Groot Gouda, zaterdag 29 september 1945

1 Algemcene kennlagcviag De teraardebestelilng van het stoffelijk overschot vaa den op 10 Maart 1945 te Laren N H overleden Heer HBNRI JACQUBS LOUIS KAMSTBBG zal plaats hebben a s Dinsdag 2 Ott des middags te 12 uur op de Algemcene Begraafylaats te Gouda Dezer dagen ontvingen wi de treurige tijding dat reeds in Februari 1942 op dea leeftijd vaa ruim 44 jaar sneuvelde aan de Westkust van ava als Reserve Ie Luitenant onze beste Zoon Vader Broederen Behuwdbroeder Dr Willem de Mol in leven selectionist bij de DeliBatavla Mij te Bindjel Wij zullen hem in eerbied gedenken Uit aller aaam W DE MOL P DE MOL de Munnik Gouda 29 September 1945 van Beverninghlaan 5 Vareeniging van Vryzinniff NedarL Hervormden KLEINE KERK Peperstraat ZoHdag 30 September 10 30 uur GODSDIENSTOEFENING Spreker de Heer B Schouwinkt Schiedam Afwezig ioi 15 OCTOBER C van Elk ahs N V Stoomwasscherfj DE BLAUWE DUIF vrdagt Meisjes in alle afdeellngen Aanmelden V Strijcnstraat 7 Voor Ziekcnvcrvocr Garage Citax Tli 3000 Beleefd aanbevelend H OSKAM Goowe 64 Gevraagd voor direct net eerlijk MEISJE als hnlp in winkel en huishonding Leeftijd niet beneden 16 jaar voor dagof dag en nacht Adres N KLOOSTERMAN Gouda Wachtelatraat 1819 CSCHRAVESANDE Architect de lt U rtiede dat zijn tijdslijk bureau Kleiweg 33 vanaf heden definitief l geveetlgd Couwe 37 te Gouda Psrtoonlljk nwaztg Dinsdag an Dondmréêti van 9 30 tot 12 30 uur Talaioon 3451 GEVRAAGD nette Kappersbediemle Prima kunnende werken en in het bezit van vakdiploma G L V KOOIJ Kapper Kenicmelksloot 2 Gouda TcL 3763 Ter ruiling aangeboden nieuw lederen werkschoenen dubbel gezoold no 42 43 voor Heeren Regenjas lang postuur Sophiastraat 70 Goada NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dringende oproep aan alle goede vaderlanders Gedurende de staking zijn vele N b materialen verdwenen of in veiligheid gebracht Thans is er aan die materialen dringend behoefte bijv aan seinpaallantarens en daarin behoorende oliehouders en branders Helpt nu mee ons spoorwegbedrijf weer op te bouwen het gaat om de veiligheid door er voor te zorgen dat deze voorwerpen ten spoedigste worden afgegeven aan den stationschef ter plaatse Ook telefoon en telegraaftoestellen elementen en accu s enz zijn dringend noodigi BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN SECTIE IX SOCIALE ZAKEN Aan die leden der gezuiverde B S in gewesi 13B die nog geen enquêie boekje hebben ingevuld wordt bekend gemaakt dat zij nog tot 15 Oct a s de gelegenheid hebben een boekje aan te vragen aan het GewesteUjkiBureau der Sectie Doelenplein 4Ö Delft Tel 1593 geopend van 9 12 uur en van 14 17 uur en dat ingevulde boekjes nog bij het Gewestelijk Bureau kunnen worden ingeleverd of ingezonden tot uiterlijk 25 October a s De aandacht wordt er op gevestigd dat zij die niet binnen den gestelden termijn een boekje ingevuld hebben teruggezonden in het algemeen geen aanspraak zullen kunnen maken op hulp of bemiddeling vanwege de Sectie De Leider van het Gewestelijk Bureau der Sectie voor Gewest 13B De 1ste Luitenant A BUBBEDMAN Verbeterd bericht Vereen Calvijn ZONDAG N M 5 UUR Ds V d END BRAADt van Montfoort Stichting Fröbelschool Reeuwijk Brug Algemeene Vergadering voor donateurs en andere belangstellenden Op Maandag 1 Octobert 8 uur ii m in Cafe Zomcrzorg f De N V Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Holland