Groot Gouda, zaterdag 29 september 1945

GROOT GOUDA MAAtCTMAOlT Al fiFMFFN NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Administratie M van Loon Bur Merkt 20 Gouda Tel 309 Abonn pA 25ct Lossenumm lOct Redactie L J A v d Stecnhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 39 ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1945 DE BEULEN VAN AMERSFOORT Il wat moefü Maandag doen WtettedcUt Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Koude heldere nacht met plaatselijke ochtendmist Overdag toenemende bewolking Iets later kans op eenige regen Waar blijft het feitenmateriaal Toen de Heer Hoonhout hun afzonderlijke cellen binnentrad herkenden zij hem dadelijk als een van hun oud gevangenen Zij sprongen in de houding met veel bravour zooals wfl deft in de afgeloopen jaren zoo dikwijls hebben kunnen waarnemen Toen men Kotalla vroeg of hij den heer Hoonhout herkende antwoordde hij bevestigend Hij Is een sluwe vent met een goed geheugen en onmiddellijk had hij zijn antwoord klaar Doch uit zijn houding sprak Wacht maar mannetje ik krijg Jou nog wel De Nederlander Westerveld die vroeger aan het station van Zutfen fietsen bedaarder was en 1 het kamp de fietsenmaker werd genoemd was jdens het bezoek bezig een fiets te repareeren Uit het bezoek van den heer Hoonhout aan Amersfoort is bij hem komen vast te staan dat veel feitenmateriaal van wat er in het kamp aan onmenschelijkheden is bedreven nog ontbreekt Soms vraagt men zich af of de geschiedenis van het kamp Amersfoort in de doofpot wordt gestopt met als gevolg dat de schoften hun gerechte straf zullen ontloopen Is eenieder die eenigcn tijd in het kamp heeft doorgebracht en de onmenschelijkheden heeft zien bedrijven niet tegenover zijn geweten volk en vaderland verplicht gegevens te verstrekken Zou het niet hemelschreiend zijn indien deze beulen die absoluut niet in een menschelijkc maatschappij thulshooren veroordeeld zouden worden tot 10 of 15 jaar gevangenisstraf ten gevolge van gebrek aan feitenmateriaal Het hoofd van de P O D te Amersfoort is de man die alle mogelijke feiten gaarne in ontvangst neemt Laten wij onze plicht als Nederlanders kennen en behulpzaam zijn bij de berechting van de beulen van Amersfoort Wat is er in Gouda te doen Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Kaarslicht in Algiers Schouwburg Bioscoop Vrijdag totenme t Woensdag Overwinning In de Woestijn Réunie Vrijdag t m Woensdag Het Spookhol Op de Markt Circus Renz Kazernegebouw Donderdag 4 Oct 7 u boksdemonstratleles Concordia Vrijdag 5 Oct 8 u balletgroep Bleter v d Schoot WAT GEBEURDE ER 29 September j r 1944 Eist veroverd Nlstelrode bevrijd Ue citadel van Calais door de Canadee zen bevryd 1942 Mevrouw Roosevelt bezoekt in e U SA een congres van negers 1939 R A F strooit pamfletten uit boven Duitschland Cosiin die door deze cursus de lagere Sódkennis wil opfrisschen aan de h id van dagelijksche gebeurtenissen krantenberichten enz enz Ook deze cursus wordt m het Leeszaalgebouw gegeven en wel te beginnen Maandag 15 October Inschrijvingen Volledig programma en alle inlichtingen kan men verkrijgen in de Openbare LeesS waar men zich ook kanJaten inschrijven Uitteraard kunnen een beperkt aantal cursisten aan de werkcursussen deelnemen zoodat men niet te lang moet wachten met het opgeven De werkcursussen van 20 lessen kosten ƒ 15 desgewenscht te betalen in gedeelten Op de gewone openingsuren