een voorzichtig beleid op het gebied der Staatsuitgaven tot het gewenschte doel kan leiden Het is de weg der besparingen d w z van het niet verteren doch opzij legegn van een dcd van uw Inkomen om dit aan den Staat of f l ontlasting voorzoover zulks wenschelijk is rechtstreeks of via beleggingsinstellingen die zich bezig houden met de financiermg van het herstel aan het bedrijfsleven ter beschikking te steUen Ik weet dat er be paalde bevolkingsgroepen zijn voor wie het sparen niet of slechts In zeer beperkte mate mogelijk is maar daartegenover staan ongetwijfeld groote groepen die daartoe wel in staat zijn Vooral gedurende den eerstkomenden tijd waarin de aanvoer van goederen die men gaarfte zou wen chen ter aanvulling pf vernieuwing van hetgeen verloren ging versleet en verouderde nog gering zal blijken is deze mogelijkheid voor velen aanwezig Ons volk heeft zich van ouds door spaarzin gekenmerkt en voorzoover hieraan geen gierigheid maar wijze levensbeperking en aanvaarding van verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan en voor dat van degenen waarvoor men zorg heeft tè dragen ten grondslag ligt mag het gelden als een nationale deugd die wij allen weer met ernst moeten gaan beoefenen Het ligt in mijn voornemen om binnenkort wanneer de geldschaarschte die gedurende de eerste weken niet is te voorkomen voorbij zal zijn op allen die daartoe in staat zijn en beroep te doen In deze richting mede te werken aan het gezond houden van ons öelci dat wij thans bezig zijn gezond te maken Niet omdat aan het bezit van geld zulk een voorname plaats toekomt onder de doeleinden waarvoor het waard Is te leven gelukkig zijn er andere levenswaarden welker beteékenis hier verre boven uitgaat maar wel oiftdat het geld een onmisbaar hulpmiddel is om het economische verkeer een goeden voortgang te doen vinden en de welvaart te verhoogen Een gezond geld in een gezonde volksgemeenschap moet worden nagestreefd Geldschaarsthte in de eerste weken niet te ifermijden Landgenooten het veldtochtspla n inzakede geldvemieuwing is bezig zich te voltrekken Geeft de regeering uw steun niet alleen gedurende dez eerste weken met hun onvermijdelijk ongerief maar ook daarna als de spaarcampagne gaat beginnen Danzullen wij op dit voor het welzijn van ons vouk zoo belangrijke strijdtooneel de krachten die aan geldvemieuwing en welvaartsherstel in den weg mochten staan gemeenschappelijk overwinnen Naar wij vernemen heeft H M de Koningin hedenmiddag In het PaSeis aan shet Lange Voorhout den ambassadeur der Ver Staten den heer Dr Stanley K Hornbeck alsmedezijn ambtsvoorganger Kolonel AnthonieDrexel Biddle Jr In audiëntie ontvangen Belde heeren zaten aan een aoenmaal Inkleiner kring aan In den namiddag ontving de Koningin teneinde aan haar te worden voorgesteld de ambassadeur van China Dr Tung Ling van Frankrijk den heer Habert Guerin en dien van de Sovjet Unie den heer Valkov In de serie radio toespraken van de leden der regeering Op de Brug zal de minister van Oorlog Mr J Meijnen Vrijdagavond a s om 9 uur voor den zender Herrijzend Nederiand spreken over de gevolgen van de capitulatie van Japan voor den opbouw van het Nederlandsche leger OnregelmatigbedeH in intsrieeringskampsn In een Interview met een vei slaggever van A N P Aneta heeft Gen Majoor Kruis o m gezegd dat er een gerucht in omloop Is dat in het kamp te Rotterdam fraudes zouden zijn gepleegd met de voedseltoewljzlngen en dat te Delft brood en warme maaltijden voor scherpe patronen werden geruild Een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen d t de kwestie met de patronen zich niet te Delft heeft afgespeeld Het vermoeden bestaat echter dat dit wel in een ander kamp is gebeurd Hierna wordt een nader onderzoek Ingesteld In het kamp te Rotterdam hebben zich Inderdaad onregelmatigheden voorgedaan met de voedseltoewljzlngen Het staat echter niet vast en is zelfs onwaarschijnlijk dat de zwarte handel hiermede gebaat Is geweest Er werden hoogere toewijzingen aangevraagd dan op grond van het aantal geïnterneerden en bewakingspersoneel was toegestaan echter met de bedoeling aan de bewakers Iets extra s te kunnen geven Deze doen hnn plicht onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden Thans Is er een nieuwe regeling Ingevoerd waardoor de rantsoenen van de bewakers zijn verbeterd waardoor dergelijke onregelmatigheden niet meer behoeven voor te komen Ook verbetering in kleeding en schoeisel van bat personeel staan tronweni te wachten die zich hebben opgegeven als lid van de U V V hebben getoond dat het hun ernst was en zij hebben de handen uit de mouwen gestoken Namens de burger dankte de burgemeester de leden van de U V V voor het nuttige en verdienstelijke werk Hierna Installeerde de burgemeester de leden Het houten schildje dat hij hen opspelde was vervaardigd door de leerlingen van de Ambachtischaol en tosnde ons een boog hetgeen de spankracht en drie pijlen welke de doelbewuitheid voorstellen Na de mstallatie plechtigheld dankte de voorzitster Mevr M van Elk t Hoof den burgemeester en spoorde de leden aan doelbewust aan den opbouw van ons land mede te werken Nederland zal herrijzen mede door de vrouwen Bovendien verzocht zij de leden zooveel mogelijk vrouwen en meisjes voor het werk van de U V V te winnen Zij stelde de U V V ers een gezellige bijeenkomst In hulselijken kring in het vooruitzicht Hét Badhuis gaat open Heden werd het Badhuis aan het Groenendaal weer voor het publiek opengesteld Den bezoekers wordt verzocht handdoek zeep en gepast geld mede te brengen Nu er In onze stad zoo weinig gelegenheid is omte baden zal dit bericht door velen met vreugde worden ontvangen De zoovaelste J de uit Stolwijk liet in Gouda zija fiets even onbeheerd staan Toen hij weer terug kwam was zijn karretje verdwenen We zouden f eneigd zijn te zeggen Natuurlijk Wie zag dezen wagen Dezer dagen werd een donkerblauwe Ford V8 ontvreemd die het nummer HZ 20802 draagt Zi idle dezen wagen mochten tegenkomen worden verzocht de politie direct daarvan in kennis te stellen Opnieuw een Gonwenaar bevrijd Uit Brisbane Is het bericht ontvangen dat den Heer G W Ufkes korporaal kwartiermeester bij de Ned Marine uit het krijgsgevangen kamp Jp Malakka is bevrijd en zich m goede gezondheid bevind De heer Ufkes behoorde op 12 Mei 1940 tot de opvarenden van de mijnenlegger Willem van der Zaan en stak op dien datum met het schip naar Engeland over Het laatst ontvangen bericht van den heer Ufkes maakte er melding van dat hl op de H M Tromp was geplaatst Geslaagd Voor het examen Apotkeker assistente slaagden gisteren te Utrecht de dames T Atema en N Verzijl belden te Go uda Bekendièaking Tcrog keercn van Dnitachcra De Hoofdinspecteur van Politie te Gouda deelt mede dat die Duitschers die naar Dultschland venschen terug f keeren vóór 6 October 1945 een verzoek kunnen Indienen aan het Commissariaat van Polltie te Gouda Burgerlijka Stand GEBOREN 24 Sept Adriatfus zoon van C Bontenbal Cn G den Ouden Parkstraat 35 25 Sept Paulus P C M zoon van G C van den Hondel en H G Spruijt Walestraat 17 Wilhelmina dochter van A Rodenburg en W van der Laan Boekenbergstraat 12 GEHUWD 26 Sept J Ph de Jong en St Kuleta A Bras en R Verboom H Elberse en H C de Vos J W Lammering en E A de Weger De Politie zeskaap Op Dinsdag 18 dezer hield de PolitleSportvereeniglng een zeskamp op het 0 N A terrein De zeskamp bestond uit de nummers 100 M en 400 M hardloopen veren hoogspringen kogelstoo en en discuswerpen De ultslaaen luiden Groep 1 athleten t m 35 jaari 1 A S de Haan 2103 p 2 B Keribergen 1921 p 3 W Dekker 186 p Groep II athleten boven 35 Jaar 1 M Gebuis 1367 p 2 J B Jansiak 1078 p 3 R Bonkers 876 p 4 C Zwankhuizen 747 f Nieuwe lijst Iran kr gsgevangenen Op ons bureau ligt wederom een nieuwe lijst met namen van Ned krijgsgevangenen uit Japansche kampen ter inzage Deze lijst ligt ook ter leztog op het bureau van de plaatselijke afdeeling van het Ned Roode Kruis Deze week geen import sigaretten Naar wij verpemen zullen er deze week op de tabaksbonnen geen import clgaretten verkrijgbaar zijn De jam komt Van bevoegde z de vernemen wij dat in de bonnenlijst van morgen Vrijdag 28 Sept een bon voor jam geldig zal worden verklaard Ook gort en lucifers zullen in de nieuwe periode on de bonnenlijst voorkomen In attdiëntie ontvangen Op de Brug Internationaal Bri fpofltverkeer Tijdcl