vraagt mannel en vrouwelijke werkkrachteot zoowel jeugdigen als volwassenen SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriftelijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Steno boekhouden middenstandsdiploma Ned Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen Engels en Boekhouden NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst illegaal nu nationaal Gratis proefles van naam adres te BON no 34 GEVRAAGD EEN BOEKHOUDER met voldoende practische ervaring Verzoeke eigenhandig geschreven brieven aan N V Goudsche Machinefabriek Kattensingei 24 Gouda Beschaafde Meisjes die prijs stellen op een aangename werkkring In een prettige omgeving waar zij met hoog loon van alles leeren wat haar later in de huishouding te pas komt kunnen zich aanmelden bij de StoomeriJ en Ververij DE PELIKAAN Kantoer Amerika 21 GOUDA Httlpiodehaish udmg gevraagd voor de ochtenduren in klein gezin hoog loon Sophiastraat 31 Gouda In ruil aangeboden te Rotterdam Zuid op groote verkeersweg bij Nieuwe Maastunnel Plein weg modern benedenhuis DJi n iics Gevraagd Hulp in klein gezin Halve dagtn net koit WioUrdijk 15 b Costumiire beeft nog enkele dagen over voor het naaien van japonnen en kindergoed Brieven onder no 0397 bureau vnn dit blad Te koop gevraagd Twee ofmeerpitaPetro leumitel Fluweeleniingel 38 Te koop aangeboden een Starteraccu eca dameirltwiel met luchtbanden Mauieve ta lucbtrijwielbanden Kleiweg 101 Net meiaje zoekt leuke sportieve Vriendin leeft 16 j Brieven no 0230 bur v d blad TER PUIUNG blauwt kinderlaksch maat 26 en dameaKh m 37 voor MeiijcMchoenen maat 41 Pieri0Dweg4 jongenswinterjai oagev 16 j voor twee heeren labaratorinmlaasen Een paarheercn chocnen z g a n maat 42 voor dameisch met pi hak m 38 Kinderath m 32 voor m 34 Bothastraat tO een coriet vsor heerenschoenen maat 43 Brieven no 0425 bureau van dit bladeen petroleumkachcl I g s voor rose breiwol Mevr Dnijm van Swietenstraat 15 1 paar damesschoenen maat 37 38 voor e bovenbroek IJssellaan 201 f 31 p m 3 kamers keuken I douche cel tuin fietsenhok achter uitgang aanwezig tegen moderne woning of vrij hnis te Gouda of ongeviag Inlichtingea Nutricia Kleiweg 8 Gouda Privaatles gezocht in Bngelache en Duitachc Handeltcorrespondentie Bij voorkeur les nemen op Zaterdag Brieven onder no 3110 aan het bureau van dit blad DAMES Laat thans Uw vilthoed weer vervormen bij Malson Van Eijck Groenendaal 12 Gouda ADVERTEERT IN Groot Gouda Levert Uw geld in bij de Nederlandsche Middenslandsbank NV KANTOOR GOUDA waar U alle gewenschte inlichtingen kunt verkrijgen A ij kennen Alanten waarvan ook de ouders en grootouders terwille van de verzorgde waar onze trouwe klanten zijn DeGruyter BETER VERZORGDE WAAR Nog even geduld Uw wensch wordl dan vervuld Geen inleveringsgeraier Maar dan mei plezi r Een groot fesiijn mei siroopwafelen van Gebr RAVENSTEIN SPIBRINGSTRAAT 87 GOUDA TBLEF 2878 JjM Lr ytAJétfil 9 scheren en haar l tW IVi ppvV knippen is HEERENKAPSALON SNEL STOOFSTEEG 8 2de huis vanaf de Markt ACCOUNTANTSKANTOOR W T J ABBEMA Accountant N I v A is vanaf 1 OCTOBER 1945 gevestigd Fluweelensingel 34 Gouda Telefoon 3195 Privé adres W T J Abbema blijft ongewijzigd Van Bergen IJzendoornpark 9 Gouda Telefoon 2180 Hondenbrood bonnen T Wij kunnen leveren Hondenbrood 26 et per pond Kattenbrood 30 et per pond GEEN Hondenbrood bonnen Vraagt inlichtingen G WIENTJES Laage Ticndcwcg 44 r