kan men in de Leeszaal terecht dagelijl behalve s Woensdags van 10 12 en 2 5 uu r en Vrijdagsa vonds van 7 9 uur Voor hen die vielen Evenals Oudewater zal ook Polsbroek zijn definitief oorlogsmonument plaatsen voor een gevallen vaderlander Dit monument staat opgesteld bij de steenhouwenj Fa G Polet en Zn te Gouda en bestaat uit een voetstuk van Beiersch graniet waarop een hardsteen inscriptie medaillon De eigenlijke gedenkzuil geeft vier inscriptievlakken te zien met de nationale vlag hallstoks opgewerkt ki de muts zijn een paar vaderiandsche kernspreuken aangebracht Volgende maand zal ook te Sluipwijk een steenen gedenkkruis geplaatst worden waarop de namen van vijf Australische en twee Engelsche gevallen vliegers benevens hun nationale vlaggen zijn opgewerkt Opdrachten voor dergelijke herdenkingsmonumenten zijn ook verstrekt voor de gemeenten Waarder en Zwammerdnm voor hun gevallen en gefusilleerde vaderlanders Zoo staat Gouda en omstreken vooraan in het plaatsen van definitieve oorlogsmonumenten voor wat ons westelijk bevrijd gebied betreft PREDIKBEURTEN Zondag 30 September 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds Gerh Huls 5 uur nam Ds F W G Verheul bedlening H Doop Wcsterkerk 18 en 5 uur Ds M C Koolc bedlening H Doop Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraac 128 10 30 u v m de heer J B Schouwlnk van Schiedam Vereenig Calvijn Turfmarkt geen opgave ontvangen Rem Geref Gem 10 30 u Ds J Nlenhuls Evang Luth Kerk 10 u Ds J J Slmon Oud Kath Kerk 10 30 uur Pastoor Glskes Geref Kerk 10 en 5 u Dr N J Hommesvan Middelburg Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlnstererschool Groenendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Vrijgemaakte Gereform Kerk 8 30 en 4 uur Remonstr Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds de Blols Christel Gereform Kerk 10 en 5 uurDs A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen W nsdagavond V 30u p oh v We zen Vr e Evang gem geb Zeogestraat 38 10 en 5 uur Ds H C Leep Woens dag 3 Oc Gbedsuur Leger des Hells 10 uur Heiligingsdlenst 7 30 uur Openbare Kerkelijke Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openbare sartenkomst Leiders Majoor én Mevrouw Wel Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr H Reedijk Crabethstraat 45 Dr Remme Fluweelensingei DV Apotheek Grendel Lange Tiendeweg 9 Buurtvereeniging opgericht De bewoners van de Steijnkade Zwarteweg tot aan de spoorbaan en VoorwiUens hebben op 13 September j l besloten tot oprichting van de buurtvereeniging Het Sluisje Het plan is om verschillende avonden te organiseeren en een winterprogramma af te werken tot nauwer contact van de buurtbewoners De volgende partijen werden zoo verhandeld t Jft 4 een aantal tarwebrooden voor f 30 èf 35 per stuk roggebrooden deden f 20 a f 25 wittebrood tlO Dan vermeldt delijst verder 45 kg tarwe é f 35 per kg zoutef8 1 blik biscuits è f 8 per kg 2 haaltjes Am patent bloem è f 150 en f 300 100 brood bonnen è f O 70 De opbrengst kwam natuurlijk bij v d V terecht die de moeite van P niet onbeloond liet De volgende personen werden alskoopers in het complot betrokken J v d B eethuls De Ster Kleiweg en diens kellner J R H H eethuis yEureka Klelwegstr R v d T Onder de Bbompjes N A de E eethals Spoorwegstraat de gebroeders M en W M R uit Boskoop en T de G banketbakker aan de Da Costakade De politie heeft nu Ingegrepen en den bakker en zijn