ke bepcrkiogcn opgcheTea Naar P T T meldt zijn met ingang van 1 October a s in het Internationaal briefpostverkeer alle thans geldende beperkingen aanwijzingen en bepalingen inzake de verzending van poststukken opgeheven Van kracht blijft echter Ie dat naar Dultschland Oostenrijk en Japan nog gWn poststukken mogen worden verzonden 2e dat in verband met bet ontbreken van verbinding voorloopig naar Albanië en Hongarije geen poststukken ter verzending zijn toegelaten terwijl naar Tsjecho SlowakIJe alleen luchtpostcorrespondentie kan worden verzonden 3e dat voorshands alleen verzending U toegestaan naar die deelen van Neder landsch Indië waar Nederlandsch Indiscb bestuur gevestigd is Nieuw Guinea Tarakan Balik papan Morotai In verband hiermede zijn van dien datum af naar alle landen en gebieden behalve de bovengenoemde uitzonderingen alle J categorieën van poststukken toegelaten tot de in het bultenlandsch verkeer geldende maximum gewichten Volledigheidshalve volgt hieronder een samenvatting van hetgeen van 1 October a s af in het bultenlandsch verkeer ter verzending Is toegestaan briefkaarten enkele en dubbele brieven t m 2 kg drukwerken w o couranten t m 2 kg iFzonderliik verzonden boekdeelep t m i kg zakenpapieren t 2 kg fcraille drukwerken t m 7 kg monster § t ra 500 gr briefpakjes t m 1 kg gemengde zendingen t m 2 kg al deze stukken kunnen al dan niet aangeteekend worden verzonden terwijl expressebehandellng mogelijk Is voorzoover de betrokken landen dit toelaten Verzending van brieven en doosjes met aangegeven waarde alsmede van stukken belast met verrekening kan vooralsnog niet plaatsvinden L onopgaven aan de Banken De Nederlandsche Bank n v deelt mede dat belanghebbende er op attent worden gemaakt dat loonopgaven niet rechtstreeks moeten worden Ingediend bij de Nederlandsche Bank n v Zij opten deze opgaven doen bij hun iJank bankier commissionnair of spaarbank die een verzamelopgaaf aan de Nederlandsche Bank n v dient te doen zonder doorzending van loonl tcn e d Openstelling Inleveringskantoren Het Ministerie van Financiën beveelt alle betrokkenen in hun eigen belang aan voor de inlevering van hnn oude papiergeld indien eenigszins mogelijk het Inleveringskantoor te kiezen waar zij reeds een rekening hebben Als inleveringskantoren treden op alle kantoren der Posterijen en van s Rijks Belastingen en verder de leden der bedrijfsgroepen effectenhandel Handelsbanken Landbouwcredletbanken en Spaarbanken Krachtens plaaUelljke regelingen zijn soms nog andere kantoren Ingeschakeld Krachtens de Beschikking Geldzuivering zijn de inleveringskantoren feopend van 9 tot 17 unr en Indien noodzakelijk van 20 tot 22 uur Dit moet aldus worden opgevat dat de uren van 9 tot 17 den normalen Inlavertijd vormen Of dé inlevering s avonds werdt voortgezet hangt uitsluitend af van het feit pf er om 17 uar nog personen zijn die op dien dag hun papiergeld hadden moeten inleveren maar die door de drukte bij de kantoren nog niet aan de beurt zijn gekomen Werkgevers zonder bankrelatie Het ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op dat werkgevers zonder bankrelatie en zonder tegoed bij een spaarbank die nieuw geld voor loon en salarisbetaling via den postchequé en girodienst willen betrekken moeten zorg dragen dat het daarvoor in te zenden cheque advies uiterlijk Vrijdag 28 September bij het Hoofdkantoor van dien dienst in Den Haag ontvangen Is Nieuwe staking in Australië In Australië zijn in verband met de Indonesiërs nieuwe moeilijkheden gerezen doordat 400 hunner die in kamp Columbia hulpdiensten deden in staking zijn gegaan ZQ hadden een ultimatum gesteld waarin werd geëlscht dat de Indonesiërs te Casino in Nieuw Zuid Wales vrij gelaten zouden worden Toen de kampcommandant verklaarde dat hij over de ingesloten Indonesiërs niets te zeggen had werd de staking een feit Anstrallsche troepen hebben de genoemde Indonesiërs ingesloten Voorts neemt de staking i v m het laden van schepen die bestemd zijn voor Ned O Indtë steeds scherper vormen aan In de staking zijn thans betrokken de bond van transportarbeiders de bond van magazQnbedtenden en pakkers ea het personeel van de scheepshcrstelwerkplaataen