Groot Gouda, donderdag 27 september 1945

Binnenkort STROOP Dag a nacht wérken de Honig s Fabrieken in Koog aan de Zaan honderdduizendenkilo s zuivere smakelijke Honig s Stroopzullen de fabriek spoedig verlaten Zoodra zeer binnenkort de nieuwe stroopbon wordt aangewezen zal dus iedereen weei de envel prezen voedzanie Honig s Stroop kunnen koopen Helaas is het nog niet mogelijk deze stroop te leveren ia de zoo bekende oranje groene bekers maar dat komt ook weer U moet dus nu nog een potje of bus meebrengen Ingez Medcdeeling KORTE BERICHTEN In Den Haag werd bericht ontvangen dat h hoofdkwartier van Gen Eisenhower te Frankfort het bevel heeft uitgevaardigd dat alle Amerikaansche Militaire Missies in de bevrijde landen van Earopa met uitzondering van die In Frankrijk gesloten moeten worden Deze missies moesten als verbinding tusschen Eisenhower en de Regeeringen der bevrijde landen fungecren Door Radio Moskou is heden maldiag gemaakt van een order volgens welke de demobilisatie van het Roode Leger moetworden bespoedigd Uit Londen wordt vernomen dat de Heer J v d Broek Directeur van de Blliton Mij Is benoemd tot voorzitter van het Internationale Tincomité als opvolger van Sir John Campbell die onlangs Is overleden BUITENLAND Japan vele jaren onder bezetting Mac Artur heeft verklaard dat de bezetting van Japan nog vele jaren kaa duren aldus beeft een officieele woordvaerder van zijn hoofdkwartier Medegedeeld De woordvoerder ontkende dat Mac Artuur ooit gezegd zou hebben dat binnen zes maanden de bezettingstroepen zouden kunnen worden teruggetrokkeiK Wel heeft hij gezegd dat de bezettingstroepen onder gunstig verloop Van zaken binnen zes maanden tot een minimum zouden kunnen worden terug febracht VERLOOFD I TRUU3 VAN HOFWBEGBN en ANTOON SPIfiRINGS Gouda 30 September 1945 Gottda Kleiweg 91 Den Bosch Boschveldweg 5 Thuis van 3 tot 5 uur Op 11 October a s hopen onze geliefde Ouders Groot en Overgrootouders WILLEM PIETERS en MARIA JOHANNA BOOT den dag te herdenken waarop zij 40 jaar getrouwd ztjn Hun dankbare Kinderen Behuwd Kleinen Achterkleinkinderen Gouda Gr v Bloisstraat 36 THALIA Kleiweg 103 Gouda TELEFOON 22 Van Vrqdag tot en met Woensdag in Algiers met James Mason en Carla Lehman Boeiende avonturen in Jitt internationale miUiea van Ataiers Toegan le leeftijden Voaritellingen Vrijdagen Woensdag 7 uur en 9 15 u Zaterdag Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 uor Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Heden overleed na een kortitondlge ziekte tot onze diepe droefheid onze lieve Vrouw Moeder Behuwdmoeder Znster Behuwdzuster en Tante ALIDA KOOIMAN de Zecaw In den ouderdom van 58 jaar A Koolman H Koolman N Koolman Veltkamp J van Dam Koolman A van Dam C Kooiman Go da 26 September 1945 Hcerenitraat 119 De tcraardcbatclllng zal plaat hebben Zateidao 29 September aj op de Alg Begraa plaati te Gouda te 2A5 unr Vcrtiek vaa het terfhuU te 2 uur Geea bloemen Reunie Bioscoop Theater I Dircjctie T J v d Tooren Gouda Vanaf VRIJDAG 28 SEPT tot en met WOENSDAG 3 OCTOBER Attentie Middag en Ayondvoorsteliingen Attentie AANVANG Vrijdag 7 uur en 9 15 nur Zondag 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Maandag Dinsdag ea Woensdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur Plaatsbaspreken dagalijka U uur voo r den aanvang Telefonisch kannen GEEN plaat n xvorden aangenomen DANKBETUIGING Hiermede betuig Ik mede namens mijn moeder mijn hartelijken dank voor de betoonde belangstelling en de bloemen