veelbelovenden knecht in het Huls van Bewaring te Rotterdam laten opsluiten terwijl alle overige medespelenden in dit drama een proces verbaal als belooning kregen Misschien hebt u de foto s in het laatste nummer van e Maintiendrai van de beulen van Amersfoort gezien Misschien ook niet Het zijn de commandant Berg met zijn trawanten Kotalla Oberle en de fietsenmaker Westerveld Donderdag j l had onze stadgenoot de heer W Hoonhout het twijfelachtige genoegen deze sadisten in hun cel te ontmoeten In het Zuiden des lands had hij eenigc dagen tevoren een aantal kampgenooten opgezocht en een lijvig dossier met feitenmateriaal mee naar Amersfoort gebracht Hij had deze onmenschen gezien terwijl zij hun beestachtig bedrijf in het kamp uitoefenden Hij ziet nog helder voor zich hoe de commandant zegevierend bij een stervende gefusilleerde staat In plaats van het slachtoffer in eens te dooden heeft hij hem den onderkaak afgeschoten en triomfantelijk sprak hij de woorden Sch mal wie schön der Chef geschoss en hat Ook draagt deze man de verantwoordelijkheid voor het on eblinddoekt neerschieten van 49 slachtoffers De misdaden van deze beulen zijn talloos en als Nederlander zou men denken dat zij zich nu zij in hun cel hun berechting afwachten de zwaarte van hun onmenschelijkheden bewust zijn en zij een gelaten houding aannemen Hun geheele figuur vertoont echter geen spoor van berouw Brutaal kijken zij uit hun oogen Toen men den commandant Berg over zijn onmenschelijkheden sprak gaf hij schamper ten antwoord Das heiszt wir haben eln ganz anderes Sentiment wie die Hollander Een dergelijke hemelschreiende uitspraak doet ons Nederlanders en vooral hen die de wreedheden in de kampen hebben gezien of ondervonden de haren ten berqe rijzen Deze beestmensch a ërkennen zelf Pech gehabt te hebWen en wanneer zij weer de kans zouden krjjgen zijn zij in staat hun bedrijf voort te zetten Een record voor E 6 D De buurtvereeniging Burgvliet van de Burgvlietkade wist tijdens de feestelijkheden een record te behalen door een bedrag van f 450 ten bate van de Ned oorlogsinvaden weezen en Veduwen bijeen te brengen Aan allen die da aan meegewerkt hebben nzonderheicfaSa lMJÈ W Milnbeek betuigt het Comité UBereschuld en Dankbaarheid haar hartelijken dank Blok 17 van de Luchtbeicherming deed het comité de som van f 48 53 toekomen De Kon Marechaussee bleef niet achter en bracht f 26 bij elkaar Ook hiervoor een woord van dank van het Comité ift voor de Stichting 19404945 De Gebr de Vroom dl In Gouda tijdens de feestweek een zweefmolen hebben geëxploiteerd hebben aan den burgemeester een bedrag van f 100 ter beschikking gesteld met het verzoek daaraan een bestemming te willen geven De burgemeester heeft dit bedrag aan de Stichting 40 45 overgedragen Buurtvereeniging D O W A N O Op de laatst gehouden ledenvergadering van de buurtvereeniging Dowano onderging het bestuur de volgende wijziging i Joh Muurllng voorzitter W Bouwer secretaris Noodgodstraat 25 Joh den Mol pennlngm H van Deest en G Janssen leden Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Sept Frandscus H zoon van A G F de Smit en C L Sengers Karn sloot 19 27 Sept Gerhard J zoom van G J Kroon en S J de Kovel Kon Wllh weg 266 ONDERTROUWD 27 Sept P de Gruljl en C Brinkman B leenen en A M Blok G S P de Jong en B M j Houtman q GEHUWD 27 Sept E Scharf en R S ERLEDEN i 26 Sept A de Zeeuw 58 j gen met A Koolman J Hofstede 