van familie vrienden en bekenden bl mijn terogkeer uit Duitschland C J OVERLING Victrde Kade 13 Gouda h ons voorprogramma o a De nieuwste actnaliteitcn ie vertooning te Gouda DONDERDAG 27 SEPTEMBER is het BADHUIS Groeneiulaal Baddoek Zeep Weer voor baders medeZJje ni OPENGESTELD U KUNT ons WEER TELEFONISCH BEREIKEN Ho 3650 Levensmiddelenbedrijf A C Gondriaan Borg Marteoaaiogcl 3 aa 5 I Radioprogramma van hedenavond Persbeschouwingen Ster v d Dag Feadore Chaljapla Kwartier van den arbeid i F P Fuykschot over In vollen opbctyw Jeanle Bron plano Nieuwsberichten Alexander en zijn musette orkest Programma v d Ned Strijdkrachten Nederland Herrijst Prof Hofmaan Concertgebouworkest o l v Frits Schaurman met medewerking van Jan Odé piano Nieuwsberichten Avondwijdlng i Pater Geoesius Dansmuziek Hirohito naar Mac Arthur 6 0Ö u 6 15 u 6 30 u 6 45 u 7 00 u 7 15 u 7 30 u 8 00 u 8 15 u 10 00 u 10 15 u 10 30 u Morgen zal Keizer Hirohito een bezoek brengen aan Generaal Mac Arthur in de ambassade van de Ver Staten Het bezoek van den Keizer zal zuiver een gebaar van hoffelijkheid zijn Men wijst erop dat de Keizer door Mac Arthur ontvangen wordt in diens ambtswoning en niet op zijn hoofdkwartier Niettemin wordt hier aanzienlijke beteekenis gehecht aan het feit dat Hirohito naar Mac Arthur komt en niet omgekeerd Vfticaan waarschuwde voor Dnitschen inval in i ederland De conferentie te Londen rustiger De raad der vijf ministers van buitenlaadsche zaken is hedenmorgen bijeengekomen in een naar het schijnt betrekkelijk rustige a tmosfeer Voorzitter was de Fransche minister George Bidault De besprekingen hadden betrekking op andere zaken dan het pijnhjkeprobleem der Zuid Oost Europeesche vredesverdragen De geruchten als zou de raad waarschijnlijk meteen uiteengaan zijn hrdea door geen aanwijzingen versterkt evenmin als de bewering dat Molotof de Russische volkscommissaris van buitenlandsche zaken voornemens was onmiddelijk naar Moskou terug te keeren Niettemin blijven onverwachte ontwikkelingen nog steeds mogelijk daar er echter nog punten te bespreken zijn die geen verband houden met het groote struikelblok der conferentie zijn er goede vooruitzichten dat de raad bijeen zal blijven Men neemt aan dat de raad nog niet gekdmen is tot een behandeling van het Fransche memorandum aangaande Dultsahlands westelijke grenzen Zooals meq weet aldus schrijft de correspondent van A F P uit Vaticaanstad hebben bij het begin der vijandelijkheden de ambassadeurs van Frankrijk Polen en België degezant van Groot Brittannie en later de Gezant van Joegoslavië en de vertegenwoordiger van den President der Vereealgde Staten zich In het Vatlcaan gevestigd na een overeeekomst tnsschcn de pauselijke autoriteiten an de fascistisch regeering De fascistische regeering heeft toegestaan dat deze diplomaten langs de radio met hun regeerlag In verbinding traden doch zonder gebruik te maken van een code Zij dreigde den electrischen stroom voor het Vaticaan af te snijden ia gevai van overtreding De pauselijke autoriteiien zijn genoodzaakt geweest In dezen eisch te berusten maar het Vaticaan kon in cijferschrlft met zijn vertegenwoordigers In het buitenland in verbinding treden Dit maakte het den Paus in 1940 mogelijk de regeertngen van België Nederland en Luxemburg drie dagen te voren In kennis te stellen van den aanval waarvan zi vaa de zijde vaa Duitschland het slachtaffer zouden worden Teneinde den argwaan der fascisten niet op te wekken werden drie berichten apgesteld