46 j Nieuwe lijst bevrqde krijgsgevangenen Op ons bureau ligt een nieuwe Hjst van bevrijde Ned krljgsgevfingenen ter inzage De stamboeknummers der Nederlanders staan er bij vermeld Als Uw naam ligt tusschen SCHRADER en VIJVER moet U tusschen 9 en 17 uur bij eender daartoe aangewezen bankinstellingen Uw resteerende bank en muntbiljetten en zilverbons inleveren U moet meebrengen de geldkaart en bijbchoorende distributie stamkaart Maximaal mag per geldkaart f 300 worden Ingeleverd Levert U minder dan f 100 in dan wordt door het inleverkantoor het vakje geldkaart A I resp geldkaartB I van de geldkaart verwijderd Komt vooral op den voor Uw naam bestemden dag Dam vereeniging Damlust De uitslagen van de 4de ronde van decompetitie 1945 46 van de Ver Damlust luiden P Zwart P Versloot 0 2 J L BoWH v Haaren 2 0 A Kooi N Gerhards i T S J Schrooder M Zijlstra afgebr P Slieker G J Barbier 1 1 N v d Wouden A Boer afgebr P Tom C de Pater 2 0 H v Eijk P Zwart 1 1 J de Bode M Vermeulen 0 2 G IJselstein C Molenaar 0 2 H V Haaren A de Frankrijker 0 2 P Schouten A Roodenbach 2 0 J Hacker P Verboom 0 2 A v Beusekora W Verhoeven 0 2 A de Frankrijker J L Bol 0 2 H v Haaren G J Barbier 1 J G IJselstein P Slieker 1 1 J Backer M Vermeulen 2 0 Volksuniversiteit afd Gouda Opening 25 October Jac van Ehacker Onlangs kondigden we al iets aan over de V U plannen voor het a s winterseizoen Nu staat het programma voor het eerste gedeelte vóór de Kerstvacantie vast Het begint met een openingsavond op 25 Oct in de Réunie waar Jac van Elsacker zal voordragen De Vliegenvanger van John SteinIbeck en gedichten w o Verzetspoëzie Daarna volgt op de Donderdagavonden in Het Blauwe Kruis een cursus van 3 avonden over kunst door Wim van der Ven lOjken zien en genieten Dan geeft Dr J Leest eveneens op de Donderdagen in Het Blauwe Kruis een cursus van 3 avonden getiteld De tijd van het imperialisme 1870 1914 Tot besliut komt op 13 December dan nog in de Réunie de bekende schetsboekschrijver van de N R C Charles A Cocheret een voordrachtavond Hoe we door den oorlog dwarrelden Deze kunstavonden en cursussen en het programma na de Kerstvacantie k n men voor een totaalbedrag van ƒ 5 volgen Weckcursussen Voor het eerst worden werkcursussen georganiseerd Mevr H Baale Barger leerares Engelsche taal en letterkunde zal een cursus van 20 lessen geven Engelsch voor beginners Op Dinsdagavonden te beginnen 16 October in het Leeszaalgebouw De andere werkcursus Zoekt en gij zult vinden wordt gegeven door den heer A C Zoo baas zoo knecht De 15 Jarige T P uit de Jobstraat was eenigen tijd geleden In dienst bij den bakker D W V d V van de Lazaruskade Deze knaap bleek veel talent te hebben en niet alléén voor het bakkersvak Onder valsche voorwendsels wist hij bij M in de Crabethstraat 10 Kg boter los te krijgen Deze zouden voor zijn baas bestemd zijn De boter werd echter verkocht en wel kg aan de weduwe C S de J van de Houtmansgracht voor f 120 en 1 kg voor f 15 aan J C v d B In de Klelwegstraat De opbrengst verdween opnieuw in den zwarten handel P kocht o m 10 Eng sigaretten van G N uil de v Strijenstraat en lOvanT S uit de Klelwegstraat voor het niet onaardige bedrag van f 2 50 per stuk Het resteerende geld werd in snoepgoed en dergelijke omgezet i Tuischen Januari enSeptemWer van dit aar deed P eenige zwarte zaken ten behoeve van zijn edelen patroon die zich echter alt man achter de schermen gedroeg