volgens drie verschillende codes Toch slaagde de Itallaansche diensten er in den boodschap te ontcijferen Hevige woe e Van Mussolini en zijn trawanten was het gevolg SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA BOELEKADE Vanaf VRIJDAG tot en met WOENSDAG vertooning van VICTORIE IN DE WOESTIJN De zegevierende tocht van MONTGOMERY S Woestijnratten met het 8ste Leger De Royal Navy en de Royal Air Force Rommels legioenen verdreven van het zwarte cóntin i t CcH fiUn ufdUc U M i tdcH TOEGANG BOVEN 14 JAAR AANVANG der Vooratellingen t Vrijdag 7 uur en 9 15 uur Zaterdag 3 uur 7 uur en 9 15 3 voorstellingen Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Maandag Dinsdag en Woensdag 3 uur 7 uur en 9 15 uur j Piaatsbetpreking 1i UUR voor ledere voorstelling NIET PER TELEFOON BETER GELD VOOR EEN BETERE TOEKOMST NU één week met weinig geld en tal van moeilijkheden STRAKS Jaren waarin U voor hel vernieuwde geld de gewenschte waren kunt koopen HET BLIJVENDE DOEL IS ELK TIJDELITK ONGEMAK WAARDl En bovendien Gij hebt getoond een oorlog en een oorlogseconomie te kunnen doorstaan Toont thans dat gij er tegen opgewassenv zijt om ook de pijn die dfe geboorte van een vredeseconomie met zich meebrengt moedig te verdragen Publicatie van bet Mfnisterlc van Financien Een DagdienstlioiiB Te huur gevraagd zit slaapkamer gevraagd TURFMARKT 16 met gebruik van keuken no 259 bureau Brieven onder vu dit blad Soekarno s kabinet afgetreden De Kempei Tal heeft Soekarno en Moham med Hatta huisarrest opgelegd Volgens het clandestiene blad Bcrita Indonesia Destea van Indonesië zou Soekarno s kabinet ziin ftï etredea DISTRIBUTIE NIEUWS Extra raataocncn Voor a a ca joaga moedera Ia aansluiting aan hetgeen reeds eerder gepubliceerd werd deelt het Centraal Distributiekantoor mede dat a s moeders wier kind verwacht wordt na 2 Maart doch vóór 31 Maart 1946 voor de eerste maal extra rantsoenen zullen ontvanfen voor de periode van 30 September tot ea met 27 October a s terwijl a s moeders wier kind verwacht wordt na 30 Maart doch vóór 28 April 1946 voor de eerste maal extra rantsoenen zullen ontvangen voor de periode van 28 October tot en met 24 November a s Voorts ontvangen jonge moeders wier kind geboren is na 31 Maart doch vóór 29 April 1945 voor de laatste maal trarantsoenen voor de periode van 30 Sept tot en met 27 October a s en jonge moeders wier kind geboren Is na 28 AprlJ dochvóór 27 Mei 1945 voorde laatste maal voor de periode van 28 October tot ea met 24 November a s Officicclc Publicaties Br Ofschoott medio Octj rantsoen hier en d voorraden vrij Irantaoencering zotl ar tegengesproken dat ood niet meer gen leeft In bakkerskringeit ivatting dat de werk i n worden verwerkt en verhandeld Hoewel het in de bedoeling ligt de brooddistributie f te schaffen zoodra de graanposltle dit toelagit zal het nog gerulmen tijd kunnen duren alvorens dit het geval is Bakkers detaillisten en grossiers dienen er dan ook rekening mede te houden dat zij hun werkvoorraden nauwkeurig zullen moeten verantwoorden GEVRAAGD een huisnaaister voor één dag per week Kattenaiagel 44k Juffrouw b b h h zoekt voof direct t volledig pension van Maandagmorgen tot Zaterdagn ddag Brieven onder no 415 bureau vao dit blad WOONARK te huur of ter overname aangeboden geschikt voor twee persancn Geheel Ingericht Gelegen a d Reeuwijkschc plassen Brieven onder no 276 Bureau van dit blad Gevraagd NET MEISJE ZATERDAG 3 a 7 o en 9 15 b liefst voor heele dagen Verschut de la Reijlaan 4 L